Quyết định số 1890/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 1890/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1890/QĐ-TTg về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1890/QĐ-TTg

 1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ---------------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Số: 1890/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1739/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 271 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Bình Định; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng
 2. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY (Ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-TTg, ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) STT Họ và tên Chính quán Trú quán Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 01 Bà Nguyễn Thị Tào Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 02 Bà Nguyễn Thị May Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 03 Bà Nguyễn Thị Đào Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 04 Bà Nguyễn Thị Hạnh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 05 Bà Đinh Thị Hoa Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 06 Bà Lưu Thị Cấn Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 07 Bà Lưu Thị Đến Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 08 Ông Nguyễn Xuân Ban Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 09 Ông Huỳnh Liên Hoàng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Cát Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 10 Ông Trần Minh Hiếu Cát, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 11 Bà Trần Thị Hương Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 12 Bà Nguyễn Thị Khiêm Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 13 Ông Trần Mưu Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định 14 Ông Lê Văn Chánh Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù
 3. Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 15 Bà Nguyễn Thị Bảy Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 16 Bà Nguyễn Thị Đích Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 17 Ông Lưu Đức Hiệp Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 18 Ông Tô Dậu Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 19 Ông Nguyễn Quảng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 20 Ông Trần Văn Minh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 21 Bà Trần Thị Tứ Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 22 Ông Lưu Thái Học Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 23 Bà Phan Thị Kỳ Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 24 Bà Phan Thị An Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 25 Bà Đặng Thị Ửng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 26 Bà Lưu Thị Đề Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 27 Bà Trần Thị Chán Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 28 Bà Lưu Thị Hơn Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 29 Bà Lưu Thị Thi Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 30 Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định
 4. Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 31 Bà Trà Thị Cấn Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 32 Bà Phan Thị My Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 33 Bà Hồ Thị Huy Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 34 Bà Trà Thị Thới Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 35 Ông Đinh Kham Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 36 Bà Nguyễn Thị Tịnh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 37 Bà Lê Thị Khánh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Tài, huyện Phù Xã Mỹ Tài, huyện Phù 38 Ông Thân Trọng Bình Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 39 Bà Nguyễn Thị Nga Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 40 Bà Nguyễn Thị Tạo Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 41 Bà Đặng Thị Lanh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Hoài Thanh, huyện Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 42 Bà Huỳnh Thị Thủy Hoài Nhơn, tỉnh Bình Mỹ, tỉnh Bình Định Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 43 Ông Nguyễn Văn Chức Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 44 Ông Phạm Sáu Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 45 Ông Huỳnh Ngọc Ân Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 46 Bà Huỳnh Thị Thanh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định
 5. Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 47 Bà Nguyễn Thị Bộ Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 48 Bà Nguyễn Thị Tể Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 49 Ông Nguyễn Cang Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 50 Ông Đỗ Lực Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 51 Ông Nguyễn Văn Bồi Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 52 Bà Đỗ Thị Thiệt Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 53 Bà Đỗ Thị Tuyết Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 54 Ông Lữ Bồi Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 55 Ông Đỗ Văn Trang Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Ông Hồ Duy Lâm Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 56 (Quang) Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 57 Ông Nguyễn Văn Long Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 58 Ông Phan Hữu Hội Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 59 Ông Trần Văn Được Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 60 Bà Đỗ Thị Có Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 61 Ông Trần Hữu Tài Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 62 Bà Hà Thị Bội Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định 63 Bà Huỳnh Thị Trạc Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù
 6. Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 64 Bà Đỗ Thị Điệp Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 65 Bà Trần Thị Trí Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 66 Ông Huỳnh Ngọc Anh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 67 Bà Huỳnh Thị Nữa Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Hoài Thanh, huyện Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 68 Bà Nguyễn Thị Thuyền Hoài Nhơn, tỉnh Bình Mỹ, tỉnh Bình Định Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 69 Bà Nguyễn Thị Phi Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 70 Ông Cao Văn Chớ Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 71 Bà Võ Thị Sang Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 72 Ông Nguyễn Văn Mến Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 73 Ông Hồ Ngọc Thành Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 74 Ông Đỗ Giác Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thành, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 75 Bà Phùng Thị Thiện Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 76 Bà Võ Thị Lang Châu Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 77 Ông Đỗ Xuâng Thưởng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 78 Bà Trương Thị Hơn Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định 79 Ông Lê Mân Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù
 7. Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 80 Bà Nguyễn Thị Dũng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 81 Ông Nguyễn Ngôi Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 82 Bà Phạm Thị Thắng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 83 Bà Đỗ Thị Trưng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 84 Bà Võ Thị Hường Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 85 Bà Lê Thị Liễu Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 86 Bà Nguyễn Thị Thìn Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 87 Bà Nguyễn Thị Yên Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 88 Bà Nguyễn Thị Của Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 89 Ông Trần Xuân Khinh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 90 Ông Đỗ Văn Thành Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 91 Bà Lại Thị Thàng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 92 Bà Võ Thị Chín Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 93 Ông Lại Văn Sơn Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 94 Bà Trương Thị Sang Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 95 Bà Trương Thị Quá Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định
 8. Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 96 Bà Lê Thị Bảy Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 97 Bà Lê Thị Diệm Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 98 Ông Võ Chí Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 99 Ông Phan Văn Trang Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 100 Ông Trần Thích Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 101 Bà Ngô Thị Ngọc Trưởng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 102 Bà Nguyễn Thị Chín Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 103 Ông Nguyễn Ngọc Thanh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 104 Bà Phan Thị Sắc Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 105 Bà Lê Thị Khái Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 106 Ông Tô Minh Cường Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 107 Ông Đặng Xuân Ảnh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 108 Bà Đặng Thị Rằng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 109 Bà Trần Thị Đồi Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 110 Ông Trần Thanh Cao Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ An, huyện Phù Xã Mỹ An, huyện Phù 111 Bà Nguyễn Thị Nghĩa Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định 112 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù
 9. Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 113 Ông Võ Thanh Hải Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 114 Bà Nguyễn Thị Cảnh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 115 Bà Phạm Thị Kết Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 116 Ông Nguyễn Quang Minh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 117 Ông Huỳnh Tung Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 118 Bà Đặng Thị Tịch Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 119 Ông Nguyễn Công Toàn Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 120 Ông Lưu Thanh Tùng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 121 Bà Huỳnh Thị Huyển Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 122 Đỗ Loan Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 123 Ông Nguyễn Thân Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 124 Bà Ngô Thị Giống Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 125 Ông Nguyễn Xi Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Xã Mỹ Thắng, huyện Phù 126 Ông Nguyễn Tấn Hùng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Xã Mỹ Thắng, huyện Phù 127 Ông Nguyễn Hay Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Xã Mỹ Thắng, huyện Phù 128 Bà Nguyễn Thị Sen Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định
 10. Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Xã Mỹ Thắng, huyện Phù 129 Bà Trần Thị Lễ Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Xã Mỹ Thắng, huyện Phù 130 Ông Nguyễn Thành Hưng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Xã Mỹ Thắng, huyện Phù 131 Ông Nguyễn Văn Trứ Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Xã Mỹ Thắng, huyện Phù 132 Bà Cao Thị Lạ Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù 133 Bà Nguyễn Thị Lượng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 134 Bà Võ Thị Bửu Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Trinh, huyện Phù Thị trấn Phù Mỹ, huyện 135 Bà Võ Thị Mỹ Mỹ, tỉnh Bình Định Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Trinh, huyện Phù Xã Mỹ Quang, huyện Phù 136 Bà Nguyễn Thị Trương Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Xã Mỹ Quang, huyện Phù 137 Ông Phan Văn Phải Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Xã Mỹ Quang, huyện Phù 138 Bà Nguyễn Thị Lệ Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 139 Bà Đỗ Thị Tư Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 140 Ông Trần Ngư Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 141 Ông Bùi Xuân Cẩn Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 142 Ông Nguyễn Văn Lợi Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 143 Ông Nguyễn Đảm Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 144 Ông Bùi Quang Vinh Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định 145 Ông Lê Hữu Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù
 11. Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 146 Ông Đặng Hay Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 147 Ông Nguyễn Đợt Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 148 Ông Bùi Điểu Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Châu, huyện Phù Xã Mỹ Châu, huyện Phù 149 Ông Nguyễn Văn Hóa Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 150 Bà Nguyễn Thị Mau Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 151 Bà Trần Thị Sương Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Hồng Xã Mỹ Nhơn, huyện Mỹ Xã Nhơn Thành, huyện 152 Nga An, tỉnh Bình Định An Nhơn, tỉnh Bình Định Thị trấn Bình Định, Xã Bình Tân, huyện Tây 153 Ông Nguyễn Trì huyện An Nhơn, tỉnh Sơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Nhơn Tân, huyện An Xã Nhơn Tân, huyện An 154 Ông Đỗ Lang Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Nhơn Hậu, huyện An Xã Nhơn Hậu, huyện An 155 Ông Hồ Xuân Ba Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Nhơn An, huyện An Xã Nhơn An, huyện An 156 Ông Nguyễn Bảng Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Nhơn An, huyện An Xã Nhơn An, huyện An 157 Bà Huỳnh Thị Kim Cúc Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Nhơn An, huyện An Xã Nhơn An, huyện An 158 Bà Trần Thị Thắng Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Nhơn Thành, huyện Xã Nhơn Thành, huyện 159 Nguyễn Ngọc Anh An Nhơn, tỉnh Bình Định An Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Bình Tường, huyện Xã Tây Giang, huyện Tây 160 Bà Trần Thị Long Tây Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định 161 Bà Ngô Thị Huệ Xã Tây Giang, huyện Tây Xã Tây Giang, huyện Tây
 12. Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Giang, huyện Tây Xã Tây Giang, huyện Tây 162 Bà Lê Thị Mai Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Giang, huyện Tây Xã Tây Giang, huyện Tây 163 Ông Lê Đình Trạm Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Giang, huyện Tây Xã Tây Giang, huyện Tây 164 Ông Châu Văn Lợi Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Giang, huyện Tây Xã Tây Giang, huyện Tây 165 Ông Trần Đình Bá Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Vinh, huyện Tây Xã Tây Vinh, huyện Tây 166 Bà Hồ Thị Chăm Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Bình, huyện Tây Xã Tây Bình, huyện Tây 167 Bà Phan Thị Hướng Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây An, huyện Tây Xã Tây Bình, huyện Tây 168 Ông Hồ Đức Đây Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Bình Thành, huyện Xã Bình Thành, huyện 169 Bà Mai Thị Ánh Tây Sơn, tỉnh Bình Định Tây Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Xuân, huyện Tây Xã Tây Xuân, huyện Tây 170 Bà Đỗ Thị Ân Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Xuân, huyện Tây Xã Tây Xuân, huyện Tây 171 Ông Nguyễn Thanh Bình Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Xuân, huyện Tây Xã Tây Xuân, huyện Tây 172 Ông Võ Bảo Việt Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Tây Vinh, huyện Tây Xã Bình Thuận, huyện 173 Bà Nguyễn Thị Thùy Sơn, tỉnh Bình Định Tây Sơn, tỉnh Bình Định Xã Bình Thuận, huyện Xã Bình Thuận, huyện 174 Ông Mai Văn Dũng Tây Sơn, tỉnh Bình Định Tây Sơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 175 Ông Nguyễn Văn Thông Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Phú, huyện Hoài 176 Bà Lê Thị Dũng Hoài Nhơn, tỉnh Bình Nhơn, tỉnh Bình Định Định
 13. Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 177 Bà Nguyễn Thị Rồi Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 178 Bà Nguyễn Thị Xuân Mai Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 179 Ông Chế Miền Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 180 Ông Nguyễn Đình Quang Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 181 Bà Chế Thị Bảy Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 182 Ông Phùng Lẹ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 183 Bà Trần Thị Đào Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu, huyện 184 Bà Nguyễn Thị Chư Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 185 Ông Nguyễn Văn Đỗ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu, huyện 186 Bà Đỗ Thị Phái Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Xã Hoài Sơn, huyện Hoài 187 Ông Đinh Kỳ Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Xã Hoài Sơn, huyện Hoài 188 Ông Trần Thế Vinh Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Xã Hoài Sơn, huyện Hoài 189 Bà Nguyễn Thị Thường Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định
 14. Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Xã Hoài Sơn, huyện Hoài 190 Ông Lữ Tới Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Xã Hoài Sơn, huyện Hoài 191 Ông Lê Văn Thêu Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Xã Hoài Sơn, huyện Hoài 192 Bà Lê Thị Thìn Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Thanh, huyện Xã Hoài Thanh, huyện 193 Ông Nguyễn Xuân Vinh Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Thanh, huyện Xã Hoài Thanh, huyện 194 Bà Trương Thị Đờn Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Thanh, huyện Xã Hoài Thanh, huyện 195 Bà Lê Thị Trung Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Thanh, huyện Xã Hoài Thanh, huyện 196 Ông Huỳnh Dung Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 197 Bà Võ Thị Thể Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 198 Bà Nguyễn Thị Lựu Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 199 Bà Trần Thị A Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 200 Bà Võ Thị Tám Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Sơn Bình, huyện Quế 201 Bà Lê Thị Tùng Hoài Nhơn, tỉnh Bình Sơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Phú, huyện Hoài 202 Bà Lâm Thị Mai Hoài Nhơn, tỉnh Bình Nhơn, tỉnh Bình Định Định
 15. Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 203 Ông Trần Xuân Phẩm Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 204 Bà Lê Thị Rân Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 205 Ông Võ Văn Ngang Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 206 Bà Võ Thị Lang Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 207 Bà Phạm Thị Khanh Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Tam Quan Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 208 Bà Đỗ Thị Trung Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 209 Bà Trần Thị Ngọt Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 210 Bà Võ Thị Đào Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 211 Bà Võ Thị Hiệu Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 212 Bà Nguyễn Thị Thừa Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 213 Bà Phạm Thị Ngờ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 214 Bà Võ Thị Tồn Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định
 16. Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Châu Bắc, huyện 215 Bà Nguyễn Thị Sẽ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Sơn, huyện Hoài 216 Bà Đỗ Thị Hải Hoài Nhơn, tỉnh Bình Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu Bắc, huyện Xã Hoài Sơn, huyện Hoài 217 Bà Lê Thị Cúc Hoài Nhơn, tỉnh Bình Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Phú, huyện Hoài Xã Hoài Phú, huyện Hoài 218 Ông Hồ Khắc Thành Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Phú, huyện Hoài Xã Hoài Phú, huyện Hoài 219 Bà Trần Thị Tơ Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 220 Bà Nguyễn Thị Nhẫn huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 221 Bà Nguyễn Thị Mẹo huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 222 Bà Nguyễn Thị Đắng huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 223 Bà Hồ Thị Đống huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 224 Ông Đỗ Đình Quy huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 225 Bà Lê Thị Chẩm huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 226 Bà Lê Thị Tước huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định 227 Ông Phan Trong Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh
 17. Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 228 Bà Lê Thị Như huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 229 Bà Đào Thị Phúc huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 230 Bà Phạm Thị Trinh huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 231 Ông Huỳnh Lợi huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 232 Bà Nguyễn Thị Khấu huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 233 Bà Đào Thị A huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 234 Bà Nguyễn Thị Truyền huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 235 Bà Phan Thị Bùi huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 236 Bà Lê Thị Phèn huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 237 Ông Đào Duy Triết huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 238 Bà Phan Thị Bảng huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định 239 Bà Nguyễn Thị Liễu Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh
 18. Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 240 Bà Đào Thị Diệm huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Hoài Thanh Tây, Xã Hoài Thanh Tây, 241 Bà Lê Thị Lượng huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Tam Quan Nam, Xã Tam Quan Nam, 242 Bà Huỳnh Thị Chín huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Tam Quan Nam, Xã Tam Quan Nam, 243 Ông Huỳnh Đông Nghiệp huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Tam Quan Nam, Xã Tam Quan Nam, 244 Bà Nguyễn Thị Liên huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định Xã Tam Quan Nam, Xã Tam Quan Nam, Bà Nguyễn Thị Thanh 245 huyện Hoài Nhơn, tỉnh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Vạn Bình Định Bình Định Xã Hoài Thắng, huyện Xã Tam Quan Nam, 246 Bà Lê Thị Chính Hoài Nhơn, tỉnh Bình huyện Hoài Nhơn, tỉnh Định Bình Định Xã Hoài Tân, huyện Hoài Xã Hoài Tân, huyện Hoài 247 Bà Lê Thị Chanh Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Tân, huyện Hoài Xã Hoài Tân, huyện Hoài 248 Ông Bùi Mẹo Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Tân, huyện Hoài Xã Hoài Tân, huyện Hoài 249 Ông Lê Nhẫn Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Xã Hoài Tân, huyện Hoài 250 Ông Mai Bá Thành Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Cát Khánh, huyện Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 251 Bà Lê Thị Kim Cúc Hoài Nhơn, tỉnh Bình Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 252 Ông Mai Đại Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định
 19. Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 253 Ông Hồ Phước Hải Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 254 Ông Phan Thể Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 255 Ông Huỳnh Quốc Xuyên Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 256 Ông Nguyễn Chiện Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 257 Ông Nguyễn Gách Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 258 Bà Trần Thị Hồng Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Hương, huyện Xã Hoài Hương, huyện 259 Bà Lê Thị Liêm Hoài Nhơn, tỉnh Bình Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Hảo, huyện Hoài Xã Hoài Hảo, huyện Hoài 260 Ông Trần Văn Lợi Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Hảo, huyện Hoài Xã Hoài Hảo, huyện Hoài 261 Ông Nguyễn Được Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Hảo, huyện Hoài Xã Hoài Hảo, huyện Hoài 262 Ông Võ Út Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Thị trấn Bồng Sơn, huyện Xã Hoài Hảo, huyện Hoài 263 Bà Huỳnh Thị Sau Hoài Nhơn, tỉnh Bình Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Châu, huyện Xã Hoài Phú, huyện Hoài 264 Bà Trần Thị Thức Hoài Nhơn, tỉnh Bình Nhơn, tỉnh Bình Định Định Xã Hoài Phú, huyện Hoài Xã Hoài Phú, huyện Hoài 265 Bà Nguyễn Thị Tữa Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Phú, huyện Hoài Xã Hoài Phú, huyện Hoài 266 Bà Nguyễn Thị Chi Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định Xã Hoài Phú, huyện Hoài Xã Hoài Phú, huyện Hoài 267 Bà Trần Thị Lộc Nhơn, tỉnh Bình Định Nhơn, tỉnh Bình Định 268 Ông Lâm Tự Hòa Xã Tây Giang, huyện Tây Xã Tây Giang, huyện Tây
 20. Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Bình Nghi, huyện Tây Xã Bình Nghi, huyện Tây 269 Ông Nguyễn Chí Tân Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Bình Nghi, huyện Tây Xã Bình Nghi, huyện Tây 270 Ông Nguyễn Chí Hiếu Sơn, tỉnh Bình Định Sơn, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Phong, huyện Phù Xã Mỹ Phong, huyện Phù 271 Ông Thái Ngà Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định
Đồng bộ tài khoản