Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT về việc chuyển nguyên trạng Vụ Thi đua – Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ và tổ chức lại thành Phòng Thi đua – Khen thưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1888/Q -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHUY N NGUYÊN TR NG V THI UA – KHEN THƯ NG VÀO V T CH C CÁN B VÀ T CH C L I THÀNH PHÒNG THI UA – KHEN THƯ NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông báo Ngh quy t Ban Cán s ng B s 26/BCS-BGTVT ngày 17/6/2008 c a Ban Cán s ng B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b . QUY T NNH: i u 1. Chuy n nguyên tr ng V Thi ua – Khen thư ng vào V T ch c cán b và t ch c l i thành Phòng Thi ua – Khen thư ng thu c V T ch c cán b . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/07/2008; bãi b Quy t nh s 788/Q -BGTVT ngày 03/4/2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và b máy t ch c c a V thi ua – Khen thư ng. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; -B N iv ; - Các Th trư ng B GTVT; - Công oàn GTVT Vi t Nam; - ng y Cơ quan B GTVT; H Nghĩa Dũng - Công oàn Cơ quan B GTVT; - Các cơ quan, ơn v thu c B GTVT; - Các S Giao thông v n t i; - Lưu VT, TCCB(3)
Đồng bộ tài khoản