Quyết định số 188/1999-QĐUBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
69
lượt xem
12
download

Quyết định số 188/1999-QĐUBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 188/1999-QĐUBTDTT về việc ban hành luật bóng đá do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 188/1999-QĐUBTDTT

 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM U BAN TH D C TH THAO Đ c l p - T do - H nh phúc S : 188/1999-QĐUBTDTT Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 1999 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO (V vi c Ban hành Lu t Bóng đá) B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s : 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/l998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; Theo đ ngh c a V Th thao thành tích cao II, Liên đoàn Bóng đá Vi t Nam. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành Lu t Bóng đá g m hai Ph n, 17 Đi u lu t và ph l c hư ng d n b sung Lu t. Đi u 2: Lu t này đư c áp d ng th ng nh t trong các cu c thi đ u bóng đá trong toàn qu c và thi đ u qu c t nư c ta. Đi u 3: Lu t này thay th cho Lu t bóng đá đã ban hành trư c đây và có hi u l c t ngày ký. Đi u 4: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b - Đào t o, V trư ng V Th thao thành tích cao II, Ch t ch Liên đoàn bóng đá Vi t Nam, Giám đ c các S Th d c th thao, S Văn hóa Thông tin - Th thao, cơ quan Th d c th thao các ngành và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG CH NHIÊM U BAN TDTT HÀ QUANG D
 2. SÂN THI Đ U sân bãi cùng nh ng đ c đi m c a sân đư c xác đ nh theo hình v sau đây: LU T I SÂN THI Đ U 1. Kích thư c: Sân thi đ u hình ch nh t có chi u dài sân l n hơn chi u ngang. Chi u dài: T i thi u: 90m T i đa: 120m Chi u r ng: T i thi u: 45m T i đa: 90m Sân thi đ u qu c t : Chi u dài: T i thi u: 100m T i đa: 110m Chi u r ng: T i thi u: 64m T i đa: 75m 2. Các đư ng gi i h n: Chu vi c a sân đư c xác đ nh b i các đư ng gi i h n: - Hai đư ng gi i h n dài hơn theo chi u d c sân g i là đư ng biên d c. - Hai đư ng gi i h n ng n hơn theo chi u ngang sân g i là đư ng biên ngang. - Các đư ng gi i h n đ u không r ng hơn 12cm. - Đư ng gi i h n n a sân k su t theo chi u ngang và chia sân thành 2 ph n b ng nhau. - gi a đư ng n a sân có m t đi m rõ ràng là tâm c a sân. L y đi m dó làm tâm k đư ng tròn bán kính 9m15, đó là đư ng tròn gi a sân. 3. Khu c u môn: T đi m cách c t d c 5m50 trên đư ng biên ngang c a m i ph n sân, k vào phía trong 2 đo n th ng song song, vuông góc v i biên ngang và có đ dài 5m50, k đư ng n i li n hai đ u đo n
 3. th ng đó. Ph n di n tích đư c gi i h n b i nh ng đo n th ng và đư ng biên ngang g i là khu c u môn. 4. Khu ph t đ n: T đi m cách c t d c 16m50 trên đư ng biên ngang c a m i ph n sân, k vào phía trong 2 đo n th ng song song vuông góc v i biên ngang và có đ dài 16m50, k đư ng n i li n 2 đo n th ng đó. Ph n di n tích đư c gi i h n b i nh ng đo n th ng đó và đư ng biên ngang g i là khu ph t đ n. Trong m i khu ph t đ n có m t đi m v i đư ng kính 22cm đư c đánh d u rõ ràng, cách đi m gi a đư ng biên ngang 11m - Đó là đi m ph t đ n. T đi m ph t đ n làm tâm k m t cung tròn ngoài khu ph t đ n có bán kính 9m15, đ xác đ nh v trí đ ng c a nh ng c u th khi th c hi n qu ph t 11m. 5. C t c góc: m i góc sân đư c c m c t c góc không nh n đ u và cao t i thi u 1m50. Phía ngoài đư ng gi a sân cách 2 đư ng biên d c t i thi u 1m có th đ t 2 c t c . 6. Cung ph t góc: T tâm là đi m c m các c t c góc, k vào trong sân 1/4 cung tròn bán kính 1m. Đây là v trí đ t bóng đ đá qu ph t góc. 7. C u môn: chính gi a m i đư ng biên ngang đư c đ t m t khung c u môn. C u môn đư c c u t o b i 2 c t d c vuông góc v i đư ng biên ngang và cách đ u 2 c t c góc, có kho ng cách 7m32, (tính t mép trong c a c t) đư c n i li n v i nhau b ng m t xà ngang song song và cách m t sân 2m44 (tính t mép dư i xà ngang). C t d c và xà ngang ph i có cùng kích thư c và không r ng quá 12cm. Lư i ph i đư c m c vào c t d c, xà ngang và g n xu ng m t sân phía sau c u môn m t cách ch c ch n. Lư i ph i có thi t b căng m t cách thích h p đ không gây c n tr ho t đ ng c a th môn cũng như không đ bóng có th b t tr l i sân, khi bóng đã hoàn toàn vư t qua đư ng c u môn. Ch t li u lư i c u môn ph i b ng s i v i, s i đay ho c s i ny lon. Các c t d c, xà ngang c a c u môn ph i đư c sơn màu tr ng. 8. S an toàn: C u môn ph i đư c g n m t cách ch c ch n xu ng m t sân. Nh ng c u môn l p ráp cũng có th đư c s d ng n u đ m b o đ nh ng yêu c u c a Lu t. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T QU C T Quy t đ nh 1. Trong thi đ u khi xà ngang b l ch ho c gãy thì tr n đ u ph i ng ng l i. N u không th thay th ho c s a ch a m t cách an toàn đư c thì tr n đ u ph i hu b . C m vi c dùng s i dây đ thay th xà
 4. ngang. Trư ng h p có th s a ch a, thay th đư c thì tr n đ u s đư c ti p t c tr l i b ng qu "th bóng ch m đ t" t i nơi có bóng khi ngưng cu c. Quy t đ nh 2. C t d c, xà ngang ph i đư c làm b ng g , kim lo i hay ch t li u khác đư c h i đ ng lu t cho phép. Ti t di n c a nó có th là hình vuông, hình ch nh t, hình tròn hay hình b u d c và không gây nguy hi m cho c u th . Quy t đ nh 3. Không có b t c hình th c qu ng cáo thương m i nào trong sân và trên các trang thi t b thi đ u (g m: lư i, c t d c, xà ngang...) t th i đi m đ i bóng vào sân và r i sân sau khi k t thúc hi p I và quay tr l i sân cho đ n khi k t thúc tr n đ u. Đ c bi t không đư c dùng b t kỳ ch t li u qu ng cáo nào trưng bày trên c u môn, lư i, c và c t c góc. Các trang thi t b thi đ u không đư c g n các phương ti n thông tin (camera, microphon...). Quy t đ nh 4. Không đư c có b t kỳ m t hình th c qu ng cáo nào m t đ t trong khu v c k thu t ho c trong khu v c đư c gi i h n b i đư ng biên d c v i đư ng song song và cách biên d c 1m c a khu v c k thu t. Ngoài ra không đư c có qu ng cáo khu v c gi a đư ng c u môn v i lư i c u môn. Quy t đ nh 5. Các bi u tư ng c a FIFA; Liên đoàn bóng đá khu v c, qu c gia ho c Câu l c b đ u không đư c phép xu t hi n trên sân thi đ u trong su t th i gian di n ra tr n đ u như quy t đ nh 3. Quy t đ nh 6. Ph i k m t đo n th ng ngoài sân thi đ u, vuông góc v i biên ngang cách c t c góc 10m. Đo n th ng này giúp tr ng tài xác đ nh v trí đ ng h p l c a c u th đ i phương khi th c hi n qu ph t góc. LU T II BÓNG 1. Ch t lư ng và kích thư c: - Bóng hình c u. - V ngoài b ng da ho c ch t li u khác đư c công nh n. - Chu vi không đư c l n hơn 70cm và không đư c nh hơn 68cm. - Tr ng lư ng lúc b t đ u tr n đ u không đư c n ng hơn 450gr và không đư c nh hơn 410gr. - Áp su t t 0,6 đ n 1,1 átm tphe. 2. Quy đ nh vi c thay th khi bóng h ng: a. N u bóng b n ho c h ng trong lúc tr n đ u đang ti n hành: - Ng ng tr n đ u. - Ti p t c tr n đ u b ng qu th bóng ch m đ t t i nơi phát hi n bóng h ng. b. N u bóng b n ho c h ng trong th i gian tr n đ u t m ng ng, s b t đ u l i tr n đ u thích h p v i nguyên nhân ng ng tr n đ u. c. Trong su t quá trình tr n đ u, ch có tr ng tài m i có quy n quy t đ nh bóng thi đ u. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T QU C T Quy t đ nh 1 Trong nh ng tr n đ u chính th c, ch nh ng qu bóng đáp ng đúng nh ng tiêu chu n c a Lu t 2, m i đư c phép s d ng đ thi đ u. Nh ng tr n đ u do FIFA ho c Liên đoàn bóng đá châu l c t ch c, ch nh ng qu bóng có 1 trong 3 dòng ch chính th c sau đây m i đư c s d ng đ thi đ u: • Đư c FIFA phê duy t • Đư c FIFA ki m tra.
 5. • Đ t tiêu chu n bóng thi đ u qu c t . Dòng ch ghi trên bóng ch ng t bóng đã đư c ki m tra ch t lư ng và đ t nh ng tiêu chu n t i thi u c a Lu t 2. Danh sách nh ng yêu c u b sung đ c bi t cho t ng ch ng lo i ph i đư c H i đ ng Lu t qu c t phê chu n. B ph n ki m tra ph i đư c FIFA phê duy t. Có th yêu c u đư c s d ng bóng đ t m t trong 3 tiêu chu n nêu trên. Ngoài ra trong các tr n đ u không chính th c khác, bóng đư c s d ng ph i đáp ng nh ng tiêu chu n t i thi u c a Lu t 2. Quy t đ nh 2. Trong nh ng tr n đ u do FIFA t ch c ho c nh ng tr n đ u do Liên đoàn bóng đá qu c gia t ch c, bóng thi đ u không đư c phép có b t c hình th c qu ng cáo thương m i nào. Ch đư c có nh ng bi u tư ng c a gi i, c a Ban t ch c gi i và nhãn hi u đư c công nh n c a nhà s n xu t bóng. Tuy nhiên đi u l gi i ph i có quy đ nh h n ch v kích thư c và s lư ng các bi u tư ng đó. LU T III S LƯ NG C U TH 1. C u th : Trong m t tr n đ u ph i có 2 đ i. M i đ i có t i đa 11 ngư i trong đó có 1 th môn. Tr n đ u không đư c th c hi n n u m t trong 2 đ i không còn đ 7 c u th . 2. Trong nh ng gi i chính th c: Nh ng tr n đ u do FIFA, Liên đoàn bóng đá khu v c và các Liên đoàn bóng đá qu c gia t ch c, ch đư c phép thay th t i đa 3 c u th . Đi u l gi i ph i có quy đ nh s lư ng c u th d b đư c phép đăng ký m i tr n đ u trong kho ng cho phép t 3 đ n t i đa 7 c u th . 3. Trong nh ng gi i không chính th c: Trong nh ng tr n đ u không chính th c (như giao h u) s lư ng c u th d b đư c thay th không b h n ch v i đi u ki n: - Nh ng đ i bóng có liên quan ph i th o lu n v i nhau v s c u th đư c thay th t i đa trong tr n đ u. - Th a thu n đó ph i đư c thông báo v i tr ng tài trư c khi tr n đ u b t đ u. N u tr ng tài không đư c thông báo ho c các đ i bóng không có đư c s th a thu n trư c tr n đ u b t đ u. C u th d b không đăng ký không đư c phép tham gia tr n đ u. 4. Quy đ nh v vi c thay th c u th : - Vi c thay th c u th ph i đư c thông báo trư c v i tr ng tài. - C u th d b ch đư c vào sân khi c u th đư c thay th đã ra kh i sân, đ ng th i ph i có s cho phép c a tr ng tài chính. - C u th d b ch đư c vào sân t ngoài đư ng biên d c t i đi m g p đư ng gi i h n n a sân, khi bóng ngoài cu c. - Vi c thay th k t thúc khi c u th d b đã vào trong sân thi đ u. - Lúc này c u th d b tr thành chính th c và c u th đư c thay ra không đư c tham gia tr n đ u n a. - C u th đã thay ra không còn đư c phép tham gia tr n đ u. - Trong các trư ng h p thay th c u th , vi c c u th có đư c thi đ u hay không thu c quy n h n c a tr ng tài. 5. Quy đ nh v thay th th môn: B t kỳ c u th nào cũng đư c phép thay th th môn v i đi u ki n: - Ph i thông báo trư c v i tr ng tài. - Ch đư c th c hi n khi bóng ngoài cu c.
 6. CÁCH X PH T: 1. C u th d b vào sân không có phép c a tr ng tài: - D ng tr n đ u. - C u th đó b c nh cáo và b m i ra kh i sân. - Tr n đ u đư c ti p t c b ng qu "th bóng ch m đ t" t i nơi có bóng khi tr n đ u t m d ng. 2. N u c u th thay th v trí v i th môn lúc tr n đ u đang ti p di n mà không đư c phép c a tr ng tài: - V n đ tr n đ u ti p t c - Trong l n ngưng cu c (t nhiên) đ u tiên. Hai c u th vi ph m s b c nh cáo. 3. Nh ng vi ph m khác c a lu t. Nh ng c u th có nh ng hành vi khác v đi u lu t này đ u s b c nh cáo và nh n th vàng. Trong trư ng h p đó tr n đ u s đư c ti p t c b ng qu ph t gián ti p cho đ i đ i phương đư c hư ng t i nơi có bóng khi tr n đ u d ng. 4. C u th đã đăng ký chính th c b tru t quy n thi đ u trư c khi tr n đ u b t đ u s đư c quy n thay th b ng m t c u th d b có đăng ký v i tr ng tài trư c tr n đ u. Nhưng n u m t c u th d b b tr ng tài tru t quy n thi đ u trư c và sau khi b t đ u tr n đ u s không đư c b sung m t c u th d b khác. QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T QU C T Quy t đ nh 1. Ngoài nh ng quy đ nh c a Lu t 3, Liên đoàn bóng đá qu c gia có th quy đ nh s lư ng t i thi u c u th cho m t đ i bóng trong tr n đ u. H i đ ng Lu t qu c t cho r ng tr n đ u không th ti p t c đư c n u m t trong hai đ i bóng không còn đ 7 c u th . Quy t đ nh 2. Ho t đ ng c a quan ch c trong khu v c k thu t: Trong t ng th i đi m c a tr n đ u, m t quan ch c c a đ i bóng có th r i gh ng i ra ch đ o chi n thu t cho c u th trong ph m vi khu v c k thu t và ph i tr v gh ng i ngay sau đó. Các quan ch c đ i bóng ph i trong khu v c k thu t và luôn có thái đ đúng m c. LU T IV TRANG PH C C A C U TH 1. S an toàn C u th không đư c s d ng ho c mang theo nh ng đ v t có th gây nguy hi m cho mình ho c cho các c u th khác (g m các lo i trang s c…). 2. Trang ph c cơ b n C u th trong thi đ u ph i mang nh ng trang ph c: - Áo thi đ u. - Qu n đùi - N u m c qu n gi m phía trong qu n đùi thì ph i có m u cùng v i màu qu n đùi thi đ u. - T t dài. - B c ng chân. - Gi y. 3. B c ng chân: - B c ng chân ph i đư c bít t t dài ph kín. - B ng nguyên li u thích h p như: cao su, plastic ho c ch t li u tương t .
 7. - Có kh năng b o v t t. 4. Th môn: Th môn ph i m c trang ph c thi đ u có màu d phân bi t v i nh ng c u th khác và tr ng tài. 5. Vi c cho phép c u th đeo kính thi đ u: H i đ ng Lu t qu c t cho phép c u th (đ c bi t là c u th tr ) đeo nh ng lo i kính m t th thao v i k thu t hi n đ i, không gây nguy hi m cho mình và các c u th khác. Các tr ng tài c n xem xét đ c tính an toàn c a kính đ quy t đ nh cho phép ho c không cho phép c u th đeo kính trong thi đ u. CÁCH X PH T: Đ i v i nh ng vi ph m đi u Lu t 4: - Không c n thi t ph i d ng tr n đ u. -B tc c u th nào vi ph m đi u lu t này s đư c tr ng tài m i ra kh i sân đ ch nh trang trang ph c. - Khi bóng d ng, c u th ph i r i sân tr trư ng h p đã ch nh trang đư c trang ph c ngay trư c đó. - N u r i sân đ ch nh đ n trang ph c, khi mu n tr l i sân, c u th đó ph i đư c tr ng tài cho phép khi bóng ngoài cu c. - Trư c khi đư c phép ti p t c thi đ u, c u th này ph i đư c tr ng tài ki m tra. - M t c u th b tr ng tài m i ra kh i sân đ ch nh đ n trang ph c, n u khi tr l i sân không có phép c a tr ng tài, tr ng tài ngưng tr n đ u, c nh cáo c u th đó và tr n đ u đư c ti p t c b ng qu ph t gián ti p cho đ i đ i phương đư c nh hư ng t i nơi có bóng khi tr n đ u t m d ng. LU T V TR NG TÀI Tr ng tài là ngư i ki m soát và đi u hành m i di n bi n c a tr n đ u. 1. Quy n h n và nhi m v : - Đ m b o vi c áp d ng đúng lu t. - Ph i h p v i tr lý tr ng tài và tr ng tài th t trong vi c ki m soát và đi u hành tr n đ u. - Đ m b o bóng thi đ u ph i đúng yêu c u c a Lu t 2. - Trang ph c c a các đ u th ph i đúng các quy đ nh c a Lu t 4. - Theo dõi th i gian c a các đ u th ph i đúng các quy đ nh. - T m d ng, t m hoãn ho c hu b tr n đ u n u có s c liên quan ngoài sân thi đ u. - T m d ng tr n đ u n u nh n th y có c u th b ch n thương n ng ph i đưa ngay ra ngoài sân thi đ u đ ch a tr . - Đ tr n đ u ti p t c đ n khi bóng ngoài cu c n u nh n th y c u th b ch n thương nh . - Nh ng c u th ch n thương ch y máu ph i đư c r i sân đ đi u tr . Tr ng tài ch cho phép c u th đó tr l i thi đ u khi v t thương đã c m máu. - Đ tr n đ u ti p t c m i khi có hành vi ph m l i n u tr ng tài nh n th y vi c th i ph t s có l i cho đ i ph m l i (đ l i th ). Tuy nhiên trong kho ng th i gian ng n (2 đ n 3 giây) tình hu ng l i th không đư c áp d ng thì tr ng tài s th i ph t ngay tình hu ng ph m l i trư c đó. - N u c u th cùng m t th i đi m vi ph m 2 l i s b ph t theo l i n ng hơn. - Tr ng tài không nh t thi t ph i d ng ngay tr n đ u đ c nh cáo (ho c tru t quy n thi đ u) c u th có hành vi ph m l i. N u áp d ng phép l i th đ tr n đ u ti p t c thì tr ng tài s c nh cáo (ho c tru t quy n thi đ u) c u th ph m l i ngay sau khi bóng ngoài cu c. - Quan ch c nào c a đ i bóng có nh ng hành vi không đúng đ n (theo quy đ nh) s b tr ng tài tr c xu t ngay l p t c kh i khu v c sân thi đ u. - Tr ng tài ph i coi tr ng nh ng ch d n c a tr lý tr ng tài đ i v i nh ng tình hu ng vi ph m x y ra ngoài t m quan sát c a mình.
 8. - Tr ng tài không cho phép b t kỳ ai đư c vào sân khi tr n đ u chưa d ng và chưa có ký hi u đ ng ý. - Cho phép b t đ u l i tr n đ u sau l n t m d ng. - Có trách nhi m báo cáo đ y đ m i chi ti t v nh ng tình hu ng vi ph m k lu t c a b t kỳ c u th nào và quan ch c đ i bóng, x y ra trư c, trong và sau tr n đ u. 2. Nh ng quy t đ nh c a tr ng tài: Nh ng quy t đ nh c a tr ng tài trong tr n đ u là quy t đ nh cu i cùng. Tr ng tài có th thay đ i quy t đ nh c a mình n u nh n th y quy t đ nh đó thi u chính xác ho c x lý theo nh n đ nh c a tr lý, nhưng ph i hành đ ng trư c khi tr n đ u đư c ti p t c tr l i. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T QU C T Quy t đ nh 1. Tr ng tài, các tr lý tr ng tài, tr ng tài th 4 không có trách nhi m đ i v i: + B t kỳ thương t n nào c a c u th , quan ch c, khán gi . + B t kỳ t n th t nào v tài s n. + B t kỳ m t thương t n nào khác đ i v i m t cá nhân, Câu l c b , Công ty, Hi p h i… ho c đơn v tương đương, do tr ng tài ra b t kỳ m t quy t đ nh nào theo Lu t bóng đá ho c thi hành nh ng quy đ nh c a đi u l thi đ u như: a. T m d ng hay ti p t c tr n đ u khi có s c v th i ti t trên sân hay xung quanh sân. b. Quy t đ nh hu b tr n đ u vì b t c lý do nào. c. Quy t đ nh liên quan đ n đi u ki n k thu t các trang thi t b thi đ u như: khung c u môn, c t c góc, bóng…không đáp ng đúng m i yêu c u c a Lu t. d. Quy t đ nh d ng hay ti p t c tr n đ u do s c khán gi gây r i hay b t c s vi c gì x y ra trên khu v c khán gi . e. Quy t đ nh t m d ng hay ti p t c tr n đ u đ cho phép bác s săn sóc c u th b ch n thương. f. Quy t đ nh bu c c u th b ch n thương ph i đưa ra ngoài đ săn sóc cũng như ph i cho phép nh ng c u th đã săn sóc ch n thương ngoài sân đư c nhanh chóng tr l i thi đ u. Đ làm t t nhi m v này, tr ng tài nên giao cho tr ng tài th 4 h tr vi c qu n lý c u th ch n thương ra, vào sân. g. Quy t đ nh cho ho c không cho phép m t c u th mang thêm m t lo i trang ph c khác ngoài quy đ nh c a Lu t. h. Quy t đ nh (đây cũng là trách nhi m c a tr ng tài) cho ho c không cho phép b t c ai (ngư i c a đ i bóng, nhân viên sân bãi, nhân viên an ninh, nhi p nh ho c phóng viên đ i di n báo chí…) có m t khu v c g n sân thi đ u. i. Nh ng quy t đ nh nào khác c a tr ng tài ph i phù h p v i Lu t bóng đá, phù h p v i nhi m v tr ng tài cho FIFA, Liên đoàn khu v c, Liên đoàn qu c gia, các quy đ nh c a H i đ ng Lu t qu c t . Quy t đ nh 2. Trong các gi i ho c các tr n đ u nào quy đ nh có tr ng tài th tư, thì trách nhi m c a tr ng tài th tư ph i tuân theo s hư ng d n và nh ng b sung lu t c a H i đ ng Lu t qu c t . Quy t đ nh 3. Nh ng s vi c công nh n hay không công nh n bàn th ng k c k t qu c a tr n đ u đ u thu c quy n quy t đ nh c a tr ng tài. LU T VI TR LÝ TR NG TÀI Nhi m v : M i tr n đ u ph i có 2 tr lý, tuỳ thu c vào quy t đ nh c a tr ng tài, tr lý có nhi m v ph i xác đ nh rõ: a. Khi bóng đã vư t quá các v ch gi i h n c a sân thi đ u.
 9. b. Đ i đư c đá ph t góc, phát bóng ho c ném biên. c. Th i đi m có c u th ph m lu t vi t v . d. Theo dõi vi c thay th c u th d b . e. Khi có l i khi m nhã ho c có hành vi ph m lu t x y ra ngoài t m quan sát c a tr ng tài. g. Khi có tình hu ng ph m l i x y ra g n v trí c a tr lý tr ng tài hơn tr ng tài (k c nh ng tình hu ng ph m l i trong khu ph t đ n). h. Khi đá ph t đ n: - Th môn có di chuy n kh i đư ng c u môn trư c khi bóng đư c đá đi không. - Khi bóng đã qua v ch c u môn. i. Tr lý tr ng tài có trách nhi m giúp tr ng tài đi u hành tr n đ u theo lu t và đ c bi t trong các tình hu ng đá ph t g n v trí c a mình, tr lý tr ng tài có th vào sân đ giúp ki m soát kho ng cách 9m15. k. Tr lý tr ng tài có nh ng quy t đ nh không chính xác, th hi n năng l c y u kém có th b tr ng tài thay th và s vi c này tr ng tài có trách nhi m báo cáo v Ban t ch c gi i. LU T VII TH I GIAN TR N Đ U 1. Th i gian tr n đ u: M i tr n đ u có 2 hi p và m i hi p là 45 phút, tr trư ng h p có s th a thu n gi a tr ng tài cùng 2 đ i bóng tham d tr n đ u.
 10. B t kỳ đ ngh nào thay đ i th i gian c a tr n đ u (thí d vì đi u ki n ánh sáng, th i ti t ch thi đ u m i hi p 40 phút) ph i có s th a thu n trư c khi b t đ u và tuân theo nh ng quy đ nh c a đi u l thi đ u. 2. Th i gian ngh gi a 2 hi p: - C u th đư c quy n có th i gian ngh gi a 2 hi p. - Th i gian ngh không quá 15 phút. - Đi u ki n gi i ph i quy đ nh rõ th i gian ngh gi a 2 hi p. - Th i gian ngh ch có th thay đ i n u có s đ ng ý c a tr ng tài. 3. Bù th i gian: Nh ng tình hu ng sau đây đư c tính đ bù thêm th i gian cho m i hi p đ u: - Nh ng s thay th c u th d b . - Quá trình chăm sóc c u th b ch n thương. - Di chuy n c u th b ch n thương ra ngoài sân đ chăm sóc. - Th i gian “ch t”. - B t k nguyên nhân nào khác. Tr ng tài là ngư i quy t đ nh s th i gian đư c bù thêm cho m i hi p đ u. 4. Đá ph t đ n: Ngay trư c khi k t thúc m i hi p đ u, có đ i bóng đư c hư ng qu ph t đ n thì hi p đ u đó ph i đư c kéo dài thêm đ đá xong qu ph t đó. 5. Hi p ph : Đi u l thi đ u ph i quy đ nh th i gian thi đ u c a m i hi p ph . Vi c đá thêm hi p ph đư c quy đ nh rõ Lu t 8. 6. Tr n đ u b đình ch : Tr n đ u b đình ch đư c t ch c l i n u đư c quy đ nh trong đi u l gi i. LU T VIII B T Đ U VÀ B T Đ U L I TR N Đ U 1. M đ u tr n đ u: Tr ng tài s tung đ ng ti n đ xác đ nh đ i th ng có quy n ch n c u môn nào mà đ i mình s t n công trong hi p m t c a tr n đ u. Đ i b n s đư c quy n đá qu giao bóng b t đ u tr n đ u. Đ i đư c quy n ch n sân s đư c đá qu giao bóng đ b t đ u hi p 2. B t đ u hi p 2 c a tr n đ u 2 đ i đ i sân và như v y hư ng t n công c a t ng đ i s ngư c l i v i hi p m t. 2. Qu giao bóng:
 11. Th c hi n qu giao bóng là m t hình th c b t đ u ho c b t đ u l i tr n đ u: - B t đ u tr n đ u. - Sau m i bàn th ng h p l . - B t đ u hi p 2 c a tr n đ u. - B t đ u m i hi p ph c a tr n đ u ph . Qu giao bóng tr c ti p vào c u môn đư c công nh n bàn th ng. 3. Quá trình ti n hành qu giao bóng: - T t c c u th c a đ i bóng ph i đ ng trên ph n sân c a đ i mình. - Đ i không đư c quy n giao bóng ph i đ ng cách xa bóng ít nh t là 9m15 cho đ n khi bóng đư c đá vào cu c. - Bóng ph i đư c đ t t i đi m giao bóng trong vòng trung tâm. - Tr ng tài th i còi ra l nh b t đ u. - Bóng trong cu c ngay sau khi đư c đá và di chuy n v phía trư c. - C u th đá qu giao bóng không đư c ti p t c ch m bóng l n th 2 n u bóng chưa đư c ch m ho c đá b i m t c u th khác. - Sau m i bàn th ng, đ i thua đư c đá qu giao bóng đ b t đ u l i tr n đ u. 4. Ph t nh ng l i vi ph m: a. C u th giao bóng ch m bóng liên ti p 2 l n trư c khi bóng đư c đá ho c ch m b i m t c u th khác: * Đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t gián ti p t i nơi ph m l i. b. Đ i v i b t kỳ l i nào khác x y ra trong quá trình ti n hành qu giao bóng. * Qu giao bóng đ u đư c th c hi n l i. 5. Qu “th bóng ch m đ t”: Sau m i l n t m d ng tr n đ u vì b t kỳ lý do nào không đư c đ c p trong lu t bóng đá thì tr n đ u s đư c ti p t c tr l i b ng qu “th bóng ch m đ t”. 6. Quá trình ti n hành qu “th bóng ch m đ t”: - Qu “th bóng ch m đ t” s đư c tr ng tài th c hi n t i nơi bóng d ng. - Tr n đ u đư c b t đ u tr l i ngay sau khi bóng ch m đ t. 7. Ph t nh ng vi ph m: Qu “th bóng ch m đ t” ph i đư c th c hi n l i n u:
 12. - Có m t c u th ch m bóng trư c khi bóng ch m đ t. - Sau khi th bóng đã vư t ra ngoài đư ng gi i h n sân trư c khi ch m chân m t c u th . 8. Trư ng h p đ c bi t: - Đ i phòng ng đư c hư ng qu ph t trong khu c u môn c a đ i mình có th đ t bóng t i b t kỳ đi m nào trong khu c u môn. - Đ i t n công đư c hư ng qu ph t gián ti p trong khu c u môn c a đ i phòng ng , bóng s đư c đ t trên đư ng song song v i đư ng c u môn nơi g n v trí ph m l i nh t. - N u qu “th bóng ch m đ t” ph i th c hi n trong khu v c c u môn thì bóng s đư c th t i đi m trên đư ng song song v i đư ng c u môn và g n v trí có bóng nh t, khi tr n đ u t m d ng. LU T IX BÓNG TRONG CU C VÀ BÓNG NGOÀI CU C 1. Bóng ngoài cu c: (Ball out of play) Bóng đư c coi là ngoài cu c khi: - Bóng đã vư t qua h n đư ng biên ngang, biên d c dù m t sân hay trên không. - Tr ng tài th i còi d ng tr n đ u. 2. Bóng trong cu c: (Ball in play) Bóng đư c coi là trong cu c su t th i gian t khi b t đ u đ n khi k t thúc tr n đ u, k c các trư ng h p: - Bóng b t vào sân t c t d c, xà ngang c u môn ho c c t c góc. - Bóng b t vào sân t tr ng tài ho c tr lý tr ng tài đ ng trong sân. LU T X BÀN TH NG H P L 1. Bàn th ng h p l : (Goal)
 13. Bàn th ng h p l khi qu bóng đã hoàn toàn vư t qua đư ng c u môn gi a 2 c t d c và dư i xà ngang n u trư c đó không có x y ra nh ng vi ph m nào v lu t. Đ i ghi đư c nhi u bàn th ng hơn trong tr n đ u là đ i th ng. N u hai đ i không ghi đư c bàn th ng nào ho c có s bàn th ng b ng nhau thì tr n đ u đư c coi là hoà. 2. Đi u l thi đ u: Khi tr n đ u theo th th c lo i tr c ti p n u có k t thúc hòa, đi u l gi i có th quy đ nh đá thêm th i gian (b ng tr n đ u ph ) ho c ti n hành theo nh ng quy t đ nh xác đ nh đ i th ng c a H i đ ng Lu t qu c t . LU T XI VI T V 1. V trí vi t v : - C u th đ ng v trí vi t v không coi là ph m lu t vi t v . - C u th đ ng v trí vi t v khi: + Đ ng g n đư ng biên ngang sân đ i phương hơn bóng và g n hơn 2 c u th đ i phương cu i cùng. - C u th không v trí vi t v khi: + Còn ph n sân đ i nhà. + Ngang hàng v i h u v đ i phương cu i cùng khi trong khung thành có th môn. + Ngang hàng v i 2 đ i phương cu i cùng.
 14. 2. Ph m l i: C u th đ ng v trí vi t v ch b x ph t n u th i đi m đ ng đ i chuy n bóng ho c ch m bóng, theo nh n đ nh c a tr ng tài c u th đó tham gia vào đư ng bóng đó m t cách tích c c như: Tham gia tình hu ng đó. C n tr đ i phương. C tình chi m l i th trong tình hu ng vi t v . Không ph m l i: C u th đ ng v trí vi t v không b ph t n u nh n bóng tr c ti p t : Qu phát bóng. Qu ném biên Qu ph t góc. Ph t nh ng vi ph m: C u th vi ph m b t kỳ l i vi t v nào, tr ng tài đ u cho đ i đ i phương hư ng qu ph t gián ti p t i nơi x y ra l i. LU T XII L I VÀ HÀNH VI KHI M NHÃ Vi ph m l i và có hành vi khi m nhã s b x ph t như sau: A. NH NG L I PH T TR C TI P: Đ i đ i phương s đư c hư ng qu ph t tr c ti p n u c u th vi ph m m t trong 6 l i sau đây mà theo nh n đ nh c a tr ng tài là b t c n, li u lĩnh ho c dùng s c m nh m t cách thô b o: 1. Đá ho c tìm cách đá đ i phương. 2. Ngáng ho c tìm cách ngáng đ i phương. 3. Nh y vào đ i phương. 4. Chèn đ i phương. 5. Đánh ho c tìm cách đánh đ i phương. 6. Xô đ y đ i phương. Đ i đ i phương cũng s đư c hư ng qu ph t tr c ti p khi có c u th ph m m t trong 4 l i sau đây: 1. Xo c đ l y bóng nhưng ch m đ i phương trư c r i m i ch m bóng. 2. Lôi kéo đ i phương.
 15. 3. Nh nư c b t vào đ i phương. 4. C tình chơi bóng b ng tay (tr th môn trong khu v c ph t đ n c a đ i mình). Qu ph t tr c ti p s đư c th c hi n t i nơi x y ra l i. B. PH T Đ N: C u th vi ph m b t kỳ m t trong 10 l i ph t tr c ti p trong khu v c ph t đ n c a đ i mình, không k bóng đang đâu nhưng trong cu c - s b ph t qu ph t đ n. C. QU PH T GIÁN TI P: Th môn trong khu ph t đ n c a đ i mình ph m m t trong 5 l i sau đây s b ph t qu gián ti p: 1. Gi bóng trong tay lâu quá 6 giây trư c khi đưa bóng vào cu c. 2. Ch m ho c b t bóng tr l i sau khi đã đưa bóng vào cu c, n u bóng chưa ch m b t kỳ m t c u th nào khác. 3. Ch m ho c b t bóng b ng tay khi đ ng đ i c tình chuy n v b ng bàn chân. 4. Ch m hay b t bóng t qu ném biên v c a đ ng đ i Theo nh n đ nh c a tr ng tài, c u th ph m m t trong 4 l i sau đây s b ph t qu gián ti p: 1. Chơi bóng m t cách nguy hi m. 2. Ngăn c n đư ng ti n c a đ i phương. 3. Ngăn c n th môn đưa bóng vào cu c. 4. Vi ph m b t kỳ l i nào không đ c p trong lu t 12 mà b c nh cáo ho c tru t quy n thi đ u. Qu ph t gián ti p s đư c th c hi n t i nơi x y ra l i. X PH T K LU T. Th vàng, th đ ch s d ng đ c nh cáo ho c tru t quy n thi đ u v i c u th đang thi đ u ho c c u th d b trong khu v c k thu t mà thôi. A. Nh ng l i b ph t c nh cáo (Th vàng). C u th vi ph m m t trong b y l i sau đây s b c nh cáo: 1. Có hành vi phi th thao. 2. Có l i l ho c hành đ ng ph n đ i l i quy t đ nh c a tr ng tài. 3. Liên t c vi ph m Lu t. 4. Trì hoãn tr n đ u. 5. Không tuân th quy đ nh v c ly trong nh ng qu ph t ho c qu ph t góc.
 16. 6. Vào ho c tr l i sân không có s đ ng ý c a tr ng tài. 7. T ý r i kh i sân không có s đ ng ý c a tr ng tài. B. Nh ng l i b tru t quy n thi đ u (Th đ ). C u th vi ph m m t trong 7 l i sau đây s b tru t quy n thi đ u: 1. Có l i chơi thô b o. 2. Có hành vi b o l c. 3. Nh nư c b t vào đ i phương ho c b t kỳ ngư i nào khác. 4. Ngăn c n m t bàn th ng ho c m t cơ h i ghi bàn rõ ràng c a đ i phương b ng cách c tình chơi bóng b ng tay (không áp d ng v i th môn trong khu ph t đ n c a đ i mình). 5. Ngăn c n m t cơ h i ghi bàn rõ ràng c a đ i phương b ng hành đ ng ph m l i s b x ph t qu tr c ti p ho c ph t đ n. 6. Dùng l i l ho c hành đ ng xúc ph m x nh c ho c lăng m . 7. Nh n th vàng th 2 trong m t tr n đ u. C u th b ph t th đ ph i r i kh i khu v c k thu t và k c khu v c sát g n sân thi đ u. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T QU C T Quy t đ nh 1. C u th ph m l i b c nh cáo ho c tru t quy n thi đ u trong ho c ngoài sân đ i v i đ i phương, đ ng đ i, tr ng tài, tr lý tr ng tài ho c b t kỳ ai khác s b x ph t k lu t tuỳ theo tính ch t c a l i vi ph m. Quy t đ nh 2. Th môn sau khi đã ch m bóng b ng tay ho c cánh tay đư c coi là đã kh ng ch bóng. Cũng đư c coi là đã kh ng ch bóng n u th môn c tình đ bóng ra. Nhưng n u theo nh n đ nh c a tr ng tài trong nh ng tình hu ng th môn ph i đ y bóng ra m t cách tình c ho c ph i đ y bóng ra đ c u nguy trong trư ng h p b t bóng khó - s không b coi là đã kh ng ch bóng. Quy t đ nh 3. Theo lu t 12, c u th có th dùng đ u, ng c ho c đ u g i…đưa bóng v cho th môn đ i mình. Tuy nhiên theo nh n đ nh c a tr ng tài, c u th có ti u x o c tình l m d ng lu t trong khi bóng đang trong cu c, s b coi là có hành vi phi th thao. C u th đó b ph t th vàng và tr ng tài cho đ i đ i phương hư ng qu ph t gián ti p t i nơi x y ra l i. Trong nh ng trư ng h p th c hi n qu ph t c u th nào s d ng ti u x o, l m d ng quy đ nh c a đi u lu t, cũng b coi là có hành vi phi th thao và b c nh cáo. Trong nh ng tình hu ng nêu trên, không tính đ n kh năng th môn có ch m bóng hay không, mà ch ph t c u th có hành vi phi th thao mà thôi. Quy t đ nh 4. Đ ng tác xo c bóng t phía gây nguy hi m cho s an toàn c a đ i phương s b x ph t như hành vi ph m l i đ c bi t nghiêm tr ng. Quy t đ nh 5. B t kỳ hành vi gi v nào c a c u th trên sân thi đ u nh m đánh l a tr ng tài đ u b xem là hành vi phi th thao và b x ph t.
 17. LU T XIII NH NG QU PH T 1. Nh ng lo i qu ph t: Qu ph t g m: Qu ph t tr c ti p và gián ti p. Khi th c hi n các qu ph t, bóng ph i đư c đ t “ch t” t i ch , c u th đá ph t không đư c ti p t c ch m bóng l n th 2 n u bóng chưa ch m m t c u th khác. 2. Qu ph t tr c ti p: - Bóng đá tr c ti p vào c u môn đ i phương, bàn th ng đư c công nh n. - N u bóng đá tr c ti p vào c u môn đ i nhà, bàn th ng không đư c công nh n và đ i đ i phương đư c đá qu ph t góc. 3. Qu ph t gián ti p. - Ký hi u: Tr ng tài xác nh n qu gián ti p b ng cách giơ tay lên cao và gi nguyên tư th đó cho đ n khi qu ph t đã th c hi n, bóng đã ch m c u th khác ho c ra ngoài các đư ng gi i h n sân. - Bóng vào c u môn: • Bàn th ng ch đư c công nh n n u trư c khi vào c u môn, đã ch m m t c u th khác. • N u bóng tr c ti p vào c u môn đ i phương, đ i đ i phương đư c hư ng qu đá phát bóng. • N u bóng tr c ti p vào c u môn đ i nhà, đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t góc. 4. V trí đá ph t: - Qu ph t trong khu ph t đ n: + Qu ph t tr c ti p ho c gián ti p c a đ i phòng ng đư c hư ng: • T t c c u th đ i phương ph i đ ng cách xa bóng t i thi u 9m15 cho đ n khi bóng đư c đá vào cu c, tr trư ng h p h đã đ ng trên đư ng c u môn gi a 2 c t d c. • Bóng vào cu c khi đư c đá và di chuy n. • N u đi m ph m l i trong khu c u môn, qu ph t gián ti p đư c th c hi n trên đư ng song song v i đư ng c u môn t i nơi g n v trí ph m l i nh t. - Qu ph t ngoài khu ph t đ n. • T t c c u th đ i phương đ ng cách xa bóng t i thi u 9m15 cho đ n khi bóng đư c đá vào cu c. • Bóng vào cu c ngay sau khi đư c đá và di chuy n. • Qu ph t đư c th c hi n t i nơi x y ra ph m l i.
 18. 5. X ph t nh ng vi ph m: a. Khi th c hi n qu ph t, c u th đ i phương không đ ng cách xa bóng đ 9m15: • Qu ph t đư c đá l i b. Khi th c hi n qu ph t trong khu v c ph t đ n c a đ i mình, n u bóng chưa tr c ti p vào cu c (có nghĩa là chưa ra kh i khu ph t đ n): • Th c hi n l i qu ph t. c. C u th th c hi n qu ph t không ph i th môn. N u sau khi bóng vào cu c, c u th đá ph t ti p t c ch m bóng l n th 2 (không ph i b ng tay) trư c khi bóng ch m c u th khác. • Đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t gián ti p t i nơi ph m l i. d. Sau khi bóng vào cu c, c u th đá ph t c tình dùng tay chơi bóng trư c khi có c u th khác ch m bóng: • Đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t tr c ti p t i nơi ph m l i. • Đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t đ n n u l i x y ra trong khu ph t đ n c a đ i ph m l i. e. Th môn th c hi n qu ph t. + N u sau khi bóng vào cu c th môn ch m bóng l n th 2 (không ph i b ng tay) trư c khi c u th khác ch m vào. • Đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t gián ti p t i nơi ph m l i. + Sau khi bóng vào cu c th môn c tình chơi bóng b ng tay trư c khi c u th khác ch m bóng: • Đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t tr c ti p n u l i x y ra ngoài khu ph t đ n c a đ i ph m l i. Qu ph t đư c th c hi n t i nơi ph m l i. • Đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t gián ti p t i nơi ph m l i n u vi ph m x y ra trong khu ph t đ n c a đ i ph m l i. Qu ph t đư c th c hi n t i nơi ph m l i. LU T XIV QU PH T Đ N Đ i bóng có c u th ph m m t trong 10 l i ph t tr c ti p mà v trí ph m l i trong khu ph t đ n c a đ i mình lúcc bóng đang trong cu c, s b ph t qu ph t đ n. T qu ph t đ n, bóng tr c ti p vào c u môn đ i ph m l i s đư c công nh n là bàn th ng h p l . Khi có qu ph t đ n phút cu i cùng c a m i hi p chính ho c hi p ph , ph i bù thêm th i gian đ th c hi n xong qu ph t đ n.
 19. 1. V trí bóng và c u th : a. Bóng: Đư c đ t ngay trên đi m ph t đ n. b. C u th th c hi n qu ph t đ n: Ph i đư c thông báo rõ ràng. c. Th môn đ i b ph t: Đ ng trên đư ng c u môn trong kho ng gi a 2 c t d c, m t hư ng v c u th đá ph t, cho đ n khi bóng đư c đá vào cu c. d. Các c u th khác: - Đ ng trong sân - Ngoài khu ph t đ n. - Phía sau đi m ph t đ n. - Cách xa đi m ph t đ n t i thi u 9m15. 2. Tr ng tài: - Ch th i còi cho phép th c hi n qu ph t đ n khi t t c các c u th đã đ ng đúng v trí theo yêu c u c a Lu t. - Ch ra quy t đ nh khi đã th c hi n xong qu ph t đ n. 3. Trình t th c hi n qu ph t đ n. - C u th th c hi n qu ph t đ n ph i đá bóng v phía trư c. - Không đư c ti p t c ch m bóng l n th 2 khi chưa có c u th nào ch m vào bóng. - Bóng vào cu c khi bóng đư c đá đi và di chuy n v phía trư c. Khi qu ph t đ n th c hi n trong 2 hi p c a tr n đ u, trong su t th i gian bù thêm đ th c hi n l i qu ph t đ n, bàn th ng đư c công nh n n u trư c khi vư t qua đư ng c u môn gi a 2 c t d c và phía dư i xà ngang: Bóng ch m các c t d c ho c xà ngang ho c ngư i th môn. 4. Nh ng vi ph m và x ph t: • Khi tr ng tài có hi u còi đ th c hi n qu ph t đ n và trư c khi bóng đư c đá vào cu c n u có x y ra m t trong các trư ng h p sau đây: a. C u th th c hi n qu ph t đ n vi ph m Lu t: - Tr ng tài v n đ th c hi n. - N u bóng vào c u môn, cho th c hi n l i qu ph t. - N u bóng không vào c u môn, không cho th c hi n l i qu ph t. b. Th môn vi ph m: - Tr ng tài v n đ th c hi n. - Bóng vào c u môn, công nh n bàn th ng. - Bóng không vào c u môn, cho th c hi n l i qu ph t. c. Đ ng đ i c a c u th đá ph t ch y vào khu ph t đ n ho c đ n g n đi m ph t đ n hơn quy đ nh: - Tr ng tài v n đ th c hi n. - N u bóng vào c u môn, cho th c hi n l i qu ph t. - N u bóng không vào c u môn, c t d c, xà ngang r i c u th này ch m bóng, tr ng tài d ng tr n đ u, ph t c u th đó qu gián ti p cho đ i b ph t đư c hư ng. d. Đ ng đ i c a th môn ch y vào khu ph t đ n ho c ti n hành đ n đi m ph t đ n g n hơn quy đ nh. - Tr ng tài v n đ th c hi n. - N u bóng vào c u môn, công nh n bàn th ng.
 20. - N u bóng vào c u môn, th c hi n l i qu ph t. e. C u th c 2 đ i cùng vi ph m Lu t: - Th c hi n l i qu ph t. f. N u sau khi qu ph t đ n đư c th c hi n: + C u th th c hi n qu ph t ch m l i bóng l n th 2 (không ph i b ng tay) trư c khi có c u th khác ch m bóng: Tr ng tài cho đ i đ i phương hư ng qu ph t gián ti p t i nơi ph m l i. + C u th th c hi n l i c tình dùng tay chơi bóng trư c khi có c u th khác ch m bóng. Tr ng tài cho đ i đ i phương hư ng qu ph t tr c ti p t i nơi ph m l i. + Bóng đang di chuy n v phía trư c b “ngư i l ” ch n l i: Tr ng tài cho th c hi n l i qu ph t. + Bóng b t ngư i th môn, c t d c, xà ngang tr l i sân và ch m “ngư i l ”: Tr ng tài cho d ng tr n đ u. Cho tr n đ u ti p t c b ng qu “th bóng ch m đ t” t i nơi “ngư i l ” ch m bóng. LU T XV NÉM BÓNG Ném biên là hình th c b t đ u l i tr n đ u. T qu ném biên tr c ti p vào c u môn, bàn th ng không đư c công nh n. 1. Đư c th c hi n qu ném biên khi: - Qu bóng đã hoàn toàn vư t qua kh i đư ng biên d c dù m t sân ho c trên không. - V trí ném biên t i nơi bóng vư t qua đư ng biên d c. - Đ i phương c a c u th ch m bóng cu i cùng đư c quy n th c hi n qu ném biên. 2. Th c hi n qu ném biên: Khi th c hi n đ ng tác ném biên, c u th ph i: - Quay m t vào trong sân. - Có th d m m t ph n chân lên biên d c ho c đ ng h n ra ngoài đư ng biên d c. - Dùng l c đ u c 2 tay. - Ném bóng t phía sau liên t c, qua đ u. C u th ném biên không đư c ch m bóng l n n a n u bóng chưa ch m m t c u th khác. Bóng trong cu c ngay sau khi vào trong sân.
Đồng bộ tài khoản