Quyết định số 188-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
4
download

Quyết định số 188-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 188-CP về việc mở lớp đào tạo cán bộ hàng hải có trình độ đại học do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 188-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 188-CP Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 1966 QUY T Đ NH M L P ĐÀO T O CÁN B HÀNG H I CÓ TRÌNH Đ Đ I H C H I Đ NG CHÍNH PH Xét nhu c u c a Nhà nư c v đ o t o cán b hàng h i có trình đ đ i h c. Căn c Ngh đ nh s 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 c a H i đ ng Chính ph v quy ch m trư ng và l p đ i h c và trung h c chuyên nghi p. Theo đ ngh c a ông B trư ng B Giao thông v n t i, sau khi có ý ki n c a các ông Ch nhi m y ban K ho ch nhà nư c và B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p. QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho phép B Giao thông v n t i m l p đào t o cán b hàng h i có trình đ đ i h c theo hình th c t p trung ban ngày, t i trư ng trung h c chuyên nghi p hàng h i thu c B qu n lý. L p đào t o cán b hàng h i trình đ đ i h c g m các ngành h c: - Lái t u đi bi n xa; - Máy t u đi bi n xa; - Đi n t u đi bi n xa; Đi u 2. B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p có nhi m v giúp đ l p nói trên xây d ng chương trình, k ho ch gi ng d y và biên so n các bài gi ng phù h p v i th c t hàng h i Vi t Nam. B Giao thông v n t i có trách nhi m cung c p cho l p đ th y d y và nh ng thi t b h c t p, gi ng d y và nghiên c u khoa h c c n thi t. Đi u 3. Các ông B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và ông Ch nhi m y ban k ho ch Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.
  2. TM. H I Đ NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n Duy Trinh THÔNG BÁO C A H I Đ NG CHÍNH PH Trung tâm tháng 10, H i đ ng Chính ph đã h p đ ki m đi m tình hình th c t k ho ch và ngân sách Nhà nư c 9 tháng qua và quy t đ nh nh ng bi n pháp nh m thúc đ y vi c hoàn thành k ho ch và ngân sách Nhà nư c năm 1966. Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 1966
Đồng bộ tài khoản