Quyết định số 1870/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 1870/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1870/2006/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1870/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1870/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010; Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Danh mục 13 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010: Các chương trình khoa học công nghệ: 1. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 2. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu. 3. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hoá. 4. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 5. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo.
  2. 6. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực. 7. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. 8. Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 9. Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 10. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Các chương trình khoa học xã hội: 1. Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020. 2. Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam. 3. Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Điều 2. Tiếp tục triển khai thực hiện 02 chương trình khoa học xã hội: 1. Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử văn hoá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô, mã số KX.09 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2004). Điều 3. Giao cho Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của các chương trình nêu tại Điều 1 của Quyết định này và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG
  3. Hoàng Văn Phong
Đồng bộ tài khoản