Quyết định số 19/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 19/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2004/QĐ-BNV về việc Phê duyệt Điều lệ của Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2004/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 10 tháng 03 năm 2004 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T I U L C A HI P H I THI T B GIÁO D C VI T NAM. B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i. Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/05/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v . Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i. Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i Thi t b giáo d c Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi Chính ph . QUY T NH: i u 1. Phê duy t i u l c a Hi p h i Thi t b giáo d c Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ I ngày 20 tháng 02 năm 2004 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i Thi t b giáo d c Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N IV ng Qu c Ti n I UL HI P H I THI T B GIÁO D C VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 19/2004/Q -BNV ngày 10/03/2004 c a B trư ng B N i v ).
 2. Chương 1: I U KHO N CHUNG i u 1. Hi p h i Thi t b giáo d c Vi t Nam (dư i ây g i t t là Hi p h i) là t ch c t nguy n c a các doanh nghi p ư c c p gi y phép ho t ng trong lĩnh v c thi t b giáo d c, m t s nhà qu n lý, t ch c và cá nhân ho t ng liên quan n thi t b giáo d c c a Vi t Nam. Hi p h i có tên ti ng Anh : Vietnam Association of Educational Equipments (vi t t t là : VINASOEE). Hi p h i ư c thành l p nh m t p h p, liên k t ho t ng c a các doanh nghi p làm công tác thi t b giáo d c, các nhà qu n lý ho t ng v thi t b giáo d c, các cơ quan h u quan, các t ch c, các cá nhân trong nư c và nư c ngoài quan tâm óng góp, t o i u ki n phát tri n s nghi p thi t b giáo d c Vi t Nam, nh m t p h p l c lư ng, oàn k t r ng rãi, ng viên khuy n khích h i viên nâng cao ki n th c, nghiên c u, xu t các gi i pháp, trao i kinh nghi m, thông tin v nh ng thành t u cũng như nh ng vư ng m c trong lĩnh v c thi t b giáo d c, h tr nhau có hi u qu , t o i u ki n cho các h i viên phát tri n bình ng, b o v quy n và l i ích h p pháp c a các h i viên. i u 2. Hi p h i có tư cách pháp nhân, có con d u, t ch v tài chính và ư c m tài kho n ti n Vi t Nam ng và ti n ngo i t t i ngân hàng. Hi p h i có tr s chính t i Hà N i. Tùy theo nhu c u ho t ng, Hi p h i có th xin phép thành l p thêm Văn phòng i di n, Chi h i m t s a phương trong nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Hi p h i ho t ng theo pháp lu t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a i u l này. Hi p h i ch u s qu n lý nhà nư c c a B Giáo d c – ào t o và các cơ quan qu n lý nhà nư c h u quan. Chương 2: NGUYÊN T C HO T NG, NHI M V VÀ QUY N H N C A HI P H I i u 4. Nguyên t c ho t ng : 1. T nguy n, t qu n. 2. Bình ng. 3. T trang tr i v tài chính. 4. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t. i u 5. Nhi m v c a Hi p h i :
 3. 1. Giúp các h i viên nâng cao hi u qu ho t ng thi t b giáo d c, kh năng c nh tranh c a các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c thi t b giáo d c Vi t Nam, m r ng th trư ng, nâng cao ch t lư ng và hi u qu . 2. Hình thành và phát tri n các hình th c liên k t và ph i h p ho t ng gi a các h i viên trên cơ s t nguy n và cùng có l i. T ch c các ho t ng chung, t o i u ki n hi u bi t l n nhau, xây d ng m i quan h h p tác, ng thu n gi a các h i viên. 3. B o v l i ích chính áng, h p pháp c a Hi p h i, h i viên. Thay m t h i viên ki n ngh v i ng, Nhà nư c v nh ng v n liên quan n phát tri n lĩnh v c thi t b giáo d c. 4. Phát tri n t ch c H i, h i viên; cơ s v t ch t, m r ng ph m vi ho t ng, thi t l p và phát tri n h p tác qu c t c a Hi p h i. i u 6. Quy n h n c a Hi p h i : 1. Thay m t H i viên tham gia ý ki n vào các văn b n pháp lu t liên quan n quy n, nghĩa v , l i ích chính áng, h p pháp c a h i viên trong lĩnh v c thi t b giáo d c. 2. Ph i h p v i các t ch c h u quan trong nư c nh m th c hi n t t các m c tiêu c a Hi p h i. 3. Gia nh p các t ch c trong nư c và qu c t có m c tiêu phù h p v i Hi p h i theo quy nh c a Nhà nư c và thông l qu c t . Chương 3: H I VIÊN i u 7. H i viên : 1. H i viên c a Hi p h i là các doanh nghi p ư c c p gi y phép ho t ng trong lĩnh v c thi t b giáo d c, các nhà qu n lý, t ch c và cá nhân ho t ng tr c ti p ho c liên quan n thi t b giáo d c c a Vi t Nam, tán thành i u l c a Hi p h i, t nguy n xin gia nh p Hi p h i và ư c Ban Ch p hành Hi p h i công nh n. 2. H i viên c a Hi p h i bao g m : a) H i viên chính th c : là các h i viên áp ng yêu c u c a kho n 1 i u này. b) H i viên liên k t : là t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c có v n u tư nư c ngoài ho t ng trong các lĩnh v c liên quan n thi t b giáo d c, t nguy n xin tham gia Hi p h i và ư c Ban Ch p hành ch p thu n. c) H i viên danh d : là nh ng ngư i có uy tín, kinh nghi m, có nhi t tình óng góp cho Hi p h i, ư c i h i toàn th h i viên ho c Ban Ch p hành Hi p h i công nh n.
 4. 3. H i viên t p th (doanh nghi p ho c t ch c). Là h i viên t p th bao g m m t t ch c, doanh nghi p… H i viên t p th c ngư i i di n cho ơn v mình tham gia Hi p h i. Khi thay i ngư i i di n, ơn v ph i thông báo b ng văn b n cho Ban Ch p hành Hi p h i. i u 8. Nghĩa v c a h i viên : 1. Th c hi n nghiêm ch nh i u l và các quy nh c a Hi p h i, các ngh quy t c a ih i toàn th ho c i h i i bi u và c a Ban Ch p hành Hi p h i. 2. Tham gia các ho t ng c a Hi p h i. 3. óng l phí gia nh p h i, h i phí và các kho n khác y và úng quy nh. 4. B o v uy tín c a Hi p h i : không ư c nhân danh Hi p h i trong các quan h giao d ch không xu t phát t l i ích Hi p h i. Nh t thi t, trong các quan h giao d ch khi nhân danh Hi p h i, ph i báo cáo v i t ch c h i. i u 9. Quy n l i c a h i viên : 1. H i viên ư c hư ng s h tr và giúp c a Hi p h i bao g m : - ư c b o v quy n l i h p pháp. - ư c cung c p k p th i các thông tin c n thi t. - ư c cung c p các d ch v ào t o, tư v n, thông tin v các v n có liên quan n lĩnh v c thi t b giáo d c do Hi p h i t ch c. - ư c tham gia m i ho t ng do Hi p h i t ch c. - ư c hư ng s h tr , giúp c a các t ch c trong và ngoài nư c do Hi p h i v n ng. 2. H i viên ư c ki n ngh thông qua Hi p h i các v n có liên quan n các cơ quan nhà nư c và các t ch c khác, có quy n th o lu n, phê bình, ch t v n các t ch c và cá nhân i u hành Hi p h i v ch trương, ho t ng c a Hi p h i. 3. Ngoài các quy n quy nh trên, H i viên chính th c có quy n bi u quy t, ng c , c và b u c ngư i vào Ban Ch p hành và các t ch c, ch c v khác c a Hi p h i theo quy nh. 4. Khi tham gia Hi p h i, h i viên v n gi nguyên tư cách pháp nhân và quy n ch ng c a pháp nhân. i u 10. Th t c gia nh p Hi p h i :
 5. 1. Các i tư ng ư c nêu t i kho n 2 và 3 i u 7 nói trên, t nguy n ăng ký tham gia Hi p h i và tham d i h i thành l p Hi p h i u ư c công nh n là h i viên c a Hi p h i. 2. T sau i h i thành l p Hi p h i, các doanh nghi p thi t b giáo d c, các nhà qu n lý, t ch c và cá nhân ho t ng trong các lĩnh v c liên quan n thi t b giáo d c mu n gia nh p Hi p h i ph i n p h sơ xin gia nh p cho Văn phòng Hi p h i. H sơ gia nh p Hi p h i g m : - ơn xin gia nh p Hi p h i. - T khai h i viên theo m u quy nh. - B n sao quy t nh thành l p, gi y phép ho t ng có công ch ng Nhà nư c ( i v i doanh nghi p). - Sơ y u lý l ch c a ngư i i di n có th m quy n, kèm theo 2 nh 4x6cm. 3. Nh ng ơn xin gia nh p Hi p h i (sau i h i thành l p), ư c công nh n là h i viên khi có trên 50% s y viên Ban Ch p hành tán thành k t n p. 4. H i viên m i ph i n p h i phí trong vòng 15 ngày, k t ngày ư c k t n p. 5. Ban Ch p hành thông báo danh sách h i viên m i cho t t c các h i viên trong vòng 30 ngày, k t ngày h i viên m i ư c k t n p. i u 11. Th t c ch m d t quy n h i viên : 1. H i viên t nguy n xin rút kh i Hi p h i ph i n p ơn cho Ban Ch p hành. Quy n và nghĩa v c a h i viên s ch m d t sau khi Ban Ch p hành ra thông báo ch p thu n. 2. H i viên b khai tr trong trư ng h p : + Làm nh hư ng nghiêm tr ng n uy tín c a Hi p h i. + Vi ph m nghiêm tr ng i u l và các quy nh c a Hi p h i. + Không óng h i phí trong vòng 60 ngày, k t khi Hi p h i thông báo nh c nh l n th 2. 3. H i viên b khai tr khi có 2/3 s y viên Ban Ch p hành tán thành. Quy t nh khai tr h i viên có hi u l c k t ngày ký. 4. Ban Ch p hành thông báo danh sách h i viên ra kh i Hi p h i và h i viên b khai tr cho t t c các h i viên khác trong vòng 15 ngày, k t ngày ký. Chương 4:
 6. B MÁY QU N LÝ VÀ I U HÀNH i u 12. B máy qu n lý và i u hành Hi p h i : - i h i toàn th ho c ih i i bi u h i viên. - Ban ch p hành, Thư ng v Ban ch p hành. - Ch t ch, các Phó Ch t ch Hi p h i. - Ban Ki m tra. - T ng Thư ký, Phó T ng thư ký Hi p h i. - Các ơn v tr c thu c Hi p h i : Văn phòng Hi p h i, Ban chuyên môn, T p chí Thi t b giáo d c, Trung tâm Tư v n và Thi t k , Trung tâm D ch v thông tin… i u 13. i h i toàn th ho c ih i i bi u : 1. i h i là cơ quan có th m quy n cao nh t c a Hi p h i. i h i ư c t ch c 4 năm 1 l n. 2. Nhi m v chính c a i h i nhi m kỳ : - Thông qua i u l ( i v i i h i thành l p). - Th o lu n Báo cáo t ng k t và phương h ơng nhi m v ho t ng c a Hi p h i. - Th o lu n góp ý báo cáo ki m i m nhi m kỳ c a Ban ch p hành và Ban ki m soát. - Th o lu n và phê duy t quy t toán nhi m kỳ cũ và k ho ch tài chính nhi m kỳ m i c a Hi p h i. - B u c Ban ch p hành và Ban Ki m tra. - Th o lu n và thông qua Ngh quy t c a i h i. - ngh s a i i ul . 3. Nhi m v chính c a H i ngh toàn th hàng năm : - Th o lu n báo cáo t ng k t năm cũ và k ho ch công tác năm m i c a Hi p h i. - Th o lu n và phê duy t quy t toán năm cũ và k ho ch tài chính năm m i c a Hi p h i. - Th o lu n và bi u quy t các v n do Ban Ch p hành, Ban Ki m tra ho c h i viên xu t.
 7. 4. Ban Ch p hành có th tri u t p i h i toàn th ho c i h i i bi u b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Hi p h i, theo ngh c a Ch t ch Ban Ch p hành Hi p h i ho c trên 50% t ng s y viên Ban ch p hành. 5. Thư tri u t p i h i toàn th ho c i h i i bi u ph i nêu rõ chương trình ngh s và g i n t t c h i viên ít nh t 2 tu n trư c ngày h p. 6. Các Ngh quy t c a i h i toàn th ho c i h i i bi u ư c thông qua b ng bi u quy t theo nguyên t c a s . M i h i viên chính th c có 1 phi u. Trong trư ng h p không th tham d i h i toàn th ho c i h i i bi u, ngư i i di n h i viên có th y nhi m cho h i viên khác. i u 14. Ban Ch p hành là cơ quan lãnh o cao nh t gi a 2 kỳ i h i. 1. S lư ng y viên Ban Ch p hành do i h i quy t nh, trong ó có 1 Ch t ch, 1 Phó Ch t ch và 01 T ng Thư ký, Phó T ng thư ký. 2. Ban Ch p hành ư c b u b ng cách b phi u kín. Danh sách các y viên c và ng c ph i ư c i h i thông qua. Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành là 4 năm. 3. Ban Ch p hành ho t ng theo Quy ch c a Ban Ch p hành. 4. Ban Ch p hành h p ít nh t hai l n trong m t năm theo tri u t p c a Ch t ch Ban Ch p hành. Các phiên h p Ban Ch p hành ư c coi là h p l khi có m t 2/3 t ng s y viên Ban Ch p hành. 5. Các quy t nh và ngh quy t c a Ban Ch p hành ư c thông qua b ng bi u quy t và ch có hi u l c khi có trên 50% t ng s y viên Ban Ch p hành d h p tán thành. N u s phi u thu n và không thu n là ngang nhau, bên nào có ý ki n c a Ch t ch Ban Ch p hành s ư c ch p thu n. 6. Ban Ch p hành có nhi m v và quy n h n : - Quy t nh các bi n pháp th c hi n ngh quy t c a i h i. - Quy t nh k ho ch chương trình công tác hàng năm ho c gi a các kỳ h p c a Ban Ch p hành. - Thông qua k ho ch và quy t toán tài chính nhi m kỳ và hàng năm c a Hi p h i do T ng Thư ký trình trình ra H i ngh toàn th ho c i h i toàn th . - Gi i quy t các v n phát sinh gi a các kỳ i h i. - Chu n b n i dung, chương trình ngh s và các tài li u trình i h i (k c i h i b t thư ng) và H i ngh toàn th hàng năm.
 8. - Quy nh c th các nguyên t c, ch qu n lý, quy ch s d ng tài chính c a Hi p h i, quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. - Phê duy t các t ch c ư c thành l p theo i u 19 c a i u l này. - B u c và bãi mi n b ng phi u kín các ch c danh lãnh o Hi p h i : Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng Thư ký, các y viên Thư ng v Ban Ch p hành Hi p h i. - B nhi m và mi n nhi m các ch c danh lãnh o các cơ quan do Hi p h i thành l p. - Quy t nh k t n p, bãi mi n tư cách các h i viên. - Quy t nh tri u t p i h i toàn th ho c ih i i bi u. i u 15. Ch t ch và Phó Ch t ch Hi p h i : 1. Ch t ch Ban Ch p hành ng th i là Ch t ch Hi p h i, Phó Ch t ch Ban Ch p hành ng th i là Phó Ch t ch Hi p h i. m b o ho t ng c a Hi p h i có hi u qu , nh ng ch c danh nêu trên làm vi c theo ch chuyên trách ho c có nhi u th i gian chuyên trách. 2. Ch t ch Hi p h i có quy n h n và trách nhi m : - i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t. - Ch tài kho n, qu n lý tài chính và tài s n c a Hi p h i. - T ch c tri n khai th c hi n các ngh quy t c a i h i, c a H i ngh toàn th và các ngh quy t c a Ban Ch p hành. - Tri u t p và ch trì cu c h p c a Ban Ch p hành Hi p h i. - Ký quy t nh b nhi m, bãi nhi m nhân s tr c thu c Hi p h i khi có ngh quy t c a Ban Ch p hành. - Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành và toàn th h i viên v các ho t ng c a Hi p h i. - Quy t nh thành l p các t ch c tr c thu c c a Hi p h i theo ngh c a T ng Thư ký. 3. Phó Ch t ch Hi p h i là ngư i giúp cho Ch t ch trong công tác qu n lý và i u hành Hi p h i, ư c Ch t ch y nhi m và phân công tr c ti p ph trách và i u hành m t s công vi c c a Hi p h i, ư c y quy n i u hành công vi c c a Ban Ch p hành khi Ch t ch v ng m t. i u 16. T ng Thư Ký Hi p h i : T ng Thư ký do Ban Ch p hành b u ra, có nhi m v và quy n h n sau :
 9. - i di n cho Văn phòng Hi p h i trong quan h giao d ch hàng ngày. - T ch c, i u hành các ho t ng hàng ngày c a Văn phòng Hi p h i. - Qu n lý h sơ, tài li u giao d ch c a Hi p h i. - Xây d ng các quy ch ho t ng c a Văn phòng, quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i trình Ban Ch p hành phê duy t. - nh kỳ báo cáo cho Ban Ch p hành v các ho t ng c a Hi p h i. - L p các báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành. - Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các h i viên và các t ch c tr c thu c. - Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành và trư c pháp lu t v các ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. giúp T ng Thư ký th c hi n m t s công vi c nêu trên, có Phó T ng thư ký. Phó T ng thư ký do Ch t ch Ban ch p hành ch nh. i u 17. Văn phòng Hi p h i : 1. Văn phòng Hi p h i ho t ng theo quy ch do Ban Ch p hành phê duy t. 2. T ch c b máy c a Văn phòng Hi p h i do Ban Ch p hành phê duy t. 3. Các nhân viên c a Văn phòng ph i là nh ng ngư i có chuyên môn gi i, có trách nhi m cao, qua tuy n d ng, làm vi c theo h p ng. 4. Kinh phí cho ho t ng hàng năm c a Văn phòng do T ng thư ký d trù trình Ban Ch p hành duy t và H i ngh toàn th hàng năm bi u quy t phê chu n. i u 18. Ban Ki m tra : 1. Ban Ki m tra có 01 Trư ng Ban ph trách do i h i b u, g m t 3 n 5 thành viên. Ban Ki m tra có nhi m kỳ cùng v i nhi m kỳ c a Ban Ch p hành. 2. Ban Ki m tra ho t ng c l p v i Ban Ch p hành, theo quy ch do i h i toàn th ho c i h i i bi u h i viên thông qua. 3. Các ho t ng c a Ban Ki m soát ph c v Hi p h i ư c chi vào qu c a Hi p h i. 4. Ban Ki m tra có nhi m v và quy n h n :
 10. - Ki m tra, giám sát các ho t ng c a Hi p h i và c a t t c h i viên trong vi c ch p hành i u l , quy ch qu n lý tài chính và các ngh quy t c a Hi p h i. - Thông báo v i h i viên v k t qu ki m tra và ki n ngh v i Ban Ch p hành nh ng v n c n ư c gi i quy t. - Trư ng Ban Ki m tra ư c d các kỳ h p c a Ban Ch p hành Hi p h i. i u 19. Các t ch c và ơn v tr c thu c Hi p h i : Hi p h i có th thành l p m t s ơn v tr c thu c ho t ng nghiên c u, ng d ng, kinh doanh, d ch v , tư v n… Vi c thành l p các ơn v này u ph i tuân th quy nh c a pháp lu t. Chương 5: TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N C A HI P H I i u 20. Tài chính và tài s n c a Hi p h i : 1. Các kho n thu c a Hi p h i g m có : - L phí tham gia nh p Hi p h i và h i phí thư ng niên do h i viên óng góp theo quy nh. - Tài tr c a các t ch c, cá nhân. - Các kho n thu do ho t ng c a Hi p h i t o ra. - Các ngu n thu khác. 2. Các kho n chi c a Hi p h i : - Các kho n chi c a Hi p h i ph i b o m nguyên t c : úng m c ích, ti t ki m, hi u qu , úng quy nh tài chính g m có : - Chi cho ho t ng c a Văn phòng, Ban Ch p hành, Ban Ki m tra, H i ngh , i h i, ti n thuê tr s , mua s m trang thi t b . - Chi ho t ng thông tin, tuyên truy n, báo chí, xu t b n. - Chi lương, chi khen thư ng thi ua. - Chi ho t ng quan h qu c t . - Các kho n chi khác.
 11. 3. Ban Ch p hành, căn c vào tình hình tài chính hàng năm c a Hi p h i, xu t m c h i phí thư ng niên và thông qua h i ngh toàn th . 4. Ban Ch p hành quy nh quy ch v qu n lý, s d ng ngu n tài chính và tài s n c a Hi p h i, phù h p v i quy ch tài chính chung c a Nhà nư c và ph i ư c báo cáo công khai trư c h i viên t i H i ngh toàn th hàng năm. 5. Báo cáo quy t toán tài chính hàng năm t i i h i thư ng kỳ. Chương 6: GI I TH HI P H I i u 21. Hi p h i ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau : 1. Hi p h i t nguy n gi i th theo ngh quy t c a trên 50% t ng s h i viên. 2. Hi p h i b gi i th khi 12 tháng không ho t ng liên t c : 3. Khi gi i th , cơ quan nhà nư c ra quy t nh gi i th Hi p h i ch nh m t Ban thanh lý tài s n. Ban thanh lý tài s n có trách nhi m báo cáo k t qu thanh lý cho toàn th h i viên và cơ quan ch c năng nhà nư c có liên quan. Chương 7: KHEN THƯ NG, K LU T i u 22. Khen thư ng : Nh ng thành viên có thành tích óng góp cho s phát tri n Hi p h i, s ư c khen thư ng. i u 23. K lu t : Các h i viên ho t ng trái v i i u l Hi p h i, làm t n h i n danh d , quy n l i c a Hi p h i ph i ch u k lu t phê bình ho c khai tr kh i Hi p h i. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 24. M i s a i, b sung i u l này ph i ư c i h i toàn th ho c i h i i bi u Hi p h i nh t trí ki n ngh và ph i ư c thông qua theo quy nh c a pháp lu t m i có giá tr thi hành. i u 25. i u l này g m có 8 chương, 25 i u, ã ư c i h i thành l p thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2004 và có hi u l c thi hành theo úng quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản