intTypePromotion=1

Quyết định số 1874/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
100
lượt xem
4
download

Quyết định số 1874/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1874/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện Tiểu hợp phần "Chương trình nghiên cứu nông nghiệp hướng tới khách hàng" thuộc Dự án khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1874/QĐ-BNN-KHCN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p -T do - H nh phúc ----- ------- S : 1874/QĐ-BNN-KHCN Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH VI C T CH C TH C HI N TI U H P PH N "CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN C U NÔNG NGHI P HƯ NG T I KHÁCH HÀNG" THU C D ÁN KHOA H C CÔNG NGH NÔNG NGHI P V N VAY ADB B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 471/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phê duy t d án Khoa h c công ngh Nông nghi p v n vay Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB); Căn c Quy t đ nh s 455/QĐ-BNN-DANN ngày 01 tháng 02 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phân c p th c hi n d án Khoa h c công ngh Nông nghi p v n vay Ngân hàng phát tri n Châu Á; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh vi c t ch c th c hi n Ti u h p ph n "Chương trình nghiên c u nông nghi p hư ng t i khách hàng" thu c D án khoa h c công ngh Nông nghi p v n vay ADB. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Giám đ c Ban qu n lý d án Trung ương D án Khoa h c công ngh Nông nghi p, th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Lưu: VT, V KHCN& MT. Bùi Bá B ng QUY Đ NH VI C T CH C TH C HI N TI U H P PH N “CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN C U NÔNG NGHI P HƯ NG T I KHÁCH HÀNG” THU C D ÁN KHOA H C CÔNG NGH NÔNG NGHI P V N VAY ADB (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 1874 /QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Quy đ nh này hư ng d n vi c t ch c th c hi n Ti u h p ph n “Chương trình nghiên c u nông nghi p hư ng t i khách hàng” c a D án Khoa h c công ngh Nông nghi p v n vay Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB), sau đây g i t t là Chuơng trình. Đi u 1. Đi u hành và qu n lý Chuơng trình 1. V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (KHCNMT) là cơ quan ch trì Chương trình, ch u trách nhi m v m t chuyên môn trư c B trư ng toàn b quá trình t ch c th c hi n Chương trình g m tuy n ch n đ tài, ki m tra, đánh giá, nghi m thu và nh ng nhi m v liên quan đ n Chương trình đư c B trư ng giao. 2. Ban qu n lý D án Trung ương D án Khoa h c công ngh Nông nghi p (Ban QLDATW) ch u trách nhi m cung c p kinh phí đ th c hi n Chương trình; theo dõi, qu n lý, quy t toán vi c th c hi n Chương trình đ b o đ m Chương trình đư c v n hành theo đúng các nguyên t c đã đư c tho thu n gi a ADB
 2. và Chính ph Vi t Nam trong văn ki n đã ký k t, t ch c th c hi n các yêu c u c a ADB đ i v i Chương trình. 3. H i đ ng tư v n Chương trình g m 11 thành viên, thành ph n c a H i đ ng theo quy đ nh trong văn ki n D án Khoa h c công ngh Nông nghi p v n vay Ngân hàng Phát tri n Châu Á do B trư ng thành l p có nhi m v sau đây: - Đánh giá các b n đăng ký đ tài sơ b do V KHCNMT cung c p d a trên tiêu chí đư c quy đ nh và đ xu t các đ tài đư c sơ tuy n (vòng 1). - Đánh giá b n thuy t minh đ tài chi ti t c a các đ tài đư c sơ tuy n vòng 1 có s tham kh o b n nh n xét c a 2 ngư i ph n bi n đ c l p (không ph i là thành viên H i đ ng) cho m i đ tài do V KHCNMT cung c p đ xét ch n d a theo tiêu chí đư c quy đ nh và đ xu t các đ tài trúng tuy n (vòng 2). - Tham gia đánh giá quá trình tri n khai các đ tài theo đ ngh c a V KHCNMT. - H i đ ng tư v n làm vi c theo phương th c h p th o lu n chung nhưng nh n xét c a m i thành viên là đ c l p và bi u quy t b ng phi u kín. Phiên h p c a H i đ ng ch có giá tr khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. - Ý ki n c a H i đ ng tư v n là cơ s đ V KHCNMT trình B phê duy t đ tài trúng tuy n vòng 1 và vòng 2, nhưng không mang tính quy t đ nh sau cùng. Đi u 2. M c tiêu c a Chương trình M c tiêu c a Chương trình là l a ch n và tài tr cho các đ tài nghiên c u khoa h c nông nghi p hư ng đ n khách hàng, nh m nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh s n ph m nông nghi p (nông, lâm, thu s n) c a khách hàng, đ c bi t đ i v i khách hàng mi n núi, vùng sâu, vùng xa. Đ i tư ng khách hàng là h nông dân, h p tác xã và các thành ph n kinh t khác ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh s n ph m nông nghi p và phát tri n nông thôn. Đi u 3. N i dung c a Chương trình N i dung ưu tiên c a Chương trình bao g m: 1. Nghiên c u t o ra ho c ng d ng các ti n b khoa h c k thu t ph c v cho khách hàng phát tri n s n xu t theo hư ng nâng cao thu nh p và b o v môi trư ng, ưu tiên cho các nghiên c u liên quan đ n s n xu t, b o qu n, ch bi n, tiêu th s n ph m nông nghi p mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 2. Nghiên c u t o ra ho c ng d ng các ti n b khoa h c k thu t ph c v nâng cao tính c nh tranh c a s n ph m nông nghi p, ph c v s n xu t hàng hóa c a khách hàng. 3. Nghiên c u xây d ng các mô hình t ch c s n xu t, liên k t nông h ho c các t ch c kinh t t p th đ th c hành quy trình s n xu t nông nghi p t t và g n k t v i th trư ng. 4. Nghiên c u phát tri n h th ng thông tin đ n khách hàng. Đi u 4. Nguyên t c th c hi n c a Chương trình 1. Các đ tài nghiên c u c a Chương trình ph i t o ra s n ph m c th mà khách hàng có th tr c ti p s d ng. 2. Các đ tài nghiên c u ph i đư c s ng h và cam k t s d ng k t qu c a ít nh t m t cơ quan khuy n nông ho c cơ quan qu n lý nhà nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh. 3. Các đ tài ph c v mi n núi, vùng sâu, vùng xa (Trung du - mi n núi phía B c, B c Trung b , Duyên h i Nam Trung b , Tây nguyên, Tây Nam b ) chi m ít nh t 40% t ng kinh phí c a Chương trình. 4. Đ tài không đư c trùng l p v i các đ tài đã, đang th c hi n nơi khác. 5. Kinh phí t i đa cho 1 đ tài nghiên c u do các t ch c KHCN đ xu t không quá 100.000 USD. Th i gian th c hi n đ tài t 1-3 năm nhưng ph i k t thúc trư c ngày 30-12-2011. Đi u 5. Đ i tư ng đư c đăng ký đ tài 1. Cơ quan ch trì đ tài là các cơ quan nhà nư c ho c ngoài nhà nư c có ho t đ ng nghiên c u, chuy n giao công ngh thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Ngư i ch trì đ tài là ngư i đang công tác t i các cơ quan trên và đư c th trư ng cơ quan đ ng ý ch trì đ tài. Ngư i ch trì đ tài ch đư c ch trì 01 đ tài trong Chương trình này. 3. Chương trình không nh n đăng ký đ tài v i tư cách cá nhân. 4. Chương trình không nh n đăng ký đ tài c a t ch c nư c ngoài. Đi u 6. Tuy n ch n đ tài
 3. 1. V KHCNMT ph bi n Quy đ nh này trên các Websites c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và phương ti n thông tin đ i chúng và thông báo ti p nh n h sơ đăng ký đ tài sơ b . 2. H i đ ng tư v n xét các đ tài sơ b và đ xu t đ tài sơ b đư c ch n (vòng 1). 3. V KHCNMT trình B phê duy t Danh m c đ tài sơ b đư c ch n và thông báo cho ngư i ch trì và cơ quan đ xu t các đ tài sơ b đư c ch n n p b n Thuy t minh đ tài chi ti t. 4. V KHCNMT ch n 2 ngư i ph n bi n đ c l p đ nh n xét cho m i đ tài và g i b n Thuy t minh đ tài chi ti t cho các ph n bi n. 5. Sau khi nh n các ý ki n ph n bi n, V KHCNMT g i cho H i đ ng tư v n và t ch c h p H i đ ng tư v n đ đánh giá t ng Thuy t minh đ tài. Trư ng h p đ tài có ý ki n đánh giá không th ng nh t, V KHCNMT trình lãnh đ o B xem xét. 6. V KHCNMT v i tư cách là Thư ký c a H i đ ng s t p h p các ý ki n c a chuyên gia ph n bi n và các thành viên c a H i đ ng tư v n, thông báo cho ngư i ch trì và cơ quan đ xu t đ tài b sung hoàn thi n thuy t minh đ tài. V KHCNMT ch trì, ph i h p v i V Tài chính và Ban QLDATW th m đ nh l n cu i b n thuy t minh đ tài và d toán kinh phí. 7. D a trên k t qu xét duy t c a H i đ ng tư v n và k t qu th m đ nh v n i dung và d toán kinh phí, V KHCNMT trình B ra quy t đ nh phê duy t k t qu tuy n ch n đ tài và thông báo đ n Ban QLDATW và các cơ quan ch trì, ngư i ch trì đ tài đ ti n hành ký k t H p đ ng th c hi n. Đi u 7. Phê duy t Thuy t minh và ký k t H p đ ng th c hi n đ tài 1. V KHCNMT phê duy t Thuy t minh đ tài theo s u quy n c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Căn c vào Thuy t minh đ tài đã đư c phê duy t, Ban QLDATW ti n hành ký k t H p đ ng th c hi n đ tài v i các cơ quan và cá nhân ch trì đ tài. Đi u 8. T ch c và báo cáo vi c th c hi n đ tài 1. Cơ quan và cá nhân ch trì đ tài ch u trách nhi m t ch c th c hi n đ tài theo đúng thuy t minh đ tài đã đư c phê duy t và H p đ ng đã đư c ký k t. 2. Ch trì đ tài n p báo cáo đ nh kỳ vi c th c hi n đ tài 6 tháng m t l n và báo cáo gi a kỳ, m u báo cáo theo quy đ nh. 3. Ch trì đ tài n p báo cáo t ng k t đ tài ch m nh t sau 15 ngày tính t ngày k t thúc đ tài ghi trong h p đ ng, m u báo cáo theo quy đ nh. Đi u 9. Theo dõi, đánh giá và ki m tra vi c th c hi n đ tài 1. V KHCNMT cùng Ban QLDATW t ch c theo dõi, ki m tra đ nh kỳ vi c th c hi n các đ tài. Ngoài ra, Ban QLDATW t ch c các đ t ki m tra đ c l p. 2. Đánh giá gi a kỳ m i đ tài đư c ti n hành khi đ tài th c hi n m t n a th i gian b i 2 chuyên gia đ c l p do V KHCNMT ch n. N u 2 chuyên gia đ c l p có ý ki n đánh giá khác nhau, V KHCNMT s m i chuyên gia đ c l p th 3 đ đánh giá. K t qu đánh giá cu i cùng theo ý ki n đa s c a các chuyên gia đ c l p. 3. Đánh giá nghi m thu đ tài khi đ tài k t thúc b i m t H i đ ng nghi m thu đ tài do V KHCNMT trình Lãnh đ o B thành l p. Thành viên H i đ ng nghi m thu đ tài bao g m đ i di n các cơ quan quan lý, ngư i s d ng k t qu , các chuyên gia chuyên ngành có uy tín, trong đó có 2 chuyên gia đã tham gia đánh giá gi a kỳ và 2 thành viên trong H i đ ng tư v n. Đi u 10. N p s n ph m c a đ tài Căn c h p đ ng ký k t, ch trì đ tài n p các s n ph m c a đ tài cho V KHCNMT ch m nh t sau 15 ngày tính t ngày k t thúc đ tài. Đi u 11. Nghi m thu và quy t toán đ tài 1. Căn c vào k t qu c a H i đ ng đánh giá nghi m thu đ tài, V KHCNMT trình Lãnh đ o B phê duy t k t qu nghi m thu đ tài. 2. Căn c vào k t qu nghi m thu đ tài đã đư c phê duy t, Ban QLDATW ti n hành quy t toán đ tài và thanh lý H p đ ng theo quy đ nh hi n hành áp d ng cho các đ tài nghiên c u khoa h c s d ng ngân sách nhà nư c và phù h p v i các quy đ nh c a ADB. Đi u 12. S h u trí tu S h u trí tu các k t qu nghiên c u trong Chương trình này thu c v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 4. Đi u 13. Khung th i gian tri n khai Chương trình 1. Thông báo m i g i đăng ký đ tài: - Tháng 6 năm 2008: V KHCNMT thông báo r ng rãi trên các Websites c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và phương ti n thông tin đ i chúng Quy đ nh này và m i g i đăng ký đ tài sơ b . - Th i gian nh n b n đăng ký đ tài sơ b k t khi ban hành thông báo Quy đ nh này đ n 30/12/2008. 2. Tuy n ch n đ t 1: - T 25/8 - 1/9/2008: xét ch n vòng 1 các b n đăng ký n p trư c 20/8/2008. - T 11-15/9/2008: thông báo k t qu xét ch n vòng 1 và yêu c u xây d ng thuy t minh đ tài chi ti t . - T 11-15/10/2008 nh n b n thuy t minh đ tài chi ti t (1 b n chính và 10 b n sao) và g i cho các chuyên gia ph n bi n đ c l p. - T 6-10/11/2008: xét ch n vòng 2. - T 21-25/11/2008: th m đ nh n i dung và kinh phí đ tài đư c H i đ ng xét ch n vòng 2. - T 5-15/12/2008: quy t đ nh chính th c đ tài đư c tuy n ch n, thông báo và ti n hành ký k t h p đ ng th c hi n. 3. Tuy n ch n đ t 2: - T 5-10/1/2009: xét ch n vòng 1 các b n đăng ký n p đ n ngày h t h n 30/12/2008. - T 21-25/1/2009: thông báo k t qu xét ch n vòng 1 và yêu c u xây d ng thuy t minh đ tài chi ti t. - T 21-25/2/2009 nh n b n thuy t minh đ tài chi ti t (1 b n chính và 10 b n sao) và g i cho các chuyên gia ph n bi n đ c l p. - T 21-25/3/2009: xét ch n vòng 2. - T 1-5/4/2009: th m đ nh n i dung và kinh phí đ tài đư c H i đ ng xét ch n vòng 2. - T 15-25/4/2009: quy t đ nh chính th c đ tài đư c tuy n ch n, thông báo và ti n hành ký k t h p đ ng th c hi n. Đi u 14. Các Ph l c đính kèm Các Ph l c đính kèm c a Quy đ nh này g m: a) Ph l c 1: M u đăng ký đ tài sơ b b) Ph l c 2: M u Thuy t minh đ tài chi ti t Đi u 15. T ch c th c hi n V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Giám đ c Ban Qu n lý D án Trung ương D án Khoa h c Công ngh Nông nghi p, th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy đ nh này./. B1-ĐKĐTSB-BNN Ph l c 1: M u đăng ký đ tài sơ b (Theo Quy t đ nh s 1874/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) ……………………………….. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ……………………………… ------- B N ĐĂNG KÝ Đ TÀI SƠ B THU C D ÁN KHOA H C CÔNG NGH NÔNG NGHI P V N VAY ADB Ph n 1. Thông tin chung v đ tài Tên đ tài: Tên đ tài nên c th
 5. Chương trình “Chương trình nghiên c u nông nghi p hư ng t i khách hàng” thu c D án Khoa h c Công ngh Nông nghi p v n vay ADB Tên ngư i đ xu t đ tài Ch c v Tên cơ quan/t ch c Đi n tho i Fax Email Tên cơ quan/t ch c đ ng đ xu t đ tài Tên ngư i đ i di n t ch c đ ng đ xu t Ch c v Đi n tho i Fax Email Ghi chú: Đính kèm theo b n xác nh n c a cơ quan/t ch c đ a phương đ ng đ xu t đ tài N u có cơ quan c ng tác tham gia thì đi n thêm thông tin vào b ng dư i đây Tên ngư i đ u m i liên h chính c a (các) t ch c c ng tác Ch c v Tên t ch c c ng tác Đi n tho i Fax Email Lĩnh v c tr ng tâm: Khu v c đ a lý Th i gian th c hi n đ tài: D ki n ngày b t đ u: Tháng/năm D ki n ngày k t thúc: Tháng/năm
 6. Ph n 2. Mô t đ tài [T i đa 2 trang] 2.1 Tính c p thi t Đưa ra m t tóm t t ng n g n v lý do ti n hành đ tài, v n đ đ t ra c n gi i quy t, l i ích mà đ tài mang l i. 2.2 M c tiêu đ tài Nêu các m c tiêu c a đ tài m t cách rõ ràng và c th . 2.3 N i dung và phương pháp nghiên c u Trình bày ng n g n n i dung và phương pháp nghiên c u đ gi i quy t đư c các m c tiêu đ tài đã nêu ra. 2.4 K t qu d ki n Nêu k t qu d ki n c a đ tài, l i ích mang l i cho đ i tư ng khách hàng, kh năng m r ng d ng k t qu . 2.5 Các t ch c c ng tác Đưa ra danh sách t ch c/cá nhân đ ng ý tham gia vào đ tài và vai trò tham gia. 2.6 Đánh giá môi trư ng Nêu nh ng tác đ ng/ nh hư ng t t và không t t t i môi trư ng khi ti n hành th c hi n đ tài và ng d ng k t qu c a đ tài. 2.7 Các v n đ v gi i và xã h i Nêu nh ng tác đ ng c a đ tài đ i v i các v n đ v gi i và xã h i. Ph n 3. D toán kinh phí đ tài Đơn v : Tri u đ ng Kinh phí th c hi n đ tài phân theo các kho n chi Trong đó Xây Công lao Nguyên, TT Ngu n kinh phí T ng s d ng, đ ng (khoa v t li u, Thi t b Đào Chi s a h c, ph năng máy móc t o khác ch a thông) lư ng nh 1 2 3 4 5 6 7 8 T ng kinh phí Trong đó: 1 Ngân sách D án - Năm th nh t: - Năm th hai: - Năm th ba: 2 Các ngu n v n khác 2.1 - V n t có c a cơ s - Năm th nh t: - Năm th hai:
 7. - Năm th ba: 2.2 - Khác (v n huy đ ng, ...) - Năm th nh t: - Năm th hai: - Năm th ba: Ph n 4. Xác nh n c a cơ quan/t ch c đăng ký đ tài sơ b ................, ngày ...... tháng ...... năm..... Ngư i đăng ký đ tài Cơ quan đăng ký ch trì đ tài (H tên và ch ký) (H tên, ch ký, đóng d u) B2.1-TMTTĐT-BNN Ph l c 2.1: M u Thuy t minh đ tài chi ti t (Theo Quy t đ nh s 1874/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) THUY T MINH Đ TÀI NGHIÊN C U KHOA H C THU C D ÁN KHOA H C CÔNG NGH NÔNG NGHI P V N VAY ADB I. THÔNG TIN CHUNG V Đ TÀI 1 Tên đ tài: 2 Th i gian th c hi n: .......... tháng 3 C p qu n lý (T tháng ....../20.... đ n tháng ....../20....) B Cơ s 4 Kinh phí ........................... tri u đ ng, trong đó: Ngu n T ng s (tri u đ ng) - T ngu n D án KHCNNN (NSNN) - T ngu n t có c a cơ quan - T ngu n khác 5 Thu c Chương trình: "Chương trình nghiên c u nông nghi p hư ng t i khách hàng" thu c D án Khoa h c công ngh Nông nghi p v n vay ADB 6 Lĩnh v c khoa h c Nông nghi p; Ngư nghi p; Lâm nghi p; Khác:........ 7 Ch nhi m đ tài
 8. H và tên:.................................................................... Năm sinh: ............................................... ....... ............ Nam/N : ..................................................................... H c hàm: .................................................................... Năm đư c phong h c hàm: .............. H c v : ........................................................................ Năm đ t h c v : .................................. Ch c danh khoa h c: ...................................................Ch c v : ........................................... Đi n tho i: Cơ quan: ............................... Nhà riêng: ............................... Mobile: ................................... Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................... Tên cơ quan đang công tác: .................................................................................................... .................................................................................................................................................. Đ a ch cơ quan: ....................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Đ a ch nhà riêng: ..................................................................................................................... .................................................................................................................................................. 8 Cơ quan ch trì đ tài Tên cơ quan ch trì đ tài: ...................................................................................................... .................................................................................................................................................. Đi n tho i: ...................................... Fax: ................................................................................. E-mail: ...................................................................................................................................... Website: ................................................................................................................................... Đ a ch : ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. H và tên th trư ng cơ quan: ................................................................................................ S tài kho n: ............................................................................................................................ Ngân hàng/Kho b c: ................................................................................................................. Tên cơ quan ch qu n đ tài: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 9 Cơ quan đ ng đ xu t đ tài Tên cơ quan đ ng đ xu t đ tài: ............................................................................................................................................... Đi n tho i: ...................................... Fax: .............................................................................. E-mail: ................................................................................................................................... Website: ................................................................................................................................. Đ a ch : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ H và tên th trư ng cơ quan: ................................................................................................ 10 Các cán b th c hi n đ tài (Ghi nh ng ngư i có đóng góp khoa h c và ch trì th c hi n nh ng n i dung chính thu c t ch c ch trì và t ch c ph i h p tham gia th c hi n đ tài, không quá 10 ngư i k c ch nhi m đ tài)
 9. Th i gian làm vi c H và tên, h c hàm h c cho đ tài TT T ch c công tác N i dung công vi c tham gia v (S tháng quy đ i2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II. M C TIÊU, N I DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN T CH C TH C HI N Đ TÀI 11 M c tiêu c a đ tài (Bám sát và c th hoá đ nh hư ng m c tiêu theo b n đăng ký đ tài sơ b ) 11.1 M c tiêu t ng quát:.......................................................................................................... ................................................................................................................................................. 11.2 M c tiêu c th :................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………............. 12 Tình tr ng đ tài M i K ti p hư ng nghiên c u c a chính nhóm tác gi K ti p nghiên c u c a ngư i khác 13 T ng quan tình hình nghiên c u, lu n gi i v m c tiêu và nh ng n i dung nghiên c u c a Đ tài 13.1 Đánh giá t ng quan tình hình nghiên c u thu c lĩnh v c c a Đ tài Ngoài nư c (Phân tích đánh giá đư c nh ng công trình nghiên c u có liên quan và nh ng k t qu nghiên c u m i nh t trong lĩnh v c nghiên c u c a đ tài; nêu đư c nh ng bư c ti n v trình đ KH&CN c a nh ng k t qu nghiên c u đó) 2 M t (01) tháng quy đ i là tháng làm vi c g m 22 ngày, m i ngày làm vi c g m 8 ti ng
 10. Trong nư c (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên c u trong nư c thu c lĩnh v c nghiên c u c a đ tài, đ c bi t ph i nêu c th đư c nh ng k t qu KH&CN liên quan đ n đ tài mà các cán b tham gia đ tài đã th c hi n. N u có các đ tài cùng b n ch t đã và đang đư c th c hi n c p khác, nơi khác thì ph i gi i trình rõ các n i dung k thu t liên quan đ n đ tài này; N u phát hi n có đ tài đang ti n hành mà đ tài này có th ph i h p nghiên c u đư c thì c n ghi rõ Tên đ tài, Tên Ch nhi m đ tài và cơ quan ch trì đ tài đó) 13.2 Lu n gi i v vi c đ t ra m c tiêu và nh ng n i dung c n nghiên c u c a Đ tài (Trên cơ s đánh giá tình hình nghiên c u trong và ngoài nư c, phân tích nh ng công trình nghiên c u có liên quan, nh ng k t qu m i nh t trong lĩnh v c nghiên c u đ tài, đánh giá nh ng khác bi t v trình đ KH&CN trong nư c và th gi i, nh ng v n đ đã đư c gi i quy t, c n nêu rõ nh ng v n đ còn t n t i, ch ra nh ng h n ch c th , t đó nêu đư c hư ng gi i quy t m i - lu n gi i và c th hoá m c tiêu đ t ra c a đ tài và nh ng n i dung c n th c hi n trong Đ tài đ đ t đư c m c tiêu) 14 Li t kê danh m c các công trình nghiên c u, tài li u chính có liên quan đ n đ tài đã trích d n khi đánh giá t ng quan (Tên công trình, tác gi , nơi và năm công b , ch nêu nh ng danh m c đã đư c trích d n đ lu n gi i cho s c n thi t nghiên c u đ tài ) ...................................................................................................................................................... 15 N i dung nghiên c u khoa h c và tri n khai th c nghi m c a Đ tài (Li t kê và mô t chi ti t nh ng n i dung nghiên c u khoa h c và tri n khai th c nghi m phù h p c n th c hi n đ gi i quy t v n đ đ t ra kèm theo các nhu c u v nhân l c, tài chính và nguyên v t li u trong đó ch rõ nh ng n i dung m i , nh ng n i dung k th a k t qu nghiên c u c a các đ tài trư c đó ; nh ng ho t đ ng đ chuy n giao k t qu nghiên c u đ n ngư i s d ng, d ki n nh ng n i dung có tính r i ro và gi i pháp kh c ph c n u có)) N i dung 1: ................................................................................................................ .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... N i dung 2: ................................................................................................................ .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... N i dung 3:................................................................................................................. .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 16 Cách ti p c n, phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng (Lu n c rõ cách ti p c n v n đ nghiên c u, thi t k nghiên c u, phương pháp nghiên c u, k thu t s s
 11. d ng g n v i t ng n i dung chính c a đ tài; so sánh v i các phương pháp gi i quy t tương t khác và phân tích đ làm rõ đư c tính m i, tính đ c đáo, tính sáng t o c a đ tài) Cách ti p c n: ……………………………………………………………………………………………. Phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ Tính m i, tính đ c đáo, tính sáng t o: ................................................................................................................................. 17 Phương án ph i h p v i các t ch c nghiên c u và cơ s s n xu t trong nư c (Trình bày rõ phương án ph i h p: tên các t ch c ph i h p chính tham gia th c hi n đ tài và n i dung công vi c tham gia trong đ tài, k c các cơ s s n xu t ho c nh ng ngư i s d ng k t qu nghiên c u; kh năng đóng góp v nhân l c, tài chính, cơ s h t ng-n u có) 18 Phương án h p tác qu c t (n u có) (Trình bày rõ phương án ph i h p: tên đ i tác nư c ngoài; n i dung đã h p tác- đ i v i đ i tác đã có h p tác t trư c; n i dung c n h p tác trong khuôn kh đ tài; hình th c th c hi n. Phân tích rõ lý do c n h p tác và d ki n k t qu h p tác, tác đ ng c a h p tác đ i v i k t qu c a Đ tài ) 19 Ti n đ th c hi n Các n i dung, công vi c ch y u c n Th i gian D ki n kinh Cá nhân, t K t qu ph i phí TT đư c th c hi n; các m c đánh giá (b t đ u, ch c th c đ t ch y u k t thúc) (tr.đ) hi n* 1 2 3 4 5 6 1 N i dung 1 - Công vi c 1 - Công vi c 2 2 N i dung 2 - Công vi c 1 - Công vi c 2 III. S N PH M KH&CN C A Đ TÀI 20 S n ph m KH&CN chính c a Đ tài và yêu c u ch t lư ng c n đ t (Li t kê theo d ng s n ph m) D ng I: M u (model, maket); S n ph m (là hàng hoá, có th đư c tiêu th trên th trư ng); V t li u; Thi t b , máy móc; Dây chuy n công ngh ; Gi ng cây tr ng; Gi ng v t nuôi và các lo i khác; S Tên s n ph m c th và ch Đơn M c ch t lư ng D ki n s TT tiêu ch t lư ng ch y u c a v đo lư ng qui mô s n ph m C n M u tương t s n ph m t o ra đ t (theo các tiêu chu n m i nh t)
 12. Trong nư c Th gi i 1 2 3 4 5 6 7 20.1 M c ch t lư ng các s n ph m (D ng I) so v i các s n ph m tương t trong nư c và nư c ngoài (Làm rõ cơ s khoa h c và th c ti n đ xác đ nh các ch tiêu v ch t lư ng c n đ t c a các s n ph m c a đ tài) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... D ng II: Nguyên lý ng d ng; Phương pháp; Tiêu chu n; Quy ph m; Ph n m m máy tính; B n v thi t k ; Quy trình công ngh ; Sơ đ , b n đ ; S li u, Cơ s d li u; Báo cáo phân tích; Tài li u d báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đ án, qui ho ch; Lu n ch ng kinh t -k thu t, Báo cáo nghiên c u kh thi và các s n ph m khác TT Tên s n ph m Yêu c u khoa h c c n đ t Ghi chú 1 2 3 4 D ng III: Bài báo; Sách chuyên kh o và các s n ph m khác S D ki n nơi công b (T p Tên s n ph m Yêu c u khoa h c c n đ t Ghi chú TT chí, Nhà xu t b n) 1 2 3 4 5 20.2 Trình đ khoa h c c a s n ph m (D ng II & III) so v i các s n ph m tương t hi n có (Làm rõ cơ s khoa h c và th c ti n đ xác đ nh các yêu c u khoa h c c n đ t c a các s n ph m c a đ tài) ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 20.3 K t qu đào t o S C p đào t o S lư ng Chuyên ngành đào t o Ghi chú TT
 13. 20.4 S n ph m d ki n đăng ký b o h quy n s h u công nghi p, quy n đ i v i gi ng cây tr ng: 21 Kh năng ng d ng và phương th c chuy n giao k t qu nghiên c u 21.1 Kh năng v th trư ng (Nhu c u th trư ng trong và ngoài nư c, nêu tên và nhu c u khách hàng c th n u có; đi u ki n c n thi t đ có th đưa s n ph m ra th trư ng?) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 21.2 Kh năng v ng d ng các k t qu nghiên c u vào s n xu t kinh doanh (Kh năng c nh tranh v giá thành và ch t lư ng s n ph m) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 21.3 Kh năng liên doanh liên k t v i các doanh nghi p trong quá trình nghiên c u ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………….. 21.4 Mô t phương th c chuy n giao (Chuy n giao công ngh tr n gói, chuy n giao công ngh có đào t o, chuy n giao theo hình th c tr d n theo t l % c a doanh thu; liên k t v i doanh nghi p đ s n xu t ho c góp v n-v i đơn v ph i h p nghiên c u ho c v i cơ s s áp d ng k t qu nghiên c u- theo t l đã tho thu n đ cùng tri n khai s n xu t; t thành l p doanh nghi p trên cơ s k t qu nghiên c u t o ra, ...) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 22 Ph m vi và đ a ch (d ki n) ng d ng các k t qu c a đ tài 23 Tác đ ng và l i ích mang l i c a k t qu nghiên c u 23. 1. Đ i v i đ i tư ng (khách hàng) ng d ng k t qu đ tài
 14. 23.2. Đ i v i kinh t - xã h i và môi trư ng (Nêu nh ng tác đ ng d ki n k t qu c a nghiên c u đ i v i s phát tri n kinh t - xã h i và môi trư ng 23.3. Đ i v i lĩnh v c KH&CN có liên quan (Nêu nh ng d ki n đóng góp vào các lĩnh v c khoa h c công ngh trong nư c và qu c t ) 23.4. Đ i v i t ch c ch trì đ tài IV. KINH PHÍ TH C HI N Đ TÀI VÀ NGU N KINH PHÍ (Gi i trình chi ti t xem ph l c kèm theo) Đơn v : tri u đ ng Kinh phí th c hi n đ tài phân theo các kho n chi Trong đó Xây Công lao Nguyên, TT Ngu n kinh phí T ng s d ng, đ ng (khoa v t li u, Thi t b Đào s a Chi khác h c, ph năng máy móc t o ch a thông) lư ng nh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ng kinh phí Trong đó: 1 Ngu n v n D án - Năm th nh t: - Năm th hai: - Năm th ba: 2 Ngu n v n khác 2.1 V n t có c a cơ s - Năm th nh t: - Năm th hai: - Năm th ba: 2.2 Khác (v n huy đ ng, ...) - Năm th nh t: - Năm th hai:
 15. - Năm th ba: .................., ngày ...... tháng ...... năm 200... Ch nhi m đ tài Cơ quan ch trì đ tài (H tên, ch ký) (H tên, ch ký, đóng d u) B Nông nghi p và PTNT B Nông nghi p và PTNT V Tài chính V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (H tên, ch ký) (H tên, ch ký, đóng d u) B2.2-DTKPĐT-BNN Ph l c 2.2: M u d toán kinh phí đ tài (Theo Quy t đ nh s 1874/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) D TOÁN KINH PHÍ Đ TÀI A. Theo n i dung chi Đơn v tính: 1000 đ ng T ng s Ngu n v n TT N i dung các kho n chi Kinh T l SNKH T có Khác phí (%) 1 2 3 4 5 6 7 1 Công lao đ ng (khoa h c, ph thông) 2 Nguyên, v t li u, năng lư ng 3 Thii t b , máy móc 4 Xây d ng, s a ch a nh 5 Đào t o 6 Chi khác T ng c ng: D TOÁN KINH PHÍ Đ TÀI B. Theo nhóm m c chi Đơn v :1000 đ ng T ng s Ngu n v n TT Nhóm m c chi Kinh T l SNKH T có Khác phí (%) 1 2 3 4 5 6 7 I Nhóm 1: Thanh toán cá nhân (bao g m các m c chi: 100, 101, 102,106)
 16. II Nhóm 2: Nghi p v chuyên môn (bao g m các m c chi: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119) III Nhóm 3: Mua s m s a ch a (bao g m các m c chi: 118, 144, 145, 157) IV Nhóm 4: Các kho n chi khác (bao g m các m c chi: 134, ….) T ng c ng: * Ghi chú: Các m c chi c a H th ng M c l c Ngân sách nhà nư c đư c ban hành theo Quy t đ nh s 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997c a B trư ng B Tài chính và đư c s a đ i, b sung t i các Quy t đ nh s 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004 và Quy t đ nh s 23/2005/QĐ-BTC ngày 15/4/2005 c a B trư ng B Tài chính D TOÁN KINH PHÍ Đ TÀI C. Gi i trình các kho n chi Kho n 1. Công lao đ ng (khoa h c, ph thông) Đơn v : 1000 đ ng Ngu n v n M c T ng TT N i dung chi kinh phí SNKH T có Khác 1 2 3 4 4 5 6 1 Thuê khoán lao đ ng khoa h c 2 Thuê khoán lao đ ng ph thông C ng Kho n 2. Nguyên v t li u, năng lư ng Đơn v : 1000 đ ng Ngu n v n M c Đơn S Đơn Thành TT N i dung T chi v đo lư ng giá ti n SNKH Khác có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nguyên v t li u 2 D ng c , ph tùng, v t r ti n mau h ng
 17. 3 Năng lư ng, nhiên li u - Than - Đi n kW/h - Xăng, d u - Nhiên li u khác 3 4 Nư c m 5 Mua sách, tài li u, s li u C ng: Kho n 3. Thi t b , máy móc Đơn v : 1000 đ ng Ngu n v n M c Đơn S Đơn Thành TT N i dung T chi v đo lư ng giá ti n SNKH Khác có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Thi t b m i 1 Mua thi t b , công ngh 2 Mua thi t b th nghi m, đo lư ng 3 Mua b ng sáng ch , b n quy n 4 Mua ph n m m máy tính II Kh u hao thi t b (ch khai m c này khi cơ quan ch trì là doanh nghi p) III Thuê thi t b (ghi tên thi t b , th i gian thuê) C ng : Kho n 4. Xây d ng, s a ch a nh Đơn v : 1000 đ ng Ngu n v n M c Kinh TT N i dung chi phí SNKH T có Khác 2 1 Chí phí xây d ng ............ m nhà xư ng , PTN 2 2 Chi phí s a ch a ............m nhà xư ng , PTN
 18. 3 Chi phí l p đ t h th ng đi n, nư c 4 Chi phí khác C ng: Kho n 5. Đào t o Đơn v : 1000 đ ng M c Kinh Ngu n v n TT N i dung chi phí SNKH T có Khác 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Kho n 6. Chi khác Đơn v : 1000 đ ng Ngu n v n M c Kinh TT N i dung chi phí SNKH T có Khác 1 2 3 4 5 6 7 1 Xây d ng thuy t minh đ tài 2 Kinh phí qu n lý (c a cơ quan ch trì) 3 Chi phí đánh giá, ki m tra n i b , nghi m thu - Chi phí ki m tra trung gian - Vi t báo cáo t ng k t đ tài - Chi phí nghi m thu n i b 4 H i ngh , H i th o 5 Chi khác - n loát tài li u, văn phòng ph m - D ch tài li u - Đăng ký b o h s h u trí tu - Khác 6 Ph c p ch nhi m đ tài C ng: ......................., Ngày ..... . tháng ....... năm 200... Ch nhi m đ tài Cơ quan ch trì đ tài (H tên, ch ký) (H tên, ch ký, đóng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản