Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:160

0
772
lượt xem
149
download

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1895/1997/QĐ-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 1997 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH B NH VI N B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kh e nhân dân; Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Theo đ ngh c a V trư ng V t ch c cán b , V trư ng V Đi u tr và C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, B Y t , QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này Quy ch b nh vi n g m 5 ph n: - Ph n I: Quy ch v t ch c b nh vi n - Ph n II: Quy ch v nhi m v , quy n h n, ch c trách cá nhân. - Ph n III: Quy ch v qu n lý b nh vi n. - Ph n IV: Quy ch v chuyên môn. - Ph n V: Quy ch công tác m t s khoa Đi u 2. Quy ch b nh vi n đư c áp d ng trong các cơ s khám b nh, ch a b nh (g i chung là b nh vi n) k c b nh vi n tư nhân và b nh vi n có v n đ u tư nư c ngoài. Riêng quy ch v t ch c b nh vi n, các b nh vi n tư nhân và b nh vi n có v n đ u tư c a nư c ngoài đư c phép v n d ng cho phù h p v i đi u ki n th c t c a b nh vi n. Đi u 3. Giao cho V trư ng V Đi u tr ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra và giám sát vi c th c hi n quy ch b nh vi n t i các b nh vi n trong c nư c. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 1998 và thay th công văn s 1876/BYT/CB ngày 12/6/1972, v vi c nghiên c u, h c t p và ch p hành nh ng quy đ nh v t ch c, ch c trách, ch đ công tác b nh vi n và quy t đ nh s : 266/QĐ, ngày 01/04/1988 v vi c ban hành ch đ chuyên môn công tác b nh vi n. Đi u 5. Các Ông Chánh văn phòng, V trư ng V Đi u tr , Chánh thanh tra và V trư ng các V c a cơ quan B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám đ c các Vi n, B nh vi n tr c thu c B , Y t ngành, các Cơ s khám b nh, ch a b nh, các Cơ s đi u dư ng – Ph c h i ch c năng; Hi u trư ng các trư ng Đ i h c, Trung h c y, dư c, các Trung tâm đào t o y, dư c trong c nư c ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG B YT Nơi nh n: - Văn phòng CP; - Văn phòng Qu c h i; - Ban Khoa giáo TW Đ ng; - Như Đi u 5; - Lưu Pháp ch ; GS. PTS. Đ Nguyên Phương - Lưu tr ; - Lưu Đi u tr ;
 2. Ph n I. QUY CH T CH C B NH VI N 1. NHI M V CHUNG C A B NH VI N B nh vi n là cơ s khám b nh, ch a b nh và chăm sóc s c kh e cho ngư i b nh và có các nhi m v sau: 1. Khám b nh, ch a b nh: a. B nh vi n là nơi ti p nh n m i ngư i b nh đ n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú và ngo i trú theo các ch đ chính sách Nhà nư c quy đ nh. b. T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy đ nh c a Nhà nư c. 2. Đào t o cán b : B nh vi n là cơ s th c hành đ đào t o cán b y t . Các thành viên trong b nh vi n ph i m u m c trong th c hi n quy ch b nh vi n và quy đ nh k thu t b nh vi n. 3. Nghiên c u khoa h c: B nh vi n là nơi th c hi n các đ tài nghiên c u khoa h c, ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t vào vi c khám b nh, ch a b nh và chăm sóc s c kh e ngư i b nh. 4. Ch đ o tuy n: H th ng các b nh vi n đư c t ch c theo tuy n k thu t. Tuy n trên có trách nhi m ch đ o k thu t cho tuy n dư i. 5. Phòng b nh: Song song v i khám b nh, ch a b nh, phòng b nh là nhi m v quan tr ng c a b nh vi n. 6. H p tác qu c t : Theo đúng các quy đ nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t trong b nh vi n: Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n t ng bư c t ch c th c hi n vi c h ch toán chi phí v khám b nh, ch a b nh trong b nh vi n. * B máy t ch c c a các phòng các khoa trong b nh vi n, vi n nghiên c u có giư ng b nh (g i chung là b nh vi n) đa khoa và chuyên khoa h ng I, II và III do Giám đ c b nh vi n tham kh o mô hình t ch c trong tài li u này đ đ ngh c p có th m quy n quy t đ nh – B nh vi n chuyên khoa tham kh o ph n t ch c c a b nh vi n đa khoa. 2. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A B NH VI N ĐA KHOA H NG I B nh vi n đa khoa h ng I là cơ s khám b nh, ch a b nh tr c thu c B Y t ho c UBND t nh, thành ph và các Ngành có trách nhi m khám b nh, ch a b nh cho nhân dân m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. B nh vi n có đ i ngũ cán b y t có trình đ chuyên môn k thu t cao, đư c trang b hi n đ i, có các chuyên khoa sâu, cơ s h t ng phù h p. I. CH C NĂNG, NHI M V : 1. C p c u – Khám b nh – Ch a b nh: a. Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c các b nh vi n khác chuy n đ n đ c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú và ngo i trú. b. T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy đ nh c a Nhà nư c.
 3. c. Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh t t t các nơi chuy n đ n cũng như t i đ a phương nơi b nh vi n đóng. T ch c khám giám đ nh s c kh e khi h i đ ng giám đ nh y khoa trung ương ho c t nh, thành ph trưng c u; khám giám đ nh pháp y khi cơ quan b o v pháp lu t trưng c u. 2. Đào t o cán b y t : a. B nh vi n là cơ s th c hành đ đào t o cán b y t b c trên đ i h c, đ i h c và trung h c b. T ch c đào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i nâng cao trình đ chuyên môn. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a. T ch c th c hi n các đ tài nghiên c u v y h c và ng d ng nh ng ti n b k thu t y h c c p Nhà nư c, c p B , c p Cơ s , chú tr ng nghiên c u y h c c truy n k t h p v i y h c hi n đ i và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c – K t h p v i các b nh vi n chuyên khoa đ u ngành đ phát tri n k thu t c a b nh vi n. b. Nghiên c u d ch t h c c ng đ ng trong công tác chăm sóc s c kh e ban đ u … 4. Ch đ o tuy n dư i v chuyên môn k thu t: a. L p k ho ch và t ch c th c hi n vi c ch đ o các b nh vi n tuy n dư i phát tri n k thu t chuyên môn nâng cao ch t lư ng ch n đoán và đi u tr . b. K t h p v i các b nh vi n tuy n dư i th c hi n chương trình và k ho ch chăm sóc s c kh e ban đ u trong khu v c. 5. Phòng b nh: a. Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng đ ng. b. Ph i h p v i các cơ s y t d phòng th c hi n thư ng xuyên nhi m v phòng b nh, phòng d ch. 6. H p tác qu c t : H p tác v i các t ch c ho c cá nhân ngoài nư c theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t trong b nh vi n: a. Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p. b. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n. T ng bư c h ch toán chi phí khám b nh, ch a b nh. c. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , đ u tư c a nư c ngoài và các t ch c kinh t khác. II. T CH C: 1. Các phòng ch c năng: 1. Phòng K ho ch t ng h p 2. Phòng Y tá (đi u dư ng) 3. Phòng Ch đ o tuy n 4. Phòng V t tư – thi t b y t 5. Phòng Hành chính qu n tr 6. Phòng T ch c cán b 7. Phòng Tài chính k toán 2. Các khoa: 1. Khoa khám b nh
 4. 2. Khoa H i s c c p c u 3. Khoa N i t ng h p 4. Khoa N i tim m ch 5. Khoa N i tiêu hóa 6. Khoa N i cơ – xương – kh p 7. Khoa N i th n – ti t ni u 8. Khoa N i ti t 9. Khoa D ng 10. Khoa Huy n H c lâm sàng 11. Khoa Truy n nhi m 12. Khoa Lao 13. Khoa Da Li u 14. Khoa Th n kinh 15. Khoa Tâm th n 16. Khoa Y h c c truy n 17. Khoa Lão h c 18. Khoa Nhi 19. Khoa Ngo i t ng h p 20. Khoa Ngo i th n kinh 21. Khoa Ngo i l ng ng c 22. Khoa Ngo i tiêu hóa 23. Khoa Ngo i th n – ti t ni u 24. Khoa Ch n thương ch nh hình 25. Khoa B ng 26. Khoa Ph u thu t gây mê h i s c 27. Khoa Ph s n 28. Khoa Tai – mũi – h ng 29. Khoa Răng - hàm – m t 30. Khoa m t 31. Khoa V t lý tr li u – ph c h i ch c năng 32. Khoa Y h c h t nhân 33. Khoa Truy n máu 35. Khoa L c máu (th n nhân t o) 36. Khoa Huy n h c 37. Khoa Hóa Sinh 38. Khoa Vi sinh 39. Khoa Ch n đoán hình nh
 5. 40. Khoa Thăm dò ch c năng 41. Khoa N i soi 42. Khoa Gi i ph u b nh 43. Khoa Ch ng nhi m khu n 44. Khoa Dư c 45. Khoa Dinh dư ng 3. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A B NH VI N ĐA KHOA H NG II B nh vi n đa khoa h ng II là cơ s khám b nh, ch a b nh c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c khu v c các huy n trong t nh và các Ngành, có đ ngũ cán b chuyên khoa cơ b n có trình đ chuyên môn sâu và có trang b thích h p đ kh năng h tr cho b nh vi n h ng III. I. CH C NĂNG, NHI M V : 1. C p c u – Khám b nh – Ch a b nh: a. Ti n nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các b nh vi n khác chuy n đ n đ c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú. b. T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy đ nh c a Nhà nư c. c. Có trách nhi m gi i quy t h u h t các b nh t t trong t nh và thành ph tr c thu c trung ương và các ngành. d. T ch c khám giám đ nh s c kh e, khám giám đ nh pháp y khi h i đ ng giám đ nh y khoa t nh, thành ph ho c cơ quan b o v pháp lu t trưng c u. e. Chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi b nh vi n không đ kh năng gi i quy t. 2. Đào t o cán b y t : a. B nh vi n là cơ s th c hành đ đào t o cán b y t b c đ i h c và trung h c. b. T ch c đào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i đ nâng cao trình đ chuyên môn. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a. T ch c nghiên c u, h p tác nghiên c u các đ tài y h c c p Nhà nư c, c p B ho c c p Cơ s , chú tr ng nghiên c u v y h c c truy n k t h p v i y h c hi n đ i và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c. b. Nghiên c u tri n khai d ch t h c c ng đ ng trong công tác chăm sóc s c kh e ban đ u l a ch n ưu tiên thích h p trong đ a bàn t nh, thành ph và các ngành. c. K t h p v i b nh vi n tuy n trên và các b nh vi n chuyên khoa đ u ngành đ phát tri n k thu t c a b nh vi n,. 4. Ch đ o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a. L p k ho ch và ch đ o tuy n dư i (B nh vi n h ng III) th c hi n vi c phát tri n k thu t chuyên môn. b. K t h p v i b nh vi n tuy n dư i th c hi n các chương trình v chăm sóc s c kh e ban đ u trong đ a bàn t nh, thành ph và các ngành. 5. Phòng b nh: Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch.
 6. 6. H p tác qu c t : H p tác v i các t ch c ho c cá nhân ngoài nư c theo quy đ nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a. Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà nư c v thu, chi tài chính, t ng bư c th c hi n h ch toán chi phí khám b nh ch a b nh. b. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , đ u tư nư c ngoài và c a các t ch c kinh t khác. II. T CH C: 1. Các phòng ch c năng: 1. Phòng K ho ch t ng h p 2. Phòng Y tá (đi u dư ng) 3. Phòng V t tư thi t b y t 4. Phòng T ch c cán b 5. Phòng Hành chính qu n tr 6. Phòng Tài chính k toán 2. Các khoa: 1. Khoa Khám b nh 2. Khoa H i s c c p c u 3. Khoa N i t ng h p 4. Khoa N i tim m ch – Lão h c 5. Khoa Truy n nhi m 6. Khoa Lao 7. Khoa Da li u 8. Khoa Th n kinh 9. Khoa tâm th n 10. Khoa Y h c C truy n 11. Khoa Nhi 12. Khoa Ngo i t ng h p 13. Khoa Ph u thu t – gây mê h i s c 14. Khoa Ph s n 15. Khoa Tai – mũi – h ng 16. Khoa Răng – hàm – m t 17. Khoa M t 18. Khoa V t lý tr li u – ph c h i ch c năng 19. Khoa Ung bư u (đi u tr tia x ) 20. Khoa Huy t h c truy n máu 21. Khoa Hóa sinh
 7. 22. Khoa Vi sinh 23. Khoa Ch n đoán hình nh 24. Khoa Thăm dò ch c năng 25. Khoa N i soi 26. Khoa Gi i ph u b nh 27. Khoa Ch ng nhi m khu n 28. Khoa Dư c 29. Khoa Dinh dư ng 4. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A B NH VI N ĐA KHOA H NG III B nh vi n h ng III là cơ s khám b nh, ch a b nh tr c thu c S Y t t nh, thành ph và các Ngành có trách nhi m khám b nh, ch a b nh cho nhân dân m t huy n ho c m t s huy n, qu n trong t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ngành. B nh vi n có đ i ngũ cán b chuyên môn, trang thi t b và cơ s h t ng phù h p. I. CH C NĂNG, NHI M V : 1. C p c u – Khám b nh – Ch a b nh: a. Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n đ n đ c p c u, khám b nh ch a b nh n i trú ho c ngo i trú. b. T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy đ nh c a Nhà nư c. c. Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa. d. T ch c khám giám đ nh s c kh e, khám giám đ nh pháp y h i đ ng giám đ nh y khoa t nh ho c cơ quan b o v lu t pháp trưng c u. e. T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a b nh vi n. 2. Đào t o cán b y t : a. B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng l p trung h c y t . b. T ch c đào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và cơ s y t tuy n dư i đ nâng cao trình đ chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban đ u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a. T ch c t ng k t, đánh giá các đ tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban đ u. b. Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng đ ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban đ u c p B và c p Cơ s . c. Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch đ o tuy n dư i v chuyên môn k thu t: a. L p k ho ch và ch đ o tuy n dư i (phòng khám đa khoa, y t cơ s ) th c hi n các phác đ ch n đoán và đi u tr ). b. T ch c ch đ o các xã, phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban đ u và th c hi n các chương trình y t đ a phương. 5. Phòng b nh: a. Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch.
 8. b. Tuyên truy n giáo d c s c kh e cho c ng đ ng. 6. H p tác qu c t : - Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy đ nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a. Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí. b. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , đ u tư c a nư c ngoài, và các t ch c kinh t . c. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n; t ng bư c th c hi n h ch toán chi phí khám b nh, ch a b nh. II. T CH C 1. Các phòng ch c năng: 1. Phòng K ho ch t ng h p và V t tư – thi t b y t 2. Phòng Y tá (đi u dư ng) 3. Phòng hành chính – qu n tr và T ch c cán b . 4. Phòng Tài chính – k toán 2. Các khoa 1. Khoa Khám b nh 2. Khoa H i s c c p c u 3. Khoa N i t ng h p 4. Khoa Truy n nhi m 5. Khoa Nhi 6. Khoa Ngo i t ng h p 7. Khoa Ph S n 8. Liên chuyên khoa Tai – Mũi – H ng, Răng – Hàm M t, M t 9. Khoa Xét nghi m (Huy t h c, Hóa sinh, Vi sinh) 10. Khoa Ch n đoán hình nh 11. Khoa Gi i ph u b nh 12. Khoa Ch ng nhi m khu n 13. Khoa Dư c 14. Khoa Dinh dư ng. 5. V TRÍ CH C NĂNG NHI M V C A B NH VI N CHUYÊN KHOA H NG I B nh vi n chuyên khoa h ng I là cơ s khám b nh ch a b nh tr c thu c B Y t ho c tr c thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ngành, làm nhi m v khám b nh chuyên khoa bao g m nhi u t nh, thành ph . B nh vi n có đ i ngũ cán b chuyên khoa sâu có trình đ k thu t cao, đư c trang b hi n đ i, cơ s h t ng phù h p. CH C NĂNG, NHI M V 1. C p c u – Khám b nh – Ch a b nh:
 9. a. Ti p nh n m i trư ng h p ngư i b nh thu c ph m vi chuyên khoa c a b nh vi n đ khám b nh, ch a b nh n i trú, ngo i trú. b. Gi i quy t các b nh thu c chuyên khoa b ng các phương ti n hi n có. c. Tham gia khám giám đ nh s c kh e và khám giám đ nh pháp y khi h i đ ng giám đ nh y khoa trung ương ho c cơ quan b o v pháp lu t trưng c u. 2. Đào t o cán b : a. B nh vi n là cơ s th c hành đ đào t o cán b y t chuyên khoa c p đ i h c và trên đ i h c, đ ng th i có trách nhi m tham gia gi ng d y chuyên khoa b c đ i h c và trên đ i h c. b. T ch c đào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i đ nâng cao trình đ chuyên khoa. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a. T ch c th c hi n các đ tài nghiên c u và ng d ng nh ng ti n b khoa h c v chuyên khoa c p Nhà nư c, c p B và c p Cơ s , chú tr ng nghiên c u y h c c truy n k t h p v i y h c hi n đ i và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c. b. Nghiên c u v d ch t h c c ng đ ng thu c lĩnh v c chuyên khoa đ ph c v công tác chăm sóc s c kh e ban đ u. 4. Ch đ o tuy n dư i v chuyên môn k thu t: a. L p k ho ch và t ch c th c hi n vi c ch đ o tuy n dư i phát tri n k thu t chuyên khoa đ nâng cao ch t lư ng c p c u – ch n đoán và đi u tr chuyên khoa trong đ a phương. b. K t h p v i các cơ s y t tuy n dư i th c hi n chương trình và k ho ch chăm sóc s c kh e ban đ u trong đ a phương. 5. Phòng b nh: - Ph i h p v i cơ s y t d phòng th c hi n thư ng xuyên công tác phòng b nh và phòng d ch. 6. H p tác qu c t : - H p tác v i các t ch c ho c cá nhân ngoài nư c theo quy đ nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t : a. Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p. b. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n, t ng bư c th c hi n h ch toán chi phí khám b nh, ch a b nh. c. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , đ u tư nư c ngoài và các t ch c kinh t khác. 6. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V C A B NH VI N CHUYÊN KHOA H NG II B nh vi n chuyên khoa h ng II là cơ s khám b nh, ch a b nh chuyên khoa tr c thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ngành, có trách nhi m khám b nh, ch a b nh chuyên khoa khu v c bao g m nhi u t nh, thành ph . B nh vi n có đ i ngũ cán b chuyên khoa, trang b thích h p và cơ s h t ng phù h p. CH C NĂNG, NHI M V : 1. C p c u – Khám b nh – Ch a b nh: a. Ti p nh n m i trư ng h p ngư i b nh thu c chuyên khoa c a b nh vi n đ khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú. b. Gi i quy t h u h t các b nh thu c chuyên khoa đ a phương.
 10. c. Tham gia khám giám đ nh s c kh e và khám giám đ nh pháp y khi h i đ ng giám đ nh y khoa trung ương ho c cơ quan b o v pháp lu t trưng c u. 2. Đào t o cán b : a. B nh vi n là cơ s th c hành đ đào t o cán b y t chuyên khoa b c đ i h c và trung h c, đ ng th i tham gia gi ng d y chuyên khoa b c đ i h c và trung h c. b. T ch c đào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i đ nâng cao trình đ chuyên khoa. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a. T ch c th c hi n các đ tài nghiên c u khoa h c và ng d ng ti n b khoa h c k thu t v chuyên khoa c p Nhà nư c, c p B và c p Cơ s , chú tr ng nghiên c u y h c c truy n k t h p v i y h c hi n đ i và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c. b. Nghiên c u, tri n khai d ch t h c c ng đ ng thu c lĩnh v c chuyên khoa đ ph c v công tác chăm sóc s c kh e ban đ u. 4. Ch đ o tuy n dư i v chuyên môn k thu t: a. L p k ho ch và t ch c th c hi n vi c ch đ o chuyên khoa tuy n dư i và nh ng ngư i hành ngh tư v chuyên khoa trong đ a bàn đư c S Y t phân công đ phát tri n k thu t chuyên khoa và nâng cao ch t lư ng c p c u, khám b nh, ch a b nh chuyên khoa. b. K t h p v i các cơ s y t th c hi n chương trình và k ho ch chăm sóc s c kh e ban đ u và các chương trình ho t đ ng chuyên khoa t i c ng đ ng trong khu v c đư c phân công. 5. Phòng b nh: - Ph i h p v i các cơ s y t d phòng và th c hi n thư ng xuyên công tác phòng b nh, phòng d ch. 6. H p tác qu c t : - H p tác v i các t ch c ho c cá nhân ngoài nư c theo quy đ nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t : a. Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p. b. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà nư c v thu chi ngân sách c a b nh vi n. T ng bư c h ch toán chi phí khám b nh, ch a b nh. c. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , đ u tư nư c ngoài và các t ch c kinh t khác. 7. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V C A B NH VI N CHUYÊN KHOA H NG III B nh vi n chuyên khoa h ng III là cơ s khám b nh ch a b nh chuyên khoa tr c thu c s Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ngành, có trách nhi m khám b nh, ch a b nh chuyên khoa cho ngư i b nh đ a phương. CH C NĂNG, NHI M V : 1. C p c u – Khám b nh – Ch a b nh: a. Ti p nh n m i trư ng h p ngư i b nh v chuyên khoa đ khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú. b. Gi i quy t các b nh chuyên khoa thu c khu v c. c. Tham gia khám giám đ nh s c kh e và khám giám đ nh pháp y khi hư ng d n giám đ nh y khoa trung ương ho c cơ quan b o v pháp lu t trưng c u.
 11. 2. Đào t o cán b : a. B nh vi n là cơ s th c hành đào t o cán b y t chuyên khoa b c trung h c, đ ng th i tham gia gi ng d y chuyên khoa b c trung h c. b. T ch c đào t o liên t c các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i đ nâng cao trình đ chuyên khoa. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a. T ch c th c hi n các đ tài nghiên c u khoa h c và ng d ng các ti n b khoa h c thu c lĩnh v c chuyên khoa c p B và c p Cơ s , chú tr ng nghiên c u các đ tài v y h c c truy n k t h p v i y h c hi n đ i và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c. b. Tham gia v i y t cơ s tri n khai chương trình chăm sóc s c kh e ban đ u và các chương trình chuyên khoa t i c ng đ ng. 4. Ch đ o tuy n dư i v chuyên môn k thu t: a. L p k ho ch và ch đ o ho t đ ng chuyên khoa tuy n dư i và nh ng ngư i hành ngh tư v chuyên khoa trong khu v c đ phát tri n và nâng cao k thu t chuyên khoa. b. K t h p v i y t cơ s chương trình chăm sóc s c kh e ban đ u và các chương trình ho t đ ng chuyên khoa t i c ng đ ng. 5. Phòng b nh: - Ph i h p v i các cơ s y t d phòng th c hi n thư ng xuyên công tác phòng b nh, phòng d ch. 6. H p tác qu c t : H p tác v i các t ch c ho c cá nhân ngoài nư c theo quy đ nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t : a. Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p. b. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà nư c v thu chi ngân sách c a b nh vi n. T ng bư c h ch toán chi phí khám b nh, ch a b nh. c. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, B o hi m y t , đ u tư nư c ngoài và các t ch c kinh t khác. 8. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A PHÒNG K HO CH T NG H P Phòng k ho ch t ng h p c a b nh vi n là phòng nghi p v ch u s lãnh đ o tr c ti p c a giám đ c b nh vi n và ch u trách nhi m trư c giám đ c v : - K ho ch ho t đ ng c a các khoa, phòng. - Đôn đ c và ki m tra vi c th c hi n quy ch b nh vi n. - T ch c ch đ o công tác nghi p v chuyên môn b nh vi n. I. NHI M V 1. Căn c vào nhi m v c a b nh vi n, hư ng d n các khoa, phòng l p k ho ch th c hi n các m t ho t đ ng c a b nh vi n. 2. T ch c, theo dõi, đôn đ c, đánh giá hi u qu vi c th c hi n k ho ch quy ch b nh vi n đ báo cáo giám đ c xem xét, chi đ o. 3. T ch c đào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i. Ph i h p v i các trư ng đ t ch c th c hành cho h c viên.
 12. 4. T ng k t đánh giá công tác chuyên môn, tri n khai công tác nghiên c u khoa h c trong toàn b nh vi n. 5. T ch c vi c đi u hòa ph i h p công tác gi a các khoa, phòng trong b nh vi n, gi a b nh vi n v i các cơ quan có liên quan nh m nâng cao hi u qu công tác khám b nh ch a b nh c a b nh vi n. 6. Ph i h p v i phòng ch đ o tuy n đ ch đ o và h tr chuyên môn k thu t cho tuy n dư i. 7. T ch c th c hi n công tác h p tác qu c t theo k ho ch c a b nh vi n và quy đ nh c a Nhà nư c. 8. Đ m b o vi c lưu tr , th ng kê, khai thác h sơ b nh án theo quy đ nh. 9. T ch c công tác thư ng tr c toàn b nh vi n. 10. Xây d ng quy ho ch phát tri n chuyên môn k thu t c a b nh vi n đ trình giám đ c xét duy t và báo cáo c p trên. 11. Đ nh kỳ sơ k t, t ng k t công tác đi u tr , báo cáo giám đ c và cơ quan c p trên. 12. Chu n b các phương án phòng ch ng thiên tai, th m h a và các trư ng h p b t thư ng khác đ trình giám đ c và các t ch c th c hi n. II. T CH C 1. Các b ph n: a. Khám b nh, ch a b nh. b. Nghiên c u khoa h c và đào t o cán b . c. Ch đ o tuy n. d. H p tác qu c t . e. Báo cáo, th ng kê, lưu tr , thư vi n 2. Lãnh đ o: a. Trư ng phòng. b. 1 -2 Phó trư ng phòng. 9. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A PHÒNG Y TÁ (ĐI U DƯ NG) Phòng Y tá (đi u dư ng) c a b nh vi n là phòng nghi p v ch u s lãnh đ o tr c ti p c a giám đ c b nh vi n và ch u trách nhi m trư c giám đ c v t ch c, đi u hành và giám sát công tác chăm sóc ngư i b nh toàn di n. I. NHI M V : 1. T ch c, ch đ o y tá (đi u dư ng) n h sinh k thu t viên chăm sóc ngư i b nh toàn di n theo quy đ nh. 2. Đôn đ c, ki m tra y tá (đi u dư ng), n h sinh, k thu t viên và h lý th c hi n đúng các quy đ nh k thu t b nh vi n và quy ch b nh vi n. 3. T ch c đào t o nâng cao trình đ cho y tá (đi u dư ng), n h sinh, k thu t viên và h lý. Tham gia hư ng d n th c hành cho h c viên và ki m tra tay ngh cho y tá (đi u dư ng), n h sinh, k thu t viên và h lý trư c khi tuy n d ng. 4. L p k ho ch mua s m d ng c , v t tư cho công tác chăm sóc và ph c v ngư i b nh; ki m tra vi c s d ng và b o qu n theo quy đ nh. 5. Ki m tra công tác v sinh, ch ng nhi m khu n t i các bu ng b nh và các khoa.
 13. 6. Ph i h p v i phòng t ch c cán b b trí và đi u đ ng y t (đi u dư ng), n h sinh, k thu t viên và h lý. 7. Tham gia công tác nghiên c u khoa h c và ch đ o tuy n. 8. Đ nh kỳ sơ k t, t ng k t, công tác chăm sóc ngư i b nh toàn di n, báo cáo giám đ c b nh vi n. II. T CH C: 1. Các b ph n: a. Chăm sóc ngư i b nh b. Đào t o, nghiên c u khoa h c 2. Lãnh đ o: a. Trư ng phòng b. 1 -2 Phó trư ng phòng 10. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A PHÒNG CH Đ O TUY N Phòng Ch đ o tuy n là phòng nghi p v ch u s lãnh đ o tr c ti p c a giám đ c b nh vi n và ch u trách nhi m trư c giám đ c v toàn b ho t đ ng công tác ch đ o tuy n. (ch áp d ng cho b nh vi n h ng I) I. NHI M V : 1. L p k ho ch ch đ o tuy n dư i trình giám đ c b nh vi n phê duy t đ t ch c th c hi n. 2. Theo dõi, đôn đ c, ki m tra, đánh giá hi u qu công tác ho t đ ng chuyên môn k thu t c a tuy n dư i. 3. Ph i h p v i các chuyên khoa t ch c th c hi n đào t o liên t c cho cán b tuy n dư i, đ ng th i làm t t công tác nghiên c u khoa h c. 4. Đ nh kỳ sơ k , t ng k t, đúc rút kinh nghi m v công tác ch đ o tuy n trình giám đ c b nh vi n và báo cáo c p trên. 5. T ch c th ng kê, lưu tr h sơ theo đúng quy ch b nh vi n II. T CH C: 1. Các b ph n: a. Ch đ o ho t đ ng chuyên khoa tuy n dư i b. Đào t o cán b chuyên khoa c. Nghiên c u khoa h c 2. Lãnh đ o: a. Trư ng phòng b. 1 phó trư ng phòng. 11. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A PHÒNG V T TƯ, THI T B YT Phòng V t tư, thi t b y t c a b nh vi n là phòng nghi p v ch u s lãnh đ o tr c ti p c a giám đ c b nh vi n và ch u trách nhi m trư c giám đ c v toàn b công tác v t tư thi t b y t trong b nh vi n. I. NHI M V :
 14. 1. Căn c k ho ch chung c a b nh vi n l p d trù, k ho ch mua s m, thay th , s a ch a thanh lý tài s n, thi t b y t trong b nh vi n trình giám đ c duy t và t ch c th c hi n vi c cung ng đ y đ thi t b y t , v t tư tiêu hao theo k ho ch đư c duy t. 2. T ch c đ u th u mua s m, s a ch a và t ch c thanh lý tài s n, thi t b y t theo quy đ nh c a Nhà nư c. 3. T ch c duy tu, b o dư ng thi t b y t k p th i 4. Xây d ng phương án l p đ t c i t o máy theo quy ph m Vi t Nam, tiêu chu n Vi t Nam đ trình c p trên phê duy t theo th m quy n. 5. L p h sơ, lý l ch cho t t c các lo i máy, xây d ng quy trình v n hành, b o qu n và k thu t an toàn s d ng máy. Đ i v i nh ng máy đ t ti n, quý hi m ph i có ngư i tr c ti p b o qu n và s d ng theo quy t đ nh c a giám đ c b nh vi n. 6. T ch c th c hi n vi c ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t vi c s d ng và b o qu n thi t b y t . M i l n ki m tra ph i ghi nh n xét và ký tên vào h sơ lý l ch máy. 7. Ki m tra công tác b o h lao đ ng, đ c bi t đ i v i các máy t i nguy hi m theo danh m c quy đ nh c a Nhà nư c. 8. Đ nh kỳ đánh giá, báo cáo tình hình qu n lý và s d ng v t tư thi t b y t trong b nh vi n trình giám đ c. 9. T ch c h c t p cho các thành viên trong b nh vi n ho c các b nh vi n tuy n dư i h c t p v b o qu n, s d ng, s a ch a thi t b y t nh m nâng cao tay ngh và s d ng thi t b y t có hi u qu . II. T CH C: 1. Các b ph n: a. T ng h p k ho ch trang b và s a ch a thi t b y t . b. Theo dõi s d ng v t tư thi t b y t c. Theo dõi h p đ ng đ u th u mua s m v t tư, thi t b y t . 2. Lãnh đ o: a. Trư ng phòng b. 1 phó trư ng phòng 12. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A PHÒNG HÀNH CHÍNH QU N TR Phòng Hành chính qu n tr là phòng nghi p v ch u s lãnh đ o tr c ti p c a giám đ c b nh vi n và ch u trách nhi m trư c giám đ c v toàn b công tác hành chính qu n tr trong b nh vi n. I. NHI M V : 1. Căn c k ho ch công tác c a b nh vi n, l p k ho ch công tác c a phòng đ trình giám đ c phê duy t và t ch c th c hi n. 2. L p k ho ch cung ng v t tư, trang thi t b thông d ng cho các khoa, phòng trong b nh vi n theo k ho ch đã đư c duy t, đ m b o đ y đ đúng ch ng lo i, đúng quy đ nh v qu n lý tài chính. 3. T ch c t t công tác qu n lý có h th ng các công văn đi và đ n c a b nh vi n, h th ng b o qu n, lưu tr h sơ theo quy đ nh. Đ m b o h th ng thông tin liên l c c a b nh vi n. 4. Đ m b o công tác ti p khách, ph c v các bu i h i ngh toàn b nh vi n. 5. Tham gia ki m tra ch đ b o qu n, s d ng, v n hành các máy, thi t b thông d ng c a các khoa, phòng trong b nh vi n.
 15. 6. Qu n lý nhà c a, kho tàng, v t tư, thi t b thông d ng c a b nh vi n. 7. Qu n lý các phương ti n v n t i c a b nh vi n. Đi u đ ng xe ô tô đi công tác và c p c u theo quy đ nh. 8. T ch c, th c hi n vi c s a ch a nhà c a, duy tu, b o dư ng các máy thông d ng theo k ho ch 9. Đ m b o cung c p đ y đ nư c s ch, cung ng đi n, hơi đ s y, h p ti t trùng và x lý ch t th i b nh vi n. 10. Đ m b o v sinh ngo i c nh s ch, đ p (vư n hoa, cây c nh), h th ng c ng rãnh thông thoát trong b nh vi n. Đ nh kỳ t ch c ki m tra v sinh chung trong b nh vi n. 11. Đ m b o công tác tr t t tr an chung. Tham gia ki m tra công tác b o h lao đ ng trong b nh vi n. 12. Đ nh kỳ t ng k t công tác cung c p, mua s m v t li u, trang thi t b thông d ng, báo cáo giám đ c b nh vi n. 13. Nghiên c u xây d ng đ nh m c tiêu hao v t tư thông d ng đ trình giám đ c b nh vi n duy t và t ch c th c hi n. Ki m tra đôn đ c vi c s d ng h p lý, có hi u qu ; ch ng lãng phí, tham ô. 14. Đ nh kỳ báo cáo giám đ c v nh n xét vi c s d ng h p lý v t tư tiêu hao các khoa, phòng trong b nh vi n đ giám đ c xem xét quy t đ nh vi c khen thư ng, k lu t. II. T CH C 1. Các b ph n: a. Hành chính, công văn đi, đ n, lưu tr h sơ. b. Ti p khách c. Cung ng v t tư thông d ng d. S a ch a nhà c a, vư n hoa cây c nh e. Đi n, nư c s ch, nư c th i, lò hơi ch t đ t g. B o v tr t t tr an. 2. Lãnh đ o: a. Trư ng phòng b. 1 – 2 phó trư ng phòng. 13. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A PHÒNG T CH C CÁN B Phòng T ch c cán b là phòng nghi p v , ch u s lãnh đ o tr c ti p c a giám đ c b nh vi n và ch u trách nhi m trư c giám đ c v t ch c th c hi n công tác t ch c cán b , công tác b o v chính tr n i b c a b nh vi n. I. NHI M V : 1. Căn c vào nhi m v chung c a b nh vi n, l p k ho ch t ch c b máy, s p x p nhân l c, đào t o nhân l c, t ch c thi tuy n nhân l c đ trình giám đ c xét duy t và t ch c th c hi n. 2. T ch c th c hi n công tác cán b , qu n lý h sơ lý l ch theo phương pháp khoa h c, làm th ng kê báo cáo theo quy đ nh. 3. Xây d ng l l i làm vi c và quan h công tác gi a các khoa phòng, trình giám đ c b nh vi n xét duy t, t ch c th c hi n. 4. T ch c th c hi n t t công tác b o v chính tr n i b , quan h ch t ch v i các t ch c đ ng, chính quy n đ a phương đ ph i h p công tác trong công vi c có liên quan.
 16. 5. T ch c th c hi n các ch đ chính sách cùa Nhà nư c, c a ngành y t đ i v i m i thành viên và ngư i b nh trong b nh vi n. 6. Ph i h p v i các đoàn th qu n chúng t ch c phong trào thi đua, các đ t h c t p th i s , chính tr , chính sách, văn hóa, ngo i ng đ nâng cao y đ c, tinh th n trách nhi m và thái đ ph c v . 7. Ph i h p v i các khoa, phòng ch c năng đ xu t v i giám đ c b nh vi n gi i quy t nh ng v n đ có liên quan đ n ngư i b nh thu c di n chính sách xã h i. 8. N m tình hình, tâm tư nguy n v ng c a m i thành viên trong b nh vi n đ đ xu t v i giám đ c xem xét, gi i quy t. II. T CH C: 1. Các b ph n: a. Qu n lý nhân l c: - Lao đ ng ti n lương – Qu n lý h sơ nhân l c - Tuy n d ng, lương, ch đ , chính sách. - Công tác cán b , đ b t, thi đua, khen thư ng, k lu t. b. Đào t o cán b : - Quy ho ch cán b - K ho ch đào t o c. B o v chính tr n i b . 2. Lãnh đ o: a. Trư ng phòng b. 1-2 phó trư ng phòng 14. V TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , T CH C C A PHÒNG TÀI CHÍNH K TOÁN Phòng Tài chính k toán c a b nh vi n là phòng nghi p v ch u s lãnh đ o tr c ti p c a giám đ c b nh vi n và ch u trách nhi m trư c giám đ c v toàn b ho t đ ng tài chính k toán c a b nh vi n. I. NHI M V : 1. Căn c vào ch đ , chính sách hi n hành, và k ho ch công tác c a b nh vi n l p d toán ngân sách, k ho ch thu chi c a b nh vi n và t ch c th c hi n khi k ho ch đư c phê duy t. 2. Theo đ nh hư ng h ch toán kinh t trong công tác khám b nh, ch a b nh, t ch c và qu n lý ch t ch vi c thu vi n phí theo quy đ nh. 3. Theo k ho ch ngân sách và các ngu n thu khác t ch c xây d ng đ nh m c chi tiêu cho t ng ho t đ ng c th c a b nh vi n. 4. T ch c công tác k toán trong b nh vi n theo đúng quy đ nh hi n hành. Th c hi n các nghi p v k toán lao đ ng ti n lương, ch đ chính sách, v t tư tài s n, hành chính s nghi p chính xác k p th i. T ch c hư ng d n, ki m tra, giám sát công tác k toán, ch đ thu chi c a b nh vi n. 5. Đ nh kỳ th c hi n báo cáo quy t toán, t ng k t tài s n, ki m kê tài s n. 6. T ch c b o qu n lưu tr các ch ng t , s sách k toán theo đúng quy đ nh. 7. T ng h p tình hình, s li u c th , phân tích k t qu ho t đ ng c a b nh vi n. II. T CH C:
 17. 1. Các b ph n: a. Thu chi ngân sách b. Theo dõi vi n phí c. Theo dõi tài s n d. Th qu 2. Lãnh đ o a. Trư ng phòng b. 1 – 2 phó trư ng phòng. Ph n II. QUY CH NHI M V , QUY N H N, CH C TRÁCH CÁ NHÂN 1. GIÁM Đ C Giám đ c b nh vi n là ngư i đ ng đ u b nh vi n, ch u trách nhi m trư c c p trên tr c ti p v m i ho t đ ng c a b nh vi n. Giám đ c b nh vi n có nhi m v , quy n h n sau: I. NHI M V 1. Là ch tài kho n, tr c ti p qu n lý vi c s d ng ngân sách c a b nh vi n có hi u qu , ki m soát vi c thu, chi theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c. Thư ng xuyên ki m tra công tác tài chính k toán đ ch ng th t thu, tham ô, lãng phí. 2. Căn c k ho ch c a ngành và nhi m v c a b nh vi n, xây d ng k ho ch dài h n v phát tri n b nh vi n, xây d ng k ho ch ho t đ ng hàng năm đ trình c p trên duy t và t ch c th c hi n. 3. Th c hi n m i nhi m v c p trên giao cho b nh vi n, đ c bi t chú tr ng công tác c p c u và chăm sóc các đ i tư ng đư c chính sách ưu đãi, ngư i nghèo và giáo d c y đ c cho các thành viên c a b nh vi n. 4. Qu n lý, s d ng có hi u qu nh ng thi t b y t và tài s n khác trong b nh vi n. 5. H tr k thu t chuyên môn cho tuy n dư i Hư ng v c ng đ ng đ th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban đ u. 6. Đào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i, hư ng d n h c viên đ n th c hành t i b nh vi n. 7. Làm nghiên c u khoa h c và t ng k t rút kinh nghi m v khám b nh, ch a b nh nh m không ng ng nâng cao trình đ chuyên môn k thu t. 8. T ch c b máy c a b nh vi n cho phù h p v i nhi m v đư c giao. Th c hi n t t công tác cán b và m i chính sách ch đ đ i v i các thành viên trong b nh vi n và ngư i b nh theo quy đ nh. 9. Th c hi n t t các quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng và công tác b o h lao đ ng. 10. M r ng quan h h p tác trong và ngoài nư c nh m phát tri n m i ngu n l c c a b nh vi n theo các quy đ nh c a Nhà nư c. 11. Giám đ c b nh vi n ho c ngư i đư c giám đ c y quy n tham d h p h i đ ng ngư i b nh hàng tháng. 12. Đ nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t đ báo cáo theo quy đ nh. Khi có nh ng v n đ đ c bi t đ t xu t ph i báo cáo ngay đ xin ý ki n c p trên. 13. Giáo d c đ ng viên các thành viên trong b nh vi n th c hi n t t nhi m v c a b nh vi n. II. QUY N H N:
 18. 1. Ch trì các bu i h p giao ban, h i chu n, ki m th o ngư i b nh t vong liên khoa ho c toàn b nh vi n. 2. Quy t đ nh v công tác t ch c cán b theo th m quy n 3. Ki m tra, xem xét, quy t đ nh v thu chi tài chính. 4. Thành l p các h i đ ng tư v n. 5. Đ ngh c p trên ho c quy t đ nh theo th m quy n v vi c đ b t, khen thư ng k lu t đ i v i m i thành viên trong b nh vi n. 6. Đình ch nh ng ho t đ ng c a các thành viên trong b nh vi n có hành vi trái pháp lu t, trái quy ch b nh vi n ho c xét th y có h i cho s c kh e ngư i b nh. 7. Khi v ng m t t i b nh vi n ph i y quy n cho phó giám đ c. 8. Không đư c quy n ra nh ng quy t đ nh trái v i pháp lu t và trái v i quy ch b nh vi n. 2. PHÓ GIÁM Đ C Phó giám đ c là ngư i giúp giám đ c v t ng m t công tác do giám đ c phân công và ch u trách nhi m trư c giám đ c v nh ng quy t đ nh c a mình. Phó giám đ c đư c quy n thay giám đ c gi i quy t nh ng công vi c theo gi y y quy n c a giám đ c và ph i báo cáo l i nh ng công vi c đã gi i quy t v i giám đ c. 3. H I Đ NG KHOA H C I. NHI M V : H i đ ng khoa h c b nh vi n là t ch c tư v n cho giám đ c b nh vi n v các v n đ sau: 1. Xây d ng đ nh hư ng v công tác nghiên c u khoa h c. 2. K ho ch phát tri n khoa h c k thu t c a b nh vi n. 3. K ho ch đào t o cán b 4. K ho ch đ u tư, mua s m: Thi t b y t , thu c và các yêu c u phát tri n cơ s h t ng c a b nh vi n. 5. Giám đ nh k thu t v khám b nh, ch a b nh và th m đ nh các đ tài nghiên c u. 6. Các v n đ khác mà giám đ c c n tham kh o. II. T CH C: 1. Các y viên h i đ ng bao g m nh ng cán b có trình đ chuyên môn sâu và kinh nghi m qu n lý thu c các lĩnh v c chuyên khoa do giám đ c l a ch n và quy t đ nh. 2. Ch t ch h i đ ng là ngư i có trình đ k thu t cao, có ph m ch t đ o đ c t t do giám đ c c . 3. y viên thư ng tr c kiêm thư ký h i đ ng là trư ng phòng k ho ch t ng h p. III. L L I LÀM VI C: 1. H p đ nh kỳ: M i năm h p 4 kỳ do Ch t ch h i đ ng tri u t p sau khi có ý ki n th ng nh t c a giám đ c. 2. H p b t thư ng do giám đ c yêu c u, ch t ch h i đ ng tri u t p. 3. N i dung h p: a. Giám đ c trình bày trư c h i đ ng nh ng n i dung c n tư v n đã nêu ph n I ho c nh ng v n đ c n trao đ i. b. H i đ ng th o lu n phân tích và đ xu t ý ki n đ giám đ c xem xét quy t đ nh. c. Thư ký h i đ ng có trách nhi m ghi biên b n và biên b n đư c thông qua h i đ ng.
 19. 4. TRƯ NG PHÒNG K HO CH T NG H P Dư i s lãnh đ o c a giám đ c b nh vi n, trư ng phòng k ho ch t ng h p ch u trách nhi m giúp giám đ c t ch c th c hi n công tác nghi p v chuyên môn c a b nh vi n. I. NHI M V 1. L p k ho ch, t ch c th c hi n toàn b công tác c a phòng k ho ch t ng h p. 2. T ch c công tác giao ban, h i ch n, h i th o, ki m th o t vong liên khoa và toàn b nh vi n và t ch c ghi chép biên b n đ lưu tr h sơ. 3. Ch đ o và thư ng xuyên ki m tra, đôn đ c th c hi n quy ch b nh vi n. 4. N m v ng s lư ng ngư i b nh vào vi n, ra vi n, chuy n vi n, t vong: các trư ng h p c p c u, b nh n ng và các b nh truy n nhi m nguy hi m gây d ch. Thư ng xuyên ki m tra công tác c p c u và thư ng tr c c a các khoa, trong b nh vi n. 5. T ch c ph i h p công tác gi a các khoa khám b nh, khoa lâm sàng và khoa c n lâm sàng. 6. T ch c ch đ o công tác báo cáo th ng kê, s sách h sơ b nh án c a các khoa trong b nh vi n. Hư ng d n tuy n dư i rút kinh nghi m k p th i các v n đ v chuyên môn k thu t. 7. T ch c đào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i đ nâng c p k thu t. Th c hi n t t m i quan h b nh vi n và các trư ng có quan h ch t ch v i giáo v các trư ng đ có k ho ch ph i h p đ m b o ch t lư ng công tác gi ng d y, h c t p, th c t p cho h c viên và công tác đi u tr ngư i b nh. 8. T ch c công tác nghiên c u khoa h c, h p tác qu c t , sơ k t, t ng k t kinh nghi m đi u tr toàn b nh vi n. 9. Có k ho ch t ch c ch đ o chuyên khoa cho tuy n dư i v i m c tiêu hư ng v c ng đ ng đ th c hi n t t công tác chăm sóc s c kh e ban đ u. 10. L p k ho ch phòng ch ng th m h a và các trư ng h p b t thư ng đ trình giám đ c phê duy t và t ch c th c hi n. II. QUY N H N: 1. Ch trì giao ban phòng hàng ngày và tham d giao ban v i các khoa khi c n thi t. 2. D các bu i giao ban b nh vi n: các bu i h i ch n, ki m th o t vong khoa, liên khoa và b nh vi n; các h i th o khoa h c. Ghi chép biên b n các bu i giao ban, h i ch n, ki m th o t vong b nh vi n. 3. B trí nhân l c trong phòng cho phù h p v i công vi c. 4. Ki m tra vi c th c hi n k ho ch, quy ch b nh vi n. Đánh giá ho t đ ng chuyên môn c a các khoa, trong b nh vi n đ trình giám đ c. 5. Nh n xét v tinh th n thái đ trách nhi m, kh năng công tác c a các thành viên trong phòng đ trình giám đ c xem xét, b nhi m, đ b t, khen thư ng và k lu t. 6. Tham gia các h i đ ng theo quy đ nh c a Nhà nư c và s phân công c a giám đ c. 5. TRƯ NG PHÒNG Y TÁ (ĐI U DƯ NG) Dư i s lãnh đ o c a giám đ c b nh vi n, trư ng phòng y tá (đi u dư ng) b nh vi n ch u trách nhi m giúp giám đ c t ch c, th c hi n vi c chăm sóc ngư i b nh toàn di n. I. NHI M V : 1. T ch c th c hi n đ y đ các nhi m v c a phòng y tá (đi u dư ng) 2. Xây d ng k ho ch ho t đ ng c a phòng y tá (đi u dư ng), c a y tá (đi u dư ng) trư ng khoa, n h sinh trư ng khoa, k thu t viên trư ng khoa trong b nh vi n.
 20. 3. Ki m tra đôn đ c y tá (đi u dư ng), n h sinh, k thu t viên và h lý th c hi n quy ch b nh vi n, quy đ nh k thu t b nh vi n các nhi m v thư ng quy. Báo cáo k p th i giám đ c b nh vi n các vi c đ t xu t x y ra các khoa. 4. Hư ng d n y tá (đi u dư ng) trư ng khoa xây d ng b ng mô t công vi c cho y tá (đi u dư ng), n h sinh, k thu t viên và h lý trong b nh vi n. 5. Tham gia nghiên c u khoa h c, hu n luy n và ch đ o tuy n trong lĩnh v c chăm sóc ngư i b nh. 6. D trù, phân b v t tư tiêu hao và d ng c y t cho công tác chăm sóc ph c v ngư i b nh và giám sát s d ng v t tư tiêu hao đ m b o ti t ki m và ch ng lãng phí. 7. Hư ng d n và ki m tra vi c ghi s sách, phi u theo dõi, phi u chăm sóc cho y tá (đi u dư ng), n h sinh, k thu t viên trong b nh vi n. 8. Ch đ o và giám sát công tác v sinh bu ng b nh, bu ng th thu t. 9. y viên thư ng tr c kiêm thư ký h i đ ng ngư i b nh c p b nh vi n. 10. Đ nh kỳ sơ k t, t ng k t, báo cáo công tác y tá (đi u dư ng) lên giám đ c b nh vi n. II. QUY N H N: 1. Ch trì giao ban phòng hàng ngày và d giao ban b nh vi n. 2. Ch trì các cu c h p c a y tá (đi u dư ng) trư ng khoa, b nh vi n. 3. Đ xu t ý ki n v i giám đ c v v n đ tuy n d ng, thuyên chuy n, khen thư ng, k lu t, tăng lương và h c t p đ i v i y tá (đi u dư ng), n h sinh, k thu t viên và h lý. 4. Đ ngh v i giám đ c b nh vi n v vi c b nhi m ho c thôi ch c v y tá (đi u dư ng) trư ng khoa, n h sinh trư ng khoa và k thu t viên trư ng khoa. 5. Đi u đ ng t m th i y tá (đi u dư ng) và h lý khi c n đ k p th i chăm sóc và ph c v ngư i b nh. 6. Đ ngh c p phát b sung v t tư tiêu hao cho các khoa khi có yêu c u đ t xu t. 7. Đư c tham gia các h i đ ng theo quy đ nh c a Nhà nư c và s phân công c a giám đ c. 6. TRƯ NG PHÒNG CH Đ O TUY N Dư i s lãnh đ o c a giám đ c b nh vi n, trư ng phòng ch đ o tuy n ch u trách nhi m giúp giám đ c t ch c, th c hi n công tác ch đ o tuy n. I. NHI M V : 1. L p k ho ch công tác ch đ o tuy n trình giám đ c b nh vi n phê duy t và t ch c th c hi n. 2. Ph i h p v i các chuyên khoa t ch c th c hi n đào t o liên t c cho các viên ch c tuy n dư i. 3. T ch c các đ t công tác, các đoàn công tác h tr tuy n dư i th c hi n các chương trình y t qu c gia, chăm sóc s c kh e ban đ u. 4. Theo dõi, đôn đ c, ki m tra đánh giá hi u qu công tác ho t đ ng chuyên môn k thu t c a tuy n dư i. 5. Đ nh kỳ sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m v công tác ch đ o tuy n, báo cáo giám đ c b nh vi n. II. QUY N H N: 1. Ch trì giao ban phòng hàng ngày và d giao ban b nh vi n. 2. B trí nhân l c trong phòng cho phù h p v i công vi c. 3. Đi u ph i các chuyên khoa c ngư i tham gia ch đ o tuy n.
Đồng bộ tài khoản