Quyết định số 19/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 19/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2005/QĐ-TTg

 1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14/2003/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án phát triển thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010 nhằm định hướng cho các địa phương hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại hợp lý, có hiệu quả (Danh mục kèm theo). Điều 2. Tổ chức thực hiện : 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, căn cứ Danh mục dự án, lập báo cáo khả thi từng dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và cân đối các nguồn vốn để thực hiện. Đối với những dự án đã lập báo cáo khả thi, cần chỉ đạo các ngành, các cấp liên quan rà soát lại từng hạng mục của dự án để có sự điều chỉnh phù hợp. 2. Các Bộ, cơ quanTrung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện cho các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai các dự án theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 3. Đối với các dự án phát triển thương mại đủ điều kiện được Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính xem xét, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, trên cơ sở đó bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương theo đúng quy định tại khoản b Điều 29 Nghị định số 60/2003/NĐ-
 2. CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 4. Trong quá trình thực hiện, Uỷ ban nhân dân các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tên gọi các dự án cho phù hợp với Quyết định số 1371/QĐ-BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Trung tâm thương mại và Siêu thị; Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Danh mục dự án cho phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Khoan DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2005/QĐ-TTg ngày 24/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ) TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 1 Long An 1 Khu kinh tế cửa Hình thành khu đô 6000 ha tại huyện khẩu Bình Hiệp thị, công nghiệp, Mộc Hoá thương mại và các dịch vụ biên giới 2 Trung tâm Thương Kinh doanh hàng hoá 2,2 ha, thị xã Tân An Đang xây dựng mại Tân An và các dịch vụ
 3. TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 3 Trung tâm Thương Kinh doanh hàng hoá 2 ha tại thị trấn Bến Đang xây dựng mại Bến Lức và các dịch vụ Lức, huyện Bến Lức 4 Trung tâm Thương Kinh doanh hàng hoá 2 ha, thị trấn Hậu mại Hậu Nghĩa và các dịch vụ Nghĩa, huyện Đức Hoà 5 Trung tâm Thương Kinh doanh hàng hoá 2 ha, thị trấn Đức mại Đức Hoà và các dịch vụ Hoà, huyện Đức Hoà 6 Trung tâm Thương Kinh doanh hàng hoá 2,5 ha tại huyện Mộc mại huyện Mộc và các dịch vụ Hoá Hoá 7 Trung tâm Thương Kinh doanh hàng hoá 3 ha tại xã Tân Lập, mại Cần Giuộc và các dịch vụ huyện Cần Giuộc 8 Chợ Trung tâm Kinh doanh lương 2,2 ha tại xã Hậu Đang xây dựng nông sả n Hậu thực, nông sản và các Thạnh Đông, huyện và đã bắt đầu Thạnh Đông dịch vụ Tân Thạnh hoạt động 9 Chợ rau quả đầu Kinh doanh rau quả, 2,6 ha, xã Bình Đang xây dựng mối tỉnh Long An nông sản và các dịch Thạnh, huyện Thủ vụ Thừa 2 Đồng Tháp 1 Chợ trung tâm Đầu mối mua, bán lúa 7,7 ha, huyện Thanh Do Tổng côngty nông sản Thanh gạo Bình Vinafood II làm Bình chủ đầu tư 2 Chợ đầu mối trái Tạo liên kết chặt chẽ 5,2 ha, xã Mỹ Hiệp, Đang xây dựng cây Cao Lãnh từ sản xuất, thu mua, huyện Cao Lãnh chế biến, bảo quản đến tiêu thụ. Tập trung nguồn trái cây với đầy đủ dịch vụ hỗ trợ. Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong xử lý, bảo quản trái cây
 4. TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 3 Chợ Thường Phước Thực hiện các mục 5 ha, huyện Hồng Chính phủ đã ký (nằm trong Khu tiêu về kinh tế - xã Ngự Quyết định số kinh tế cửa khẩu hội, đảm bảo an ninh 191/2001/QĐ- Đồng Tháp) quốc phòng TTg ngày 13 tháng 12 năm 2001 ban hành quy chế thành lập "Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp" 4 Chợ chuyên doanh Trung tâm phân phối, 1 ha, thị xã Sa Đéc thuỷ sản Sa Đéc phát luồng hàng cho các thị trường, nhà máy chế biến. Giao dịch, tư vấn kỹ thuật nuôi trồng, giá cả và thị trường tiêu thụ 3 An Giang 1 Khu trung tâm kinh Đẩy mạnh hoạt động 43 ha, Khánh Bình tế cửa khẩu Khánh mua, bán biên mậu Bình An Giang - Campuchia 2 Khu bảo thuế kinh Xây dựng thu hút các 5 ha, Tịnh Biên tế cửa khẩu quốc tế nhà đầu tư sản xuất Tịnh Biên hàng hoá xuất khẩu sang Campuchia 3 Khu bảo thuế kinh Xây dựng thu hút các 5 ha, Vĩnh Xương tế cửa khẩu quốc tế nhà đầu tư sản xuất Vĩnh Xương hàng hoá xuất khẩu sang Campuchia 4 Trung tâm thương Phục vụ du khách và 5 ha, Long Xuyên mại thành phố nhu cầu của địa Long Xuyên phương 5 Trung tâm thương Phục vụ du khách và 5 ha, Châu Đốc mại thị xã Châu nhu cầu của địa Đốc phương
 5. TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 6 Trung tâm Hội chợ Phục vụ hội chợ triển 10 ha, Long Xuyên triển lãm lãm thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long 7 Chợ thuỷ sản Châu Mua, bán thuỷ sản 5 ha, Châu Phú Phú 8 Chợ lúa gạo Châu Mua, bán lúa, gạo 5 ha, Châu Thành Thành 9 Chợ nông sản Phú Mua, bán hàng hoá 5 ha, Phú Tân Mỹ nông sản 4 Tiền Giang 1 Khu Thương mại Xã Trung An và Dịch vụ Trung An 2 Khu Thương mại Xã Tân Mỹ Chánh và Dịch vụ Tân Mỹ Chánh 3 Khu Thương mại Thành phố Mỹ Tho và Dịch vụ Trung Lương 4 Chợ nông sản xã Xã Đạo Thạnh Đạo Thạnh 5 Chợ nông sản Gò Xã Gò Công, huyện Công Gò Công Tây 6 Chợ nông sản Vĩnh Xã Vĩnh Hựu, huyện Hựu Gò Công Tây 7 Chợ nông sản thị Mua, bán trái cây Huyện Chợ Gạo trấn Chợ Gạo 8 Chợ thuỷ sản Đèn Xã Tân Thành, Đỏ huyện Gò Công Đông 9 Chợ thuỷ sản Vàm Xã Vàm Láng, Láng huyện Gò Công Đông 10 7 chợ nông thôn Các xã thuộc tỉnh 5 Vĩnh Long
 6. TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 1 Chợ đầu mối trái Bán buôn, bán lẻ, 10 ha tại xã Tân Hội, cây phục vụ khách du thị xã Vĩnh Long lịch, tổ chức cơ sở vật chất chế biến thành phẩm tinh phục vụ xuất khẩu 2 Chợ đầu mối nông Tập trung các loại 5 ha, thị trấn Cái sả n rau, củ và cây màu Vồn, huyện Bình cung cấp cho thành Minh phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các vùng phụ cận. Sơ chế phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu 6 Bến Tre 1 Trung tâm Thương Đầu mối các hoạt 1,5 - 2 ha tại thị xã mại động thương mại, liên Bến Tre kết thương mại với các tỉnh, thành phố trong cả nước 2 Chợ đầu mối nông Đầu mối trái cây, hoa 1 ha tại xã Sơn Định, sản, giống trái cây kiểng, cây giống. Là huyện Chợ Lách và hoa kiểng trung tâm tư vấn kỹ thuật trồng và bảo quản trái cây, hoa kiểng, giống cây trồng 3 Chợ đầu mối thuỷ Trung tâm giao dịch, 1 ha, Thạnh Phướng, sản Đê Đông tư vấn kỹ thuật và huyện Bình Đại cung ứng thiết bị. Giải quyết địa điểm kinh doanh cho nhân dân 4 Chợ đầu mối nông Hình thành chợ đầu 5.000 m2 tại xã sả n mối chanh và một số Lương Qưới, huyện nông sản khác Giồng Trôm 7 Kiên Giang
 7. TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 1 Trung tâm Thương Là trung tâm vệ tinh 2 ha, thị xã Rạch Giá mại Rạch Sỏi của Trung tâm Thương mại cấp vùng ở Cần Thơ. Kinh doanh tổng hợp nhiều mặt hàng công, nông nghiệp, dịch vụ... 2 Chợ đầu mối Là khu bách hoá, 2,5 - 3 ha tại xã chuyên doanh nông nông sản thực phẩm Long Thạnh, huyện sản Bến Nhất và nhà phố xung Giồng Riềng quanh chợ 3 Chợ kênh 9 (chợ Là khu bách hoá, 2,5 - 3 ha tại xã đầu mối chuyên nông sản thực phẩm Thạch Đông, huyện doanh nông sản) và nhà phố xung Tân Hiệp quanh chợ 4 Chợ kênh 7 (chợ Là khu bách hoá, 2,5 - 3 ha tại xã đầu mối chuyên nông sản thực phẩm Đông Thái, huyện doanh nông sản) và nhà phố xung An Biên quanh chợ 5 Chợ cá trên biển - Thu mua, bán buôn và 1 - 2 ha tại xã Lại Kiên Hải sơ chế hàng thuỷ sản. Sơn, huyện Kiên Hải Xây dựng kho bảo quản hàng hoá 6 Chợ cá Tắc Cẩu Thu mua, bán buôn và 1 - 2 ha tại xã Bình sơ chế hàng thuỷ sản. An, huyện Châu Xây dựng kho bảo Thành quản hàng hoá 7 Chợ Ba Hòn (đầu Thu mua, bán buôn và 1 - 2 ha tại xã mối chuyên doanh sơ chế hàng thuỷ sản. Dương Hoà, huyện thuỷ sản) Xây dựng kho bảo Kiên Lương quản hàng hoá 8 Chợ cửa khẩu Hà Chuyên doanh buôn 2 - 3 ha, xã Mỹ Đức, Tiên bán qua biên giới và Hà Tiên du lịch 9 Chợ cửa khẩu Đần Chuyên doanh buôn 2 - 3 ha, xã Tân Trít bán qua biên giới và Khánh, huyện Kiên du lịch Lương
 8. TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 10 Chợ cửa khẩu Chuyên doanh buôn 2 - 3 ha, thị trấn Dương Đông bán qua biên giới và Dương Đông, huyện du lịch Phú Quốc 8 Cần Thơ 1 Trung tâm Thương 6 ha, tại khu đô thị mại cấp vùng mới phía Nam Hưng Phú, TP. Cần Thơ 2 Chợ đầu mối Đầu mối kinh doanh 21 ha, tại xã Thới Đang xây dựng chuyên doanh lúa mua, bán phát luồng Thuận, huyện Thốt gạo cấp vùng về lúa gạo của thành Nốt phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long 3 Trung tâm Thông Trung tâm phát luồng Trung tâm XTTM, tin thương mại cấp thông tin, dự báo TP. Cần Thơ vùng thương mại, giá cả hàng hoá nông sản trong nước và thế giới 4 Chợ đầu mối 4 ha, tại xã An Bình, chuyên doanh trái thành phố Cần Thơ cây 5 Chợ đầu mối kinh Phường Hưng Lợi, doanh thuỷ sản thành phố Cần Thơ 6 Siêu thị thành phố 1 ha tại thành phố Đang xây dựng Cần Thơ Cần Thơ 7 Trung tâm Thương 3 ha tại phường Bình mại Bình Thuỷ Thuỷ, thành phố Cần Thơ 8 Trung tâm Thương 2 ha, thị trấn Thốt mại Thốt Nốt Nốt 9 Trà Vinh 1 Trung tâm Thương Giảm tải cho chợ 30 ha, thị xã Trà mại - Dịch vụ Trà trung tâm, đáp ứng Vinh Vinh nhu cầu mở rộng thị xã, nâng cấp đô thị
 9. TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 2 Chợ trái cây Trà Thúc đẩy kinh tế Huyện Cầu Kè Vinh vườn, đảm bảo chất lượng sau thu hoạch, tạo điều kiện thương mại, phổ biến kỹ thuật... 3 Chợ thuỷ sản Trà Tiêu thụ tôm nuôi Huyện Duyên Hải Vinh trồng và đánh bắt, phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật ... 10 Sóc Trăng 1 Trung tâm Thương Trung tâm thị xã mại Sóc Trăng 2 22 cụm thương mại Trung tâm tỉnh, huyện 3 22 chợ loại II Trung tâm huyện 4 107 chợ loại III Trung tâm xã 11 Bạc Liêu 1 Trung tâm Thương Kinh doanh thương 2 ha, thị xã Bạc Liêu mại Bạc Liêu mại - dịch vụ tổng hợp phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận 2 Trung tâm Xúc tiến Tổ chức hội nghị, hội 4,5 ha tại thị xã Bạc Thương mại thảo, hội chợ, giới Liêu thiệu trưng bày sản phẩm, cung cấp thông tin thị trường 3 05 chợ đầu mối Kinh doanh nông sản 2000 m2/chợ nông sản (Hoà thực phẩm Bình, Phước Long, Ngan Dừa, Hộ Phòng, Gành Hào) 4 03 chợ đầu mối Thu mua, cung ứng 2000 - 3000 m2 thuỷ sản (Gành hàng thuỷ sản tại các Hào, Nhà Mát, Cái khu vực sản xuất Cùng) trọng điểm
 10. TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 5 46 chợ nông thôn 1 - 3 ha tại các huyện thị 12 Cà Mau 1 Chợ đầu mối nông, Tiêu thụ hàng hoá ở 11,6 ha tại thành phố Giải toả chợ nổi thuỷ sản - chợ nổi các vùng sản xuất tập Cà Mau trên sông phát trên sông trung trong tỉnh và triển tự phát hiện các tỉnh lân cận; hình nay, hình thành thành điểm tham quan chợ kiên cố, đảm du lịch bảo an toàn giao thông đường thuỷ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường 2 Chợ đầu mối thuỷ Tạo điều kiện cho 5 ha tại phía Nam sả n người sản xuất và tiêu thành phố Cà Mau thụ có địa điểm trao đổi, ký kết hợp đồng 13 Hậu Giang 1 Trung tâm Hội chợ Phục vụ tổng hợp 20 ha, tại phường 1, triển lãm gồm nhiều lĩnh vực thị xã Vị Thanh triển lãm, hội nghị, hội thảo quốc tế, văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê 2 Chợ đầu mối kinh Kinh doanh, phân 20 ha, tại xã Đông doanh trái cây loại, đóng gói, khử Thạnh, huyện Châu trùng, kho bảo quản, Thành trưng bày giống mới 3 Chợ đầu mối kinh Kinh doanh, phân 8 ha, Mỹ Hiệp 1, xã Thực chất là chợ doanh nông sản loại, đóng gói, khử Hoả Tiến gạo, hiện đang trùng, kho bảo quản, hoạt động và có trưng bày giống mới 01 nhà máy do Đan Mạch tài trợ 4 Siêu thị Vị Thanh 1 ha, thị xã Vị Thanh 5 Trung tâm Thương 3 ha, thị trấn Phụng mại Phụng Hiệp Hiệp 6 Trung tâm Thương 3 ha, phường 5, thị Đang xây dựng mại Vị Thanh xã Vị Thanh
 11. TÍNH NĂNG/ MỤC ĐỊA ĐIỂM/ QUY TT TÊN DỰ ÁN GHI CHÚ TIÊU MÔ 7 Trung tâm Thương 3 ha, huyện Châu mại Châu Thành A Thành A 8 Hệ thống chợ nông Khắc phục và thay thế Tại các xã vùng sâu, thôn các chợ tạm vùng xa (khoảng 30 chợ) Ghi chú: - Danh mục dự án được các địa phương xây dựng trước khi có quy định về tiêu chuẩn xác định trung tâm thương mại và siêu thị của Bộ Thương mại (Quyết định số 1371/QĐ- BTM ngày 24/09/2004 về việc ban hành Quy chế trung tâm thương mại và siêu thị). - Danh mục dự án bao gồm cả những dự án đã và đang xây dựng. - Danh mục dự án không bao gồm những dự án mang tính chất của đề tài nghiên cứu khoa học.
Đồng bộ tài khoản