Quyết định số 19/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2001/QĐ-TTg về việc bổ sung sản phẩm máy vi tính vào danh mục các sản phẩm công nghiệp trọng điểm được hỗ trợ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành theo Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 19/2001/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2001 V VI C B SUNG S N PH M MÁY VI TÍNH VÀO DANH M C CÁC S N PH M CÔNG NGHI P TR NG ĐI M ĐƯ C H TR THEO QUY T Đ NH S 37/2000/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Đi u 3 Quy t đ nh s 37/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung danh m c các s n ph m công nghi p tr ng đi m khác; Theo đ ngh c a B trư ng B Công nghi p, QUY T Đ NH : Đi u 1. B sung s n ph m máy vi tính vào danh m c các s n ph m công nghi p tr ng đi m thu c Quy t đ nh s 37/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . Đi u 2. Các chính sách ưu đãi v thu và các chính sách tài chính khác đ i v i s n ph m máy vi tính th c hi n th ng nh t theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 37/2000/QĐ- TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph (ph l c kèm theo). Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 4. B trư ng các B : K ho ch và Đ u tư, Công nghi p, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Thương m i, Qu c phòng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th y s n; B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và Mi n núi, Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c Đ a chính, T ng c c trư ng T ng c c H i quan, T ng c c trư ng T ng c c Bưu đi n; Trư ng Ban V t giá Chính ph , Giám đ c Đài Ti ng nói Vi t Nam, Ch t ch H i đ ng qu n lý Qu h tr đ u tư phát tri n, T ng giám đ c T ng công ty Đi n t và Tin h c Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PH L C CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N CÁC S N PH M CÔNG NGHI P TR NG ĐI M ÁP D NG CHO S N PH M MÁY VI TÍNH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 19/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) I. DOANH NGHI P CH TRÌ TRI N KHAI TH C HI N D ÁN: T ng công ty Đi n t và Tin h c Vi t Nam. II. CHÍNH SÁCH H TR : 1. V thu : - Mi n thu nh p kh u đ n h t ngày 31 tháng 12 năm 2003 đ i v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh đ t o tài s n c đ nh c a doanh nghi p. - Thu nh p t ho t đ ng s n xu t các s n ph m máy vi tính c a doanh nghi p th c hi n d án đư c áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 25%, đư c mi n thu 2 năm đ u, k t khi có thu nh p ch u thu và đư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i gian 2 năm ti p theo. - Đư c hư ng ch s ưu tiên v i h s đi u ch nh b ng 0,5 đ tính thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá quy đ nh t i Thông tư liên t ch c a B Tài chính - B Công nghi p - T ng c c H i quan s 176/1998/TTLT ngày 25 tháng 12 năm 1998. 2. V v n cho doanh nghi p : - Khi có nhu c u đ u tư xây d ng cơ s s n xu t, doanh nghi p đư c vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c t Qũy h tr phát tri n, th i h n vay t i đa không quá 10 năm tính riêng cho t ng kho n vay. Doanh nghi p vay v n không ph i th ch p tài s n, nhưng không đư c chuy n như ng tài s n trư c khi tr xong n (c g c và lãi) đ i v i t ng kho n vay. - Đư c c p đ 30% v n lưu đ ng đ nh m c cho doanh nghi p tr c ti p s n xu t các s n ph m máy vi tính, s v n lưu đ ng còn thi u đư c vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c t Qũy h tr phát tri n tương ng v i m t chu kỳ s n xu t s n ph m. - Đư c h tr v n ngân sách Nhà nư c dành cho nghiên c u khoa h c k thu t cho các đ án nghiên c u phát tri n sau khi d án đư c duy t. 3. Các ưu đãi khác: Gi m 50% ti n thuê đ t cho doanh nghi p trong th i gian tri n khai th c hi n d án.
Đồng bộ tài khoản