Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 19/2002/qđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 19/2002/ Q -TTG NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2002 PHÊ DUY T CHI N LƯ C QU C GIA VÌ S TI N B C A PH N VI T NAM N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ch t ch y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chi n lư c qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam n năm 2010, v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu c a Chi n lư c. a) M c tiêu t ng quát: Nâng cao ch t lư ng i s ng v t ch t và tinh th n c a ph n . T o m i i u ki n th c hi n có hi u qu các quy n cơ b n và phát huy vai trò c a ph n trong m i lĩnh v c c a i s ng chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i. b) Các m c tiêu c th : - M c tiêu 1: Th c hi n các quy n bình ng c a ph n trong lĩnh v c lao ng, vi c làm. + Ch tiêu 1: Hàng năm, trong t ng s vi c làm m i, t l lao ng n tăng d n t 40% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. + Ch tiêu 2: Tăng t l s d ng th i gian lao ng n khu v c nông thôn lên 75% vào năm 2005 và lên 80% vào năm 2010. + Ch tiêu 3: Gi m t l th t nghi p c a lao ng n khu v c thành th xu ng còn kho ng 5 - 6% vào năm 2005 và xu ng dư i 5% vào năm 2010.
  2. + Ch tiêu 4: t t l 80% s h nghèo do ph n làm ch h ư c vay v n t chương trình xoá ói, gi m nghèo và 50% ph n trong t ng s ngư i ư c vay v n tín d ng vào năm 2005. - M c tiêu 2: Th c hi n các quy n bình ng c a ph n trong lĩnh v c giáo d c. + Ch tiêu 1: Ph n u xoá mù ch cho 95% s ph n b mù ch tu i dư i 40 tu i vào năm 2005 và 100% vào năm 2010. + Ch tiêu 2: Ph n u tăng t l n lên trên 30% t ng s ngư i ư c ào t o trên i h c vào năm 2005 và lên trên 35% vào năm 2010. + Ch tiêu 3: Tăng t l lao ng n ư c ào t o lên 30% vào năm 2005 (trong ó ào t o ngh là 20%) và lên 40% vào năm 2010 (trong ó ào t o ngh là 26%). + Ch tiêu 4: t t l n cán b , công ch c ư c b i dư ng v chính tr , hành chính, tin h c và ngo i ng t 30% tr lên vào năm 2005; t t l n tham gia các khoá b i dư ng, hu n luy n, ào t o nâng cao trình chuyên môn, nghi p v trong và ngoài nư c tương ương t l n tham gia các ho t ng chuyên môn, nghi p v trong các lĩnh v c tương ng vào năm 2010. - M c tiêu 3: Th c hi n các quy n bình ng c a ph n trong lĩnh v c chăm sóc s c kho . + Ch tiêu 1: Tăng tu i th trung bình c a ph n lên 71 tu i vào năm 2005 và lên 73 tu i vào năm 2010. + Ch tiêu 2: Tăng t l ph n có thai ư c khám thai ba l n lên 55% vào năm 2005 và lên 60% vào năm 2010. + Ch tiêu 3: Gi m t l t vong bà m liên quan n thai s n xu ng 80/100.000 vào năm 2005 và xu ng còn 70/100.000 vào năm 2010. + Ch tiêu 4: Tăng t l n ư c ti p c n v i d ch v y t lên 90% vào năm 2005 và lên 95% vào năm 2010. + Ch tiêu 5: T t c các tr m y t có n h sinh, trong ó t l n h sinh trung h c t 50% vào năm 2005 và 80% vào năm 2010. - M c tiêu 4: Nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a ph n trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i tăng s ph n ư c gi i thi u và b u tham gia lãnh o các c p, các ngành. + Ch tiêu 1: Ph n u t t l n tham gia các c p y ng thu c nhi m kỳ ih i ng X t 15% tr lên. + Ch tiêu 2: Ph n u tt l n i bi u Qu c h i khoá XI là 30% và khoá XII t 33% tr lên.
  3. + Ch tiêu 3: Ph n u t t l n tham gia H i ng nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nhi m kỳ 2004-2009 là 28% và nhi m kỳ ti p theo là 30%; c p qu n, huy n nhi m kỳ 2004-2009 là 23% và nhi m kỳ ti p theo là 25%; c p xã, phư ng nhi m kỳ 2004 - 2009 là 18% và nhi m kỳ ti p theo là 20%. + Ch tiêu 4: Ph n u t t l 50% cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i Trung ương và a phương có n tham gia ban lãnh o vào năm 2010. + Ch tiêu 5: T t c các t ch c giáo d c, y t , văn hoá, xã h i và doanh nghi p v i 30% l c lư ng lao ng n tr lên, ph n u có n tham gia ban lãnh o vào năm 2005. - M c tiêu 5: Tăng cư ng năng l c ho t ng vì s ti n b c a ph n . + Ch tiêu 1: t t l 100% cán b ho t ng trong lĩnh v c vì s ti n b c a ph n các c p, các ngành ư c hu n luy n v k năng ho t ng vào năm 2005. + Ch tiêu 2: t t l 100% lãnh o các B , Ban, ngành và oàn th Trung ương ư c nâng cao nh n th c v bình ng gi i vào năm 2005. 2. Các gi i pháp ch y u. a) Tăng cư ng s lãnh o c a các c p y ng và s ch o c a chính quy n các c p i v i s nghi p vì s ti n b c a ph n , bình ng gi i, c bi t t i vùng nông thôn, vùng dân t c thi u s , mi n núi, h i o, a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ho c khó khăn. b) Ti p t c xây d ng và hoàn thi n h th ng lu t pháp, chính sách v bình ng gi i, trong ó có chính sách nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c n ; ban hành chính sách ưu tiên chăm sóc s c kho , giáo d c cho tr em gái và ph n : các gia ình nghèo, ang sinh s ng vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o và a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ho c khó khăn. Nâng cao hi u l c qu n lý và hi u qu th c hi n các quy n bình ng gi i c a các cơ quan nhà nư c có liên quan. c) Th c hi n l ng ghép có hi u qu n i dung bình ng gi i vào n i dung k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm và 5 năm c a c nư c và c a t ng B , ngành, a phương. G n vi c tri n khai th c hi n Chi n lư c này v i vi c tri n khai th c hi n các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia khác có liên quan, các cam k t khu v c và qu c t c a Vi t Nam v s bình ng gi i và v i vi c tri n khai th c hi n Công ư c c a Liên h p qu c v xoá b m i hình th c phân bi t i x v i ph n (CEDAW) t ư c m c tiêu bình ng gi i. d) Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c và v n ng xã h i v i n i dung và hình th c phù h p v i t ng khu v c, t ng vùng và t ng nhóm i tư ng nh m góp ph n nâng cao nh n th c và trách nhi m c a cơ quan nhà nư c, t ch c, gia ình và m i công dân trong công tác bình ng gi i.
  4. ) Xây d ng cơ ch ph i h p ch t ch , có hi u qu gi a các cơ quan nhà nư c, gi a cơ quan nhà nư c v i t ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i và các t ch c xã h i khác Trung ương và a phương trong vi c t ch c tri n khai, ki m tra, ôn c, ánh giá tình hình th c hi n các quy n cơ b n c a ph n và các m c tiêu c a Chi n lư c. e) Ny m nh các ho t ng h p tác qu c t nh m h c t p, chia s kinh nghi m và v n ng ngu n l c h tr th c hi n Chi n lư c. g) Nâng cao năng l c thu th p, phân tích, x lý và cung c p thông tin, d li u v bình ng gi i áp ng ư c yêu c u ánh giá k t qu th c hi n quy n bình ng gi i và các m c tiêu c a Chi n lư c. h) Phát tri n phong trào ph n và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a H i ph n các c p. i) Kinh phí th c hi n Chi n lư c ư c b trí thông qua các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia có liên quan và ư c b trí trong d toán chi ngân sách hàng năm c a các B , Ban, ngành, oàn th Trung ương và các a phương. Ngoài ngu n ngân sách nhà nư c, các B , ngành, oàn th và các a phương ch ng t o m i i u ki n nh m huy ng s tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. i u 2. T ch c th c hi n. t ch c th c hi n t t các m c tiêu c a Chi n lư c, phân công trách nhi m iv i các B , ngành và a phương như sau: 1. B K ho ch và u tư: a) Ch trì, ph i h p v i y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam, các B : Y t , Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Ban T ch c - Cán b Chính ph , các cơ quan khác có liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Chi n lư c. b) Ch trì, ph i h p v i y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam, các B , ngành có liên quan và các a phương b trí m c tiêu v bình ng gi i trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c p qu c gia hàng năm và 5 năm c a các B , ngành và các a phương; hư ng d n, ki m tra, ánh giá và t ng h p tình hình th c hi n các m c tiêu và nhi m v c a Chi n lư c báo cáo Th tư ng Chính ph theo nh kỳ hàng năm; t ch c sơ k t vào năm 2005 và t ng k t vào năm 2010 v tình hình th c hi n Chi n lư c. 2. Các B : Y t , Giáo d c và ào t o, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tư pháp, Ban T ch c - Cán b Chính ph và các cơ quan khác có liên quan, căn c vào Chi n lư c này, xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch ho t ng hàng năm và 5 năm nh m th c hi n các m c tiêu c a Chi n lư c, g i k ho ch v B K ho ch và D u tư; ưa các m c tiêu v bình ng gi i vào k ho ch dài h n và ng n h n c a B , ngành mình; l ng ghép các ho t ng c a Chi n lư c này v i ho t ng c a các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia và các chương
  5. trình khác có liên quan theo hư ng dành ưu tiên u tư cho tr em gái và ph n : thu c dân t c thi u s , các gia ình nghèo, b nhi m HIV/AIDS; hàng năm, báo cáo nh kỳ g i B trư ng B K ho ch và u tư, Ch t ch y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, U ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam, các B , ngành khác có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch tài chính hàng năm th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a Chi n lư c; hư ng d n các B , ngành có liên quan và các a phương s d ng các ngu n kinh phí th c hi n Chi n lư c. 4. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan tuyên truy n, v n ng các t ch c Chính ph , t ch c phi Chính ph nư c ngoài và các t ch c c a Liên h p qu c h tr ngu n l c cho vi c th c hi n Chi n lư c. 5. T ng c c Th ng kê ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan nh kỳ hàng năm và 5 năm th c hi n vi c ánh giá, phân tích tình hình th c hi n các m c tiêu c a Chi n lư c g i B K ho ch và u tư, y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph . 6. U ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam làm u m i trong lĩnh v c h p tác qu c t v v n bình ng gi i và ti n b c a ph n ; ph i h p v i các cơ quan có liên quan xu t trình Th tư ng Chính ph v xây d ng pháp lu t, chính sách c a nhà nư c có liên quan n s bình ng gi i; theo dõi, ôn c và ki m tra tình hình th c hi n pháp lu t, chính sách c a nhà nư c i v i ph n ; tuyên truy n, ph bi n và v n ng th c hi n lu t pháp, chính sách c a nhà nư c i v i ph n và Công ư c CEDAW. 7. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Chi n lư c này, b trí các m c tiêu v bình ng gi i trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch ho t ng hàng năm và 5 năm nh m th c hi n các m c tiêu c a Chi n lư c; l ng ghép các ho t ng c a Chi n lư c này v i ho t ng c a các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i khác có liên quan trên cùng m t a bàn; hàng năm, báo cáo nh kỳ g i B trư ng B K ho ch và u tư và Ch t ch U ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam. 8. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, các t ch c thành viên khác c a M t tr n và các t ch c xã h i tham gia t ch c tri n khai th c hi n Chi n lư c trong ph m vi ho t ng c a mình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ch t ch U ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm
  6. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản