Quyết định số 1880/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 1880/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1880/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1880/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1880/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a T ng Giám c T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam (T trình s 7676/TTr-TVT ngày 27 tháng 10 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương (T trình s 1860/TTr-BT KT ngày 04 tháng 12 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho: 1. Công ty Công nghi p Hóa ch t M Tây B c, Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên Công nghi p Hóa ch t m - TKV, T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam, ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2005 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c; 2. Ông Bùi Quang ĩnh, Giám c Công ty Công nghi p Hóa ch t M Tây B c, Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên Công nghi p Hóa ch t M - TKV, T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam, ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. T ng Giám c T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương và t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n VN; - Ban Thi ua – Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản