Quyết định số 187/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 187/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 187/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 187/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 187/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 174/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 12 cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Kiên Giang; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3b), Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY (Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) STT HỌ VÀ TÊN CHÍNH QUÁN TRÚ QUÁN 1 Bà Trần Ngọc xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Phường Rạch Sỏi, thành phố Thanh Quao, tỉnh Kiên Giang Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 2 Ông Lưu Văn Hiếu xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn tỉnh An Giang Đất, tỉnh Kiên Giang 3 Ông Phan Văn Lâm xã Nam Thái A, huyện An xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Biên, tỉnh Kiên Giang 4 Bà Nguyễn Thị Út xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tỉnh Kiên Giang 5 Bà Nguyễn Thị xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, Chính tỉnh Kiên Giang tỉnh Kiên Giang 6 Ông Nguyễn Văn xã Long Thạnh, huyện Giồng xã Long Thạnh, huyện Giồng Quyết Riềng, tỉnh Kiên Giang Riềng, tỉnh Kiên Giang 7 Ông Vũ Cường xã Nam Thái Sơn, huyện xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Quốc Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang Đất, tỉnh Kiên Giang 8 Ông Bùi Văn Mười xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh (Mười Chí) Thuận, tỉnh Kiên Giang Thuận, tỉnh Kiên Giang 9 Ông Nguyễn Văn xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện Gò Tuấn Gò Quao, tỉnh Kiên Giang Quao, tỉnh Kiên Giang 10 Ông Dương Văn xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện Gò Dân Gò Quao, tỉnh Kiên Giang Quao, tỉnh Kiên Giang 11 Ông Nguyễn Quang xã Vĩnh Tuy, huyện Gò xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, Thẩm Quao, tỉnh Kiên Giang tỉnh Kiên Giang 12 Ông Đỗ Văn Ở xã Vĩnh Bình Bắc, huyện xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Thuận, tỉnh Kiên Giang
Đồng bộ tài khoản