Quyết định số 1887/QĐ-BTP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 1887/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1887/QĐ-BTP ban hành quy chế quản lý và thực hiện dự án hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1887/QĐ-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1887/Q -BTP Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN H TH NG TƯ PHÁP THÂN THI N V I NGƯ I CHƯA THÀNH NIÊN B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý chương trình, d án ODA; Căn c Công văn s 1277/TTg-QHQT ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung danh m c d án h p tác Vi t Nam – UNICEF giai o n 2006 – 2010; Theo ngh c a Giám c Ban Qu n lý d án H th ng tư pháp thân thi n v i ngư i chưa thành niên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý và th c hi n d án H th ng tư pháp thân thi n v i ngư i chưa thành niên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Giám c Ban Qu n lý d án H th ng tư pháp thân thi n v i ngư i chưa thành niên và Th trư ng các ơn v th c hi n d án ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các Th trư ng ( bi t); - V H p tác qu c t ; - Lưu: VT, Ban QLDA. Hà Hùng Cư ng
 2. QUY CH QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN H TH NG TƯ PHÁP THÂN THI N V I NGƯ I CHƯA THÀNH NIÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1887/Q -BTP ngày 7 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Tư pháp) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ s pháp lý 1. Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; 2. Ngh nh s 131/2006/N -CP này 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; 3. Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v ch c năng, nhi m v và cơ c p t ch c c a Ban Qu n lý chương trình, d án ODA; 4. Công văn s 1277/TTg-QHQT ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung danh m c d án h p tác Vi t Nam – UNICEF giai o n 2006 – 2010. i u 2. Thông tin chung v d án 1. Tên d án: H th ng tư pháp thân thi n v i ngư i chưa thành niên. 2. Tên nhà tài tr : Qu nhi ng Liên h p qu c (UNICEF) 3. M c tiêu và k t qu ch y u c a d án: (a) M c tiêu c a d án: Xây d ng m t h th ng tư pháp thân thi n v i ngư i chưa thành niên, nâng c p các chương trình, d ch v dành cho ngư i chưa thành niên, c bi t là ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t và có nguy cơ vi ph m pháp lu t cũng như tr em là n n nhân, nhân ch ng c a t i ph m. (b) Các k t qu ch y u c a d án: - Xây d ng và hoàn thi n h th ng lu t pháp, chính sách liên quan n tư pháp ngư i chưa thành niên và b o v n n nhân, nhân ch ng là tr em; - Nâng cao nh n th c và ki n th c c a xã h i v các v n tư pháp tư pháp ngư i chưa thành niên và b o v n n nhân, nhân ch ng là tr em;
 3. - Tăng cư ng nh n th c và cam k t c a i ngũ công an, ki m sát viên, thNm phán v các v n tư pháp tư pháp ngư i chưa thành niên và b o v n n nhân, nhân ch ng là tr em; - Xây d ng và hoàn thi n các chương trình, d ch v dành cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t, tr em là n n nhân c a t i ph m. 4. Th i gian b t u và k t thúc d án: 01/9/2006 – 31/12/2010 5. T ng v n c a d án: Ngân sách c a UNICEF: 2.625.000 USD V n i ng c a Chính ph : 208.000 USD i u 3. Thông tin v Ban Qu n lý d án 1. Tên giao d ch c a Ban Qu n lý d án (Ban QLDA): Ban QLDA H th ng tư pháp thân thi n v i ngư i chưa thành niên. 2. a ch : B Tư pháp, 58 – 60 Tr n Phú, Hà N i 3. i n tho i: (84 4) 37335117 4. Fax: (84 4) 37335117 i u 4. Nguyên t c qu n lý và th c hi n d án 1. Ban QLDA th c hi n vi c qu n lý, giám sát và ánh giá k t qu th c hi n các n i dung ho t ng c a d án. 2. Các ơn v tham gia th c hi n d án ch ng tri n khai th c hi n các n i dung ho t ng ã ư c phê duy t; ch u trách nhi m tr c ti p v vi c s d ng ngu n tài tr và thanh quy t toán theo các n i dung ho t ng ã ư c duy t trong k ho ch. 3. B o m s ph i h p ch t ch , nh p nhàng và có hi u qu gi a Ban QLDA, các ơn v th c hi n d án, các cơ quan, ơn v h u quan khác và UNICEF trong vi c tri n khai th c hi n các ho t ng c th c a d án. 4. B o m tính công khai, dân ch , khách quan và hi u qu trong vi c th c hi n d án và ch u s giám sát theo quy nh hi n hành. 5. Tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và Văn ki n chương trình h p tác Vi t Nam – UNICEF. Chương 2. T CH C VÀ HO T NG C A BAN QLDA i u 5. T ch c Ban QLDA
 4. 1. Ban QLDA ư c thành l p theo Quy t nh s : 2146/Q -BTP ngày 05 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Tư pháp. Ban QLDA g m có Giám c là i di n lãnh o B Tư pháp và 02 Phó Giám c là i di n c a ơn v th c hi n chính các ti u d án. 2. Ban QLDA t t i B Tư pháp; ư c s d ng con d u và tài kho n c a B Tư pháp. i u 6. Giám c Ban QLDA 1. Giám c Ban QLDA là ngư i ng u Ban QLDA do B trư ng B Tư pháp b nhi m có trách nhi m t ch c th c hi n các ho t ng c a d án và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tư pháp và trư c pháp lu t v hành vi c a mình trong vi c th c hi n các nhi m v ư c giao. 2. Giám c Ban QLDA có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Ch o, i u hành các ho t ng c a Ban QLDA và ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a Ban QLDA; b) Ch o vi c t ch c th c hi n d án và ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a d án; c) Ch o vi c xây d ng và th c hi n k ho ch th c hi n d án; phân công nhi m v cho các Phó Giám c Ban QLDA; ki m tra, ánh giá vi c th c hi n nhi m v c a các Phó Giám c Ban QLDA; d) Tri u t p và ch trì các cu c h p c a Ban QLDA; ) Báo cáo nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u c a B trư ng B Tư pháp v tình hình th c hi n d án; e) Ký duy t các báo cáo sau khi ư c Ban QLDA thông qua; g) Ký các gi y t , tài li u có liên quan c a Ban QLDA i u 7. Phó Giám c Ban QLDA 1. Phó Giám c Ban QLDA giúp Giám c trong vi c qu n lý, i u hành thư ng xuyên các m ng công vi c c a d án và ch u trách nhi m trư c Giám c v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 2. Phó Giám c Ban QLDA có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Tr c ti p t ch c th c hi n các ho t ng c a d án ư c Giám c phân công ph trách; b) Thay m t Giám c i u hành ph n công vi c do Giám c giao;
 5. c) m b o vi c th c hi n ch báo cáo, ki m tra v ho t ng c a d án theo quy nh c a pháp lu t; d) Thay m t Giám c ký các h p ng c th và các gi y t , tài li u, ch ng t có liên quan th c hi n d án; t ch c nghi m thu các h p ng, th c hi n các công vi c trong khuôn kh d án theo quy nh; ) Th c hi n các nhi m v khác khi ư c Giám c Ban QLDA giao. 3. Ngoài các nhi m v , quy n h n nêu t i kho n 2 i u này, Phó Giám c thư ng tr c Ban QLDA còn có nhi m v , quy n h n sau ây: a) i u hành và ch o ho t ng c a T Thư ký; b) Thay m t Giám c i u hành và gi i quy t các công vi c c a Ban QLDA khi Giám c v ng m t. i u 8. Nguyên t c ho t ng c a Ban QLDA 1. Ban QLDA ho t ng dư i s ch o tr c ti p c a B trư ng B Tư pháp và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tư pháp. 2. Ban QLDA làm vi c theo ch t p th , Giám c và các Phó Giám c Ban QLDA ho t ng theo ch kiêm nhi m và ư c hư ng các ch theo quy nh c a pháp lu t i v i công ch c ư c c kiêm nhi m t i các Ban qu n lý d án. M i Phó Giám c ch u trách nhi m trư c Ban QLDA và trư c b , ngành mình trong ph m vi nhi m v ư c giao. 3. cao trách nhi m cá nhân c a Giám c và các Phó Giám c Ban QLDA trong vi c th c hi n các nhi m v ư c giao. 4. B o m s ph i h p ch t ch gi a các b , ngành và các cơ quan, t ch c h u quan trong vi c th c hi n d án. 5. Tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và Văn ki n chương trình h p tác Vi t Nam – UNICEF. 6. B o m tính công khai, dân ch , khách quan trong vi c th c hi n d án và ch u s giám sát theo quy nh hi n hành. 7. B o m qu n lý, s d ng có hi u qu , ch ng th t thoát, lãng phí các ngu n l c c a d án. 8. Th c hi n vi c gi i trình v ho t ng c a d án trư c B trư ng B Tư pháp; gi i trình trư c cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA, nhà tài tr và các cơ quan h u quan v các v n thu c thNm quy n. i u 9. Ch c năng, nhi m v c a Ban QLDA
 6. 1. Ban QLDA có ch c năng giúp B trư ng B Tư pháp qu n lý, giám sát và ánh giá vi c th c hi n d án H th ng tư pháp thân thi n v i ngư i chưa thành niên. 2. Ban QLDA có các nhi m v sau: a) L p k ho ch các ho t ng hàng năm c a d án trên cơ s xu t c a các ơn v th c hi n d án trình B trư ng B Tư pháp phê duy t; b) T ch c tri n khai th c hi n d án theo úng k ho ch ho t ng ã ư c B trư ng B Tư pháp phê duy t và ch u trách nhi m v ti n , k t qu th c hi n d án; c) Xem xét, quy t nh i u ch nh, b sung ho c h y b m t s n i dung ho t ng và kinh phí trong k ho ch th c hi n d án hàng năm ã ư c phê duy t cho phù h p v i th c t trên cơ s xu t c a các ơn v th c hi n d án; d) Xem xét, phê chuNn xu t c a các ơn v th c hi n d án v thu khoán chuyên gia trong nư c và chuyên gia qu c t tham gia th c hi n d án; ) Theo dõi, ôn c vi c th c hi n các n i dung ho t ng c a d án; tr c ti p tham gia vào m t s ho t ng c th , khi th y c n thi t; tham gia ánh giá, nghi m thu k t qu u ra c a các ho t ng c a d án; e) T ch c các cu c h p xây d ng, tri n khai th c hi n k ho ch ho t ng c a d án, h p 6 tháng, 1 năm và h p ba bên ánh giá k t qu ho t ng và tình hình qu n lý, s d ng kinh phí, tình hình gi i ngân c a d án; g) Xem xét, gi i quy t các vư ng m c, ki n ngh c a các ơn v th c hi n d án và nh ng v n m i phát sinh trong quá trình th c hi n d án; h) Làm u m i c a B Tư pháp và các ơn v th c hi n d án trong vi c liên h v i UNICEF v các v n liên quan trong quá trình th c hi n d án; i) i di n theo y quy n c a B Tư pháp trong các giao d ch liên quan tr c ti p n ho t ng c a d án; k) Thông qua báo cáo tình hình th c hi n d án theo nh kỳ hàng năm ho c t xu t g i B trư ng B Tư pháp g i Ban qu n lý Chương trình B o v tr em, B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Ngo i giao theo dõi, giám sát và h tr quá trình th c hi n d án; l) Th c hi n ch báo cáo v tình hình th c hi n d án theo Quy ch ho t ng i ngo i c a B Tư pháp. i u 10. T thư ký 1. T Thư ký giúp vi c cho Ban QLDA ư c thành l p theo Quy t nh s : 2146/Q - BTP ngày 05 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Tư pháp.
 7. T Thư ký do Phó Giám c thư ng tr c ng u Thành viên c a T Thư ký g m m t s cán b c a V Pháp lu t Hình s - Hành chính, B Tư pháp làm vi c theo ch kiêm nhi m. 2. T Thư ký có các nhi m v sau: a) Làm u m i liên l c, ph i h p ho t ng gi a Ban QLDA v i UNICEF và các ơn v th c hi n d án; b) Xây d ng d th o K ho ch ho t ng c a d án trình Ban QLDA xem xét, quy t nh; c) ChuNn b n i dung và các gi y t , tài li u liên quan n cu c h p c a Ban QLDA; tham gia các cu c h p c a Ban QLDA; d) ChuNn b các Báo cáo c a Ban QLDA v tình hình th c hi n d án; ) T ng h p nh ng xu t, ki n ngh c a các ơn v th c hi n d án báo cáo Ban QLDA xem xét, quy t nh; e) Giúp Ban QLDA ôn c vi c th c hi n các n i dung ho t ng c a d án; g) xu t v i Ban QLDA phương án gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n d án. h) Lưu tr , qu n lý thông tin tư li u g c liên quan n d án và Ban QLDA theo các quy nh c a pháp lu t, các thông tin, tư li u khác trong quá trình qu n lý d án và các k t qu c a d án; cung c p các k t qu c a d án cho các ơn v th c hi n d án, n u có yêu c u; i) Th c hi n các nhi m v khác khi ư c Ban QLDA giao. 3. T Thư ký ho t ng dư i s ch o c a Ban QLDA. Các thành viên T Thư ký có trách nhi m tham gia y các ho t ng c a T Thư ký và ch u s phân công c a Phó Giám c thư ng tr c Ban QLDA. Chương 3. PH I H P TRONG QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN i u 11. Nguyên t c ph i h p 1. Vi c ph i h p gi a Ban QLDA v i các ơn v th c hi n d án ư c th c hi n thông qua ch l p k ho ch; ánh giá và báo cáo tình hình th c hi n d án; phân b , theo dõi tình hình s d ng kinh phí và gi i ngân; ánh giá ti n , nghi m thu k t qu th c hi n d án và các ho t ng khác có liên quan trong quá trình th c hi n d án. 2. Vi c ph i h p gi a Ban QLDA v i UNICEF ư c th c hi n thông qua ch trao i thông tin; cơ ch trao i, th ng nh t v k ho ch ho t ng và d toán kinh phí
 8. năm; phê chuNn vi c thuê khoán chuyên gia; ánh giá ti n ho t ng c a d án và nghi m thu k t qu u ra c a các ho t ng. 3. Vi c ph i h p gi a các ơn v th c hi n d án v i UNICEF ư c th c hi n thông qua ch trao i thông tin; ánh giá ti n ho t ng c a d án và gi i ngân. 4. Vi c ph i h p gi a Ban QLDA v i V H p tác qu c t , V K ho ch tài chính và Văn phòng B Tư pháp ư c th c hi n theo Quy ch v ho t ng i ngo i c a B Tư pháp. i u 12. Ph i h p trong vi c l p k ho ch th c hi n d án 1. Các ơn v th c hi n d án có trách nhi m l p k ho ch th c hi n d án hàng năm c a ơn v mình g i v Ban QLDA trư c ngày 15 tháng 10 năm trư c t ng h p, xây d ng k ho ch chung. K ho ch th c hi n d án hàng năm ph i th hi n ư c các n i dung sau: s c n thi t, n i dung, ngu n l c s d ng, ti n th c hi n, th i h n hoàn thành, m c tiêu ch t lư ng và tiêu chí ch p nh n k t qu i v i t ng ho t ng c a d án. 2. Ban QLDA có trách nhi m: a) Ch m nh t cu i tháng 9 hàng năm có văn b n yêu c u các ơn v th c hi n d án xây d ng k ho ch th c hi n d án năm sau c a ơn v mình g i Ban QLDA t ng h p. b) L p k ho ch t ng th và k ho ch th c hi n d án hàng năm trên cơ s t ng h p k ho ch ho t ng năm c a các ơn v th c hi n d án và phù h p v i k ho ch ho t ng hàng năm c a B Tư pháp trình B trư ng B Tư pháp phê duy t; c) Xem xét, quy t nh i u ch nh, b sung ho c h y b m t s n i dung ho t ng và kinh phí trong k ho ch th c hi n d án hàng năm ã ư c phê duy t cho phù h p v i th c t trên cơ s xu t c a ơn v th c hi n d án, sau khi th ng nh t ý ki n v i UNICEF. i u 13. Ph i h p trong vi c qu n lý quá trình th c hi n d án 1. Sau khi k ho ch th c hi n d án hàng năm ư c phê duy t, các ơn v th c hi n d án có trách nhi m. a) Xây d ng K ho ch tri n khai th c hi n các n i dung ho t ng c a d án mà mình ph trách g i Ban QLDA theo dõi, ôn c; b) Thông báo k p th i cho Ban QLDA nh ng thay i trong k ho ch tri n khai th c hi n các n i dung d án (n u có); c) Báo cáo k t qu ho t ng và g i s n phNm u ra v Ban QLDA. 2. Ban QLDA có trách nhi m:
 9. a) Th c hi n quy trình, th t c theo văn ki n d án, th a thu n tài tr ư c ký k t gi a B Tư pháp v i UNICEF và các quy nh có liên quan. b) Theo dõi và ánh giá tình hình th c hi n các n i dung ho t ng c a d án theo nh kỳ 6 tháng, 1 năm. Trong trư ng h p c n i u ch nh các ho t ng c a d án, Ban QLDA ti n hành các cu c ánh giá nhanh. 3. Trong quá trình th c hi n d án, n u có phát sinh nh ng v n m i ho c th y c n có thay i trong k ho ch ho t ng ho c m c kinh phí ã ư c phê duy t, các ơn v th c hi n d án ph i k p th i báo cáo v i Ban QLDA. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo c a ơn v th c hi n d án, Ban QLDA ti n hành trao i v i UNICEF và có ý ki n ch o th c hi n. 4. Ban QLDA ph i h p v i V K ho ch tài chính và Văn phòng B Tư pháp trong vi c làm th t c xin c p v n i ng cho d án; ph i h p v i V H p tác qu c t B Tư pháp trong vi c qu n lý d án và làm các th t c i ngo i liên quan n d án. i u 14. Ph i h p trong vi c thuê khoán chuyên gia ph c v cho vi c th c hi n các ho t ng c a d án 1. Các ơn v th c hi n d án có trách nhi m làm các th t c c n thi t theo quy nh xu t tuy n ch n chuyên gia trong nư c và chuyên gia qu c t ph c v cho các ho t ng c a d án, trình Ban QLDA xem xét, phê chuNn. 2. Trên cơ s cân nh c lý l ch khoa h c c a chuyên gia, Ban QLDA ánh giá tính phù h p gi a trình chuyên môn và kinh nghi m c a chuyên gia v i yêu c u, n i dung c a ho t ng và xem xét và phê chuNn vi c thuê khoán chuyên gia. i u 15. Ph i h p trong vi c l p d trù kinh phí, qu n lý, s d ng và gi i ngân kinh phí c a d án 1. Các ơn v th c hi n d án có trách nhi m: a) L p d trù kinh phí 3 tháng m t l n theo k ho ch ã ư c phê duy t g i UNICEF, ng th i g i Ban QLDA theo dõi; b) S d ng ph n kinh phí ư c phân b và th c hi n th t c gi i ngân theo úng quy nh; c) Ph i h p v i các ơn v h u quan trong b , ngành mình và UNICEF trong vi c qu n lý, s d ng và gi i ngân ph n kinh phí ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i các quy nh c a UNICEF; d) Báo cáo v i Ban QLDA và UNICEF v tình hình s d ng kinh phí và ti n gi i ngân kinh phí cho các ho t ng c a d án. 2. Ban QLDA có trách nhi m:
 10. a) Trao i th ng nh t v i các ơn v th c hi n d án và UNICEF v d ki n phân b kinh phí cho t ng n i dung ho t ng c a d án trư c khi trình B trư ng B Tư pháp quy t nh; b) Ph i h p v i UNICEF xem xét, quy t nh i u ch nh, b sung ho c h y b m t s m c kinh phí trong k ho ch th c hi n d án hàng năm ã ư c phê duy t cho phù h p v i th c t ; c) Theo dõi, ôn c vi c s d ng kinh phí và ti n gi i ngân c a các ơn v th c hi n d án; d) Ph i h p v i UNICEF và các ơn v th c hi n d án n m tình hình qu n lý, s d ng và gi i ngân kinh phí ư c phân b cho t ng n i dung ho t ng c a d án. i u 16. Ph i h p trong vi c th c hi n ch báo cáo và ánh giá v tình hình th c hi n d án 1. Các ơn v th c hi n d án có trách nhi m: a) Báo cáo theo nh kỳ 6 tháng và m t năm v i Ban QLDA và UNICEF v tình hình th c hi n các ho t ng c a d án. N i dung Báo cáo c n nêu rõ ti n th c hi n các ho t ng, ti n gi i ngân, ánh giá thu n l i, khó khăn trong vi c th c hi n d án, nêu nh ng xu t, ki n ngh . Báo cáo ư c g i v Ban QLDA trư c ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm t ng h p, theo dõi ph c v công tác ch o th c hi n d án; b) Ph i h p v i Ban QLDA và UNICEF ánh giá tình hình th c hi n các n i dung ho t ng c a d án do mình ph trách; c) Tham gia các cu c h p c a Ban QLDA ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n d án. 2. Ban QLDA có trách nhi m: a) Xây d ng Báo cáo chung v tình hình th c hi n d án trên cơ s báo cáo c a các ơn v th c hi n d án trình B trư ng B Tư pháp và g i t i Ban qu n lý Chương trình b o v tr em theo dõi và ph c v công tác ch o th c hi n d án; b) Ph i h p v i các ơn v th c hi n d án ti n hành ánh giá tình hình th c hi n các n i dung ho t ng c a d án; c) Ph i h p v i các ơn v th c hi n d án và UNICEF t ch c h p 6 tháng, 1 năm và h p Ba bên ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n d án. 3. Trư c ngày 15 tháng 5 và ngày 15 tháng 11 hàng năm, Giám c Ban QLDA có trách nhi m g i báo cáo v tình hình th c hi n d án cho V H p tác qu c t V H p tác qu c t t ng h p, báo cáo B trư ng B Tư pháp. i u 17. Ph i h p trong vi c ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n các ho t ng c a d án
 11. 1. Các ơn v th c hi n d án có trách nhi m: a) Báo cáo k t qu th c hi n các n i dung ho t ng c th c a d án v i Ban QLDA và UNICEF; b) T ch c ánh giá, nghi m thu t ng n i dung ho t ng c a d án do mình ph trách; c) Tham gia các cu c h p c a Ban QLDA ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n các ho t ng c a d án. 2. Ban QLDA có trách nhi m: a) Theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n d án t ch c ánh giá, nghi m thu t ng n i dung ho t ng c a d án do mình ph trách theo úng ti n ; b) Tr c ti p tham gia cùng v i ơn v th c hi n d án ánh giá, nghi m thu m t s n i dung ho t ng c a d án; c) Ph i h p v i UNICEF và các ơn v th c hi n d án t ch c ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n các ho t ng c a d án theo úng quy nh. i u 18. Ph i h p trong các ho t ng khác 1. Các ơn v th c hi n d án có trách nhi m ph i h p ch t ch và có hi u qu v i Ban QLDA, k p th i báo cáo Ban QLDA v nh ng khó khăn, vư ng m c, nh ng v n m i phát sinh c n gi i quy t trong quá trình th c hi n d án cùng v i xu t, ki n ngh c th . 2. Ban QLDA có trách nhi m i u ph i ho t ng gi a các ơn v th c hi n d án; k t n i nhu c u c a các ơn v th c hi n d án v i kh năng áp ng c a d án; gi i quy t nh ng vư ng m c, yêu c u n y sinh trong quá trình th c hi n d án. 3. Vi c trao i thông tin liên quan n vi c th c hi n d án gi a Ban QLDA và các ơn v th c hi n d án ư c th c hi n nh kỳ 3 tháng m t l n ho c t xu t trong trư ng h p c n thi t. Hình th c trao i thông tin có th b ng văn b n, i n tho i, fax, thư i n t ho c các hình th c khác. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 19. Hi u l c thi hành 1. Quy ch này có hi u l c k t ngày ký. 2. Giám c Ban QLDA, Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b và Th trư ng các ơn v th c hi n d án có trách nhi m thi hành Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh khó khăn, vư ng m c, Giám c Ban QLDA có trách
 12. nhi m xu t v i B trư ng B Tư pháp xem xét, i u ch nh, b sung, s a i Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản