Quyết định số 187/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 187/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 187/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 187/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 187/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH XÃ H I HÓA D CH V C P NƯ C S CH TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c B lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995 ; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998 ; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998 ; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999 ; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ; Căn c Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph v s a i, b sung Danh m c A, B và C ban hành t i Ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 1600/Q -TTg ngày 24 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch t ng th h th ng c p nư c thành ph H Chí Minh n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 ; Căn c Quy t nh s 93/2001/Q -UB ngày 15 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch th c hi n chương trình nư c s ch cho nhân dân n i thành và ngo i thành, giai o n 2001-2005 ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông Công chánh t i T trình s 374/GT-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2003 ; QUY T NH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy ch xã h i hóa d ch v c p nư c s ch trên a bàn thành ph H Chí Minh”. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
 2. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Giám c các Doanh nghi p c p nư c, Th trư ng các s -ban-ngành thành ph , các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph KT. CH T CH - B Xây d ng PHÓ CH T CH - B Tài nguyên và Môi trư ng - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y - Các Ban Thành y Nguy n Văn ua - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - Các Báo, ài ( ưa thông tin và tuyên truy n) - VPH -UB : các PVP, các T NCTH - Lưu ( T/Th) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH XÃ H I HÓA D CH V C P NƯ C S CH TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 187 /2003/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NH CHUNG i u 1.- M c ích : Xã h i hóa d ch v c p nư c s ch nh m khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia r ng rãi các hình th c d ch v c p nư c s ch. T o môi trư ng thu n l i cho các doanh nghi p trong nư c tham gia u tư ngu n nư c, h n ch th t thoát nư c và nâng cao ch t lư ng d ch v c p nư c s ch, phù h p v i chi n lư c, quy ho ch và k ho ch th c hi n trong tr ng th i kỳ và hàng năm c a thành ph H Chí Minh.
 3. i u 2.- Nguyên t c : Các nhà u tư tham gia d ch v c p nư c s ch trên cơ s các nguyên t c sau : 1. ư c hư ng các ưu ãi và các i u ki n thu n l i trong u tư phát tri n và cung c p nư c s ch theo quy nh c a pháp lu t và quy ch này. 2. Tuân th các quy nh v khai thác s d ng tài nguyên nư c, cung c p nư c s ch, s d ng lao ng,...và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 3.- Gi i thích t ng : Trong quy ch này, các c m t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1. “Nhà u tư” là doanh nghi p trong nư c thu c các thành ph n kinh t , có ăng ký ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c s n xu t ho c cung c p nư c s ch. 2. “Nư c s ch” là nư c ư c khai thác t ngu n nư c m t ho c nư c ng m ã ư c x lý và kh trùng qua dây chuy n công ngh khép kín, áp ng tiêu chu n ch t lư ng, v sinh cho nư c u ng và sinh ho t do Nhà nư c quy nh. 3. “H th ng c p nư c” bao g m các công trình thu nư c, tr m bơm, nhà máy x lý, công trình ch a nư c, tr nư c, tuy n ng truy n t i nư c và tuy n ng phân ph i nư c t i ngư i tiêu th . 4. “Tuy n ng c p nư c” là toàn b các ư ng ng d n nư c s ch c a Công ty C p nư c có ư ng kính D600mm – D100mm, c ng nhánh có ư ng kính D200mm – D100mm, các h m van, khóa, ng h nư c,... và các thi t b c p nư c ph tr khác. 5. “Giá bán nư c s ch bình quân” là giá bình quân trên 01m3 nư c bán ra c a công ty C p nư c theo t ng th i i m, khác v i giá bán cho t ng i tư ng. Giá này ư c Công ty C p nư c công b vào u quý I hàng năm. i u 4.- Các hình th c xã h i hóa c p nư c s ch : 1. Nhà u tư b v n xây d ng h th ng c p nư c và t t ch c ho t ng kinh doanh t i khu v c chưa có h th ng c p nư c c a thành ph . 2. Nhà u tư b v n xây d ng tr m khai thác, x lý nư c, h p ng bán s nư c s ch qua ng h t ng v i Công ty C p nư c t i khu v c ã có tuy n ng c p nư c nhưng không có nư c ho c áp l c nư c y u. 3. Nhà u tư ký h p ng v i Công ty C p nư c b v n c i t o m t khu v c ho c toàn b tuy n ng c p nư c, k t h p vi c áp d ng các ti n b k thu t, công ngh m i h t l th t thoát nư c.
 4. 4. Nhà u tư b v n u tư phương ti n v n chuy n nư c s ch trên cơ s h p ng v n chuy n v i Công ty C p nư c Chương 2: I U KI N THAM GIA, PHƯƠNG TH C L A CH N NHÀ U TƯ i u 5.- i u ki n tham gia u tư : 1. Nhà u tư ph i áp ng Kho n 1, i u 3 c a quy ch này. 2. Có phương án t ch c th c hi n d ch v , năng l c tài chánh, trang thi t b , công ngh k thu t áp d ng, nhân l c, kh năng qu n lý và cam k t b o m ch t lư ng d ch v c p nư c s ch. i u 6.- Hình th c ch n nhà u tư : 1. Trư ng h p ch có m t nhà u tư tham gia t i khu v c ã công b thì nhà u tư ch ư c ch n khi có phương án kinh doanh kh thi. 2. Trư ng h p có hai Nhà u tư tr lên cùng mu n th c hi n m t d án u tư thì t ch c u th u ch n nhà u tư theo quy ch u th u hi n hành. Công ty C p nư c t ch c u th u trong các trư ng h p nhà u tư th c hi n các hình th c qui nh t i Kho n 2, 3 và 4 , i u 4. S Giao thông công chánh ch nh ơn v t ch c u th u trong trư ng h p nhà u tư th c hi n theo Kho n 1, i u 4 c a quy ch này. Chương 3: QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A NHÀ U TƯ i u 7.- Quy n c a Nhà u tư : 1. L a ch n hình th c, a bàn, quy mô u tư d ch v c p nư c s ch; ư c thay i ho c chuy n như ng d án u tư theo quy nh c a pháp lu t. 2. ăng ký các hình th c ưu ãi và m c hư ng các ưu ãi phù h p v i quy nh c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c. 3. T quy t nh trong ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh ã ăng ký. 4. Thuê lao ng không h n ch v s lư ng, tr ti n công trên cơ s th a thu n v i ngư i lao ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t v lao ng. 5. Khi u n i, t cáo ho c kh i ki n v i cơ quan nhà nư c có th m quy n v các hành vi vi ph m pháp lu t c a cơ quan, cán b công ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 6. M r ng quy mô kinh doanh theo quy ho ch và nhu c u s d ng nư c s ch c a ngư i tiêu th , th hi n trong các k ho ch, chương trình phát tri n d ch v c p nư c c a thành ph . 7. ư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c, Công ty C p nư c cung c p thông tin, tài li u liên quan n ho t ng u tư, d ch v v quy ho ch xây d ng, quy ho ch t ng th v h th ng c p nư c, nhu c u nư c s ch c a t ng khu v c và các văn b n k ho ch, chương trình phát tri n, quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c chuyên ngành c p nư c. 8. ư c t m ngưng c p nư c trong các trư ng h p sau : + Theo k ho ch s a ch a, c i t o h th ng c p nư c không quá 24 gi cho m t l n và không quá hai l n trong m t năm. + Do khách hàng vi ph m các quy nh v s d ng, thanh toán ti n nư c sau khi có văn b n thông báo v n i dung vi ph m c a khách hàng theo h p ng d ch v gi a hai bên. + Do các i u ki n b t kh kháng như thiên tai, chi n tranh, h a ho n ho c do h th ng c p nư c b s c , hư h ng t xu t. + Do yêu c u c a y ban nhân dân qu n, huy n nh m th c hi n bi n pháp cư ng ch hành chính i v i các trư ng h p vi ph m hành chính b x lý nhưng không ch p hành quy t nh x lý c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 9. ư c hư ng ch tr giá nư c s ch, khi th c hi n kinh doanh d ch v c p nư c s ch mà theo quy t nh giá nư c s ch c a y ban nhân dân thành ph không bù p chi phí d ch v c a nhà u tư. i u 8.- Nghĩa v c a nhà u tư : 1. S n xu t, kinh doanh theo úng ăng ký, th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c, chính xác c a vi c ăng ký các hình th c ưu ãi và m c hư ng ưu ãi. 2. N p thu và th c hi n các nghĩa v tài chánh khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i. Tuân th yêu c u c a y ban nhân dân qu n-huy n v t m ngưng cung c p nư c s ch nh m th c hi n bi n pháp cư ng ch hành chính i v i các trư ng h p vi ph m hành chính b x lý nhưng không ch p hành quy t nh x lý c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 4. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i t i doanh nghi p, t o i u ki n thu n l i cho các t ch c ó ho t ng. 5. Th c hi n y các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v lao ng.
 6. 6. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v tài nguyên nư c, b o v môi trư ng, v tiêu chu n ch t lư ng, v sinh nư c u ng, nư c s ch ; b o v di tích l ch s , văn hóa, danh lam th ng c nh, phòng cháy ch a cháy. 7. B o m th c hi n úng theo h p ng ã ký k t v i Công ty C p nư c ho c khách hàng s d ng nư c. 8. Tuân th các quy chu n, tiêu chu n k thu t chuyên ngành. 9. B o m ch t lư ng nư c s ch theo tiêu chu n ã ăng ký và ch u s ki m tra ch t lư ng v sinh c a cơ quan có ch c năng. 10. Thư ng xuyên t ch c ki m tra, giám sát, phát hi n và s a ch a k p th i các s c v ư ng ng nư c, công trình c p nư c, phát hi n các vi ph m v các công trình c p nư c và khu v c an toàn công trình c p nư c, ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý ho c ph i h p gi i quy t theo quy nh. i u 9.- Các ch ưu ãi u tư : Nhà u tư ư c hư ng ch ưu ãi u tư v mi n gi m các lo i thu , xét c p ưu ãi theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm1999 và Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph , quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c, như : 1. Ti n s d ng t: - ư c gi m 50% (n u Nhà nư c giao t). - ư c mi n ti n s d ng t, n u u tư t i khu v c huy n Nhà Bè, C n Gi . 2. Ti n thuê t: - ư c mi n ti n thuê t 03 năm k t khi ký h p ng thuê t (n u ư c Nhà nư c cho thuê t) ho c 06 năm n u có s lao ng bình quân trong năm ít nh t là 100 ngư i. - N u u tư t i huy n Nhà Bè, C n Gi ư c mi n ti n thuê t 11 năm k t khi ký h p ng thuê t (n u ư c Nhà nư c cho thuê t) ho c 13 năm n u có s lao ng bình quân trong năm ít nh t là 20 ngư i.. 3. Thu s d ng t: - ư c gi m 50% thu s d ng t trong 07 năm. - N u u tư t i huy n Nhà Bè, C n Gi ư c mi n 11 năm (ho c trong 15 năm n u có s lao ng bình quân trong năm ít nh t là 20 ngư i)
 7. 4. Thu su t thu nh p doanh nghi p : 4.1- Trư ng h p d án u tư v c p nư c g n v i vi c thành l p doanh nghi p : - ư c mi n 02 năm và gi m 50% s thu ph i n p cho 02 năm ti p theo (n u s lao ng s d ng bình quân trong năm ít nh t là 100 ngư i thì ư c mi n 02 năm và gi m 50% s thu ph i n p cho 04 năm ti p theo). - N u u tư t i huy n Nhà Bè, C n Gi ư c mi n 03 năm và gi m 50% s thu ph i n p cho 07 năm ti p theo n u có s lao ng s d ng bình quân trong năm ít nh t là 20 ngư i. 4.2- Trư ng h p ho t ng d ch v c p nư c là ho t ng b sung không g n v i vi c thành l p doanh nghi p : - ư c mi n 01 năm và gi m 50% s thu ph i n p cho 07 năm ti p theo ho c ư c mi n 03 năm và gi m 50% s thu ph i n p trong 05 năm ti p theo n u u tư t i huy n Nhà Bè, C n Gi . 5. Không ph i n p thu thu nh p b sung. 6. ư c mi n thu nh p kh u i v i thi t b máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ) nh p kh u t o tài s n c nh c a doanh nghi p mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c chưa áp ng yêu c u ch t lư ng. i u 10.- B o m và h tr u tư : 1. Nhà nư c công nh n và b o h quy n s h u tài s n, v n u tư, thu nh p, các quy n và l i ích h p pháp khác c a nhà u tư. 2. Tài s n và v n u tư h p pháp c a Nhà u tư không b qu c h u hóa, không b t ch thu b ng bi n pháp hành chánh. Trong trư ng h p th t c n thi t vì lý do qu c phòng, an ninh và vì l i ích qu c gia, Nhà nư c quy t nh trưng mua ho c trưng d ng tài s n c a Nhà u tư, thì Nhà u tư ư c thanh toán ho c b i thư ng theo th i giá th trư ng t i th i i m công b quy t nh trưng mua ho c trưng d ng i v i giá tr tài s n còn l i và ư c t o i u ki n thu n l i u tư vào lĩnh v c, a bàn thích h p. 3. Trong trư ng h p do thay i quy nh c a pháp lu t ho c thay i tình hình cung c p nư c s ch mà làm thi t h i n l i ích c a nhà u tư , thì Nhà nư c cho phép nhà u tư ư c ti p t c hư ng các ưu ãi ã quy nh t i i u 9 c a quy ch này cho th i gian còn l i ho c Nhà nư c gi i quy t th a áng quy n l i cho nhà u tư. 4. Nhà u tư u c Công ty C p nư c h tr :
 8. - Hư ng d n, h tr toàn di n, liên t c cho Nhà u tư th c hi n úng các quy nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. - Hu n luy n chuyên môn, nghi p v c n thi t v qu n lý h th ng c p nư c. Chương 4: CÁC HÌNH TH C U TƯ M C I: U TƯ XÂY D NG H TH NG C P NƯ C T T CH C QU N LÝ KINH DOANH i u 11.- Ph m vi : Nhà u tư xây d ng h th ng c p nư c và t t ch c kinh doanh nư c s ch t i các khu v c chưa có h th ng c p nư c c a Công ty C p nư c. i u 12.- Giá bán nư c s ch : Giá bán nư c s ch t i ngư i tiêu th c a khu v c ph i ư c S Tài chánh-V t giá th m nh và y ban nhân dân thành ph phê duy t trên cơ s giá bán nư c s ch bình quân c a Công ty C p nư c. i u 13.- Trách nhi m c a nhà u tư : 1. Nhà u tư t ch c thu ti n d ch v : thu ti n nư c s d ng, l p t ng h nư c, ng nhánh và s a ch a h th ng nư c cho ngư i tiêu th . 2. Nhà u tư ph i tuân th các quy nh t i i u 8 c a quy ch này. M C II: U TƯ PHÁT TRI N NGU N NƯ C VÀ KINH DOANH QUA NG H T NG i u 14.- Ph m vi : Nhà u tư b v n khai thác ngu n nư c, s n xu t nư c s ch, h p ng bán sĩ nư c s ch v i Công ty C p nư c, t i khu v c ã có h th ng c p nư c c a thành ph nhưng áp l c y u ho c không có nư c. i u 15.- Giá nư c : Giá nư c mua s c a công ty C p nư c t i ng h t ng ư c xác nh theo công th c sau : Gs = Gbq x 0,7 x k - Fm Trong ó :
 9. Gs : Giá nư c mua s t i ng h t ng. Gbq : Giá bán nư c s ch bình quân t i kỳ công b g n nh t. 0,7 : T l nư c s ch bán ra v i th t thoát nư c n nh là 30% k : H s khu v c a ch t th y văn, ch t lư ng nư c ng m. Fm : Chi phí m ng c p 3 c a Công ty C p nư c ư c tính b ng 16,7% giá bán nư c s ch bình quân (Fm = 0,167 x Gbq). M C III: U TƯ C I T O, ÁP D NG KHOA H C K THU TH T L TH T THOÁT NƯ C i u 16.- Ph m vi ho t ng : Nhà u tư, ký h p ng v i Công ty C p nư c b v n cô l p Tuy n ng c p nư c, xác nh t l th t thoát nư c ban u, áp d ng các ti n b khoa h c k thu t và công ngh m i, th c hi n c i t o h t l th t thoát nư c m t khu v c ho c toàn b h th ng tuy n ng c p nư c, sau khi các gi i pháp k thu t ã ư c Công ty C p nư c ch p thu n. i u 17.- Giá tr h t l th t thoát nư c ư c hư ng : Nhà u tư ư c hư ng : 1. 100% giá tr nư c th t thoát gi m ư c v i ơn giá bán nư c s ch bình quân; 2. Th i gian ư c hư ng kéo dài n khi nhà u tư thu ư c 1,3 hi n giá chi phí v n u tư (thu h i v n u tư + lãi 30% trên hi n giá chi phí v n u tư), nhưng không kéo dài quá s năm khai thác ã quy nh trong h p ng. + Giá tr ư c hư ng khi gi m t l th t thoát nư c, ư c xác nh theo công th c sau: Gg = Gbq x Q x hg Trong ó: Gg : Giá tr ư c hư ng khi làm gi m t l th t thoát nư c. Gbq : Giá bán nư c s ch bình quân Q : Kh i lư ng nư c qua ng h t ng hg (%): T l th t thoát nư c gi m ư c. + Giá tr b i thư ng khi làm tăng t l th t thoát nư c, ư c xác nh theo công th c sau:
 10. Gt = Gbq x Q x ht Trong ó: Gt : Giá tr b i thư ng khi làm tăng t l th t thoát nư c. Gbq : Giá bán nư c s ch bình quân Q : Kh i lư ng nư c qua ng h t ng ht (%): T l th t thoát nư c tăng lên. i u 18.- Phát hi n vi ph m s d ng nư c : Trong quá trình thi công nhà u tư phát hi n ư c các i tư ng vi ph m quy nh v s d ng nư c ph i báo Công ty C p nư c x lý vi ph m trong 24 gi . i u 19.- Trách nhi m c a nhà u tư : T ch c qu n lý, theo dõi ch làm vi c h th ng c p nư c theo úng quy trình k thu t ư c quy nh chi ti t trong h p ng. m b o duy trì ch v n hành tuy n ng phân ph i khu v c. 3. Ch ng ki m soát cs t ng h t ng t i ng h c a ngư i tiêu th dư i s giám sát c a Công ty C p nư c. M C IV:V N CHUY N NƯ C S CH i u 20.- Ph m vi : Nhà u tư ký h p ng v n chuy n nư c s ch v i Công ty C p nư c và c p nư c s ch t i ngư i tiêu th t i các khu v c chưa có h th ng c p nư c c a thành ph (b ng xe b n, xà lan). i u 21.- Giá v n chuy n nư c s ch t i ngư i tiêu th : Giá v n chuy n nư c s ch ư c tính trên cơ s giá v n chuy n nhiên li u hi n hành có tính n c thù c a ngành nư c. i u 22.- Trách nhi m c a nhà u tư : Nhà u tư ph i th c hi n và tuân th các tiêu chu n k thu t v phương ti n v n chuy n, b n ch a nư c s ch chuyên ngành c p nư c do Nhà nư c ban hành, nư c s ch v n chuy n trên các phương ti n t i ngư i tiêu th ph i b o m úng tiêu chu n, v sinh c a nư c c p cho ăn u ng và sinh ho t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; m b o quy trình tiêu chu n và ch u s ki m tra ch t lư ng v sinh c a cơ quan có ch c năng; m b o an toàn giao thông.
 11. Chương 5: KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 23.- Các cơ quan ch c năng c a thành ph căn c vào ch c năng nhi m v c a mình thư ng xuyên t ch c vi c ki m tra, thanh tra nh kỳ và t xu t vi c ch p hành quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 24.- Các ho t ng u tư d ch v cung c p nư c s ch thu c m i t ch c, cá nhân có liên quan u ph i ch u s ki m tra c a các cơ quan Nhà nư c có th m quy n theo t ng lĩnh v c qu n lý. 1. Tùy tình hình c th c a t ng d ch v u tư có th ki m tra t ng khâu ho c t t c các khâu c a quá trình u tư. 2. Công tác ki m tra ph i căn c vào các quy nh c a pháp lu t v thanh tra và ki m tra. i u 25.- X lý vi ph m : T ch c, cá nhân n u vi ph m các quy nh c a quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý hành chánh, ho c cao hơn là truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 26.- Phân công trách nhi m : 1. S K ho ch và u tư : a) Ti p nh n, hư ng d n chính sách, h tr các nhà u tư th c hi n các th t c hành chánh trong lĩnh v c u tư và xem xét h sơ ngh ưu ãi u tư, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c c p ưu ãi u tư cho các nhà u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. b) C p gi y ăng ký kinh doanh d ch v c p nư c. 2. S Giao thông Công chánh : a) S Giao thông công chánh ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư và S Tài Chánh-V t Giá xem xét ch n nhà u tư và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. b) Ch trì ph i h p S K ho ch và u tư, y ban nhân dân các qu n-huy n l p k ho ch phát tri n và nhu c u nư c s ch cho t ng th i kỳ c a khu v c, t ch c thông tin công khai trên các phương ti n thông tin i chúng và t i y ban nhân dân các qu n-huy n vào quý I hàng năm.
 12. c) Hư ng d n và công khai quy trình th t c qu n lý k thu t chuyên ngành, các thông tin v các công trình h t ng k thu t chuyên ngành có liên quan n d án cho nhà u tư. Ki m tra nh kỳ, t xu t vi c ch p hành các quy nh qu n lý ch t lư ng chuyên ngành, t ch c ánh giá b o m các tiêu chu n ã quy nh c a Nhà nư c. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng : Hư ng d n th t c và các bi u m u xin c p phép thăm dò, khai thác và ti p nh n các h sơ c p phép thăm dò, khai thác, ăng ký khai thác ngu n nư c thu c th m quy n. 4. S Tài chánh-V t giá : a) Ch trì ph i h p v i các S , Ban ngành, y ban nhân dân qu n- huy n l p các quy nh và các chính sách v tài chính cho các lo i hình d ch v c p nư c trình y ban nhân dân thành ph ban hành. b) Hư ng d n th t c qu n lý tài chính cho các nhà u tư và t ch c liên quan th c hi n. c) Xem xét, th m nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t giá nư c s ch c a hình th c t u tư và khai thác kinh doanh. d) Ch trì ph i h p cùng S Giao thông Công chánh và S Tài nguyên và Môi trư ng xác nh h s k nêu t i i u 15 (h s khu v c a ch t th y văn, ch t lư ng nư c ng m) trên cơ s kinh t k thu t phù h p trong t ng th i kỳ, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 5. C c Thu thành ph : Hư ng d n vi c ăng ký n p thu , th c hi n các chính sách mi n, gi m thu theo Ngh nh s 51/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph và Lu t thu . 6. y ban nhân dân các qu n-huy n : a) Ph i h p v i các cơ quan c a thành ph có liên quan l a ch n khu v c u tư d ch v cung c p nư c, các khu v c c n c i t o, m r ng. b) Ch o các cơ quan ch c năng thu c qu n-huy n h tr tích c c cho nhà u tư th c hi n t t d ch v và các v n có liên quan khi tri n khai d án u tư. c) Hư ng d n và công khai các quy trình th t c qu n lý cho các nhà u tư th c hi n và t ch c ki m tra các d ch v trong các khu v c nói trên theo 7. Công ty C p nư c : a) m nh n công tác phát tri n m ng lư i c p nư c nói chung và trong a bàn th c hi n xã h i hóa.
 13. b) Hư ng d n k thu t cho các nhà u tư và t ch c th c hi n các hình th c d ch v c p nư c, t ch c thông tin quy ho ch chi ti t v c p nư c c a các qu n huy n trên các phương ti n thông tin i chúng. c) T ch c u th u trong các trư ng h p nhà u tư th c hi n các hình th c qui nh t i Kho n 2, 3 và 4 , i u 4. d) Ký h p ng kinh t v i các nhà u tư trong các hình th c u tư d ch v c p nư c, m b o th c hi n úng h p ng ã ký k t, ng th i theo dõi giám sát nhà u tư th c hi n úng các nhi m v ã nêu t i i u 8 b n Quy ch này ; có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng và y ban nhân dân qu n, huy n ti p nh n ưa vào ho t ng và qu n lý các công trình ã h t th i gian ho t ng. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 27.- Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 28.- Trong quá trình th c hi n có v n gì vư ng m c, ho c Chính ph ban hành nh ng văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan n n i dung c a Quy ch này, S Giao thông công chánh có trách nhi m ph i h p v i các ngành, các c p xu t nh ng n i dung c n s a i, b sung thay th trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản