Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg về quản lý và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình quốc gia cũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 1998 QUY T NNH V QU N LÝ VÀ TH C HI N CÁC M C TIÊU, NHI M V C A CÁC CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA CŨ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 85/CP-m ngày 11 tháng 7 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình qu c gia; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Giao các B , cơ quan, a phương có liên quan ti p t c th c hi n và chuy n d n các m c tiêu, nhi m v c a các Chương trình qu c gia cũ vào nhi m v thư ng xuyên hàng năm c a các B , ngành t năm 1998 như sau: 1. B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ti p t c t ch c th c hi n các d án ang làm thu c các Chương trình 327, Chương trình 773 và nghiên c u chuy n d n các nhi m v này vào k ho ch hàng năm c a B . 2. B Thu s n ti p t c t ch c th c hi n các d án ang làm v nuôi tr ng thu s n c a Chương trình 773 và nghiên c u chuy n d n các nhi m v này vào k ho ch hàng năm c a B . 3. ài Truy n hình Vi t Nam ph i h p v i U ban nhan dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c t ch c th c hi n các nhi m v c a Chương trình Ph sóng truy n hình và nghiên c u chuy n d n vào k ho ch hàng năm c a ài và các a phương. 4. ài Phát thanh Ti ng nói Vi t Nam ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c t ch c th c hi n các nhi m c a Chương trình Ph sóng phát thanh và nghiên c u chuy n d n vào k ho ch hàng năm c a ài và các a phương. 5. B Giáo d c và ào t o ti p t c t ch c th c hi n các nhi m v c a Chương trình Giáo d c - ào t o và s p x p chuy n d n các m c tiêu, nhi m v c a Chương trình này vào k ho ch hàng năm c a B , a phương.
  2. 6. B Văn hoá - Thông tin ti p t c t ch c th c hi n chương trình Văn hoá và s p x p chuy n d n vào k ho ch hàng năm c a B , a phương và nghiên c u xu t các cơ ch , chính sách t p trung th c hi n cá án v c ng c và phát tri n i n nh; i u tra, sưu t m, nghiên c u và phát huy v n văn hoá dân t c; 7. Phân công trách nhi m ti p t c t ch c th c hi n Chương trình B o v và Chăm sóc tr em như sau: a. Chuy n giao m c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng tr em c a Chương trình B o v và Chăm sóc tr em sang B Y t qu n lý. b. Chuy n giao m c tiêu chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn sang B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B N i v qu n lý (B Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý i tư ng tr em có hoàn c nh khó khăn; B N i v qu n lý i tư ng tr em làm trái pháp lu t). c. B Văn hoá - Thông tin xây d ng và ph i h p v i oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh th c hi n k ho ch phát tri n các i m vui chơi cho tr em ô th và nông thôn. U ban B o v và Chăm sóc tr em t p trung làm nhi m v qu n lý Nhà nư c, t ch c ph i h p liên ngành, v k ho ch, nhu c u ngu n l c, các gi i pháp cho vi c th c hi n các m c tiêu b o v và chăm sóc tr em; t ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n công tác b o v và chăm sóc tr em các c p, các ngành; t ch c ch o m t s mô hình thí i m. 8. Phân công trách nhi m ti p t c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a Chương trình phòng, ch ng t n n m i dâm (05) và các ho t ng c a Chương trình phòng, ch ng ma tuý (06), K ho ch t ng th phòng, ch ng và ki m soát ma tuý (theo Quy t nh 743/TTg ngày 14 tháng 11 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph ) như sau: a. U ban nhân dân các t nh t ch c th c hi n m c tiêu xoá b cây thu c phi n: th c hi n các d án phát tri n kinh t - xã h i vùng ã xoá b cây thu c phi n g n v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m b trí v n hàng năm cho vi c th c hi n m c tiêu này. U ban Dân t c và Mi n núi có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n m c tiêu xoá b cây thu c phi n c a các t nh, xu t v i Th tư ng Chính ph các cơ ch , chính sách c th giúp cho ng bào các dân t c mi n núi th c hi n chuy n d ch cơ c u s n xu t các vùng xoá b cây thu c phi n. b. Dư i s ch o tr c ti p c a U ban Qu c gia phòng, ch ng ma tuý, B N i v ch trì, ph i h p v i b i biên phòng, l c lư ng h i quan, chính quy n các c p ki m soát, truy quét các nhóm s n xu t, buôn bán, v n chuy n, tàng tr , s d ng trái phép thu c phi n và các ch t ma tuý khác. B N i v t ch c th c hi n vi c truy quét các ch a m i dâm. c. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c th c hi n các nhi m v c a công tác phòng, ch ng t n n m i dâm; ch
  3. o vi c t ch c cai nghiên ma tuý phù h p v i t ng lo i i tư ng và th c t t ng a phương; t ch c ch a b nh, giáo d c, d y ngh v tái hoà nh p c ng ng cho các i tư ng nghi n ma tuý và ngư i m i dâm. 9. B Xây d ng ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c t ch c th c hi n nh ng m c tiêu v cung c p nư c s ch ô th và v sinh môi trư ng ô th . 10. B Y t ti p t c t ch c th c hi n các m c tiêu: v nâng c p trang thi t b y t , xây d ng, nâng c p các tr m y t xã và nghiên c u chuy n d n m c tiêu này vào k ho ch hàng năm c a B , a phương. i u 2. Vi c thay i cơ ch qu n lý t Chương trình qu c gia cũ sang các nhi m v thư ng xuyên c a các B , ngành, a phương ư c ti n hành t ng bư c, không gây xáo tr n v m t t ch c, cán b và b o m tính v ng ch c, tính liên t c cho vi c th c hi n Chương trình. Trong năm 1998 cơ ch k ho ch và c p phát kinh phí ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph . T năm 1999 vi c xây d ng k ho ch hàng năm th c hi n theo các quy nh chung c a Chính ph . i v i các d án ang th c hi n d theo chu kỳ s n xu t v n ư c ti p t c th c hi n theo cơ ch u quy n chi c a Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph cho t i khi d án k t thúc và không m thêm các d án m i ưa vào Chương trình. Các d án m i c a B , ngành nào thì ưa luôn vào nhi m v thư ng xuyên c a B , ngành ó th c hi n trong k ho ch hàng năm. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản