Quyết định số 188/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 188/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 188/qđ-ttg', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 188/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 188/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 188/2003/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P BAN CH O QU C GIA CHU N B VÀ T CH C H I CH THƯƠNG M I ASEAN 2004 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; th c hi n nghĩa v c a Vi t Nam ã cam k t v i ASEAN v t ch c H i ch Thương m i luân phiên; nh m thúc y xu t kh u, tăng cư ng kh năng c nh tranh c a hàng hóa và d ch v Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng B Thương m i, QUY T NH: i u 1. Thành l p Ban Ch o Qu c gia chu n b và t ch c H i ch Thương m i ASEAN 2004 (dư i ây g i t t là Ban Ch o Qu c gia v H i ch ASEAN) do Phó Th tư ng Vũ Khoan làm Trư ng ban, B trư ng B Thương m i Trương ình Tuy n làm Phó Trư ng ban thư ng tr c và các thành viên g m các ng chí có tên dư i ây: 1. Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph Nguy n Qu c Huy, 2. Th trư ng B Tài chính Nguy n Công Nghi p, 3. Th trư ng B K ho ch và u tư Trương Văn oan, 4. Tr lý B trư ng B Ngo i giao Nguy n Trung Thành, 5. Th trư ng B Văn hóa - Thông tin Tr n Chi n Th ng, 6. Phó T ng c c trư ng T ng c c An ninh, B Công an Hoàng c Chính, 7. Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Bùi Bá B ng, 8. Th trư ng B Công nghi p Nguy n Xuân Chu n,
  2. 9, Phó T ng c c trư ng T ng c c Du l ch Ph m T , 10. Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i Nguy n Th Quang, 11. Phó T ng giám c ài Truy n hình Vi t Nam Tr n ăng Tu n, 12. Phó T ng giám c ài Ti ng nói Vi t Nam Lê ình o, 13. Phó Ch t ch Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam oàn Duy Khương. i u 2. Ban Ch o Qu c gia v H i ch ASEAN có nhi m v ch o và i u ph i ho t ng c a các B , cơ quan ngang B và a phương có liên quan n quá trình chu n b và t ch c H i ch Thương m i ASEAN năm 2004 t i Hà N i, i u 3. B ph n thư ng tr c giúp vi c cho Ban Ch o Qu c gia v H i ch ASEAN là C c xúc ti n thương m i, B Thương m i. Phó trư ng Ban Ch o Qu c gia quy t nh vi c phân công các v , các ơn v tr c thu c và cán b c a B Thương m i tăng cư ng cho b ph n thư ng tr c trong th i gian chu n b và di n ra h i ch . i u 4. Ban ch o Qu c gia v H i ch ASEAN g m 5 ti u ban: - Ti u ban n i dung do B Thương m i ch trì, - Ti u ban thông tin và tuyên truy n do B Văn hóa - Thông tin ch trì, - Ti u ban tài chính và cơ s h t ng do B Tài chính ch trì, - Ti u ban l tân do B Ngo i giao ch trì, - Ti u ban an ninh do B Công an ch trì. i u 5. Ban Ch o Qu c gia v H i ch ASEAN làm vi c t ngày ký Quy t nh này cho n khi k t thúc h i ch . i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các cơ quan có tên nêu t i i u 1 kh n trương thành l p các ti u ban k p tri n khai các công vi c c n thi t. i u 7. B trư ng, Th trư ng các cơ quan có tên nêu t i i u 1 và Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản