Quyết định số 19/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 19/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2004/QĐ-UB về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2002và dự toán ngân sách năm 2004 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 19/2004/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH V VI C CÔNG B CÔNG KHAI QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2002 VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2004 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Quy t nh 225/1998/Q -TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính i v i Ngân sách Nhà nư c các c p, các ơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p Nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân và Quy t nh 182/2001/Q -TTg ngày 20/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy t nh 225/1998/Q -TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Thông tư s 01/2002/TT-BTC ngày 8/01/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n Quy ch công khai tài chính v Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 44/2003/NQ-H ngày 28/6/2003 c a H ND Thành ph Hà N i Khoá XII kỳ h p th 10 phê chu n t ng quy t toán thu - chi Ngân sách Thành ph Hà N i năm 2002; Căn c Ngh quy t s 48/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H ND Thành ph Hà N i Khoá XII kỳ h p th 11 v d toán ngân sách và phân b d toán ngân sách Thành ph Hà N i năm 2004, QUY T NNH: i u 1: Công b công khai s li u quy t toán ngân sách năm 2002 và d toán ngân sách năm 2004 (theo các bi u ính kèm) i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c S Tài chính và Th tru ng các S , Ban, Ngành, ơn v liên quan t ch c th c hi n Quy t nh này./. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Vũ Văn Ninh CÔNG KHAI QUY T TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH HÀ N I NĂM 2002 U BAN NHÂN DÂN Bi u s 01/CKQT THÀNH PH HÀ N I QUY T TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ N C TRÊN NA BÀN THÀNH PH Ã C H ND THÀNH PH PHÊ CHU N NĂM 2002 (Kèm theo Quy t nh s 19 /2004/Q -UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) ơn v : tri u ng STT Ch tiêu Quy t toán A T ng s thu NSNN trên a bàn 18 851 583 I Thu n i a 16 309 109 1 Thu t doanh nghi p nhà n c 9 637 206 2 Thu t doanh nghi p có v n u t n c ngoài 1 247 634 3 Thu t khu v c CTN và d ch v NQD 633 339 4 Thu s d ng t nông nghi p 6 798 5 Thu thu nh p i v i ng i có thu nh p cao 395 144 6 L phí tr c b 165 163 7 Thu x s ki n thi t 37 103 8 Thu phí xăng d u 1 823 851 9 Thu phí, l phí 1 529 494 10 Các kho n thu v nhà và t 588 752 a Thu nhà t 32 334 b Thu chuy n quy n s d ng t 16 699 c Thu ti n thuê t 116 903 d Ti n s d ng t 182 110 e Thu bán nhà thu c s h u nhà n c 240 706 11 Thu khác ngân sách 129 339
 3. 12 Thu các kho n óng góp 115 286 II Thu t h i quan 2 540 164 1 Thu thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu TT B hàng NK 1 540 563 2 Thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu 997 843 3 Thu chênh l ch giá hàng nh p khNu 1 758 III Thu vi n tr không hoàn l i 2 310 B Thu ngân sách a phơng 5 499 944 Trong ó: 1 Thu t các kho n thu c h ng 100% 1 181 764 2 Thu t các kho n thu theo t l phân chia 1 632 686 3 Thu b sung t ngân sách trung ơng 2 059 287 Bi u s U BAN NHÂN DÂN 02/CKQT THÀNH PH HÀ N I QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH NA PHƠNG Ã C H ND THÀNH PH PHÊ CHU N NĂM 2002 (Kèm theo Quy t nh s 19 /2004/Q -UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) ơn v : tri u ng STT Ch tiêu Quy t toán T ng chi ngân sách a phơng 5 020 328 (Bao g m c chơng trình m c tiêu) 1 Chi u t phát tri n 2 557 493 2 Chi phát tri n s nghi p kinh t - xã h i 2 462 835 Trong ó 2.1 Chi s nghi p giáo d c và ào t o 605 443 2.2 Chi s nghi p y t 150 402 2.3 Chi s nghi p khoa h c công ngh và môi tr ng 44 425 2.4 Chi s nghi p văn hoá thông tin 67 790
 4. 2.5 Chi s nghi p phát thanh, truy n hình 18 495 2.6 Chi s nghi p th d c th thao 88 717 2.7 Chi m b o xã h i 113 950 2.8 Chi s nghi p kinh t 690 712 2.9 Chi qu n lý hành chính 423 079 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C A CÁC CƠ QUAN ƠN Ã C CƠ QUAN TÀI CHÍNH TH M NNH (Kèm theo Quy t nh s 19/2004/Q -UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 Quy t STT Tên cơ quan, ơn v toán Chi u Chi CT Chi phát chi t XDCB MTQG tri n SN Chi SN C GD - và P KT-XH T 1 Thành oàn 28 777 13 405 904 14 468 2 851 2 Thành h i ph n 2 430 29 74 2 327 66 3 M t tr n T qu c 2 430 21 40 2 369 4 H i Nông dân 932 35 897 5 H i C u chi n binh 1 093 20 1 073 60 6 Ban Qu n lý ph c 234 234 7 Tr ng cao ng ngh thu t 3 551 3 551 3 461 8 ài phát thanh và truy n hình HN 24 793 9 803 135 14 855 9 S Th d c th thao 128 308 58 283 70 025 10 S Văn hoá thông tin 39 684 5 414 1 095 33 175 142 11 S L -TB&XH 262 751 51 041 151 912 59 798 24 980
 5. 12 S Y t Hà n i 113 690 23 097 3 375 87 218 2 035 13 S Giáo d c ào t o 89 796 7 431 625 81 740 75 041 14 Tr ng cao ng s ph m 12 336 12 336 12 236 15 S Tài chính -V t giá 4 903 4 903 16 S K ho ch ut 8 128 1 309 6 819 17 Ban T ch c chính quy n TP 4 143 4 143 18 Văn phòng H ND và UBND TP 21 002 4 182 16 820 19 Thanh tra Thành ph 3 289 3 289 S Khoa h c công ngh và môi tr- 20 ng 28 194 13 251 14 943 21 S T pháp 3 226 30 3 196 22 Phòng công ch ng s 1 371 371 23 Phòng công ch ng s 2 360 360 24 Phòng công ch ng s 3 410 410 25 Tr ng ào t o cán b LHP 7 071 392 8 6 671 6 456 26 H i ng liên minh HTX 1 216 1 216 27 S Ngo i v 8 451 8 451 28 S Thơng m i 31 232 18 503 12 729 29 S Công nghi p 10 475 6 484 3 991 30 S Du l ch 20 725 15 552 630 4 543 31 Vi n nghiên c u KT XH 1 626 1 626 32 BQL các khu CN và ch xu t HN 1 649 117 1 532 33 Ban ch o GPMB Thành ph 553 15 538 34 UB Dân s gia ình và tr em 4 573 2 571 2 002 35 BQL công ngh thông tin TP 11 687 7 053 4 634 36 VP BC 1000 năm Thăng Long 37 Thành u Hà N i 20 663 20 663 38 S Giao thông công chính 630 377 182 652 447 725 39 S NN & PTNN 74 721 44 701 30 020 40 S Xây d ng 10 225 4 440 5 785 41 S Quy ho ch ki n trúc 6 235 4 028 2 207 42 S a chính - Nhà t 143 417 102 108 41 309 43 Chi c c Ki m lâm 1 429 117 1 312
 6. Ban ch o quy ho ch XD Th 44 ô 610 500 110 45 BQL phát tri n VTCC và xe i n 1 399 450 949 46 LH các t ch c h u ngh 1 010 1 010 47 H i Lu t gia 324 324 48 H i Nhà báo 425 425 49 H i Ch th p 383 7 376 50 H i ông y 83 83 51 Liên hi p các h i KHKT 1 151 1 151 52 LH các h i VHNT HN 1 251 1 251 53 H i ngu i mù HN 431 431 54 CLB Thăng Long 246 246 55 Qu Phát tri n nhà TP 89 89 56 Công an Thành ph HN 40 837 4 182 36 655 57 Quân khu Th ô 37 353 20908 16 445 58 B Ch huy quân s TP 28 218 77 28 141 59 Ban qu n lý các d án tr ng i m 189 416 189 416 60 TCT u t phát tri n nhà Hà N i 53 019 53 019 61 Công ty i n t Hà N i 18 464 18 464 62 LH các xí nghi p xe p xe máy 198 198 Bi u s U BAN NHÂN DÂN 04/CKQT THÀNH PH HÀ N I QUY T TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH C A CÁC HUY N, QU N Ã C CƠ QUAN TÀI CHÍNH TH M NNH NĂM 2002 (Kèm theo Quy t nh s 19 /2004/Q -UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) ơn v : tri u ng T ng thu S b sung NSNN trên T ng chi B sung có m c STT Tên các Qu n, Huy n t NSTP cho a bàn qu n, NSQH tiêu t NSTP NSQH huy n 1 Qu n Hoàn Ki m 210 435 2 950 99 747 38 216
 7. 2 Qu n Ba ình 272 682 2 614 98 905 30 172 3 Qu n ng a 954 631 3 785 136 462 52 983 4 Qu n Hai Bà Trng 1 595 953 4 136 148 598 61 132 5 Qu n Thanh Xuân 58 179 22 787 71 433 27 451 6 Qu n Tây H 58 100 17 883 60 639 21 230 7 Qu n C u Gi y 79 163 16 232 69 310 22 543 8 Huy n Thanh Trì 56 021 31 774 115 834 52 001 9 Huy n Gia Lâm 408 394 34 999 161 805 82 058 10 Huy n Sóc Sơn 42 828 39 456 126 739 71 259 11 Huy n ông Anh 241 636 35 346 154 401 103 738 12 Huy n T Liêm 88 814 31 740 100 686 48 324 CÔNG KHAI D TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH HÀ N I NĂM 2004 D TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ N C TRÊN NA BÀN THÀNH PH Ã C H ND THÀNH PH QUY T NNHNĂM 2004 (Kèm theo Quy t nh s 19 /2004/Q -UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) ơn v : tri u ng STT Ch tiêu D toán A T ng s thu NSNN trên a bàn 23 139 280 I Thu n i a 20 065 280 1 Thu t doanh nghi p nhà n c 11 835 500 2 Thu t doanh nghi p có v n u t n c ngoài 1 942 300 3 Thu t khu v c CTN và d ch v NQD 1 120 000 4 Thu s d ng t nông nghi p 5 Thu thu nh p i v i ng i có thu nh p cao 580 200 6 L phí tr c b 200 000 7 Thu x s ki n thi t 50 000 8 Thu phí xăng d u 405 000 9 Thu phí, l phí 2 052 730 10 Các kho n thu v nhà và t 1 258 700
 8. a Thu nhà t 28 000 b Thu chuy n quy n s d ng t 30 000 c Thu ti n thuê t 100 700 d Ti n s d ng t 1 000 000 Trong ó: Thu t u giá quy n s d ng t 700 000 e Thu bán nhà thu c s h u nhà n c 100 000 11 Thu khác ngân sách 209 500 12 Thu hoa l i công s n , qu t công ích... t i xã 91 350 13 Thu t u thô 320 000 II Thu t h i quan 3 074 000 1 Thu thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu TT B hàng NK 1 970 000 2 Thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu 1 099 000 3 Thu chênh l ch giá hàng nh p khNu 5 000 III Thu vi n tr không hoàn l i B Thu ngân sách a phơng 5 387 856 1 Thu t các kho n thu c h ng 100% 1 046 162 2 Thu t các kho n thu theo t l phân chia 3 109 868 3 Thu t u giá quy n s d ng t 700 000 4 Thu b sung t ngân sách trung ơng 531 826 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Bi u s 02/CKDT D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NA PHƠNG Ã C H ND THÀNH PH QUY T NNH NĂM 2004 (Kèm theo Quy t nh s 19 /2004/Q -UB ngày 17 tháng 02 năm 2004c a UBND Thành ph Hà N i) ơn v : tri u ng STT Ch tiêu D toán T ng chi ngân sách a phơng (I+II) 5 387 856 I T ng s chi ngân sách a phơng 5 281 126 (Cha bao g m chơng trình m c tiêu)
 9. 1 Chi u t phát tri n 2 521 500 2 Chi phát tri n s nghi p kinh t - xã h i 2 600 000 Trong ó 2.1 Chi s nghi p giáo d c và ào t o 756 760 2.2 Chi s nghi p y t 154 600 2.3 Chi s nghi p khoa h c công ngh và môi tr ng 55 882 2.4 Chi s nghi p văn hoá thông tin 58 400 2.5 Chi s nghi p phát thanh, truy n hình 18 650 2.6 Chi s nghi p th d c th thao 48 200 2.7 Chi m b o xã h i 96 500 2.8 Chi s nghi p kinh t 605 500 2.9 Chi qu n lý hành chính 425 000 3 Chi th c hi n c i cách ti n lơng năm 2004 50 000 4 D phòng 109 626 Chi cho chơng trình m c tiêu qu c gia và a phơng c cân i vào II 106 730 NS P 1 Chơng trình xoá ói gi m nghèo và vi c làm 7 220 2 Chơng trình dân s và KHH gia ình 7 915 3 Chơng trình thanh toán b nh xã h i, d ch nguy hi m và HIV/AIDS 7 693 4 Chơng trình n c s ch và v sinh nông thôn 50 5 Chơng trình văn hoá 9 812 6 Chơng trình giáo d c - ào t o 10 600 7 Chơng trình ào t o v n ng viên tài năng qu c gia 6 000 8 Chơng trình phòng ch ng t i ph m 1 000 9 Chơng trình phòng ch ng ma tuý 23 000 10 Chơng trình phòng ch ng t n n m i dâm 2 500 11 Chơng trình chăm sóc tr em 600 12 Chơng trình công ngh thông tin 26 980 13 D án 5 tri u ha r ng 610 14 M c tiêu khác 2 750
 10. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I D TOÁN CHI NGÂN SÁCH C A CÁC CƠ QUAN ƠN V Ã C C P CÓ TH M QUY N GIAO N (Kèm theo Quy t nh s 19 /2004/Q -UB ngày 17 tháng 02 năm 200 STT Tên cơ quan, ơn v DT chi Chi u Chi CT Chi phát t XDCB MTQG tri n SN Chi SN và P KT-XH GD - T I Các S , Ban, Ngành 1 Thành oàn 8 282 50 300 7 932 2 004 2 Thành h i ph n 1 422 50 1 372 66 3 M t tr n T qu c 1 140 1 140 4 H i Nông dân 948 50 898 5 H i C u chi n binh 1 436 1 436 62 6 Ban Qu n lý ph c 1 680 150 1 530 7 Tr ng cao ng ngh thu t 4 525 4 525 4 525 8 ài phát thanh và truy n hình HN 16 600 600 16 000 9 S Th d c th thao 88 584 38 310 6 000 44 274 10 S Văn hoá thông tin 41 348 9 280 9 812 22 256 11 S L -TB&XH 103 042 29 372 13 370 60 300 22 800 12 S Y t Hà n i 131 819 38 188 7 693 85 938 2 387 13 S Giáo d c ào t o 126 862 6 230 6 800 113 832 108 586 14 Tr ng cao ng s ph m 12 447 12 447 12 447 15 S Tài chính HN 5 084 5 084 16 S K ho ch ut 5 301 1 320 3 981 17 S N iv 1 522 1 522 18 Văn phòng H ND và UBND TP 15 258 580 3 550 11 128 19 Thanh tra Thành ph 2 236 2 236
 11. 20 S Khoa h c công ngh 33 746 100 33 646 21 S T pháp 2 853 2 853 22 Phòng công ch ng s 1 338 338 23 Phòng công ch ng s 2 205 205 24 Phòng công ch ng s 3 366 366 25 Phòng công ch ng s 4 452 452 26 Tr ng ào t o cán b LHP 9 036 70 8 966 8 886 27 H i ng liên minh HTX 906 906 28 S Ngo i v 2 648 2 648 29 S Thơng m i 16 067 6 450 9 617 30 S Công nghi p 15 798 9 600 6 198 31 S Du l ch 17 847 16 600 1 247 32 Vi n nghiên c u KT XH 1 662 1 662 33 BQL các khu CN và ch xu t HN 1 478 120 1 358 34 Ban ch o GPMB Thành ph 493 50 443 35 UB Dân s gia ình và tr em 9 226 8 315 911 36 BQL công ngh thông tin TP 84 963 62 430 21 900 633 37 VP BC 1000 năm Thăng Long 2 610 2 400 210 38 Thành u Hà N i 31 563 1 480 30 083 39 S Giao thông công chính 978 492 477 630 1 530 499 332 482 40 S NN & PTNN 108 895 70 015 50 38 830 41 S Xây d ng 13 623 8 270 5 353 42 S Quy ho ch ki n trúc 9 211 6 600 2 611 43 S Tài nguyên MT và Nhà t 44 850 16 450 28 400 44 Chi c c Ki m lâm 3 460 50 3 410 45 BQL u t và XD khu ô th m i 888 200 688 46 BQL phát tri n VTCC và xe i n 1 767 450 1 317 47 LH các t ch c h u ngh 938 20 918 48 H i Lu t gia 176 176 49 H i Nhà báo 397 397 50 H i Ch th p 301 301 51 H i ông y 95 95 52 Liên hi p các h i KHKT 1 406 1 406
 12. 53 LH các h i VHNT HN 777 777 54 H i ngu i mù HN 416 416 55 CLB Thăng Long 269 269 56 Công an Thành ph HN 130 24 050 26 200 57 Quân khu Th ô 14 600 10 150 58 B Ch huy quân s TP 33 421 10 270 23 151 BQL các d án tr ng i m phát 59 421 000 421 000 tri n ô th HN 60 TCT u t phát tri n nhà HN 27 880 27 880 61 Công ty i n t HN 1 350 1 350 B Xây d ng (T ng công ty 62 100 100 HUD) Thanh quy t toán và h tr các 63 30 470 30 470 t nh II Kinh phí i u hành t p trung 1 KP t ng quà t t CB H.trí, m t s c 17 000 17 000 2 K.phí ào t o CB công oàn 320 320 320 3 K.phí ho t ng H ND TP 1 700 1 700 Kinh phí ho t ng c a 10 Ban 4 ch nhi m chơng trình công tác 500 500 c a Thành u 5 K.phí h tr ngành d c 2 500 2 500 Thành l p Qu u ãi, khuy n 6 5 000 5 000 5 000 khích và ào t o tài năng HN 7 K.phí khen th ng thi ua 5 000 5 000 8 KP chuNn b KN 1000 năm TL 10 000 10 000 9 Chi oàn ra (h c t p, K.sát NN) 6 000 6 000 Kinh phí rà soát, xây d ng các văn 10 2 000 2 000 b n pháp quy c a TP 11 Kinh phí mua ô tô S , ngành 10 000 10 000 12 CT xúc ti n ut 5 000 5 000 13 B sung v n Qu khuy n nông 5 000 5 000 B sung v n Qu qu c gia gi i 14 5 000 5 000 quy t vi c làm
 13. Thành l p qu xúc ti n thơng m i (CT xúc ti n thơng m i, th ng 15 5 000 5 000 xu t khNu, ho t ng TT giao d ch n c ngoài...) 16 Kinh phí thay SKG 20 000 20 000 20 000 Kinh phí biên so n giáo trình 17 6 000 6 000 6 000 THCN và d y ngh Kinh phí biên so n giáo trình c a 18 500 500 500 Tr ng C ngh thu t Kinh phí biên so n giáo trình c a 19 700 700 700 Tr ng i Lê DuNn 20 Kinh phí ào t o, b i d ng CB 2 000 2 000 2 000 K.phí th c hi n án "M t s bi n pháp nâng cao ch t l ng gi ng d y, h c t p các b môn 21 khoa h c Mác-Lê nin, t t ng 470 470 470 HCM trong các tr ng i h c, cao ng, môn chính tr trong các tr- ng THCN và DN" 22 Kinh phí b u c H ND các c p 5 000 5 000 Kinh phí cho các ho t ng k 23 10 000 10 000 ni m 50 năm gi i phóng Th ô Kinh phí tham d h i ngh các 24 1 000 1 000 thành ph l n Châu á U BAN NHÂN DÂN Bi u s THÀNH PH HÀ N I 04/CKDT D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH C A CÁC HUY N, QU N Ã C CƠ QUAN CÓ TH M QUY N GIAO NĂM 2004 (Kèm theo Quy t nh s /2004/Q -UB ngày tháng 02 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) ơn v : tri u ng
 14. T ng thu S b sung NSNN trên T ng chi B sung có m c STT Tên các Qu n, Huy n t NSTP cho a bàn qu n, NSQH tiêu t NSTP NSQH huy n 1 Qu n Hoàn Ki m 289 377 95 977 2 Qu n Ba ình 199 680 30 292 98 920 3 Qu n ng a 240 820 40 720 128 794 4 Qu n Hai Bà Trng 228 180 30 998 117 100 5 Qu n Thanh Xuân 79 290 56 885 86 237 6 Qu n Tây H 250 490 40 286 123 458 7 Qu n C u Gi y 110 070 45 487 88 657 8 Qu n Hoàng Mai 99 090 72 110 110 095 9 Qu n Long Biên 171 860 76 157 138 867 10 Huy n Thanh Trì 73 170 85 816 116 717 11 Huy n Gia Lâm 34 733 90 795 113 056 12 Huy n Sóc Sơn 74 515 128 820 159 199 13 Huy n ông Anh 127 350 118 439 167 918 14 Huy n T Liêm 135 740 81 432 145 628
Đồng bộ tài khoản