Quyết định số 19/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2002/QĐ-UB về việc qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Trìgiai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 19/2002/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C QUI HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I HUY N THANH TRÌ GIAI O N 2001 - 2010 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010; Căn c k t lu n c a H i ng th m nh qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n, huy n c a Thành ph v k t qu th m nh qui ho ch kinh t - xã h i huy n Thanh Trì giai o n 2001 - 2010 t i thông báo s 325/TB-KH& T ngày 19/9/2001. Xét ngh c a Ch t ch UBND huy n Thanh Trì t i t trình s 1278/TTr-UB ngày 24/12/2001; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 142/TTr-KH& T ngày 08 tháng 2 năm 2002. QUY T NNH i u 1 : Phê duy t qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Thanh Trì giai o n 2001 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu cơ b n phát tri n kinh t - xã h i qu n Thanh Xuân giai o n 2001 - 2010. Phân u n năm 2010 Thanh Trì tr thành Huy n phát tri n toàn di n v kinh t , văn hoá xã h i, x ng áng là c a ngõ phía nam c a Thành ph , có cơ c u kinh t h p lý theo hư ng tăng nhanh t tr ng giá tr s n xu t công nghi p và d ch v , gi m t tr ng nông nghi p. Ny nhanh quá trình ô th hoá, hình thành các khu công nghi p t p trung và d ch v hi n i. Phát tri n kinh t i ôi v i xây d ng ô th , th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn g n li n v i gi gìn tôn t o c nh quan môi trư ng sinh thái, khai thác ti m năng du l ch, d ch v g n v i vi c phát huy truy n th ng l ch s văn hoá a phương, t ng bư c nâng cao i s ng v t ch t và văn hoá c a các t ng l p dân cư trong Huy n. 2. M t s ch tiêu ch y u n năm 2010 : - Giá tr s n xu t trên a bàn tăng bình quân th i kỳ 2001 - 2010 t 10,7% - 11,8%/năm, riêng ph n huy n tr c ti p qu n lý tăng bình quân hàng năm t 9,1% - 10,4%/năm.
  2. - Qui mô giá tr s n xu t năm 2010 tăng g p 2,8 - 3,0 l n năm 2000, riêng ph n huy n tr c ti p qu n lý tăng t 2,4 n 2,7 l n so v i năm 2000. - Cơ c u kinh t trên a bàn có s chuy n d ch theo hư ng : Công nghi p - D ch v - Nông nghi p. + T tr ng giá tr s n xu t trên a bàn năm 2010 là : Công nghi p kho ng 72%, d ch v kho ng 23%, nông nghi p kho ng 5%. + T tr ng giá tr s n xu t các ngành kinh t do huy n tr c ti p qu n lý năm 2010 là : Công nghi p kho ng 40,5%, nông nghi p kho ng 34,5%, d ch v kho ng 25%. - n năm 2010 có 70% tr trong tu i m u giáo n l p, trong ó tr 5 tu i n l p t 100%. - n năm 2005 hoàn thành thách c p ti u h c và trung h c cơ s , hoàn thành xoá phòng h c c p 4. Ph n u n năm 2005 có 6 - 8 trư ng t chuNn qu c gia và n năm 2010 có 30 - 35% s trư ng t chuNn qu c gia, ph c p ph thông trung h c và tương ương t 100%. - T l lao ng qua ào t o t 50 - 60, m i năm gi i quy t vi c làm cho kho ng 4000 lao ng; gi m t l th t nghi p xu ng còn dư i 5%. - T l tăng dân s t nhiên n 2005 còn 1,1% và n 2010 còn 0,95%. Gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng dư i 5% vào năm 2005 và dư i 10% vào năm 2010. - Gi m t l h nghèo xu ng dư i 1% vào năm 2010. - Phát tri n m nh phong trào luy n t p th d c th thao trong nhân dân, n năm 2010 có 20 - 22% s ngư i t p th thao thư ng xuyên, 18% s gia ình t tiêu chuNn gia ình th thao. - Xây d ng h th ng k t c u h t ng ng b , hi n i. Hình thành h th ng giao thông ô th c a ngõ phía Nam Thành ph theo úng qui ho ch chi ti t ã ư c phê duy t, b o m 100% ư ng liên thôn ư c bê tông hoá ho c d i nh a; 100% dân cư ư c cung c p nư c s ch v i tiêu chuNn 150 lít/ ngư i/ngày - êm, t l th t thoát nư c s ch còn dư i 25%; m b o 100% s h dân ư c cung c p i n lư i n nh, cho nhu c u s n xu t bvà sinh ho t. 3. Nhi m v và nh hư ng phát tri n c a ngành, lĩnh v c ch y u : 3.1. Phát tri n kinh t : a. Nông nghi p : - Phát tri n nông nghi p theo hư ng nông nghi p sinh thái b n v ng góp ph n t o c nh quan và môi trư ng sinh thái c a Th ô. Ph n u gi nh p tăng giá tr s n xu t nông nghi p bình quân giai o n 2001 - 2010 t 4,24% - 4,74%. T tr ng giá tr s n xu t nông nghi p năm 2010 chi m kho ng 5% trong cơ c u kinh t trên a bàn,
  3. chi m kho ng 34,5% trong cơ c u kinh t do Huy n qu n lý. T ng thu t nông nghi p bình quân trên 1 ha t nông nghi p t 55,0 tri u năm 2005 và 70 tri u năm 2010. - Phát tri n toàn di n nông nghi p c tr ng tr t, chăn nuôi và th y s n. Chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p theo hư ng tăng t tr ng ngành chăn nuôi và th y s n. Trong tr ng tr t, phát tri n s n xu t rau q a, hoa và các cây có giá t kinh t cao. Trong chăn nuôi Ny m nh chăn nuôi thu s n, l n, gia c m. ưa t tr ng giá tr s n xu t căn nuôi và thu s n trong nông nghi p lên kho ng 54% - 56% năm 2005 và 59% - 64% vào năm 2010. - u tư chi u sâu phát tri n các lo i nông s n th c phNm s ch có ch t lư ng cao nh m áp ng nhu c u c a th trư ng th ô Hà N i và vươn t i m r ng s n xu t s n phNm xu t khNu. - m b o 100% di n tích tr ng tr t ư c tư i tiêu ch ng; 100% di n tích nuôi th cá ư c thay i thư ng xuyên; 100% h th ng kênh mương t i các vùng s n xu t nông nghi p n nh ư c c ng hoá; các tr m bơm ư c nâng c p c i t o và xây d ng m i m b o ch ng i u hoà ngu n nư c cho các vùng s n xu t trên a bàn Huy n. b. Công nghi p : - n năm 2010, cơ b n xây d ng n n công nghi p có công ngh cao và ho t ng có hi u qu n nh. Phát tri n ti u th công nghi p theo hư ng a d ng và u tư chi u sâu. C i t o, nâng c p và xây d ng m i các doanh nghi p công nghi p. Ph n u gi t c tăng giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn Huy n bình quân th i kỳ 2001 - 2010 t 11,37% - 13,24%/năm. T tr ng giá tr s n xu t công nghi p m r ng năm 2010 chi m kho ng 72% trong cơ c u kinh t trên a bàn, chi m kho ng 40,5% trong cơ c u kinh t do Huy n qu n lý. ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p ch l c như d t - may, hoá ch t, ch bi n nông s n và công nghi p v t li u xây d ng. - C i t o và hoàn thi n các khu v c công nghi p cũ, quan tâm v n x lý môi trư ng, nh t là các khu Vĩnh Tuy, Minh Khai, Văn i n - Pháp Vân, C u Bươu. Xây d ng các khu công nghi p v a và nh t i Vĩnh Tuy, C u Bươu, Ng c H i. - T o i u ki n phát tri n các làng ngh truy n th ng như d t Tri u Khúc, mây tre an V n Phúc, làm mi n H u Hoà ... c. D ch v - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t các ngành d ch v trên a bàn Huy n bình quân giai o n 2001 - 2010 kho ng 14,85% - 15,49%/năm. T c tăng giá tr s n xu t d ch v do Huy n qu n lý bình quân 2001 - 2010 kho ng 15,47% - 16,47%/năm. - Phát tri n m nh các ho t ng d ch v trên a bàn Huy n thúc Ny quá trình hình thành cơ c u kinh t : Công nghi p - d ch v - nông nghi p; chú tr ng phát tri n các ho t ng du l ch sinh thái, du l ch l h i. Quan tâm phát tri n các ho t ng d ch v ch t lư ng cao.
  4. - C i t o và xây d ng các trung tâm thương m i, m t s siêu th và h th ng ch nh m ph c v t t nhu c u mua bán c a nhân dân. 3.2. Phát tri n các ngành, lĩnh v c văn hoá - xã h i : a. Giáo d c ào t o : - Quan tâm phát tri n giáo d c toàn di n : c - trí - th - m . Nâng cao ch t lư ng giáo d c i trà, coi tr ng vi c b i dư ng h c sinh gi i. - Ph n u n năm 2005 có trên 50% và n 2010 có 100% s tr em 5 tu i n l p, n năm 2010 có 70% s tr em trong tu i m u giáo n l p. Duy trì v ng ch c k t qu ph c p trung h c cơ s , hoàn thành ph c p trung h c ph thông. Ny m nh ào t o ngh , ưa t l lao ng qua ào t o lên 50 - 60% vào năm 2010. - n năm 2005, hoàn thành vi c tách c p và xoá phòng h c c p 4, các trư ng trung h c cơ s và ti u h c có phòng h c th c hi n chương trình h c 2 bu i/ngày; trang b phòng máy vi tính ph c v h c t p c a h c sinh t 100% s trư ng trung h c cơ s vào năm 2003 và 100% trư ng ti u h c vào năm 2010. n 2005 có 100% giáo viên m m non t chuNn hoá trung h c sư ph m, 40% giáo viên ti u h c và 56% giáo viên trung h c cơ s có trình i h c. Ph n u n 2005 có t 6 - 8 trư ng t chuNn qu c gia, n 2010 có t 30 - 35% s trư ng t chuNn qu c gia. b. Y t : - M i xã u có tr m y t ư c xây d ng kiên c , phòng khám, có bác sĩ i u tr , ư c trang b các phương ti n thi t b ph c v công tác chăm sóc s c kho ban u cho nhân dân, làm t t công tác d phòng. Không xNy ra các b nh d ch, gi m t l m c b nh, nâng cao tu i th ngư i dân. - Gi m t l tăng dân s bình quân hàng năm 0,05%/năm, t l sinh bình quân hàng năm gi m 0,06%/năm. Ph n u n năm 2005 t l tăng t nhiên dân s còn 1,1% n năm 2010 xu ng còn 0,95%/năm. - Gi m t l suy dinh dư ng tr em (0 - 5) xu ng dư i 15% vào năm 2005 và xu ng dư i 10% vào năm 2010. G m t l ch t tr em dư i 5 tu i xu ng dư i 0,5% vào năm 2010. c. Văn hoá - thông tin. - Ph n u n năm 2005 xây d ng xong nhà văn hoá Huy n, có 50% xã có nhà văn hoá, câu l c b , thư vi n. n năm 2010 có 100% xã có nhà văn hoá, 100% s thôn có nhà văn hoá k t h p v i câu l c b , thư vi n c p thôn xóm; 100% s xã có i văn ngh . - Ph n u n năm 2010 có 80% - 85% làng t tiêu chuNn làng văn hoá; tu t o các di tích l ch s văn hoá, ph c h i các l h i văn hoá truy n th ng, t p trung tu t o m t s công trình văn hoá tr ng i m k ni m 100 năm Thăng Long Hà N i. d. Th d c th thao :
  5. - Phát tri n m nh các câu l c b , các môn th d c th thao, m i xã có 1 hư ng d n viên th thao, Huy n có m ng lư i hư ng d n viên th thao cơ s . Phát tri n m nh phong trào th d c th thao trong dân chúng, ph n u s ngư i t p th d c th thao thư ng xuyên t 20 - 22%, s gia ình th thao t 18%. e. Các v n xã h i - Thư ng xuyên quan tâm t i các gia ình chính sách, gia ình có công v i cách m ng, chú tr ng chương trình chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t. - Ph n u m i năm t o vi c làm m i cho 3000 - 4000 lao ng trong giai o n 2001 - 2005 và 4000 - 4500 lao ng trong giai o n 2006 - 2010; nâng cao hi u qu s d ng v n quĩ qu c gia gi i quy t vi c làm; gi m t l h nghèo xu ng dư i 1% vào năm 2010. 3.3. Phát tri n h th ng cơ s h t ng. a. Giao thông. - m b o phát tri n m ng lư i giao thông ng b , cân i, hài hoà gi a các tuy n Qu c l , ư ng thành ph , ư ng liên xã và liên thôn. - Hình thành u m i giao thông c a ngõ phía Nam và h th ng ư ng vành ai Thành ph m t cách ng b , hi n i theo tiêu chuNn qu c gia và tiêu chuNn khu v c. - ư ng liên xã, liên thôn ư c c i t o, nâng c p và bê tông hoá 100%. b. i n m b o 100% các h dân và các t ch c trên a bàn Huy n u có i n lư i và ư c cung c p i n ph c v cho yêu c u tiêu dùng. - m b o an toàn i v i các trang thi t b i n; - Nâng c p các tr m bi n áp, c i t o m ng lư i i n theo m ng chuNn 22KV. c. C p thoát nư c. - C p nư c : n năm 2003 hoàn thành chương trình c p nư c s ch nông thôn, các i m ô th , vùng giáp n i thành, các cơ quan, xí nghi p óng trên a bàn Huy n ư c dùng nu c s ch theo chương trình nư c s ch ô th , các vùng nông thôn ư c dùng nư c s ch theo chương trình nư c s ch nông thôn, m b o 100% h dân ư c dùng nư c s ch : t l th t thoát nư c dư i 25%. - Thoát nư c : m b o gi i quy t cơ b n v n ê ng p úng khi mùa mưa. Nư c th i c a khu v c ph i ư c ki m soát, nư c th i công nghi p ph i ư c x lý c c b t i ch . 4. T ch c không gian kinh t xã h i.
  6. - Vùng kinh t D ch v - Du l ch và khu dân cư ô th : Thu c khu v c các xã : nh Công, i Kim, Pháp Vân. Ho t ng kinh t khu v c này t p trung vào phát tri n các lo i hình d ch v , du l ch v i s hình thành và phát tri n c a khu nhà và d ch v t ng h p h Linh àm, trư ng ua ng a, khu th thao Công an nhân dân. - Vùng lúa - Cá - Cây ăn qu - D ch v TTCN : G m các xã T Thanh Oai, H u Hoà, i Áng, Vĩnh Quỳnh là vùng nông nghi p t p trung. C n tích c c chuy n i t nông nghi p truy n th ng sang mô hình s n xu t lúa ch t lư ng cao - ao th cá - cây ăn qu - d ch v du l ch sinh thái. - Vùng Rau - Qu - D ch v : Là toàn b vùng ngoài ê sông H ng thu c các xã Lĩnh Nam, Duyên Hà, Yên M , V n Phúc, m t ph n di n tích c a Tr n Phú, Yên S . Vùng này c n t p trung s n xu t rau an toàn và rau s ch c a Thành ph , ng th i phát tri n chăn nuôi, phát tri n m t s cây hoa màu, nh t là các cây dư c li u, nh ng di n tích t bãi cao t p trung phát tri n cây ăn qu ; xúc ti n vi c phát tri n tr ng hoa trên vùng t bãi cao khu v c xã Lĩnh Nam. - Ngoài 3 vùng kinh t - xã h i c trưng trên, các ho t ng công nghi p - d ch v ư c t p trung phát tri n m nh t i các khu v c : Vĩnh Tuy, C u Bươu, Ng c H i, Văn i n, Liên Ninh. ây s hình thành và phát tri n trung tâm vùng Liên Ninh - Ng c H i, các trung tâm khu v c g m th t ông M , các trung tâm văn hoá th thao Ng c H i, Văn i n. 5. Các d án và tr ng i m u tư. - Xây d ng tuy n tránh qu c l 1B (C u Gi - Hà N i n Yên S ), ư ng vành ai 3, c u Thanh Trì c i t o m r ng Qu c l 70B, ư ng Lĩnh Nam - Giáp Bát - nh Công - Thư ng ình, ư ng ê sông H ng t vành ai 3 n V n Phúc. - Xây d ng h th ng ư ng ng c p nư c t m ng Thành ph và các tr m c p nư c c c b cho các khu v c dân cư nông thôn. - Ny nhanh ti n u tư xây d ng các khu ô th m i nh Công, khu nhà nh Công - i Kim ; khu du l ch d ch v t ng h p Linh àm, khu nhà ng T u Th nh Li t, khu nhà C u Bươu, xây d ng khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p. - Ny nhanh ti n xây d ng khu công viên h i u hoà Yên S ; u tư xây d ng trư ng ua ng a khu th thao công an nhân dân. - Ny nhanh ti n xây d ng khu công nghi p v a và nh Vĩnh Tuy, C u Bươu, Ng c H i. H tr phát tri n làng ngh Tân Tri u, H u Hoà. Khôi ph c các làng ngh V n Phúc, i Kim, ông M ,. - Xây d ng ch u m i Liên Ninh, ch u m i k t h p b n xe Ngũ Hi p; khu th thao - văn hoá trung tâm Huy n và các khu th thao khu v c. Xây d ng m i tách riêng h th ng trư ng ti u h c, xoá các phòng h c c p 4, c i t o nâng c p b nh vi n huy n. i u 2 : T ch c th c hi n qui ho ch.
  7. * UBND Huy n Thanh Trì có nhi m v : - Công b công khai qui ho ch các cơ quan t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , Ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a qui ho ch này t ch c xây d ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, xây d ng các chương trình m c tiêu và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n c a Qu n và Thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c ki n ngh v i Thành ph ban hành các cơ ch , qui ch phù h p các qui nh c a Nhà nư c th c hi n qui ho ch. - Th c hi n i m i t ch c qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. Ch ng khai thác các ti m năng, c bi t là t ai, lao ng, v n và các ngu n l c khác th c hi n t t m c tiêu phát tri n và các nh hư ng c a qui ho ch này. - Ch o u tư t p trung, có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư phát tri n các ngành, lĩnh v c mà Huy n có th m nh. - Theo dõi, ch o th c hi n qui ho ch, ình t ch c ánh giá và xu t i u ch nh qui ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t xã h i c th c a Qu n và Thành ph * Các ngành ch c năng c a Thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n huy n Thanh Trì trong quá trình th c hi n qui ho ch này t ư c m c tiêu ã ra. Các ơn v c a Trung ương và Thành ph óng trên a bàn Qu n có trách nhi m cùng Qu n th c hi n t t m c tiêu c a qui ho ch. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh văn phòng H ND và UBND thành ph , Ch t ch UBND Huy n Thanh Trì, Giám c các S , Ban, Ngành, Th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản