Quyết định số 19/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
92
lượt xem
15
download

Quyết định số 19/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2005/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho cây rau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2005/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ****** ********* S 19/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C B O V TH C V T S D NG CHO CÂY RAU B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c vào Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: Danh m c thu c b o v th c v t s d ng cho cây rau (có danh m c kèm theo) g m: 1. Thu c tr sâu: 49 ho t ch t v i 91 tên thương phNm 2. Thu c tr b nh: 4 ho t ch t v i 108 tên thương phNm 3. Thu c tr c : 5 ho t ch t v i 5 tên thương phNm 4. Thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng: 9 ho t ch t v i 1 tên thương phNm 5. Ch t d n d côn trùng: 1 ho t ch t v i 1 tên thương phNm 6. Thu c tr c sên: 1 ho t ch t v i 1 tên thương phNm i u 2. Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh này ư c th c hi n theo Thông Tư s 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hóa thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh s 46/2001/Q - TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001, c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005 và Quy t nh s 14/2002/Q -BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy nh v th t c ăng ký; s n xu t, gia công, sang chai, óng gói; xu t khNu, nh p khNu; buôn bán; b o qu n, v n chuy n s d ng; tiêu h y; nhãn thu c; bao bì, óng gói; h i th o qu ng cáo thu c b o v th c v t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. C c trư ng C c B o v th c v t V trư ng V Khoa h c Công ngh , Chánh văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 3. DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG TRÊN RAU (Ban hành kèm theo Quy t nh S 19/2005/Q -BNN ngày 24 tháng 3 năm 2005 c a B Nông nghi p và PTNT). S Tên ho t ch t Nhóm Tên thương D ch h i Cây Li u lư ng Th i T chúc xin ăng ký th c ph m (Pest) tr ng gian (Common name) (Dose) (Applicant) t c a (Crop) cách (Trade name) thu c ly (Phi) (toxicit y class) Thu c tr sâu 1 Abamectin 1b Abatimec sâu tơ b pc i 0.3 - 0.4 7 Công ty TNHH TM ng Xanh 1.8 EC lít/ha 1b Alfatin 1.8 EC sâu tơ b pc i 0.15 - 0.3 3 Công ty TNHH Alfa lít/ha (SaiGon) 1b Binhtox 1.8 sâu tơ b pc i 0.4 - 0.5 7 Jiangyin Jianglian Ind. EC lít/ha Trade Co., Ltd sâu xanh C i xanh 0.4 lít/ha 7 bư m tr ng dòi c lá Cà chua 0.5 lít/ha 7 1b Bringhtin sâu tơ b pc i 0.3 - 0.7 7 Công ty TNHH Hóa Nông H p Trí 1.8 EC lít/ha
 4. 1b Dibamec sâu tơ b pc i 0.3 - 0.5 3 Công ty TNHH Nông dư c i n Bàn 1.8 EC lít/ha 1b Hifi 1.8 EC sâu tơ b pc i 0.5 - 0.7 7 Công ty TNHH TM lít/ha ACP 1b Mortac 1.8 EC sâu tơ b pc i 0.4 lít/ha 7 Công ty c ph n v t Tư BVTV Hà N i 1b Nockout 1.8 sâu tơ b pc i 0.025 - 6 Công ty TNHH TM - EC DV Thanh Sơn Hóa 0.05% Nông 1b Plutel 0.9 EC sâu tơ b pc i 0.6 - 0.7 7 Guizhou CVC INC. lít/ha (T ng công ty Thương m i Zhongyue Quý Châu Trung Qu c) 1b T p Kỳ 1.8 EC sâu tơ b pc i 0.3 - 0.5 3 Vi n Di truy n Nông nghi p lít/ha 1b Vertimec 1.8 sâu tơ b pc i 0.3 - 0.5 5 Syngenta Vietnam Ltd EC lít/ha dòi c lá cà chua 0.3 - 0.5 5 lít/ha 1b Vibamec 1.8 dòi c lá cà chua 0.15 - 0.2 7 Công ty Thu c sát trùng EC lít/ha Vi t Nam 2 Abamectin 0.2% 1b Song Mã 24.5 sâu tơ rau h hoa 0.8 lít/ha 3 Vi n Di truy n + (d u khoáng và 3 EC th p t Nông nghi p
 5. d u hoa tiêu) 24.3% 3 Abamectin 1b Abamix b trĩ dưa chu t 1.2 - 1.5 7 Công ty c ph n 0.45% + kg/ha Nicotex 2 1.45 WP Imidacloprid 1.0% 4 Acephate (min 3 Anitox 50 SC r p rau 0.6 - 1.0 7 Công ty c ph n TST 97%) lít/ha C n Thơ, thành ph C n Thơ 3 Monster 40 sâu tơ rau c i 0.8 - 1.2 7 Công ty TNHH Nông EC lít/ha dư c i n Bàn Monster 75 r y dưa 0.8 - 1.2 7 EC kg/ha 3 Orthene 97 sâu tơ B pc i 0.4 - 0.6 3 Aysta Agro lít/ha Pellet Vietnam Corp. sâu xanh Cà chua 0.4 - 0.6 3 lít/ha 5 Artemisinin Visit 5 EC sâu khoang, Rau 3.0 - 5.0 4 Xí nghi p SX Hóa ch t lít/ha NN Hà N i (PAC) sâu xanh, sâu tơ 6 Azadirachtin 3 Aza 0.15 EC sâu tơ b pc i 1.6 - 2.0 7 Magrow Pte Ltd lít/ha 3 Azannong sâu tơ b pc i 1.5 lít/ha 3 Công ty TNHH An 0.03 EC Nông
 6. 3 A-zannong sâu tơ b pc i 0.7 lít/ha 3 0.15 EC 3 Jasper 0.3 EC sâu tơ rau h hoa 0.2 - 0.3 7 Công ty TNHH Nông th p t dư c i n Bàn lít/ha 3 Neem Bond – sâu tơ b pc i 2.5 - 3.0 3 Rangsit Agri - Eco.Ltd A EC lít/ha (1000ppm) 3 Nimbecidine sâu tơ rau 2.0 - 2.5 3 JJ – Degussa 0.03 EC lít/ha Chemicals (S) PTE Ltd 3 Vineem r p rau 0.5 - 0.7 7 Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 1500 EC lít/ha 3 Biobit 16 K sâu xanh b pc i 0.5 - 1.0 B t kỳ Forward 7 Bacillus WP kg/ha International Ltd thuringiensis Biobit 32 B sâu xanh b pc i 1.0 - 2.0 B t kỳ var.Kurstaki) FC kg/ha 3 Biocin 16 WP sâu tơ rau c i 0.75 - 1.2 7 Công ty TNHH 1 TV kg/ha B o v th c v t Sài Gòn sâu xanh da u 0.75 - 1.2 7 láng kg/ha Biocin8000 sâu tơ rau c i 1.5 - 2.4 7 SC lít/ha sâu xanh da u 1.5 - 2.4 7 láng lít/ha
 7. sâu tơ b pc i 1.5 - 2.4 7 lít/ha 3 Crymax® 35 sâu tơ b pc i 2.0 - 2.5 1 Cali - Parimex Inc WP kg/ha 3 Delfin WG sâu tơ rau 0.5 - 1.5 3 Certis USA kg/ha (32 BIU) sâu o u 0.25 - 1.75 3 kg/ha 3 Dipel 3.2 WP sâu xanh da u 0.8 - 1.0 5 Valent Biosciences láng kg/ha Corporation USA sâu tơ rau 0.8 - 1.0 5 kg/ha 3 Dipel 6.4 DF sâu tơ b pc i 0.5 - 1.0 5 kg/ha 4 Finbiotox - P sâu khoang, sâu Rau h hoa 1.0 - 1.35 Vi n công nghi p th c tơ sâu xanh th p t kg/ha phNm, Hà N i 16000 IU/mg b t sâu khoang, sâu u 1.6 - 2.0 xanh kg/ha 4 Firibiotox - C sâu khoang, sâu Rau h hoa 5.4 - 8.1 Vi n Công nghi p th c 3 t bào t /ml tơ, sâu xanh th p t lít/ha phNm, Hà N i d ch cô c sâu khoang, sâu u 8.1 - 12.0 xanh lít/ha 3 Forwabit sâu xanh B pc i 0.5 - 1.0 5 Forward International kg/ha Ltd 16 WP
 8. Forwabit sâu xanh B pc i 1.0 - 2.0 5 kg/ha 32 B FC 3 Jiabat 15 sâu tơ, sâu B p c i 0.5 - 1.0 3 Jia Non Enterprise WDG xanh bư m kg/ha Co Ltd, Taiwan tr ng 3 Kuang Hwa sâu tơ, sâu B p c i 0.5 – 1.0 3 Kuang Hwa Chem, Co., xanh bư m kg/ha Ltd Bao WP tr ng 16000 IU/mg 3 MVP 10 FS sâu tơ, sâu rau 5 - 6 lít/ha 3 Cali - Panmex Inc xanh 3 Shian 32 WP sâu tơ rau h hoa Pha 10 g/ 14 Công ty TNHH SX - th p t bình 10 lít TM - DV Tobon (3200 IU/mg) 3 Thuricide HP sâu tơ b pc i 0.3 - 1.0 5 Certis USA kg/ha sâu xanh cà chua 0.3 - 1.0 5 kg/ha Thuricide OF sâu tơ b pc i 0.75 - 1.0 1 lít/ha 36 BIU 3 Vi - BT sâu ăn lá rau 1.0 - 2.0 5 Công ty Thu c sát trùng kg/ha Vi t Nam 16000 WP Vi - BT sâu tơ b pc i 0.5 - 1.0 5 kg/ha
 9. 32000 WP sâu xanh da u 0.5 - 1.0 5 láng kg/ha 3 V.K 16 WP sâu tơ rau 1.0 - 2.0 5 Công ty v t Tư b o v kg/ha th c v t I V.K 32 WP sâu tơ rau 0.5 - 1.2 5 kg/ha 8 Bacillus 3 Kuraba WP b trĩ dưa chu t 0.5 - 0.6 3 – 5 Công ty TNHH S n thuringiensis 1b kg/ ha ngày phNm Công Ngh Cao (var.Kurstaki) sâu xanh, sâu rau h hoa 0.5 - 0.6 3 – 5 1.9% + tơ, sâu o, dòi th p t ngày kg/ha Abamectin 0.1% c lá sâu xanh, dòi cà chua 0.5 – 0.6 3 – 5 c lá kg/ha ngày 9 Bacillus 3 TP – Th n t c sâu xanh cà chua 0.4 – 0.6 3 Công ty TNHH Thành Thuringiensis 16.000 IU lít/ha Phương var. T 36 10 Bacillus 3 Aztron sâu xanh da u 0.2 – 0.4 3 Doanh nghi p Tư nhân láng Tân Quy thuringiensis 7000 DBMU lít/ha. (var. aizawai) sâu tơ rau 0.2 - 0.4 lít/ha
 10. Aztron DF sâu tơ b p c i, c i 400 – 600 2 xanh 3500 DMBU g/ha sâu xanh da cà chua, c i 400 – 600 láng xanh g/ha sâu khoang c i xanh 400 – 600 g/ha 3 Aizabin WP sâu xanh, sâu rau h hoa 0.5 – 0.6 1 Công ty TNHH S n tơ, sâu o th p t kg/ha phNm Công Ngh Cao sâu xanh, sâu cà chua 0.5 – 0.6 1 khoang, sâu o kg/ha Bathurin S 3 x sâu tơ rau 200 ml/ Không Vi n công ngh sau thu 9 9 ho ch Hà N i 10 - 5 x 10 8 –10 lít bt/ml 3 Xentari Sâu tơ B pc i 1.5 – 2.5 5 Valent Bio Sciences 35 WDG kg/ha Corporation USA Xentari 15 FC Sâu tơ B pc i 1.0-1.5 3 lit/ha 11 Bacillus 4 C ng h p Sâu v bùa Rau c i 0.4- 1.0 5 Công ty h p danh sinh h c nông nghi p Sinh huringiensis 32 BTN Sâu tơ, b kg/ha Thành, (var.izawai) Nh y, sâu 32000 IU + thành ph H Chí Minh khoang Nosema
 11. sp(nguyên linh ng v t có bàot ) 5 x 107 bt/g + eauveria bassiana 1 x 107 bt/g Sâu khoang Rau húng 0.4 – 10 5 Sâu v bùa Dưa chu t kg/ha 5 12 Bacillus thu Bitadin WP sâu ăn lá, sâu rau 0.6 - 0.75 kx Vi n Di truy n Nông thuringiensis c tơ, sâu xanh, kg/ha nghi p vi var.urstaki sâu khoang 16.000 IU + sin h Granulosis virus 100.000.000 PIB sâu tơ sâu Bacillus 13 BT-H + 107 khoang, r p rau h hoa 5 Tr ng Hùng, 80 thuringiensis bàot /mg Bùi Th Xuân, à L t var.smosisiensis 3 th p t d ng b t
 12. hòa nư c . dòi c lá, sâu 0.10% c qu r p, u côve 5 sâu khoang . R p, sâu c qu , sâu cà chua 5 khoang sâu tơ Beauveria 14 bassianaVuill b pc i 0.10% Beauveria Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông r p Carbaryl 15 (min 99.0%) cà chua 0.10% 7 Kuang Hwa Carbavin Chem.Co., Ltd 2 85 WP sâu tơ Chlorfluanzuron 200 g/5 16 (min 94%) b pc i lít nư c 3 Atabron5EC Ishihara Sangyo Kaisha 3 Ltd
 13. 1.0-1.5 k/ha 0.5 – 0.75 lít /ha 17 Cnidiadin 3 Hetsau sâu xanh, rau h hoa 0.3 – 0.4 5 công ty TNHH bư m tr ng, 0.4EC th p t lít /ha B ch Long sâu tơ 18 Cypermethrin 2 Secsaigon b pc i 0.5 – 1.0 7 Công ty TNHH 1 TV sâu tơ (min 90%) 10 ME lít/ha B o v th c v t Sài Gòn Secsaigon 5 b pc i 1.0 – 7 sâu tơ ME 1.5lít/ha
 14. Trigard 120 – 400 Syngenta Vietnam Ltd 19 Cyromazin 3 75 WP dòi c lá cà chua g/ha 7 120 – 400 dòi c lá dưa chu t g/ha 7 Trigard100 SL dòi c lá dưa chu t 0.75-2.25 7 lít/ha 20 Deltamethrin 2 Decis 25 tab r p rau 1 tab/81 3 (min 98%) of water sâu khoang rau c i 50-60 3 Bayer Vietnam Ltd (BVL) g/ha Syngenta Vietnam Ltd 21 Diafenthiuron 3 Pegasus sâu xanh, sâu súp lơ 0.5 – 1.0 7 ăn lá, sâu tơ min 97%) 500 SC (Po Lo lít/ha 500 SC) sâuxanh, sâu b pc i 0.5 – 1.0 7 ăn lá, sâu tơ lít/ha Sâu xanh, sâu
 15. ăn lá cà chua 0.5 – 1.0 7 lít/ ha Sâu xanh, sâu ăn lá dưa chu t 0.5 – 1.0 7 lít/ha 22 Dimethoate 2% + 2 BM - Tigi 5 H Sùng t b pc i 25 - 30 7 Công ty CP VT NN Isoprocarb 3% 2 kg/ha Ti n Giang, t nh Ti n Giang D u botanic + 23 mu i ka li Thu c sâu sâu tơ b p c i, 2.7 - 5.4 Công ty Hóa phNm sinh h c Thiên Thiên Nông rau c i kg/ha Nông 1 DD Emamectin Proclaim (Avermectin B1a 24 2 sâu tơ b pc i 0 65 - 1.0 3 90% + 1.9 EC Syngenta Vietnam Ltd Avermectin lít/ha Blb 10%) Etofenprox Trebon 20 WP Mitsui Chemicals., lnc 25 (min 96%) 3 sâu khoang b pc i 0 5 - 0.6 5 kg/ha Trebon 30 EC r ym m b pc i 0 3 - 0.5 5 lít/ha
 16. Fenitrothion Ofatox400 WP Công ty v t Tư b o v th c v t I 26 200g/kg + 2 r p mu i rau 1.2 - 1.5 7 Trichlorfon 2 kg/ha 200g/kg 27 Fipronil 2 Tango 50 SC bo trĩ dưa chu t 0 4 - 0.5 5-7 Công ty v t Tư b o v (min 97%) lít/ha ngày th c v t I r p mu i b pc i 0 4 - 0.5 5-7 lít/ha ngày Tango 800 bo trĩ dưa chu t 25 - 30 5-7 WG g/ha ngày r p mu i b pc i 25 - 30 5-7 g/ha ngày 28 Imidacloprid 2 b trĩ dưa chu t 0 3 - 0.4 7 Canon 100 SL Công ty c ph n RST (min 96%) lít/ha C n Thơ, thành ph C n Thơ 2 b trĩ dưa chu t 0.15- 0.225 3 Confidor lít/ha Bayer Vietnam Ltd 100 SL 0 27- 0.33 (BVL) 29 Indoxacarb 3 sâu tơ b pc i lít/ha 5 Ammate Dupont Vietnam Ltd
 17. 150 SC 0 5 - 1.0 30 Lufenuron 3 sâu tơ rau lít/ha 7 min 96%) Match 050 EC Syngenta Vietnam Ltd 31 Matrine (d ch 3 sâu xanh rau h hoa 0 5 - 0.8 3 chi t t cây kh L c Sơn bư m tr ng, th p t lít/ha Vi n Di truy n Nông sâm) nghi p 26 DD sâu tơ 3 Sokupi 0.36 sâu xanh rau h hoa 10ml/bình 3 Công ty TNHH Trư ng AS bư m tr ng, th p t 8 - 10 lít Th nh sâu tơ r p mu i c ib 10m/bình 3 8 - 10 lít sâu khoang u cô ve 10ml/bình 3 8 - 10 lít b trĩ dưa chu t 10ml/bình 3 8 - 10 lít b nh y c i xanh 0 3 - 0.6 3 lí/ha sâu xanh cà chua 10ml/bình 3 8 - 10 lít
 18. 32 Matirne + 3 Abecyny sâu xanh b pc i 0 3 - 0.4 10 Công ty TNHH TM - SX Ng c Y n Abamectin 0.2% 1b 2.2 EC lít/ha Nereistoxin 33 (Dimehypo) 2 Vi Tha Dan dòi c lá rau c i 0 6 - 0.8 7 Công ty TNHH Vi t 1 Th ng, B c Giang (min 90%) 95 WP kg/ha Guizhou CVC INC. 2 Shachong sâu ăn lá rau 1 5 - 3.0 7 (T ng công ty Thương Shuang 18 SL lít/ha m i Zhongyue Quý Châu Trung Qu c) Shachong sâu ăn lá Rau 0 6 - 0.8 7 Shuang 90 WP kg/ha Shachong sâu tơ, sâu Rau 0 6 - 0.8 7 Shuang 95 WP xanh, r p kg/ha 34 Novaluron 3 Rimon 10 EC .sâu tơ b pc i 0. 75 - 1.0 2 Makhteshim Chem. Ltd (min 96%) lít/ha 35 NPV (Nuclear Vicin - S 1011 .sâu xanh da hành tây 0 5 - 0.7 Trung tâm NC bông Nha H polyhedrosis PIB láng lít[ha virus) 2 Se ba 4.10 9 sâu xanh da t 0 5 - 0.7 2 Phân vi n công ngh rau thu ho ch, thành PIB/ML, 2.
 19. 1010 láng. lít/ha ph H Chí Minh PIB/G sâu xanh da hành 0 5 - 0.7 NPV - S.I láng lít/ha 36 (Nuclear 4 ViS1 1.5 x 10 9 sâu khoang rau 24g/8 - 10 Vi n B o v th c v t Polyhedrosis PIB/G b t lít virus) sâu khoang cà chua 24 g/8 - 10lít sâu khoang u 24 g/8 - 10lít sâu khoang hành 24 g/8 - 10lít 37 NPV - Ha 4 ViHa 1.5 x sâu xanh Rau 24 g/8 10 Vi n B o v th c v t (Nuclear 109 lít olyhedrosis PIB/G b t sâu xanh cà chua 24 g/8 - virus) 10lít 24 g/8 - sâu xanh u 10lít 24 g/8 - sâu xanh hành 10lít 2 sâu xám rau 20.0- 30.0 7 FMC InternationalSA. 111 Paseo de Roxas,
 20. 38 Permethrin Pounce 1 . 5 G kg/ha Makati 1229 Phihppines (min 92%) Guizhou CVC INC. 39 Pirimicarb 2 r p rau c i 250 - 280 3-7 T ng công ty rhương m i Zhongyue Quý min 95%) Ahoado 50 g/ha ngày Châu rrung Qu c) WP Crompton 40 Propargite nh n rau 0.49- 0.98 7 Manufacturing Co., min 85%) lít/ha Inc, USA Comite(R) 73 EC nh n u 0.49- 0.98 7 lít/ha 41 Pyridaphenthin 3 Ofunack 40 sâu ăn lá, r p, Rau 1 0 - 1.5 7 Mitsui Chemicals., Inc (min 95%) EC ru i lít/ha Rotenone 2 Dibaroten sâu xanh c ib 8.0 kg/ha 3 Công ty TNHH Nông 5 WP dư c i n Bàn 42 sâu xanh dưa chu t 8.0 kg/ha 3 Dibaroten sâu xanh da 2 b pc i 5.0 - 8.0 3 5 WP, 5 G láng,sâu kg/ha xanh,sâu tơ r y
Đồng bộ tài khoản