Quyết định số 19/2005/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 19/2005/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2005/QĐ-UBDT về việc thành lập trang thông tin điện tử (website) trên internet về lĩnh vực công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2005/QĐ-UBDT

  1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số 19/2005/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE) TRÊN INTERNET VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC CỦA UỶ BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định Số 86/2002/NĐ-CP, ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP, ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc; Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26/04/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP, ngày 23/08/2001 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Căn cứ Giấy phép số 455/GP-BC, ngày 13/10/2004 của Cục Báo chí, Bộ Văn hoá - Thông tin về việc cấp giấy phép cho Uỷ ban Dân tộc thiết lập trang tin điện tử trên Internet; Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập trang thông tin điện tử (Website) trên Internet (sau đây gọi tắt là trang Web) về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc, nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tên miền chính thức của trang web về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc đã được đăng ký là: http://www.cema.gov.vn. Ngôn ngữ sử dụng của trang web về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc là 'I'iếng Việt và Tiếng Anh. . . Điều 2. Vụ trưởng Vụ T'uyên truyền chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung trang web về lĩnh vực Công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc. Trong trường hợp Vụ trưởng Vụ T'uyên truyền vắng mặt, Giám đốc T'rung tâm Tin học và Tổng biên tập Báọ Dân tộc và Phát triển - Uỷ ban Dân tộc đảm nhiệm trách nhiệm này
  2. Điều 3. Trang web về lĩnh vực công tác đân tộc của Uỷ ban Dân tộc phải thực hiện theo đúng các yêu cầu sau đây: 1. Đảm bảo đúng đường lối, quan điểm của Đảng và Chính phủ trong công tác thông tin, tuyên truyền nói chung và công tác dân tộc của Nhà nước nói riêng. 2. Thông tin trung thực, khách quan, kịp thời phục vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. 3. Thực hiện nguyên tắc bảo mật theo các qui đinh của Nhà nước. Điều 4. Giao Trung tâm Tin học chủ trì phối hợp với Vụ Tuyên truyền xây dựng quy chế quản lý và sử dụng trang web về lĩnh vực công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quyết định và chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và duy trì trang web về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc theo quy chế đã được phê duyệt. Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Vụ Chính sách Dân tộc, các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và cơ quan làn.công tác dân tộc trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp tham gia cung cấp thông tin cho trang web về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc. Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng ủy ban, Viện Dân tộc mỗí đơn vị cử một công chức. Vụ Chính sách Dân tộc cử hai công chức làm thành viên Ban Biên tập của trang web về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc. Điều 5. Kinh phí cho việc xây dựng, quản lý và duy trì trang web về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ bạn Dân tộc do ngân sách Nhà nuớc cấp qua Trung tâm Tin học từ nguồn kinh phí hoạt động của Uỷ ban Dân tộc. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Giám đốc Trung tâm Tin học, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc, Thủ trưởng cơ quan làm công tác dân tộc trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Ksor Phước
Đồng bộ tài khoản