Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
6
download

Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 21 tháng 1 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 19/2002/ QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2002 PHÊ DUY T CHI N LƯ C QU C GIA VÌ S TI N B C A PH N VI T NAM Đ N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a Ch t ch y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Chi n lư c qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam đ n năm 2010, v i nh ng n i dung ch y u sau đây: 1. M c tiêu c a Chi n lư c. a) M c tiêu t ng quát: Nâng cao ch t lư ng đ i s ng v t ch t và tinh th n c a ph n . T o m i đi u ki n đ th c hi n có hi u qu các quy n cơ b n và phát huy vai trò c a ph n trong m i lĩnh v c c a đ i s ng chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i. b) Các m c tiêu c th : - M c tiêu 1: Th c hi n các quy n bình đ ng c a ph n trong lĩnh v c lao đ ng, vi c làm. + Ch tiêu 1: Hàng năm, trong t ng s vi c làm m i, t l lao đ ng n tăng d n đ đ t 40% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. + Ch tiêu 2: Tăng t l s d ng th i gian lao đ ng n khu v c nông thôn lên 75% vào năm 2005 và lên 80% vào năm 2010. + Ch tiêu 3: Gi m t l th t nghi p c a lao đ ng n khu v c thành th xu ng còn kho ng 5 - 6% vào năm 2005 và xu ng dư i 5% vào năm 2010.
  2. + Ch tiêu 4: Đ t t l 80% s h nghèo do ph n làm ch h đư c vay v n t chương trình xoá đói, gi m nghèo và 50% ph n trong t ng s ngư i đư c vay v n tín d ng vào năm 2005. - M c tiêu 2: Th c hi n các quy n bình đ ng c a ph n trong lĩnh v c giáo d c. + Ch tiêu 1: Ph n đ u xoá mù ch cho 95% s ph n b mù ch đ tu i dư i 40 tu i vào năm 2005 và 100% vào năm 2010. + Ch tiêu 2: Ph n đ u tăng t l n lên trên 30% t ng s ngư i đư c đào t o trên đ i h c vào năm 2005 và lên trên 35% vào năm 2010. + Ch tiêu 3: Tăng t l lao đ ng n đư c đào t o lên 30% vào năm 2005 (trong đó đào t o ngh là 20%) và lên 40% vào năm 2010 (trong đó đào t o ngh là 26%). + Ch tiêu 4: Đ t t l n cán b , công ch c đư c b i dư ng v chính tr , hành chính, tin h c và ngo i ng t 30% tr lên vào năm 2005; đ t t l n tham gia các khoá b i dư ng, hu n luy n, đào t o nâng cao trình đ chuyên môn, nghi p v trong và ngoài nư c tương đương t l n tham gia các ho t đ ng chuyên môn, nghi p v trong các lĩnh v c tương ng vào năm 2010. - M c tiêu 3: Th c hi n các quy n bình đ ng c a ph n trong lĩnh v c chăm sóc s c kho . + Ch tiêu 1: Tăng tu i th trung bình c a ph n lên 71 tu i vào năm 2005 và lên 73 tu i vào năm 2010. + Ch tiêu 2: Tăng t l ph n có thai đư c khám thai đ ba l n lên 55% vào năm 2005 và lên 60% vào năm 2010. + Ch tiêu 3: Gi m t l t vong bà m liên quan đ n thai s n xu ng 80/100.000 vào năm 2005 và xu ng còn 70/100.000 vào năm 2010. + Ch tiêu 4: Tăng t l n đư c ti p c n v i d ch v y t lên 90% vào năm 2005 và lên 95% vào năm 2010. + Ch tiêu 5: T t c các tr m y t có n h sinh, trong đó t l n h sinh trung h c đ t 50% vào năm 2005 và 80% vào năm 2010. - M c tiêu 4: Nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t đ ng c a ph n trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i đ tăng s ph n đư c gi i thi u và b u tham gia lãnh đ o các c p, các ngành. + Ch tiêu 1: Ph n đ u đ t t l n tham gia các c p y Đ ng thu c nhi m kỳ Đ i h i Đ ng X t 15% tr lên.
  3. + Ch tiêu 2: Ph n đ u đ t t l n Đ i bi u Qu c h i khoá XI là 30% và khoá XII t 33% tr lên. + Ch tiêu 3: Ph n đ u đ t t l n tham gia H i đ ng nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nhi m kỳ 2004-2009 là 28% và nhi m kỳ ti p theo là 30%; c p qu n, huy n nhi m kỳ 2004-2009 là 23% và nhi m kỳ ti p theo là 25%; c p xã, phư ng nhi m kỳ 2004 - 2009 là 18% và nhi m kỳ ti p theo là 20%. + Ch tiêu 4: Ph n đ u đ t t l 50% cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i Trung ương và đ a phương có n tham gia ban lãnh đ o vào năm 2010. + Ch tiêu 5: T t c các t ch c giáo d c, y t , văn hoá, xã h i và doanh nghi p v i 30% l c lư ng lao đ ng n tr lên, ph n đ u có n tham gia ban lãnh đ o vào năm 2005. - M c tiêu 5: Tăng cư ng năng l c ho t đ ng vì s ti n b c a ph n . + Ch tiêu 1: Đ t t l 100% cán b ho t đ ng trong lĩnh v c vì s ti n b c a ph n các c p, các ngành đư c hu n luy n v k năng ho t đ ng vào năm 2005. + Ch tiêu 2: Đ t t l 100% lãnh đ o các B , Ban, ngành và đoàn th Trung ương đư c nâng cao nh n th c v bình đ ng gi i vào năm 2005. 2. Các gi i pháp ch y u. a) Tăng cư ng s lãnh đ o c a các c p y Đ ng và s ch đ o c a chính quy n các c p đ i v i s nghi p vì s ti n b c a ph n , bình đ ng gi i, đ c bi t t i vùng nông thôn, vùng dân t c thi u s , mi n núi, h i đ o, đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn ho c khó khăn. b) Ti p t c xây d ng và hoàn thi n h th ng lu t pháp, chính sách v bình đ ng gi i, trong đó có chính sách nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c n ; ban hành chính sách ưu tiên chăm sóc s c kho , giáo d c cho tr em gái và ph n : các gia đình nghèo, đang sinh s ng vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i đ o và đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn ho c khó khăn. Nâng cao hi u l c qu n lý và hi u qu th c hi n các quy n bình đ ng gi i c a các cơ quan nhà nư c có liên quan. c) Th c hi n l ng ghép có hi u qu n i dung bình đ ng gi i vào n i dung k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm và 5 năm c a c nư c và c a t ng B , ngành, đ a phương. G n vi c tri n khai th c hi n Chi n lư c này v i vi c tri n khai th c hi n các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia khác có liên quan, các cam k t khu v c và qu c t c a Vi t Nam v s bình đ ng gi i và v i vi c tri n khai th c hi n Công ư c c a Liên h p qu c v xoá b m i hình th c phân bi t đ i x v i ph n (CEDAW) đ đ t đư c m c tiêu bình đ ng gi i.
  4. d) Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c và v n đ ng xã h i v i n i dung và hình th c phù h p v i t ng khu v c, t ng vùng và t ng nhóm đ i tư ng nh m góp ph n nâng cao nh n th c và trách nhi m c a cơ quan nhà nư c, t ch c, gia đình và m i công dân trong công tác bình đ ng gi i. đ) Xây d ng cơ ch ph i h p ch t ch , có hi u qu gi a các cơ quan nhà nư c, gi a cơ quan nhà nư c v i t ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i và các t ch c xã h i khác Trung ương và đ a phương trong vi c t ch c tri n khai, ki m tra, đôn đ c, đánh giá tình hình th c hi n các quy n cơ b n c a ph n và các m c tiêu c a Chi n lư c. e) Đ y m nh các ho t đ ng h p tác qu c t nh m h c t p, chia s kinh nghi m và v n đ ng ngu n l c h tr th c hi n Chi n lư c. g) Nâng cao năng l c thu th p, phân tích, x lý và cung c p thông tin, d li u v bình đ ng gi i đáp ng đư c yêu c u đánh giá k t qu th c hi n quy n bình đ ng gi i và các m c tiêu c a Chi n lư c. h) Phát tri n phong trào ph n và nâng cao ch t lư ng ho t đ ng c a H i ph n các c p. i) Kinh phí th c hi n Chi n lư c đư c b trí thông qua các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia có liên quan và đư c b trí trong d toán chi ngân sách hàng năm c a các B , Ban, ngành, đoàn th Trung ương và các đ a phương. Ngoài ngu n ngân sách nhà nư c, các B , ngành, đoàn th và các đ a phương ch đ ng t o m i đi u ki n nh m huy đ ng s tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. Đi u 2. T ch c th c hi n. Đ t ch c th c hi n t t các m c tiêu c a Chi n lư c, phân công trách nhi m đ i v i các B , ngành và đ a phương như sau: 1. B K ho ch và Đ u tư: a) Ch trì, ph i h p v i y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam, các B : Y t , Giáo d c và Đào t o, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Ban T ch c - Cán b Chính ph , các cơ quan khác có liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Chi n lư c. b) Ch trì, ph i h p v i y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam, các B , ngành có liên quan và các đ a phương b trí m c tiêu v bình đ ng gi i trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c p qu c gia hàng năm và 5 năm c a các B , ngành và các đ a phương; hư ng d n, ki m tra, đánh giá và t ng h p tình hình th c hi n các m c tiêu và nhi m v c a Chi n lư c báo cáo Th tư ng Chính ph theo đ nh kỳ hàng năm; t ch c sơ k t vào năm 2005 và t ng k t vào năm 2010 v tình hình th c hi n Chi n lư c.
  5. 2. Các B : Y t , Giáo d c và Đào t o, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Tư pháp, Ban T ch c - Cán b Chính ph và các cơ quan khác có liên quan, căn c vào Chi n lư c này, xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch ho t đ ng hàng năm và 5 năm nh m th c hi n các m c tiêu c a Chi n lư c, g i k ho ch v B K ho ch và D u tư; đưa các m c tiêu v bình đ ng gi i vào k ho ch dài h n và ng n h n c a B , ngành mình; l ng ghép các ho t đ ng c a Chi n lư c này v i ho t đ ng c a các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình khác có liên quan theo hư ng dành ưu tiên đ u tư cho tr em gái và ph n : thu c dân t c thi u s , các gia đình nghèo, b nhi m HIV/AIDS; hàng năm, báo cáo đ nh kỳ g i B trư ng B K ho ch và Đ u tư, Ch t ch y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, U ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam, các B , ngành khác có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch tài chính hàng năm đ th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a Chi n lư c; hư ng d n các B , ngành có liên quan và các đ a phương s d ng các ngu n kinh phí đ th c hi n Chi n lư c. 4. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan tuyên truy n, v n đ ng các t ch c Chính ph , t ch c phi Chính ph nư c ngoài và các t ch c c a Liên h p qu c đ h tr ngu n l c cho vi c th c hi n Chi n lư c. 5. T ng c c Th ng kê ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan đ nh kỳ hàng năm và 5 năm th c hi n vi c đánh giá, phân tích tình hình th c hi n các m c tiêu c a Chi n lư c g i B K ho ch và Đ u tư, y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam đ t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph . 6. U ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam làm đ u m i trong lĩnh v c h p tác qu c t v v n đ bình đ ng gi i và ti n b c a ph n ; ph i h p v i các cơ quan có liên quan đ xu t trình Th tư ng Chính ph v xây d ng pháp lu t, chính sách c a nhà nư c có liên quan đ n s bình đ ng gi i; theo dõi, đôn đ c và ki m tra tình hình th c hi n pháp lu t, chính sách c a nhà nư c đ i v i ph n ; tuyên truy n, ph bi n và v n đ ng th c hi n lu t pháp, chính sách c a nhà nư c đ i v i ph n và Công ư c CEDAW. 7. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Chi n lư c này, b trí các m c tiêu v bình đ ng gi i trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương; xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch ho t đ ng hàng năm và 5 năm nh m th c hi n các m c tiêu c a Chi n lư c; l ng ghép các ho t đ ng c a Chi n lư c này v i ho t đ ng c a các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i khác có liên quan trên cùng m t đ a bàn; hàng năm, báo cáo đ nh kỳ g i B trư ng B K ho ch và Đ u tư và Ch t ch U ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam. 8. Đ ngh M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, các t ch c thành viên khác c a M t tr n và các t ch c xã h i tham gia t ch c tri n khai th c hi n Chi n lư c trong ph m vi ho t đ ng c a mình.
  6. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ch t ch U ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Gia Khiêm (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản