Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD về việc ban hành quy định tạm thời đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nhập khẩu vào Việt Nam do Cục quản lý dược Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C QU N LÝ DƯ C VN c l p - T do - H nh phúc S : 19/2001/Q -QLD Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I ĂNG KÝ LƯU HÀNH M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I NH P KH U VÀO VI T NAM C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Căn c Ngh nh s 86/CP c a Chính ph ngày 08/12/1995 v phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hóa; Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hóa th i kỳ 2001-2005; Căn c Quy t nh s 547/TTg ngày 13/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý dư c Vi t Nam tr c thu c B Y t ; Căn c Thông tư liên B Y t - Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng s 07/TTLB ngày 01/07/1996 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 v phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hóa; Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 c a B Y t hư ng d n vi c xu t, nh p kh u thu c và m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i, trong th i kỳ 2001-2005: giao cho C c Qu n lý dư c Vi t Nam hư ng d n ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; Theo ngh c a Phòng ăng ký thu c và m ph m, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh t m th i ăng ký lưu hành m phNm nh hư ng t c ti p n s c kho con ngư i”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3: Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v nh p khNu m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: C C QU N LÝ DƯ C VN - Lãnh o B Y t ( B/C), - B Thương m i, C C TRƯ NG - B KH, CN và MT, - B Công an, - T ng c c H i quan, - C c Qu n lý th trư ng - B TM, - T ng c c LTCCL, - Thanh tra, Pháp ch B Y t , - Vi n Ki m nghi m, Phân viên KN, TS. Nguy n Vi Ninh - S Y t các t nh, thành ph ,
 2. - Các ơn v XNK m phNm, - Lưu QLD. QUY NNH T M TH I ĂNG KÝ LƯU HÀNH M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I NH P KH U VÀO VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2001/Q -QLD ngày 27 tháng 4 năm 2001) I- Quy nh chung: 1- Các m phNm trong Quy nh này là các m phNm thu c danh m c m phNm nh hư ng tr c ti p t i s c kho con ngư i thu c B Y t qu n lý (g i t t là m phNm). 2- Quy nh này áp d ng i v i các m phNm nư c ngoài mu n ăng ký lưu hành bán t i Vi t Nam. Các t ch c, cá nhân, thương nhân c a Vi t Nam ho c c a các nư c ngoài có tư cách pháp nhân (g i t t là cơ s ) có quy n n p ơn ăng ký lưu hành m phNm t i Vi t Nam. 3- Các cơ s ch ư c ăng ký lưu hành t i Vi t Nam các m phNm có công th c n nh, rõ ràng, không có các ch t c m s d ng trong m phNm (Xem ph l c 1). Không ư c s d ng quá gi i h n cho phép các ch t có quy nh gi i h n n ng , hàm lư ng trong m phNm (Xem ph l c 2), quy trình s n xu t n nh m b o m phNm không gây kích ng da, d ng, ho c b t kỳ tác d ng có h i nào khác i v i con ngư i. 4- Các m phNm ư c B Y t c p s ăng ký lưu hành, khi lưu hành trên th trư ng ph i theo úng h sơ chuyên môn ã ư c xét duy t, không ư c ghi trên nhãn công d ng không úng v i b n ch t c a m phNm, không ư c ghi trên nhãn nh ng ch t mà không có trong b n công th c ăng ký, ph i có phi u ki m tra ch t lư ng kèm theo t ng lô hàng nh p khNu. Cơ s ch ư c lưu hành nh ng m phNm t tiêu chuNn ch t lư ng như ã ăng ký. Không ư c lưu hành nh ng m phNm ã h t h n dùng, ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng và ch u trách nhi m v ch t lư ng, an toàn các m phNm do cơ s ăng ký lưu hành. M phNm xin ăng ký không ư c vi ph m các quy nh v s h u công nghi p c a Vi t Nam cũng như các Công ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. Các ơn v ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v các s n phNm m phNm c a mình n u vi ph m s h u công nghi p. Các cơ s ph i có bi n pháp và quy nh ch ng hàng gi , phân bi t hàng gi v i hàng th t c a mình, giúp các cơ quan ch c năng khi ư c yêu c u. 5- Các m phNm ư c coi là m t m t hàng trong m t h sơ ăng ký lưu hành khi có chung t t c các i m sau:
 3. - Nhà s n xu t; - D ng bào ch ; - Thành ph n chính (Thành ph n quy t nh n công d ng c a s n phNm ghi trên nhãn); - Công d ng chính c a s n phNm; - Tên thương m i; M i m t hàng m phNm có m t tên tiêu chuNn riêng bi t. Khi cơ s thay i b t c m t trong nh ng i m nói trên u ph i ăng ký như m t hàng m i khác. H sơ ph i làm b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh; ph i óng ch c ch n tránh th t l c, ch in ph i rõ ràng, không tNy xóa, trình bày trên gi y kh A4. M i m t hàng m phNm ăng ký lưu hành ph i làm thành 03 b h sơ trong ó có ít nh t 01 b n chính ho c photo có công ch ng. Các cơ s xin ăng ký ph i n p l phí theo quy nh hi n hành. 6- H sơ ăng ký lưu hành m phNm bao g m các n i dung sau: 6.1- ơn ăng ký lưu hành m phNm: m u 1. 6.2- Gi y phép lưu hành s n phNm ư c c p cho nhà s n xu t: Là gi y ch ng nh n m t hàng ó ang ư c lưu hành úng lu t pháp trên th trư ng nư c s t i, do cơ quan có thNm quy n c p. 6.3- B n tiêu chuNn ch t lư ng m phNm: Các cơ s ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng và m b o ch t lư ng s n phNm phù h p v i tiêu chuNn ăng ký. B n tiêu chuNn ph i có các ch tiêu b t bu c theo hư ng d n ph l c 3. 6.4- Phi u ki m nghi m: Là b n k t qu phân tích các ch tiêu k thu t theo tiêu chuNn ra trên m u s n phNm th c t c a nhà s n xu t. 6.5- Công th c: là b n nêu lên thành ph n các ch t c u t o nên s n phNm, theo hư ng d n m u 2. 6.6- M u nhãn: Theo úng Quy ch ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n liên quan (m u 3). 6.7- M u s n phNm: 03 m u cho 1 lo i m t hàng. II- Th t c ăng ký lưu hành m ph m t i Vi t Nam:
 4. 1- Các cơ s ăng ký lưu hành m phNm chuNn b h sơ theo quy nh t i i m 6 ph n I và n p h sơ t i C c Qu n lý dư c Vi t Nam. C c Qu n lý dư c Vi t Nam có trách nhi m t ch c xem xét và tr l i k t qu ch m nh t sau 01 tháng k t ngày nh n h sơ h p l . 2- ThNm nh h sơ: C c Qu n lý dư c Vi t Nam t ch c các nhóm chuyên gia tư v n thNm nh h sơ ăng ký lưu hành m phNm v m t pháp lý và chuyên môn. Các chuyên gia thNm nh ph i nêu rõ ý ki n ngh c a mình cho t ng m t hàng m phNm trong biên b n thNm nh và ph i ch u trách nhi m v nh ng ý ki n ó. 3- C p s ăng ký lưu hành: C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam căn c vào biên b n thNm nh m phNm ã có ý ki n c a các chuyên gia thNm nh; và căn c vào các quy nh c a Nhà nư c ký c p gi y phép lưu hành cho t ng m phNm (m u 4) n u t yêu c u; ho c t ch i c p gi y phép lưu hành cho m phNm (nêu rõ lý do). 4- Gi y phép lưu hành m phNm có giá tr 05 năm k t ngày ký. Trong vòng 02 tháng trư c khi h t h n, các cơ s mu n lưu hành ti p ph i n p h sơ xin gia h n (m u 5 và gi y phép lưu hành m phNm ã ư c c p l n trư c), m u s n phNm, l phí theo quy nh hi n hành. III- Công tác thanh tra, ki m tra, và x lý vi ph m: 1- C c Qu n lý dư c Vi t Nam, ph i h p v i các cơ quan ch c năng ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a các cơ s trên toàn qu c. S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c thanh tra, ki m tra trên ph m vi a phương mình ph trách. C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Vi n Ki m nghi m, Phân vi n Ki m nghi m, tr m, trung tâm ki m nghi m các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra, l y m u trên th trư ng, nhà phân ph i theo quy ch hi n hành g i cơ quan ki m nghi m có thNm quy n phân tích theo b n tiêu chuNn ch t lư ng c a m phNm ăng ký. Kho có k t qu ki m nghi m ph i g i cho nơi l y m u, và các cơ quan ch c năng. 2- Các cơ s ph i ch p hành và t o m i i u ki n thu n l i cho vi c thanh tra, ki m tra, l y m u t i cơ s mình và có quy n ki n ngh trong th i h n quy nh. 3- ình ch lưu hành m phNm trên th trư ng trong các trư ng h p sau: Các lô m phNm lưu hành không t tiêu chuNn ăng ký; vi ph m Quy ch ghi nhãn; thành ph n không úng như b n công th c ã ăng ký (Các cơ s s b x lý theo quy nh c a pháp lu t n u các cơ quan ch c năng s d ng các bi n pháp k thu t phát hi n ra các cơ s b b t, cho thêm các ch t mà không báo cáo, ghi công d ng trên nhãn không úng v i b n ch t c a m phNm). 4- Rút gi y phép lưu hành trong các trư ng h p: Cùng m t s n phNm có t 03 l n tr lên vi ph m như i m 3 nói trên. C c Qu n lý dư c Vi t Nam s t m th i không xem xét vi c c p gi y phép lưu hành m phNm cho các cơ s thu c trư ng h p này cho t i khi nh n ư c báo cáo gi i trình v vi ph m, các cam k t, bi n pháp kh c ph c và ư c C c Qu n lý dư c xem xét ng ý.
 5. 5- Các cơ s có m phNm vi ph m ch u trách nhi m thu h i tri t , k p th i s n phNm có s lô b ình ch lưu hành, ph i ch u trách nhi m hoàn toàn, b i thư ng v t ch t do vi c lưu thông m phNm vi ph m quy nh gây ra và có báo cáo g i v C c Qu n lý dư c Vi t Nam và các cơ quan ch c năng có liên quan. 6- Các cơ s ph i th c hi n nghiêm túc vi c ăng ký lưu hành m phNm. Cơ s nào vi ph m quy nh, tùy theo m c s b x lý theo lu t nh. M U1 ƠN ĂNG KÝ LƯU HÀNH M PH M Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam 1- Tên và a ch cơ s ăng ký (Ghi c s Fax, s i n tho i liên l c): 2- Tên và a ch nhà s n xu t (Ghi c s Fax, s i n tho i): 3- Tên m phNm xin ăng ký: 4- Lo i m phNm ăng ký: 5- Công d ng: 6- H n dùng… tháng k t ngày s n xu t trong i u ki n b o qu n:… 7- Cơ s ăng ký và nhà s n xu t xin cam k t th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam và xin m b o các tài li u trong h sơ là do nhà s n xu t cung c p và úng như h sơ lưu t i nhà s n xu t, n u có gì sai, cơ s ăng ký ch u hoàn toàn trách nhi m. 8- Gi y y quy n c a nhà s n xu t cho cơ s ăng ký n u nhà s n xu t không tr c ti p ăng ký lưu hành m phNm t i Vi t Nam (do ngư i có thNm quy n ký). Ngày, tháng, năm Giám c cơ s ăng ký Ký tên, óng d u M U2 B NG CÔNG TH C CHI TI T Tên nhà s n xu t: Tên s n phNm: STT Tên các ch t Lư ng dùng Ch c năng c a ch t trong công th c
 6. ( ơn v tính) Cam oan c a nhà s n xu t: Nhà s n xu t xin ch u trách nhi m và cam oan trong công th c không có các ch t c m s d ng trong m phNm và s n xu t úng công th c trên. Ngày, tháng, năm Giám c cơ s ăng ký Ký tên, óng d u M U3 NHÃN S N PH M Có th dán, in, ch b n vi tính, ch p hình (ph i th hi n ư c h t n i dung trên nhãn và c ư c). Ngày, tháng, năm Giám c ký tên, óng d u M u4 B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C QU N LÝ DƯ C VN c l p - T do - H nh phúc ------------ ---------------- S : /QLD GI Y PHÉP LƯU HÀNH M PH M Tên cơ s và a ch cơ s ăng ký: Tên và a ch nhà s n xu t: Tên m ph m: Lo i m ph m: Tiêu chu n: H n dùng:
 7. S ăng ký: M phNm trên ư c phép lưu hành t i Vi t Nam theo úng h sơ ăng ký lưu hành và th c hi n úng các quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. Gi y phép này có giá tr t ngày n ngày Ngày…… tháng…… năm C C QU N LÝ DƯ C VN C C TRƯ NG Gia h n s ăng ký: t ngày n ngày M U5 ƠN GIA H N ĂNG KÝ LƯU HÀNH M PH M Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam 1- Tên và a ch cơ s ăng ký (Ghi c s Fax, s i n tho i liên l c): 2- Tên và a ch nhà s n xu t (Ghi c s Fax, s i n tho i): 3- Tên m phNm xin gia h n lưu hành: 4- Lo i m phNm ăng ký: 5- S ăng ký lưu hành ã c p: 6- Cơ s ăng ký và nhà s n xu t xin cam k t trong quá trình lưu hành m phNm t i Vi t Nam ã th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam và không vi ph m các quy nh v ch t lư ng, nhãn hàng hóa, công th c. 7- Kèm theo: gi y phép lưu hành m phNm. Ngày, tháng, năm Giám c cơ s ăng ký Ký tên, óng d u Ghi chú:
 8. Trư ng h p cơ s xin gia h n ăng ký lưu hành khác v i l n ăng ký u tiên thì ph i có văn b n chuy n quy n s d ng gi y ăng ký lưu hành m phNm c a cơ s ăng ký cũ cho cơ s ăng ký m i (có ký k t c a 2 bên), gi y y nhi m c a nhà s n xu t cho cơ s ăng ký m i kèm theo (do ngư i có thNm quy n ký). PH L C 1 DANH M C CÁC CH T KHÔNG Ư C CÓ RONG CÔNG TH C C A M PH M 1. N-5-Clorobenzoxazol-2-ylacetamide 2. 2-Acetoxyethyltrimethylammonium hydroxide ( acetylcholine và mu i c a nó ) 3. Deanol aceglumate 4. Spironolactone 5. (4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diodophenyl) acid acetic và mu i c a nó 6. Methotrexate 7. Acid aminocaproic và mu i c a nó 8. Cinchophen, các mu i c a nó, các d n xu t và mu i c a các d n xu t này 9. Acid thyropropic và mu i c a nó 10. Acid Trichloroacetic 11. Aconitum napellus L. ( các nhánh, g c và các ch phNm ) 12. Aconitine ( Alkaloid chmh cua Aconitum napellus L. ) và mu i c a nó 13. Adonis vernalis L. và các ch phNm c a nó 14. Epinephrine 15. Các Alcaloid c a Rauwolfia serpentina và mu i c a nó 16. Alkyne alcohols, các ester c a nó, các ether và các mu i 17. Isoprenaline 18. Ally I isothiocyanate 19. Alloclamide và mu i c a nó 20. Nalorphine và mu i, ether c a nó
 9. 21. Các amin t ng h p ho t ng trong h th ng th n kinh trung ương: b t kỳ ch t nào có trong danh m c thu c kê ơn 22. Aniline, các mu i và halogenate c a nó và các d n xu t sulphonate 23. Betoxycaine và mu i c a nó 24. Zoxazolamine 25. Procainamide, các mu i và các d n xu t c a nó 26. Banzidine 27. Tuaminoheptane, các ng phân và mu i c a nó 28. Octodrine và mu i c a nó 29. 2-Amino-l,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol và mu i c a nó 30. 1,3-dimethylpentylamine và mu i c a nó 31. 4-Aminosalicylic acid và mu i c a nó 32. Toluidines, các ng phân c a nó, các mu i và halogenate và các d n xu t sulphonate 33. Xylidines, các ng phân c a nó, các mu i và halogenate và các d n xu t sulphonate 34. lmperatorin(9-(3-methylbut-2-enyloxy)furo(3,2-g)chromen-7-one) 35. Ammi majus và các ch phNm c a nó 36. 2,3-Dichloro-2-methylbutane 37. Các ch t có tác d ng hormon nam 38. D u Anthracene 39. Các kháng sinh 40. Antinomy và các h p ch t c a nó 41. ADOCvnus cannaBinum L. và các ch phNm c a nó 42. Apomorphine {R 5, 6, 6a, 7-tetrahydo-6-methyl-4H-dibenzo(de,g)-qumolme- 10,11-diol) và mu i c a nó 43.Asen và các h p ch t c a nó 44. Atropa belladonna L. và các ch phNm c a nó
 10. 45. Atropin, các mu i và các ch phNm c a nó 46. Mu i Bari tr bari sulfat, bari sulfide 47. Benzene 48. Benzimidazol-2(3H)-one 49. Benzazepmess và benzodiazepines 50. I-Dimethylaminomethyl-l-methylpropyl benzoate (amylocaine) và mu i c a nó 51. 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate(benzamine) và mu i c a nó 52. Isocarboxazid 53. Bendroflumethiazide và các d n xu t 54. Berylliuc và các h p ch t c a nó 55. Bromine, elemental 56. Bretylium tosilate 57. Carbromal 58. Bromisoval 59. Bromphenirairiine và mu i c a nó 60. Benzilonium bromide 61. Tetrylammonium bromide 62. Brucine 63. Tetracaine và mu i c a nó 64. Mofebutazone 65. Tolbutamide 66. Carbutamide 67. Phenylbutazone 68. Cadmium và các h p ch t c a nó 69. Cantharides, Cantharis vesicatoria 70. (IR, 2S)-Hexahydro-l,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride (cantharidin) 71. Phenprobamate 72. D n xu t Nitro c a carbazole 73. Carbon disulphide 74. Catalase 75. Cephaeline và mu i c a nó 76. Chenopodium ambrosioides (d u thi t y u) 77. 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
 11. 78. Chlorine 79. Chlorpropamide 80. Diphenoxylate hydroc,blonde 81. 4-phenyla20phenylene-l,3-diamme citrate hydrochloride ( chrysoidine citrate hydrochloride ) 82. Chlorzoxazonc 83. 2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO ) 84. Chlorprothixene và mu i c a nó 85. Clofenamide 86. N, N-bis (2-chloroethyl) methylamine N-oxide và mu i c a nó 87. Chlormethine và mu i c a nó 88. Cyclophosphamide và mu i c a nó 89. Mannomutine và mu i c a nó 90. Butanilicaine và mu i c a nó 91. Chlormezanone 92. Triparanol 93. 2-(2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl)indan l,30dione (chlorophacinone-ISO) 94. Chlorphenoxamine 95. Phenaglycodol 96. Chloroethane 97. Chromium, chromic acid và mu i c a nó 98. Claviceps purpurea Tul., Alkaloid và các ch phNm c a nó 99. Conium maculatum L. ( hoa, b t, các ch phNm ) 100. Glycyclamide 101. Cobalt benzenesulphonate 102. Colchicine, các mu i và d n xu t c a nó 103. Colchicoside và d n xu t c a nó 104. Colchicum autumnale L. và các ch phNm c a nó 105. Convallatoxin 106. Anamirta cocculus L. ( hoa ) 107. Croton tiglium ( d u ) 108. l-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl) urea 109. Curare và curarine 110. Synthetic curarizants 111. Hydrogen cyanide và các mu i c a nó
 12. 112. 2-alpha-Cyclohexylbenzyl(N,N,N',N'-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine) 113. Cyclomenol và mu i c a nó 114. Sodium hexacyclonate 115. Hexapropymate 116. Dextopropoxyphene 117. 0,0'-Diacetyi-N-allyl-N-normorphine 118. Pipazetate và mu i c a nó 119. 5-(alpha b-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin 120. Các mu i N,N'-Pentamethylenebis (trimethylammonium) ví d Pentamethonium bromide 121. Mu i N,N'-((Methylimmo)diethylene))bis(ethyldimethylammonium), VD: azamethonium bromide 122. Cyclarbamate 123. Clofenotane; DDT (ISO ) 124. Mu i N,N'-Hexamethylenebiss(trimethylammamum), VD: hexamethonium bromide 125. Dichloroethanes ( ethylene chlorides ) 126. Dichloroethylenes (acetylene chlorides ) 127. Lysergide và mu i c a nó 128. 2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate và mu i c a nó 129. Cinchocaine và mu i c a nó 130. 3-Diethylaminopropyl cinnamate 131. 0,0'-Diethyl 0-4-nitrophenyl phosphorothioate ( parathion-ISO) 132. Mu i (Oxalylbisimmoethylene))bis((o-chlorobenzyl)diethylammonium), VD: ambenomium chloride 133. Methyprylon và mu i c a nó 134. Digitaline và t t c heterosides c a Digitalis purpurea L. 135. 7-(2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-N-methylamino)propyl)theophyllme (xanthinol) 136. Dioxethedrin và mu i c a nó 137. Piprocurarium 138. Propyphenazone 139. Tetrabenazine và mu i c a nó 140. Captodiame 141. Mefeclorazine và mu i c a nó
 13. 142. Dimethylamine 143. l,l-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) và mu i c a nó 144. Methapyrilene và mu i c a nó 145. Metamfepramone và mu i c a nó 146. Amitriptyline và mu i c a nó 147. Metformin và mu i c a nó 148. Isosorbide dinitrate 149. Malononitrile 150. Succinonitrile 151. Các ng phân Dinitrophenol 152. Inproquone 153. Dimevamide và mu i c a nó 154. Diphenylpyraline và mu i c a nó 155. Sulfinpyrazone 156. Mu i N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethylammonium, VD: isopropamide iodide 157. Benactyzine 158. Benzatropine và mu i c a nó 159. Cyclizine và mu i c a nó 160. 5,5-Diphenyl-4-imidazlidone 161. Probenecid 162. Disulfiram; thiram ( ISO) 163. Emetine, các mu i và d n xu t c a nó 164. Ephedrine và mu i c a nó 165. Oxanamide và các d n xu t c a nó 166. Eserine ho c physostigmine và các mu i c a nó 167. Ester c a 4-aminoben… 168. Mu i Choline và các ester c a nó, VD: choline chloride 169. Caramiphen và mu i c a nó 170. Diethyl 4-nitrophenyl phosphate 171. Metethoheptazine và mu i c a nó 172. Oxpheneridine và mu i c a nó 173. Ethoheptazine và mu i c a nó 174. Metheptazin và mu i c a nó 175. Methylphenidate và mu i c a nó
 14. 176. Doxylamine và mu i c a nó 177. Tolboxane 178. 4-Benzyloxyphenol. 4-methoxyphenol và 4-ethoxyphenol 179. Parethoxycaine và mu i c a nó 180. Fenozolone 181. Glutethimide và mu i c a nó 182. Ethylene oxide 183. Benegride và mu i c a nó 184. Vainoctamide 185. Haloperidol 186. Paramethasone 187. Fluanisone 188. Trifluperidol 189. Fluoresone 190. Fluorouracil 191. Hydrofluoric acid, các mu i thông thư ng c a nó, các ph c h p c a nó và hydrofluoride 192. Các mu i Furfuryltrimethylammonium, VD: furtrethonium iodide 193. Galantamine 194. Progestogens 195. l,2,3,4,5.6-hexachlorocyclohexane(BHC-ISO)(lindane) 196. (IR,4S,5R,8S)-'l,2,3,4,10,10-Hexachloro-6J-epoxy-l,4,4a.5,6.7.8.8a-octahydro 1,4:5,8-dimethanonaphthalene (endrin-ISO) 197. Hexachloroethane 198. (IR,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10, IO-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1.4:5.8- dimethano-naphthalene 199. Hydrastine, hydrastinine và mu i c a nó 200. Hydrazides và mu i c a nó 201. Hydrazine, các d n xu t và mu i c a nó 202. Octamoxine và mu i c a nó 203. Wafarin và mu i c a nó 204. Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-l-benzopyran-3-yl) acetate và mu i c a acid 205. Methocarbamol 206. Propatyinitrate 207.4,4'-Dihydroxy-3,3'-(-methylthiopopylidene)dicoumarin 208. Fenadiazole
 15. 209. Nitroxolme và mu i c a nó 210. Hyoscyamine, mu i và các d n xu t c a nó 211. Hyoscyamus niger L. ( Lá, cành, b t và các ch phNm ) 212. Pemoline và mu i c a nó 213. Iodine 214. Mu i Decamethylenebis(trimethylammonium), VD: decamethonium bromide 215. Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. và các ch ng lo i h hàng) ( r , b t và các ch phNm ) 216. (2-lsopropylent-4-enoyl)urea (ampronalide) 217. Alpha-santonin ((3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethyinaphto (1,2-b) furan-2,8-dione 218. Lobelia inflata L. và các ch phNm c a nó 219. Lobeline và mu i c a nó 220. Barbiturates 221. Th y ngân và các h p ch t c a nó 222. 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine và mu i c a nó 223. Metaldehyde 224. 2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide và mu i c a nó 225. Coumetarol 226. Dextromethorphan và mu i c a nó 227. 2-Methylheptylamine và mu i c a nó 228. Isometheptene và mu i c a nó 229. Mecamylamine 230. Guaifenesin 231. Dicoumarol 232. Phenmetrazine, các d n xu t và mu i c a nó 233. Thiamazole 234. 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H,pyrano(3,2-c)-( Dbenzopyran-5-one (cyclocoumarol) 235. Carisoprodol 236. Meprobamate 237. Tefazoline và mu i c a nó 238. Arecoline 239. Poldine metilsulfate 240. Hydroxyzme 241. 2-Naphthol
 16. 242. I-và 2-Naphthylamines và mu i c a nó 243. 3-( l-naphthyD-4-hydroxycoumarin 244. Naphazoline và mu i c a nó 245. Neostigmine và mu i c a nó ( VD: neostigmine bromide ) 246. Nicotine và mu i c a nó 247. Amy I nitrites 248. Inorganic nitrites tr trư ng h p sodium nitrite 249. Nitrobenzene 250. Các Nitrocresole và các mu i kim lo i alkali c a nó 251. Nitrofurantoin 252. Furazolidone 253. Propane-1,2,3-triyl trinitrate 254. Acenocoumarol 255. Alkali pentacyanonitrosylferrate 256. Các Nitrostibene, Các d n xu t và homologue c a nó 257. Noradrenaline và mu i c a nó 258. Noscapine và mu i c a nó 259. Guanethidine và mu i c a nó 260. Các Oestrogen tr trư ng h p n m trong ph l c V 261. Oleadrin 262. Chlortalidone 263. Pelletierine và mu i c a nó 264. Pentachloroethane 265. Pentaerithrityl tetranitrate 266. Petrichloral 267. Octamylamine và mu i c a nó 268. Picric acid 269. Phenacemide 270. Difencloxazine 271. 2-Phenylindan-l,3-dione (phenindione) 272. Ethylphenacemide 273. Phenprocoumon 274. Fenyramidol 275. Triamterene và mu i c a nó 276. Tetraethyl pyrophosphate; TEPP (ISO)
 17. 277. Tritolyl phosphate 278. Psilocybine 279. Phosphorus và các phosphide metal 280. Thalidomide và mu i c a nó 281. Physostigma venenosum Balf 282. Picrotoxin 283. Piclocarpine và mu i c a nó 284. Alpha-piperidin-2-ylbenzyl acetate laevorotatory threoform (levophacetoperane) và mu i c a nó 285. Pipradrol và mu i c a nó 286. Aacyclonol và mu i c a nó 287. Bietamiverine 288. Butopiprine và mu i c a nó 289. Chì và các h p ch t c a nó 290. Coniine 291. Prunus laurocerasus L. (' nư c cherry laurel' ) 292. Metyrapone 293. Các ch t phóng x ho t ng 294. Juniperus sabina L. ( lá, d u thi t y u và các ch phNm ) 295. Hyoscine, các mu i và d n xu t c a nó 296. Các mu i vàng 297. Selenium và các h p ch t tr trư ng h p c a selenium disulfite 298. Solanum nigrum L. ( lá, các d u thi t y u và các ch phNm ) 299. Sparteine và mu i c a nó 300. Các glucocorticoide 301. Datura stramonium L. và các ch phNm c a nó 302. Các Strophantine, các aglucone và các d n xu t c a nó 303. Các lo i Strophantus và các ch phNm c a nó 304. Strychnine và mu i c a nó 305. Các lo i Strychnos và các ch phNm c a nó 306. Các lo i gây nghi n, t nhiên và t ng h p: t t c các ch t n m trong b ng I và II c a Công ư c v thu c gây nghi n ký New york ngày 30/3/1961 307. Các sulphonamide (sulphanilamide và các d n xu t t o thành b ng cách thay 1 ho c nhi u hơn các nguyên t H c a nhóm NH2) và các mu i c a nó 308. Sultiame 309. Neodymium và mu i c a nó
 18. 310. Thiotepa 311. Pilocarpus jaborandi Holmes và các ch phNm c a nó 312. Tellurium và các h p ch t c a nó 313. Xylometazoline và mu i c a nó 314. Tetrachloroethylene 315. Carbon tetrachloride 316. Hexaethyl tetraphosphat 317. Thallium và các h p ch t c a nó 318. Thevetia neriifolia Juss. glycoside chi t xu t 319. Ethionamide 320. Phenothiazine và các h p ch t c a nó 321. Thiourea và các d n xu t c a nó 322. Mephenesin và các ester c a nó 323. Vaccin, c t ho c các huy t thanh thu c danh m c do nhà nu c quy nh 324. Tranylcypromine và mu i c a nó 325. Trichloronitromethane (chloropicrine ) 326. 2,2,2-Tribromoethanol ( tribromoethyl alcohol) 327. Trichlormethine và mu i c a nó 328. Tretamine 329. Gallamine triethiodide 330. Urginea scilla Stern, và các ch phNm c a nó 331. Veratrine, các mu i và ch phNm c a nó 332. Schoenocaulon officinale Lind. ( h t và các ch phNm c a nó ) 333. Veratrum Spp. và các ch phNm c a nó 334. Vinyl choride monomer 335. Ergocalciferol và cholecalciferol ( Vitamin DZ và D3 ) 336. Các mu i c a O-alkyldithiocarbonic acid 337. Yohimbme và mu i c a nó 338. Dimethyl sulfoxide 339. Diphenhydramine và mu i c a nó 340. 4-tert-Butylphenol 341. 4-tert-Butylpyrocatechol 342. Dihydrotachysterol 343. Dioxane 344. Morpholine và mu i c a nó
 19. 345. Pyrethrum album L. và các ch phNm c a nó 346. 2-(4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)arnino)ethyldimethylamine maleat 347. Tripelenpamine 348. Các Tetrachlorosalicylanilide 349. Các Dichlorosalicylanilide 350. Các Tetrabromosalicylanilide 351. Các Dibromosalicylanilide 352. Bithionol 353. Thiuram monosulfide 354. Thiuram disulfide 355. Dimethylformamide 356. 4-phenylbut-3-en-2-one 357. Các Benzoat cua 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol 358. Flirocoumarine ( VD: trioxysalan, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) tr m t s trư ng h p s d ng c bi t, trong s n phNm ch ng n ng có th dùng lư ng nh hơn 1 mg/kg 359. D u chi t t h t c a laurus nobilis L. 360. Safrole tr trư ng h p s d ng c n thi t có hàm lư ng gi i h n như sau: 100 ppm cho thành phNm 50 ppm trong s n phNm cho nha khoa, v sinh mi ng, không dùng cho kem ánh răng dùng cho tr em 361. 5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite 362. 3'-Ethyl-5',6',7,8'-tetrahydro-5',6',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone ( acetyl ethyl tetramethyl tetralin, AETT) 363. o-Phenylenediamine và mu i c a nó 364. 4-Methyl-m-phenylenediamine và mu i c a nó 365. Aristolochic acid và mu i c a nó 366. Chloroform 367. 2,3,7,8,-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 368. 2,6-Dimethyl-l,3-dioxan-4-yl acetate(Dimethoxane) 369. Pyrithione sodium (INNM) 370. N-(Trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide(Captan) 371. 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene ) 372. 6-(Piperidinyl_-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil) và mu i, d n xu t c a nó 373. 3,4',5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan)
 20. 374. Phytolacca Spp. và các ch xu t c a nó 375. Tretinoin (retinoic acid và mu i c a nó ) 376. l-Methoxy-2,4-diarmnobenzene (2,4-diaminoanisole-CI 76050 và mu i c a nó 377. l-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) và mu i c a nó 378. PhNm màu CI 12140 379. PhNm màu CI 26105 380. PhNm màu CI 42555 PhNm màu CI 42555-1 PhNm màu CI 42555-2 381. Amyl 4-dimethylaminobenzoate, các ng phân h n h p ( Padimate A (INN)) 382. Benzoyl peroxide 383. 2-Amino-4-nitrophenol 384. 2-Amino-5-nitrophenol 385. 11-a-Hydroxypregn-4ene-3,20-dione và các ester c a nó 386. PhNm màu CI 42640 387. PhNm màu CI 13065 388. PhNm màu CI 42535 389. PhNm màu CI 61554 390. Các antiandrogen v i c u trúc Steroid 391. Zirconium và h p ch t c a nó, tr trư ng h p ph c h p s 50 ư c quy nh trong ph l c III, ph n 1 và zirconium lake, mu i và các phNm màu quy nh o n 3 trong ph l c IV, ph n 1 392. Thyrothricine 393. Acetonitrile 394. Tetrahydrozoline và mu i c a nó 395. Hydroxy-8-quinoleine và mu i sulfat c a nó 396. Dithio-2,2'-bispyridine-dioxide 1,1' (thêm trihydrate magnesium sulfat ) - (pyrithione disulfide + magnesium sulfate ) 397. PhNm màu CI 12075 và các ch t màu, ch t nhu m và mu i c a nó 398. PhNm màu CI 45170 và CI 45170:1 399. Lidocaine 400. 1,2-Epoxybutane 401. PhNm màu CI 15585 402. Strotium lactate 403. Strontium nitrate 404. Strontium polycarboxylate
Đồng bộ tài khoản