Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Thủ tướng chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 188/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N CH THN S 50-CT/TW NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2005 C A BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG NG V VI C Y M NH PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C PH C V S NGHI P CÔNG NGHI P HOÁ, HI N I HOÁ T NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ch th s 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng v vi c y m nh phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nươ c; Xét ngh c a B trươ ng B Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chơương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th s 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 c a Ban Bí thơư Trung ương ng v vi c Ny m nh phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nơư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Chương trình hành ng c a Chính ph Th c hi n Ch th s 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng v vi c Ny m nh phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c (Ban hành kèm theo Quy t nh s 188/2005/Q -TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) A. M C TIÊU:
  2. Chương trình hành ng c a Chính ph c th hoá các nhi m v , gi i pháp; th ch hoá các ch trương, chính sách trong Ch th s 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng v Ny m nh phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c thành h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, góp ph n ưa nhanh Ch th vào cu c s ng và nh m t ư c các m c tiêu sau: 1. M c tiêu n năm 2010: - T o ra, ti p nh n và làm ch ư c các công ngh sinh h c ch y u; tri n khai ng d ng m nh m , r ng kh p và có hi u qu các công ngh này vào lĩnh v c nông nghi p, thu s n, y t , công nghi p ch bi n, b o v môi trư ng và an ninh, qu c phòng. - T o ra các s n phNm m i b ng công ngh sinh h c (như: gi ng cây tr ng, v t nuôi, ch ng vi sinh v t, s n phNm ch bi n công nghi p,...) có năng su t, ch t lư ng, s c c nh tranh và hi u qu kinh t cao. - Hình thành và phát tri n các doanh nghi p công nghi p sinh h c v a và nh nh m s n xu t, kinh doanh và d ch v các s n phNm công ngh sinh h c ph c v tiêu dùng và xu t khNu. 2. M c tiêu n năm 2020: - Cung c p ngu n nhân l c khoa h c và công ngh có trình cao và ch t lư ng t t, năng l c sáng t o và làm ch các công ngh trong lĩnh v c công ngh sinh h c ph c v c l c cho vi c phát tri n kinh t , xã h i và b o v môi trư ng. - Xây d ng ư c m t s trung tâm nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh tiên ti n và hi n i v công ngh sinh h c t tiêu chuNn qu c t . - Hình thành và phát tri n ngành công nghi p sinh h c có năng l c s n xu t các s n phNm ch l c, thi t y u c a n n kinh t qu c dân. B. CÁC NHI M V CH Y U: I. XÂY D NG VÀ T CH C TH C HI N K HO CH T NG TH PHÁT TRI N CÔNG NGH SINH H C NH M NG D NG R NG RÃI VÀ CÓ HI U QU CÔNG NGH SINH H C VÀO S N XU T VÀ I S NG: Xây d ng và t ch c th c hi n K ho ch t ng th phát tri n công ngh sinh h c Vi t Nam n năm 2020, trong ó t p trung vào các lĩnh v c tr ng i m sau: 1. Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. 2. Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v phát tri n ngành thu s n. 3. Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v ngành y t và b o v s c kho c ng ng.
  3. 4. Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng. 5. Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v ngành công nghi p ch bi n. II. NÂNG CAO TRÌNH VÀ PHÁT TRI N TI M L C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CHO CÔNG NGH SINH H C: 1. Xây d ng quy ho ch ào t o ngu n nhân l c cho công ngh sinh h c, c bi t là i ngũ cán b khoa h c và công ngh trình cao, trong ó chú tr ng vi c m r ng quy mô và nâng cao ch t lư ng ào t o, b o m n năm 2015 áp ng cán b cho các nhu c u nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , gi ng d y, qu n lý, s n xu t, kinh doanh và d ch v v công ngh sinh h c. - i v i ào t o trong nư c: t p trung quy ho ch l i m ng lư i các cơ s ào t o; có s phân công nhi m v ào t o rõ ràng cho các trư ng i h c, phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng, mi n lãnh th ; k t h p ch t ch các cơ s ào t o v i các cơ s nghiên c u trong vi c ào t o và nghiên c u khoa h c; khuy n khích vi c ào t o k sư công ngh sinh h c, ưu tiên cơ s v t ch t k thu t và s lư ng tuy n sinh cho lo i hình ào t o này. - i v i ào t o nư c ngoài: s d ng chương trình g i cán b i ào t o nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c t p trung ào t o cán b u ngành, có trình cao, ch t lư ng gi i và chuyên sâu cho t ng lĩnh v c. 2. Quy ho ch m ng lư i các vi n, trung tâm nghiên c u và các phòng thí nghi m công ngh sinh h c Vi t Nam; xây d ng c ba mi n B c, Trung, Nam các trung tâm m nh, tiên ti n và hi n i v công ngh sinh h c làm h t nhân cho vi c nghiên c u và ng d ng công ngh sinh h c trong c nư c. 3. Tăng cư ng và nâng cao hi u qu u tư cơ s v t ch t k thu t, máy móc thi t b ph c v các ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh sinh h c, trong ó chú tr ng m ng lư i các phòng thí nghi m, các cơ s nghiên c u, th nghi m và kh o nghi m, vi c thi t k và ch t o các thi t b công ngh c thù. 4. Ny m nh h p tác qu c t nh m thu hút và tranh th t i a các ngu n l c u tư c a nư c ngoài phát tri n công ngh sinh h c theo hư ng h i nh p v trình , năng l c i ngũ cán b ; phù h p v tiêu chuNn k thu t; hi n i, ng b v công ngh và thi t b . III. HÌNH THÀNH VÀ T NG BƯ C PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P SINH H C: 1. Xây d ng các chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p nhà nư c theo k ho ch dài h n, bao g m chương trình khoa h c và công ngh , chương trình k thu t - kinh t ti n hành nghiên c u, sáng t o, làm ch , chuy n giao và ng d ng các công ngh sinh h c vào s n xu t và i s ng. 2. Xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p sinh h c Vi t Nam n năm 2020, trong ó chú tr ng các lĩnh v c:
  4. - Công nghi p ch bi n th c phNm t các nông, lâm, thu , h i s n; công nghi p s n xu t rư u, bia, nư c ch m, nư c gi i khát...b ng các công ngh lên men vi sinh, enzim và protein; công nghi p s n xu t các dòng axit amin, axit h u cơ, enzim công nghi p, ph gia th c phNm, men và enzim th c phNm. - Công nghi p sinh h c trong nông nghi p và thu s n: t p trung phát tri n công nghi p s n xu t gi ng thu n, gi ng lai, các ch phNm chăm sóc và b o v cây tr ng, v t nuôi. - Công nghi p sinh h c trong y dư c: t p trung s n xu t các lo i v c - xin, ch phNm chNn oán, thu c ch a b nh, kháng sinh và các hoá dư c khác. - Công nghi p sinh h c trong b o v môi trư ng: t p trung s n xu t các ch phNm vi sinh v t làm s ch môi trư ng, x lý ô nhi m và s c môi trư ng. 3. Hình thành và phát tri n th trư ng công ngh sinh h c. IV. XÂY D NG VÀ HOÀN THI N H TH NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T, CƠ CH , CHÍNH SÁCH NH M THÚC Y PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C: 1. Xây d ng và ban hành các cơ ch , chính sách ưu ãi nh m h tr , thúc Ny phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v giai o n Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, trong ó chú tr ng n các chính sách thu hút, tăng cư ng và a d ng hoá các ngu n l c u tư; chính sách ưu ãi nh m thu hút, s d ng có hi u qu i ngũ cán b khoa h c và tr ng d ng nhân tài; chính sách khuy n khích và h tr các ho t ng chuy n giao và áp d ng công ngh , ti n b k thu t m i vào s n xu t nh m g n k t ch t ch công ngh sinh h c v i s n xu t, kinh doanh và d ch v ; chính sách h tr các doanh nghi p t xây d ng cơ s nghiên c u và ng d ng công ngh sinh h c; chính sách ưu ãi nh m thúc Ny vi c phát tri n nhanh các doanh nghi p công ngh sinh h c v a và nh , làm ti n cho vi c phát tri n ngành công nghi p sinh h c Vi t Nam. 2. Rà soát, s a i, b sung và ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t nh m hoàn thi n h th ng pháp lu t, th ch và tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c công ngh sinh h c, trư c m t t p trung xem xét ban hành quy ch qu n lý an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen và s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen, ti n t i xây d ng và ban hành Lu t An toàn sinh h c nh m tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v công ngh sinh h c, ng th i t o hành lang pháp lý thúc Ny phát tri n nhanh và ng d ng m nh m công ngh sinh h c trong quá trình h i nh p kinh t qu c t . V. TRI N KHAI CÁC N I DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG NÀY C A CHÍNH PH , PHÊ DUY T V NGUYÊN T C DANH M C 12 ÁN, D ÁN, N I DUNG CÔNG VI C; CƠ QUAN CH TRÌ, PH I H P XÂY D NG VÀ TH I H N HOÀN THÀNH TRÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH (PH L C KÈM THEO QUY T NNH NÀY). C. T CH C TH C HI N
  5. I. Công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n và quán tri t Ch th và Chương trình hành ng: 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin, các B , ngành, a phương có liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n và quán tri t các n i dung trong Ch th c a Ban Bí thư Trung ương ng và Chương trình hành ng c a Chính ph t o s chuy n bi n m nh m trong nh n th c c a các c p, các ngành và toàn xã h i v vai trò, v trí và t m quan tr ng c a công ngh sinh h c i v i s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, ng th i nâng cao tinh th n trách nhi m th c hi n t t các n i dung trong Ch th c a Ban Bí thư và Chương trình hành ng c a Chính ph . 2. B Khoa h c và Công ngh ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin và các cơ quan thông tin i chúng thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n các k t qu nghiên c u khoa h c, chuy n giao và ng d ng các ti n b k thu t v công ngh sinh h c ph c v s n xu t và i s ng, c bi t là các k t qu trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn, thu s n, công nghi p ch bi n, y t và chăm sóc s c kho c ng ng. II. PHÂN CÔNG NHI M V C TH : 1. B Khoa h c và Công ngh : - Là cơ quan u m i c a Chính ph , có nhi m v giúp Th tư ng Chính ph t ch c th c hi n Chương trình hành ng này; thư ng xuyên theo dõi, ôn c, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các n i dung c a Chương trình hành ng c a Chính ph t i các B , ngành và a phương có liên quan; nh kỳ hàng năm t ng h p k t qu th c hi n, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Ch trì xây d ng án "K ho ch t ng th phát tri n công ngh sinh h c Vi t Nam n năm 2020". - Ch trì xây d ng án "Quy ho ch m ng lư i và tăng cư ng ti m l c v cơ s v t ch t k thu t cho các vi n, trung tâm nghiên c u và các phòng thí nghi m công ngh sinh h c Vi t Nam". - Ch trì xây d ng án " N y m nh h p tác và h i nh p qu c t v nghiên c u, ng d ng và phát tri n công ngh sinh h c". - Ch trì xây d ng án "Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách và th ch v công ngh sinh h c". - Ch o xây d ng và ch trì t ng h p k ho ch nghiên c u, ng d ng và phát tri n ti m l c công ngh sinh h c c a các B , ngành và a phương. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch trì xây d ng án "Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020". 3. B Y t :
  6. - Ch trì xây d ng án "Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c y t n năm 2020". 4. B Thu s n: - Ch trì xây d ng án "Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c thu s n n năm 2020". 5. B Công nghi p: - Ch trì xây d ng án "Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n". - Ch trì xây d ng án "Quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p sinh h c Vi t Nam n năm 2020". 6. B Tài nguyên và Môi trư ng: - Ch trì xây d ng án "Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c b o v môi trư ng". - Ch trì xây d ng d án "Lu t An toàn sinh h c" và các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t. 7. B Giáo d c và ào t o: - Ch trì xây d ng án "Quy ho ch ào t o ngu n nhân l c cho công ngh sinh h c và ngành công nghi p sinh h c Vi t Nam". 8. B K ho ch và u tư, B Tài chính: Cân i, b trí v n ngân sách nhà nư c trong k ho ch hàng năm và dài h n th c hi n các n i dung, án, d án c a Chương trình hành ng trên c a Chính ph . 9. Các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Căn c vào Chương trình hành ng c a Chính ph , xây d ng và ưu tiên l ng ghép k ho ch phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm và dài h n c a B , ngành và a phương mình, ng th i t ch c th c hi n có hi u qu k ho ch trên, nh kỳ hàng năm báo cáo k t qu th c hi n cho B Khoa h c và Công ngh B t ng h p trình Th tư ng Chính ph . Phan Văn Kh i (Đã ký)
  7. PH L C Các án, d án, n i dung công vi c trong chương trình hành ng c a chính ph th c hi n ch th s 50-ct/tw ngày 04 tháng 3 năm 2005 c a ban bí thư V phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c (Kèm theo Quy t nh s 188/2005/Q -TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) STT án, d án, n i dung công vi c - Cơ quan ch trì - Cơ quan ph i h p Hình th c văn b n và c p phê duy t Th i h n hoàn thành I. XÂY D NG VÀ T CH C TH C HI N K HO CH T NG TH PHÁT TRI N CÔNG NGH SINH H C: 1 K ho ch t ng th phát tri n công ngh sinh h c Vi t Nam n năm 2020. - B KH&CN ch trì. - Ph i h p: các B NN&PTNT, YT, TS, CN, GD& T, KH& T, TC, Vi n KH&CN VN. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 12/2005 2 Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020. - B NN&PTNT ch trì. - Ph i h p: các B KH&CN, YT, TS, CN, GD& T, KH& T, TC, Vi n KH&CN VN. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 8/2005 3 án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c y t n năm 2020. - B YT ch trì. - Ph i h p: các B KH&CN, CN, GD& T, KH& T, TC, Vi n KH&CN VN. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 3/2006 4 án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c thu s n n năm 2020. - B TS ch trì. - Ph i h p: các B KH&CN, CN, NN&PTNT, GD& T, KH& T, TC, Vi n KH&CNVN. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 3/2006 5 án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n. - B CN ch trì. - Ph i h p: các B KH&CN, TS, NN&PTNT, YT, KH& T, TC. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 3/2006
  8. 6 án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c b o v môi trư ng. - B TN&MT ch trì. - Ph i h p: các B KH&CN, CN, NN&PTNT, GD& T, KH& T, TC, Vi n KH&CNVN. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 3/2006 II. NÂNG CAO TRÌNH VÀ PHÁT TRI N TI M L C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CHO CÔNG NGH SINH H C: 7 Quy ho ch ào t o ngu n nhân l c cho công ngh sinh h c và ngành công nghi p sinh h c Vi t Nam. - B GD& T ch trì. - Ph i h p: các B KH&CN, KH& T, TC, NN&PTNT, YT, TS, CN. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 3/2006 8 Quy ho ch m ng lư i và tăng cư ng ti m l c v cơ s v t ch t k thu t cho các vi n, trung tâm nghiên c u và các phòng thí nghi m công ngh sinh h c Vi t Nam - B KH&CN ch trì. - Ph i h p: các B KH& T, TC, NN&PTNT, YT, TS, GD& T, CN, Vi n KH&CNVN. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 3/2006 9 án Ny m nh h p tác và h i nh p qu c t v nghiên c u, ng d ng và phát tri n công ngh sinh h c. - B KH&CN ch trì. - Ph i h p: các B NN&PTNT, YT, TS, CN, GD& T. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 3/2006 III. HÌNH THÀNH VÀ T NG BƯ C PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P SINH H C: 10 Quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p sinh h c Vi t Nam n năm 2020. - B CN ch trì. - Ph i h p: các B KH&CN, KH& T, TC, NN&PTNT, YT, TS. - Quy t nh phê duy t c a TTgCP. 12/2006 IV. Xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách nh m thúc Ny phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c: 11 Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách và th ch v công ngh sinh h c. - B KH&CN ch trì. - Ph i h p: các B KH& T, TC, NN&PTNT, YT, TS, CN. - Các văn b n quy ph m pháp lu t t c p B tr lên. 2005-2007 12 D án Lu t An toàn sinh h c và các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t. - B TN&MT ch trì.
  9. - Ph i h p: các B KH&CN, TP, NN&PTNT, YT, TS, CN, TC, KH& T. - D án Lu t và các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t. - Trình Chính ph xem xét trình Qu c h i thông qua. 12/2008
Đồng bộ tài khoản