Quyết định số 19/2005/QĐ-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2005/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 19/2005/qđ-bnv', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2005/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 19/2005/QĐ-BNV Hà N i , Ngày 25 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T B N ĐI U L C A H I C NG - ĐƯ NG TH Y - TH M L C Đ A VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy đ nh v quy n l p H i; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 45/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 quy đ nh v t ch c, ho t đ ng và qu n lý H i; Xét đ ngh c a Ch t ch H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi chính ph , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t b n Đi u l H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam đã đư c Đ i h i nhi m kỳ I ngày 18/9/2004 c a H i thông qua. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Ch t ch H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đ Quang Trung ĐI U L H I C NG - ĐƯ NG TH Y - TH M L C Đ A VI T NAM Chương 1 TÊN H I, TÔN CH , M C ĐÍCH Đi u 1. Tên g i: H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam Tên giao d ch: Vietnam Association of Port - Waterway - Offshore Engineering. Vi t t t: VAPO. Đi u 2. Tôn ch , m c đích H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam là t ch c xã h i ngh nghi p t nguy n, t p h p và đoàn k t các h i viên t p th và cá nhân ho t đ ng trong lĩnh v c xây d ng ngành C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam, cùng nhau ph n đ u phát tri n ngành, góp ph n xây d ng xã h i văn minh, dân giàu nư c m nh. Đi u 3. V trí H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam là H i thành viên chuyên ngành c a T ng h i Xây d ng Vi t Nam.
  2. H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam đư c gia nh p các t ch c các H i cùng ngành trong khu v c và qu c t . Vi c gia nh p ph i theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Tùy theo tình hình ho t đ ng, H i có th thành l p văn phòng đ i di n ho c các chi h i tr c thu c m t s đ a phương và các t ch c khác c a H i theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 4. Ph m vi ho t đ ng H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam ho t đ ng trên ph m vi c nư c, tr s đ t t i Hà N i, có bi u tư ng, có tư cách pháp nhân, có tài kho n (ti n Vi t Nam và ngo i t ) t i ngân hàng, Kho b c Nhà nư c, có con d u riêng và có cơ quan ngôn lu n (t p chí, n ph m...). Chương 2 NHI M V VÀ QUY N H N Đi u 5. Nhi m v c a H i 1. T p h p, đ ng viên, giúp đ các H i viên c a H i phát huy truy n th ng đoàn k t, nâng cao trình đ chuyên môn và đ o đ c ngh nghi p. 2. Th c hi n ch c năng tư v n, ph n bi n, giám đ nh xã h i liên quan đ n ngành C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a. 3. T ch c th c hi n các ho t đ ng khoa h c và công ngh chuyên ngành: tư v n xây d ng; đ tài nghiên c u và ng d ng; tiêu chu n k thu t; đào t o; chuy n giao công ngh ; b i dư ng chuyên môn và nghi p v ... 4. Th c hi n nhi m v h i thành viên c a T ng h i Xây d ng Vi t Nam. H p tác v i các h i khoa h c k thu t trong nư c, khu v c và th gi i theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. B o v quy n l i h p pháp c a các H i viên. Đi u 6. Quy n h n c a H i 1. Đ i di n cho H i viên trong các ho t đ ng có liên quan đ n tôn ch , m c đích và nhi m v c a H i. 2. M r ng quan h h p tác v i các t ch c qu c t và các t ch c khoa h c công ngh trong và ngoài nư c liên quan đ n ho t đ ng chuyên môn c a H i. 3. B o tr , giúp đ h i viên tri n khai các ho t đ ng nghiên c u khoa h c và công ngh , tham gia đánh giá các công trình khoa h c, các d án thu c lĩnh v c c ng, đư ng th y, th m l c đ a. 4. Đư c xu t b n tài li u chuyên môn, b n tin c a H i theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. H i đư c gây qu đ t trang tr i kinh phí ho t đ ng c a mình. Qu H i b ng ngu n thu t h i phí, tài tr c a h i viên; tài tr c a các t ch c trong và ngoài nư c và các ngu n thu t các ho t đ ng khoa h c công ngh , các d ch v khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n quy n h n thành viên c a T ng h i Xây d ng Vi t Nam đư c quy đ nh trong Quy ch ho t đ ng c a T ng h i. Chương 3 H I VIÊN Đi u 7. H i viên c a H i. H i viên c a H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam bao g m h i viên t p th , h i viên cá nhân, h i viên danh d và h i viên liên k t. Đi u 8. H i viên t p th và h i viên cá nhân 1. H i viên t p th Các T ch c c a Vi t Nam (T ng công ty, Công ty, Vi n, Trư ng...) ho t đ ng trong lĩnh v c xây d ng C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a t nguy n làm đơn xin gia nh p thì đư c xem xét và công nh n là H i viên t p th .
  3. 2. H i viên cá nhân Công dân Vi t Nam là nh ng chuyên gia ho t đ ng trong lĩnh v c nghiên c u, đào t o, tư v n, xây d ng... liên quan đ n ngành C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a, không có đi u ki n tham gia vào h i viên t p th , t nguy n làm đơn xin gia nh p H i, thì đư c xem xét và công nh n là H i viên cá nhân. Đi u 9. H i viên danh d Các công dân, t ch c c a Vi t Nam không có đi u ki n tr thành h i viên t p th ho c h i viên cá nhân c a H i, nhưng có công v i H i thì đư c H i công nh n là H i viên danh d . Đi u 10. H i viên liên k t Các T ch c có y u t nư c ngoài (các Liên doanh, Doanh nghi p có 100% v n nư c ngoài) ho t đ ng t i Vi t Nam, có đóng góp cho s phát tri n c a H i, tán thành Đi u l H i, thì đư c H i xem xét công nh n là H i viên liên k t. Đi u 11. Th th c gia nh p H i 1. Các t p th , cá nhân mu n gia nh p H i thì ngư i đ i di n c a t ch c ho c cá nhân ph i làm đơn xin gia nh p H i. 2. Vi c công nh n các h i viên t p th , h i viên cá nhân, h i viên danh d và h i viên liên k t do Ban Thư ng tr c Trung ương H i xem xét quy t đ nh và báo cáo v i Ban Ch p hành H i b ng văn b n ho c trong cu c h p g n nh t c a BCH. H i viên danh d và H i viên liên k t đư c tham gia các ho t đ ng và tham d các đ i h i c a H i; nhưng không tham gia b u và ng c vào Ban ch p hành H i, không bi u quy t các v n đ c a H i. Đi u 12. Th th c xóa tên H i viên 1. H i viên s b xóa tên trong các trư ng h p sau: a) T p th là t ch c ng ng ho t đ ng, b sáp nh p, gi i th ho c phá s n. b) Cá nhân không còn nguy n v ng, không đ s c kho ho c qua đ i. c) H i viên vi ph m k lu t, vi ph m đ o đ c ngh nghi p ho c Đi u l H i. 2. Quy t đ nh xóa tên H i viên do Ban Thư ng tr c quy t đ nh. Đi u 13. Nhi m v c a H i viên 1. Tôn tr ng và th c hi n Đi u l H i. 2. Phát huy lòng t hào dân t c, tính sáng t o, trung th c ngh nghi p; không ng ng nâng cao trình đ khoa h c công ngh ; s n sàng đem h t kh năng và ki n th c, kinh nghi m chuyên môn c a mình c ng hi n cho s nghi p phát tri n ngành xây d ng C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a, góp ph n vào công cu c phát tri n kinh t , xã h i c a đ t nư c. 3. Tham gia và ph bi n các ho t đ ng c a H i. 4. Báo cáo ho t đ ng c a mình lên H i. 5. Đóng h i phí đ y đ theo quy đ nh. 6. Tuyên truy n phát tri n h i viên. Đi u 14. Quy n c a H i viên 1. Đ ngh , th o lu n, phê bình các ho t đ ng và công vi c v i H i. 2. Đư c b i dư ng đ o đ c và k năng ngh nghi p. 3. Đ ngh H i can thi p, b o v quy n l i h p pháp c a mình. 4. ng c và đ c vào các c p lãnh đ o H i. 5. Đ ngh khen thư ng. 6. Xin ra kh i H i. Chương 4
  4. T CH C C A H I Đi u 15. Nguyên t c t ch c H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam ho t đ ng theo nguyên t c t p trung dân ch , thi u s ph c tùng đa s , không v l i, tuân theo pháp lu t nhà nư c Vi t Nam. Đi u 16. T ch c c a H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam g m: 1. Trung ương: H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam. 2. cơ s : Các h i viên t p th và cá nhân. 3. H i viên t p th t i thi u là năm (5) ngư i, có th trong cùng m t t ch c hay cùng m t đ a phương. 4. H i viên cá nhân là nh ng chuyên gia c a ngành không có đi u ki n tham gia vào h i viên t p th . Đi u 17. Đ i h i đ i bi u toàn qu c Cơ quan lãnh đ o cao nh t c a H i là Đ i h i đ i bi u toàn qu c, năm (5) năm h p m t l n. Đ i h i b t thư ng ch ti n hành khi có 2/3 t ng s y viên Ban Ch p hành ho c 1/2 s h i viên t p th yêu c u. Nhi m v c a Đ i h i: 1. T ng k t, đánh giá ho t đ ng c a H i trong nhi m kỳ, thông qua phương hư ng, k ho ch hành đ ng c a nhi m kỳ m i. 2. Thông qua, s a đ i Đi u l (n u có). 3. B u Ban Ch p hành Trung ương và Ban Ki m tra c a H i. 4. Thông qua ngh quy t đ i h i. Đi u 18. Ban Ch p hành Trung ương H i Cơ quan lãnh đ o gi a hai nhi m kỳ đ i h i là Ban Ch p hành Trung ương H i. S lư ng Ban Ch p hành Trung ương do đ i h i n đ nh và b u tr c ti p. S lư ng y viên Ban Ch p hành b sung không quá 20% t ng s y viên Ban Ch p hành Trung ương H i. Ban Ch p hành Trung ương H i h p đ nh kỳ m t năm m t l n. Ban Ch p hành Trung ương H i có nhi m v : 1. Th c hi n ngh quy t c a Đ i h i. 2. Th c hi n Đi u l H i. 3. Theo dõi ho t đ ng c a các h i viên, các ban, các t ch c tr c thu c H i. 4. B u Ban Thư ng tr c Trung ương H i: Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký và Trư ng ban ki m tra. 5. Quy t đ nh b sung y viên ch p hành. Đi u 19. Ban Thư ng tr c Trung ương H i Ban Thư ng tr c Trung ương H i bao g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký, là cơ quan thư ng tr c giúp Ban Ch p hành th c hi n nhi m v c a mình trong nhi m kỳ, v i các nhi m v sau: 1. Th c hi n ho c theo dõi, đôn đ c vi c th c hi n các ngh quy t gi a hai kỳ h p c a Ban Ch p hành Trung ương H i. 2. Theo dõi ho t đ ng c a các H i viên, các Ban tr c thu c H i. 3. L p k ho ch, báo cáo các ho t đ ng c a H i. 4. Quy t đ nh thành l p các Ban chuyên môn, các T ch c ho t đ ng khoa h c - công ngh và d ch v tr c thu c H i theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. 5. Quy t đ nh công nh n các h i viên t p th và cá nhân.
  5. 6. Báo cáo k t qu ho t đ ng c a H i trong các kỳ h p đ nh kỳ v i Ban Ch p hành H i và các báo cáo khác v i các t ch c liên quan khi có yêu c u c n thi t. 7. Ban Thư ng tr c Trung ương H i h p đ nh kỳ 3 tháng 1 l n. Có th h p b t thư ng khi Ch t ch ho c T ng thư ký c a H i yêu c u. Đi u 20. Ch t ch H i Ch t ch H i do Ban Ch p hành Trung ương H i b u tr c ti p. Ch t ch H i có trách nhi m: 1. Ch trì các cu c h p c a Ban Ch p hành Trung ương H i, Ban Thư ng tr c Trung ương H i. 2. Ch đ o tri n khai các ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương và Ban Thư ng tr c Trung ương H i. 3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t đ ng c a H i. 4. Khi c n thi t Ch t ch H i có th y quy n b ng văn b n cho m t Phó Ch t ch th c hi n nhi m v c a Ch t ch. Đi u 21. Phó ch t ch H i Phó ch t ch H i do Ban Ch p hành b u tr c ti p, đư c ch t ch phân công lãnh đ o t ng m t ho t đ ng c a H i. Đi u 22. T ng thư ký và Ban thư ký T ng thư ký do Ban Ch p hành b u tr c ti p, là ngư i thư ng tr c gi i quy t các công vi c do Ch t ch phân công, ngư i đ ng đ u và đi u hành Ban Thư ký th c hi n các ho t đ ng hàng ngày c a H i. Ban thư ký có m t s y viên là y viên Ban Ch p hành, do T ng thư ký đ ngh và đư c Ban Thư ng tr c Trung ương H i ra quy t đ nh b ng văn b n. Ban thư ký có nhi m v giúp T ng thư ký th c hi n các ho t đ ng c a H i. Đi u 23. Ban ki m tra Ban ki m tra có nhi m v giúp Ban thư ng tr c H i ki m tra vi c: 1. Ch p hành đi u l H i. 2. Th c hi n các ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương H i. 3. Đơn thư khi u t liên quan đ n ho t đ ng c a H i và các H i viên. 4. Tài chính và tài s n c a H i. 5. Các ki m tra khác khi có quy t đ nh c a Ban Thư ng tr c H i. Nhi m kỳ Ban ki m tra là 5 năm, theo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành H i. Ban ki m tra g m trư ng ban và m t s y viên. Đi u 24. Ban chuyên môn và T ch c tr c thu c Khi c n thi t, Ban thư ng tr c Trung ương H i có th xem xét và quy t đ nh thành l p các ban chuyên môn, các t ch c kinh t , trung tâm d ch v đ t o ngu n tài chính ph c v cho các ho t đ ng H i. Vi c thành l p các t ch c thu c H i theo quy đ nh c a Đi u l và quy đ nh c a pháp lu t. Chương 5 TÀI S N, TÀI CHÍNH Đi u 25. Ngu n thu c a H i Tài s n và tài chính c a H i đư c qu n lý và s d ng theo quy đ nh c a Ban thư ng tr c Trung ương H i và các hư ng d n, quy đ nh c a các cơ quan qu n lý nhà nư c. Tài chính c a H i bao g m:
  6. 1. H i phí. M c H i phí do Ban Ch p hành Trung ương H i quy đ nh t ng năm đ i v i h i viên cá nhân và t p th 2. Tài tr c a Nhà nư c, các t ch c trong và ngoài nư c. 3. Ngu n thu t các ho t đ ng khoa h c công ngh , các ho t đ ng d ch v khác trong khuôn kh c a pháp lu t. Đi u 26. Tài s n, tài chính c a H i khi gi i th . Khi H i gi i th ho c b gi i th , vi c x lý tài s n và tài chính c a H i theo quy đ nh c a c a pháp lu t và ngh quy t c a Ban Thư ng tr c Trung ương H i. Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ K LU T Đi u 27. Khen thư ng. Các t ch c và h i viên c a H i có thành tích xu t s c trong công tác H i s đư c H i ho c H i đ ngh các H i c p trên và các cơ quan nhà nư c có th m quy n khen thư ng. Đi u 28. K lu t. Các t ch c và h i viên vi ph m nh ng đi u sau đây, tùy theo m c đ s b x lý b ng các hình th c k lu t như khi n trách, c nh cáo, xóa tên kh i danh sách. 1. Làm t n h i đ n uy tín c a H i. 2. Vi ph m đi u l H i. Chương 7 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 29. Th th c s a đ i và b sung Đi u l . Ch có Đ i h i đ i bi u toàn qu c c a H i C ng - Đư ng th y - Th m l c đ a Vi t Nam m i có quy n s a đ i, b sung Đi u l này. Đi u 30. Hi u l c thi hành. B n Đi u l này g m b y (7) Chương v i 30 Đi u đã đư c Đ i h i đ i bi u toàn qu c thông qua ngày 18 tháng 09 năm 2004 t i Hà N i và có hi u l c thi hành theo Quy t đ nh phê duy t c a B N i v ./.
Đồng bộ tài khoản