Quyết định số 19/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2000/QĐ-UB về việc ban hành quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội(Nhiệm kỳ 1999 - 2004) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2000/QĐ-UB

  1. THÀNH PH HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 2000 S : 19/2000/QĐ-UB QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A UBND THÀNH PH HÀ N I (NHI M KỲ 1999 - 2004) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND (s a đ i) công b ngày 5/7/1994; Căn c Pháp l nh v nhi m v , quy n h n c th c a HĐND và UBND m i c p công b ngày 3/7/1996; Xét đ ngh c a Chánh văn phòng UBND Thành ph ; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch làm vi c c a UBND Thành ph Hà N i, nhi m kỳ 1999 - 2004. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 846/QĐ - UB ngày 28/2/1998 c a UBND Thành ph . Ch t ch UBND các qu n, huy n, Giám đ c các S , Th trư ng các Ban, Ngành và các đơn v tr c thu c UBND Thành ph ban hành Quy ch làm vi c c th c a cơ quan mình phù h p Quy ch này. Đi u 3: Chánh văn phòng UBND Thành ph có trách nhi m thư ng xuyên đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này các c p, các ngành tr c thu c UBND Thành ph . Đi u 4:Các thành viên UBND Thành ph , Chánh văn phòng UBND thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, Giám đ c các S , Th trư ng các Ban, Ngành và các đơn v tr c thu c UBND thành ph ch u t rách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NI CH T CH
  2. Hoàng Văn Nghiên QUY CH LÀM VI C C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 19/2000/QĐ-U ban Hành chính ngày 22/02/2000 c a UBND thành ph Hà N i) Chương 1: CH Đ TRÁCH NHI M VÀ QUAN H PH I H P GI I QUY T CÔNG VI C Đi u 1 : Nhi m v , quy n h n và cách th c gi i quy t công vi c c a UBND thành ph : 1.1- U ban nhân dân thành ph Hà N i t ch c, ho t đ ng, th c hi n nhi m v , quy n h n t heo Lu t t ch c HĐND và UBND (s a đ i) công b ngày 5/7/1994. Pháp l nh v nhi m v quy n h n c t h c a HĐND và UBND m i c p công b ngày 3/7/1996 và các văn b n tài li u liên quan khác. M i t hành viên UBND thành ph ch u trách nhi m cá nhân v ph n công tác đư c ch t ch UBND thành ph phân công trư c HĐND và UBND thành ph , đ ng th i ch u t rách nhi m t p th v ho t đ ng c a UBND thành ph trư c HĐND thành ph và Chính ph . 1.2- UBND thành ph t h o lu n t p th và quy t đ nh theo đa s nh ng v n đ sau : - Chi n lư c, chương trình, quy ho ch và k ho ch phát tri n k inh t xã h i, an ninh, qu c phòng dài h n và hàng năm, các đ án, công trình quan tr ng c a thành ph . - Chương trình công tác hàng năm c a UBND thành ph . - Báo cáo kinh t xã h i, thu chi ngân sách, các đ án thuy t trình t i các kỳ h p c a HĐND thành ph . - Đ án thành l p m i, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn, các t ch c s nghi p thu c UBND thành ph ; phân v ch, đi u ch nh đ a gi i hành chính đ a phương, quy ho ch xây d ng và phát tri n thành ph . - Nh ng v n đ khác mà pháp lu t quy đ nh thu c th m quy n c a UBND thành ph . 1.3- Các v n đ đưa ra th o lu n, bi u quy t trong cu c h p, UBND thành ph quy t đ nh theo đa s . Trư ng h p bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý k i n b ng phi u mà s phi u
  3. tán thành và s phi u không tán thành ngang nhau thì UBND thành ph quy t đ nh theo bên có ý ki n c a Ch t ch UBND thành ph . Đi u 2 : Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch UBND thành ph 2.1- Ch t ch UBND thành ph là ngư i lãnh đ o, đi u hành công vi c chung c a UBND thành ph : đôn đ c, ki m t ra công tác c a các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph và UBND c p dư i t rong vi c th c hi n Hi n pháp, Lu t, các văn b n c a các cơ quan Nhà nư c, Ngh quy t c a HĐND thành ph và Quy t đ nh c a UBND thành ph . Có ý ki n ch đ o ho c tr c ti p quy t đ nh nh ng v n đ mà các Phó ch t ch, U viên UBND thành ph đã x lý nhưng ý ki n còn khác nhau. Tr c ti p p h t rách m t s ngành, lĩnh v c công tác c a thành ph . 2.2- Tri u t p và ch to các phiên h p c a UBND thành ph . 2.3- Phê chu n k t qu b u các thành viên c a UBND c p qu n, huy n; đi u đ ng, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch UBND c p qu n, huy n; phê chu n vi c mi n nhi m, bãi nhi m các thành viên khác c a UBND qu n, huy n; b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, đi u đ ng, cách ch c, khen thư ng, k lu t cán b , viên ch c Nhà nư c theo s phân c p qu n lý. 2.4- Quy t đ nh nh ng v n đ thu c nhi m v , quy n h n c a UBND thành ph , tr các v n đ quy đ nh t i m c 1.2 - Đi u 1 Quy ch này. 2.5- Thư ng xuyên gi m i liên h v i Thành u , Ch t ch UBND thành ph , Vi n trư ng Vi n k i m sát nhân dân thành ph , Chánh án Toà án nhân dân thành ph , Ch t ch U ban M t tr n T qu c thành ph , Ch t ch Liên đoàn lao đ ng thành ph và ngư i đ ng đ u các đoàn th qu n chúng c a thành ph . 2.6- Đình ch thi hành ho c bãi b nh ng văn b n sai trái c a cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph , nh ng văn b n sai trái c a UBND và Ch t ch UBND c p qu n, huy n. 2.7- Đình ch vi c thi hành Ngh quy t sai trái c a HĐND c p qu n, huy n và đ ngh HĐND thành ph bãi b . 2.8- T ch c vi c ti p dân; xét và gi i quy t các ki n ngh , khi u n i, t cáo c a nhân dân theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3 : Trách nhi m, quy n h n c a Phó ch t ch và U viên UBND thành ph : 3.1- Các Phó ch t ch UBND thành ph đư c Ch t ch UBND thành ph phân công tr c ti p ch đ o m t s lĩnh v c trong ph m vi, trách nhi m c a UBND thành ph ; g iúp cho công vi c đó có các S , Ban, Ngành chuyên môn đư c quy đ nh c t h . Các Phó ch t ch UBND thành ph thay m t Ch t chu thành ph gi i quy t các công vi c thu c ph m vi đư c phân công và ch u t rách nhi m cá nhân trư c Ch t ch, t p th UBND và HĐND
  4. thành ph v nh ng quy t đ nh và nh ng ý k i n ch đ o, đi u hành c a mình; đôn đ c các ngành, các c p gi i quy t công vi c trong ph m vi công tác đư c giao. Phó Ch t ch UBND thành ph có trách nhi m gi i quy t nh ng v n đ chuyên môn đư c phân công trong t t c các c p, các ngành trên đ a bàn thành ph . 3.2- Phó Ch t ch thư ng tr c ngoài vi c gi i quy t công vi c theo phân công c a Ch t ch, còn có nhi m v và quy n h n sau : - Thay m t Ch t ch đi u hành công vi c c a UBND thành ph khi Ch t ch v ng m t. - Ký các văn b n t hu c th m quy n c a Ch t ch khi đư c Ch t ch u quy n. - Gi i quy t công vi c c a Phó ch t ch khác khi v ng m t. - T p h p, chu n b n i dung các v n đ c n đưa ra th o lu n t i các cu c h p UBND thành ph . - Khi Phó ch t ch thư ng tr c v ng m t, n u xét th y c n t hi t, Ch t ch UBND thành ph có văn b n u quy n Phó ch t ch thư ng tr c t m t h i đ g i i quy t công vi c c a Phó ch t ch thư ng tr c trong th i gian v ng m t. 3.3- Các U viên UBND thành ph ch u trách nhi m t p th v các ho t đ ng c a UBND thành ph và đư c b nhi m tr c ti p đi u hành các cơ quan chuyên môn c a thành ph . Các u viên UBND thành ph có trách nhi m cùng Ch t ch, các Phó ch t ch UBND thành ph bàn b c, thông qua và t ch c th c hi n nh ng công tác c a UBND thành ph ghi t i Đi u 1, Quy ch này. 3.4- Các Phó Ch t ch, U viên UBND thành ph khi gi i quy t công vi c đư c phân công, n u có v n đ liên quan đ n lĩnh v c do các thành viên khác ph t rách thì tr c ti p ph i h p, trao đ i v i các thành viên đó đ quy t đ nh. Trư ng h p chưa nh t trí, ho c th y c n thi t có ý k i n c a Ch t ch thì báo cáo Ch t ch UBND thành ph quy t đ nh. 3.5- Các Phó Ch t ch, U viên UBND thành ph có trách nhi m t h c hi n ch đ ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân theo ph m vi công tác đư c phân công ho c theo ch đ nh c a Ch t ch UBND thành ph . Ch đ o th c hi n ch ng tham nhũng, c i cách th t c hành chính trong ph m vi ngành ph trách. Quan h ch t ch v i các Ban có liên quan c a Thành u , HĐND thành ph đ l y ý k i n t rư c khi quy t đ nh nh ng v n đ quan tr ng. Chương 2: CH Đ LÀM VI C C A UBND THÀNH PH Đi u 4 : UBND thành ph ch đ o, đi u hành công tác theo chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, t ng quý, t ng tháng.
  5. Chương trình công tác hàng năm c a UBND thành ph đư c xây d ng trên cơ s chương trình công tác cu Chính ph , Ngh quy t c a Thành u , Ngh quy t c a HĐND thành ph . Trong chương trình công tác hàng năm, có nêu rõ nh ng n i dung công tác tr ng tâm, th i h n t h c hi n, trách nhi m ch đ o, đi u hành c a các thành viên UBND thành ph . Đi u 5 : M i t hành viên UBND thành ph ph i l p chương trình công tác tr ng tâm hàng tháng, quý, 6 tháng thu c lĩnh v c mình ph trách trên cơ s chương trình công tác chung c a UBND thành ph , báo cáo Ch t ch UBND thành ph đ đi u hành chung. Đi u 6 : UBND thành ph ch xem xét, gi i quy t nh ng v n đ thu c th m quy n c a UBND thành ph và các v n đ mà Giám đ c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n đã bàn b c, x lý nhưng chưa th ng nh t, còn có ý ki n khác nhau. Đi u 7 : Các phiên h p c a UBND thành ph đư c t ch c m i tháng ít nh t 1 l n đ xem xét, đánh giá các công vi c đã th c hi n; th o lu n nh ng v n đ c n t hi t và th ng nh t chương trình công tác tháng ti p theo. Tham d cu c h p UBND thành ph , ngoài các thành viên UBND thành ph , tuỳ theo n i dung cu c h p có th m i t hư ng tr c HĐND thành ph , Th trư ng m t s S , Ban, Nghành, đoàn th có liên quan. Khi th o lu n các chính sách l n v k inh t xã h i, UBND thành ph m i Ch t ch U ban M t tr n T qu c thành ph , Ch t ch Liên đoàn Lao đ ng thành ph và lãnh đ o các đoàn th qu n chúng d . Đ i bi u không ph i thành viên UBND thành ph đư c m i phát bi u ý k i n nhưng không tham gia biê quy t. Đi u 8: Các v n đ , đ án đưa ra phiên h p UBND thành ph (g i chung là đ án) ph i đư c Phó Ch t ch, U viên UBND thành ph tr c ti p ph t rách xem xét và chu n b k trư c khi đưa trình trong phiên h p U ban. Đ án thu c lĩnh v c nào, thành viên U ban ph trách lĩnh v c y c n t rình bày tr c ti p ho c có th u quy n cho đơn v ch u trách nhi m chính t ch c th c hi n đ án (S , Ban, Ngành, UBND qu n, huy n...) trình bày. Cơ quan ch đ án ph i chu n b k nh ng n i dung nêu trong đ án. Các cơ quan c a Thành ph , khi nh n đư c văn b n h i ý k i n v nh ng v n đ liên quan, có trách nhi m t r l i b ng văn b n ch m nh t là 7 ngày k t ngày nh n đư c văn b n h i ý k i n; n u quá th i h n 7 ngày mà không tr l i đư c xem như th ng nh t v n i dung quy t đ nh sau đó. Đ án đưa ra phiên h p UBND thành ph ph i có n i dung rõ ràng, ng n g n, đ y đ căn c pháp lý và ý ki n đóng góp c a các cơ quan liên quan, kèm theo d th o các văn b n do thành viên U ban ph t rách lĩnh v c đó x lý đ trình UBND thành ph xem xét, ban hành. Đ án, t ài li u c n đưa ra xin ý k i n UBND thành ph ph i đư c g i t i các thành viên UBND thành ph ch m nh t hai ngày trư c phiên h p. Nh ng đ án đư c P hó Ch t ch UBND thành ph ch đ o, xem xét và k ý duy t tr thành văn b n chính th c c a UBND thành ph , m i đư c g i báo cáo c p trên và t ch c th c hi n.
  6. Văn phòng UBND thành ph có trách nhi m p h i h p v i các ch đ án chu n b k v n i dung, chương trình và xin ý ki n Ch t ch UBND thành ph đ b trí l ch, t ch c cu c h p c a UBND thành ph . Đi u 9: Các thành viên UBND thành ph có trách nhi m t ham d đ y đ các phiên h p c a UBND thành ph . N u v ng m t ph i báo cáo và đư c ch t ch UBND thành ph đ ng ý. Đ i di n các S , Ban, Ngành, UBND các qu n, huy n, đoàn th đư c m i d h p ph i là c p lãnh đ o có th m quy n. Trư ng h p c ngư i c p dư i đi thay ph i báo cáo trư c (thông qua Chánh ho c Phó Văn phòng UBND thành ph ) và đư c s đ ng ý c a Ch to phiên h p. C p Phó đư c c đi thay đư c tham gia bi u quy t, có trách nhi m báo cáo n i dung cu c h p v i Th t rư ng cơ quan và ch u trách nhi m v ý k i n cu mình trư c Th trư ng cơ quan và Ch t ch UBND thành ph . Đi u 10: T i p hiên h p UBND thành ph , sau khi Chánh ho c Phó Văn phòng báo cáo thành ph n đ i bi u có m t, v ng m t, Ch t ch ho c phó Ch t ch UBND thành ph đư c phân công ch to gi i t hi u chương trình, n i dung h p. Ngư i đư c phân công báo cáo trình bày ng n g n các v n đ c n th o lu n ho c quy t đ nh. Ch t o có th gi i h n t h i g ian trình bày báo cáo, th i gian phát bi u t i p hiên h p. N i dung và ý ki n c a các đ i bi u, thành viên UBND thành ph t i phiên h p và k t lu n c a ngư i ch t rì ph i đư c ghi l i t hành biên b n, lưu tr t i Văn phòng UBND thành ph và đư c b o qu n theo ch đ m t. Tuỳ theo n i dung v n đ , sau cu c h p có thông báo k t lu n cu c h p đ n cơ quan liên quan bi t và t ch c th c hiên. Nh ng quy t đ nh trong các phiên h p UBND thành ph c n có s nh t trí c a đa s ngư i d h p và phiên h p ph i có m t ít nh t 2/3 t ng s thành viên UBND thành ph . Văn phòng UBND thành ph có nhi m v đ m b o các đi u ki n v t ch t, k t hu t c n thi t cho các phiên h p. Trong vòng 3 ngày sau khi h p, Văn phòng UBND thành ph có trách nhi m d t h o xong các văn b n c n t hi t theo k t lu n c a Ch to phiên h p. Đi u 11: Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND thành ph giao ban hàng tu n vào chi u t h 5 đ ki m đ i m công tác trong tu n; x lý nh ng v n đ c n bàn b c, trao đ i t p th , đ xu t và th ng nh t n i dung công tác tu n sau. Tham d cu c h p giao ban hàng tu n còn có: lãnh đ o Văn phòng UBND thành ph , cán b , chuyên viên Phòng T ng h p Ki m tra (Văn phòng UBND thành ph ) và m t s chuên viên theo ch đ nh c a Ch t ch ho c Phó Ch t ch. Văn phòng UBND thành ph có trách nhi m t ch c tri n khai các k t lu n c a cu c h p giao ban UBND thành ph . Chương 3: CH Đ BAN HÀNH VÀ QU N LÝ VĂN B N
  7. Đi u 12: Các văn b n UBND thành ph đư c qu n lý và ban hành theo Thông tư hư ng d n s 33/TT ngày 10/12/1993 c a Văn phòng Chính ph , các quy đ nh t i Quy t đ nh t i s 1890/QĐ- UB ngày 8/5/1993 c a UBND thành ph và các văn b n liên quan khác c a Chính ph , UBND thành ph v v n đ này. Ch t ch UBND thành ph ký các văn b n quy ph m pháp lu t quan tr ng có liên quan đ n nhi u ngành, lĩnh v c và các báo cá chung c a UBND thành ph g i Th tư ng Chính ph , trình thành u và HĐND thành ph t i các k ỳ h p. Phó ch t ch UBND thành ph ký thay Ch t ch các văn b n quy ph m p háp lu t và công văn gi y t c a UBND thành ph thu c ph m vi công tác ph trách. Trư ng h p c n k ý g i Chính ph , ph i t rao đ i th ng nh t ý ki n v i Ch t ch. U viên UBND thành ph ph trách Văn phòng UBND thành ph đư c ký m t s quy t đ nh cá bi t t heo s u quy n và phân công công tác c a Ch t ch UBND thành ph . Chánh, Phó Văn phòng UBND thành ph đư c phép th a l nh UBND thành ph m t s văn b n hành chính thông thư ng đ truy n đ t ý ki n ch đ o, gi i quy t công vi c c a UBND thành ph ho c đôn đ c nh c nh th c hi n các Ngh quy t, Quy t đ nh, Ch t h c a HĐND và UBND thành ph . Các s , Ban, Ngành, UBND các qu n, huy n đư c giao so n th o văn b n quy ph m pháp lu t cho UBND thành ph , ph i l y ý ki n th m đ nh c a S Tư pháp trư c khi trình UBND thành ph ký ban hành. S Tư pháp có trách nhi m các S , Ban, Ngành, UBND các qu n, huy n t rong th i h n 15 ngày k t ngày nh n đư c d th o văn b n. Đi u 13: Văn b n c a các cơ S , Ban , Ngành,UBND các qu n, huy n, đơn v g i đ n UBND thành ph đ su t ý ki n ho c ki n ngh gi i quy t công vi c đ u ph i đư c đăng ký t i Văn thư (Văn phòng UBND thành ph ). Trong th i gian 3 ngày, Văn phòng có trách nhi m nghiên c u, đ xu t ý ki n trình Ch t ch, Phó Ch t ch UBND thành ph xem xét gi i quy t. Trư ng h p đ t xu t, c p bách không đ quá 1 ngày. Nh ng ý ki n ch đ o, gi i quy t công vi c c a Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND thành ph ph i đư c vào s lưu tr b n g c t i Văn phòng UBND thành ph ; t rư ng h p c n thi t ph i đư c th ch hoá b ng văn b n c a UBND thành ph ho c thông báo c a Văn phòng UBND thành ph . Văn phòng UBND thành ph có trách nhi m vào s "công văn đ n" các văn b n g i đ n UBND thành ph và xem xét, đ xu t ý k i n t rư c khi trình Ch t ch, Phó Ch t ch UBND thành ph ; ch ti p nh n công văn, t ài li u c a các S , Ban, Ngành, đoàn th thu c Thành ph có n i dung thu c th m quy n gi i quy t c a UBND thành ph và có trách nhi m g i tr l i nơi g i nh ng văn b n, tài li u k hông đúng th t h c, khó đ c, nhàUBND nát, ngư i ký không đúng th m quy n, vư t c p ho c chưa đ y đ ý k i n c a cơ quan qu n lý có liên quan.
  8. Văn phòng UBND thành ph có trách nhi m sao và chuy n ngay trong ngày các Ngh đ nh, Quy t đ nh, Thông t ư, Ch t h c a Chính ph và các B , Nghành Trung ương t i Ch t ch, Phó Ch t ch UBND thành ph và các cơ quan, đơn v , b ph n có liên quan. Chánh, Phó Văn Phòng UBND thành ph có trách nhi m ch nh lý các văn b n c a UBND thành ph trư c khi trình Ch t ch, Phó Ch t ch UBND thành ph ký ban hành. Chương 4: QUAN H CÔNG TÁC VÀ TI P K HÁCH Đi u 14: Các S , Ban, Ngành, UBND các qu n, huy n p h i t h c hi n đ y đ ch đ thông tin, báo cáo đ nh kỳ (tu n, tháng, quý, 6 tháng, năm) v i UBND thành ph . Khi có yêu c u c a UBND thành ph , ho c khi có s vi c đ t xu t, nghiêm tr ng, các đơn v có trách nhi m báo cáo nhanh đ UBND thành ph có ch trương, bi n p háp ch đ o k p th i. Có trách nhi m t h c hi n các ý ki n ch đ o, yêu c u c a Ch t ch và các Phó Ch t ch UBND thành ph ; ch đ ng ph i h p, trao đ i ý k i n v i nhau khi gi i quy t các v n đ liên quan; trư ng h p có ý ki n không th ng nh t, thì Th trư ng cơ quan ch t rì gi i quy t công vi c (ch đ án) ph i báo cáo ngay v i Ch t ch, Phó Ch t ch tr c ti p ph trách đ xin ý ki n ch đ o. H i ngh t ng k t công tác năm ho c các cu c h p c a các S , Ban, Ngành, UBND các qu n, huy n có m i lãnh đ o B , Ngành Trung ương d ph i báo cáo và xin ch đ o c a Ch t ch, Phó Ch t ch UBND thành ph tr c ti p ph t rách. Th c hi n đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND thành ph v t h c hành ti t k i m, ch ng xa hoa, lãng phí, phô trương, hình th c. Đi u 15: UBND thành ph t h c hi n ch đ báo cáo thư ng xuyên và báo cáo nhanh khi có yêu c u đ t xu t v tình hình kinh t - xã h i và th c hi n các nhi m v công tác v i Th t ư ng Chính ph , Thành u , Thư ng tr c HĐND thành ph . Nh ng ch t rương bi n pháp l n c a Thành ph đ u đư c báo cáo Thành u và HDND thành ph đ thông qua trư c khi t ch c th c hi n. Đi u 16: Ch t ch UBND thành ph h p v i Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng các S , Ban, Ngành ba tháng m t l n đ ch đ o các m t công tác tr ng tâm c a Thành ph và gi i quy t, tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c c a UBND các qu n, hu n và các S , Ban, Ngành. UBND thành ph g p g lãnh đ o các đoàn th qu n chúng, t ch c xã h i c a Thành ph m i năm ít nh t m t l n đ tham kh o ý k i n v vi c xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các ch trương chính sách c a Nhà nư c và Thành ph .
  9. UBND thành ph đ nh kỳ t ch c h p báo m i qu ý m t l n đ thông báo tình hình kinh t xã h i, các m t công tác, gi i thi u các ch trương, chính sách, quy đ nh m i c a Thành ph . Ngoài ra có th h p báo đ t xu t khi c n t hi t. Đi u 17: Vì m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a Th đô, UBND thành ph ch trương m r ng quan h g iao lưu và h p t ác qu c t , tranh th s ng h c a các B , Ban, Ngành Trung ương cũng như h p t ác v i các T nh, Thành khác trong c nư c. UBND thành ph giao S Ngo i v là cơ quan đ u m i ch u trách nhi m t ch c các bu i ti p khách, làm vi c đ i ngo i c a Thành ph . Các S , Ban, Ngành, đơn v c a Thành ph có liên quan đ n n i dung làm vi c có trách nhi m chu n b t ài li u và tham d t i p khách, làm vi c đ i ngo i cùng UBND thành ph khi đư c m i d . Sau khi xem xét các yêu c u xin ti p xúc v i lãnh đ o UBND thành ph , S Ngo i v ph i có báo cáo v thành ph n đoàn khách, m c đích, n i dung làm vi c, m c đ quan h kinh t , chính tr đ i ngo i, nghi th c l t ân, thành ph n cùng d và đ a đi m t i p. Sau đó ph i h p v i Văn phòng UBND thành ph xin ý ki n Ch t ch, Phó Ch t ch UBND thành ph có liên quan đ t ch c th c hi n. Chương 5: ĐI U K HO N THI HÀNH Đi u 18: Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký Quy t đ nh ban hành và thay th Quy ch làm vi c cu UBND thành ph ban hành kèm theo Quy t đ nh s 846/QĐ-UB ngày 28/02/1998 c a UBND thành ph Hà N i. Đi u 19: Các thành viên UBND thành ph , Chánh văn phòng UBND thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, Giám đ c các S , Th trư ng các S , Ban, Ngành và các đơn v tr c thu c UBND thành ph ch u t rách nhi m t hi hành Quy ch này. Văn phòng UBND thành ph có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m t ra đôn đ c vi c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c thì báo cáo UBND thành ph đ xem xét, đi u ch nh./.
Đồng bộ tài khoản