Quyết định số 19/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 19/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2005/QĐ-UBTDTT về việc ban hành "Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, bảo vệ mạng máy tính của ủy ban Thể dục Thể thao” do Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 19/2005/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY CH QU N LÝ, V N HÀNH, KHAI THÁC, B O V M NG MÁY TÍNH C A Y BAN TH D C TH THAO” B TRƯ NG CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng. nhi m v , quy n h n c a cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Quy t nh s 308/2004/Q -UBTDTT ngày 03 tháng 3 năm 2004 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao v vi c ban hành Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm 2004; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và Giám c Trung tâm tin h c, QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý, v n hành, khai thác. b o v m ng máy tính c a y ban Th d c Th thao". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c y banTh d c Th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái QUY CH
  2. QU N LÝ, V N HÀNH, KHAI THÁC, B O V M NG MÁY TÍNH C A Y BAN TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2005/Q -UBTDTT ngày 10/01/2005 C a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh. Quy ch này quy nh quy n h n và nghĩa v c a các ơn v và cá nhân thu c y ban Th d c Th thao trong vi c qu n lý, v n hành, khai thác và b o v m ng máy tính c a y ban Th d c Th thao. M ng máy nh y ban Th d c Th thao bao g m: M ng c c b t i y ban Th d c Th thao và m ng c c b t i các ơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao. Các ơn v thu c y ban Th d c Th thao bao g m các V , ơn v tr c thu c, văn phòng u ban Olimpic Vi t Nam và các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia. i u 2. Gi i thích m t s thu t ng . 1. Cơ s d li u (DATABASE): Là kho d li u ư c lưu tr trên máy tính theo các bài toán nghi p v ã ư c thi t k t trư c. 2. Thông s trên m ng: Là các thông s quy nh do Trung tâm Tin h c t ra th ng nh t s d ng trong m ng máy tính c a ngành. 3. M ng c c b LAN ( Local Area Network): Là m t B th ng m ng bao g m các máy tính và thi t b ngo i vi ư c liên k t v i nhau. Ngư i s d ng m ng c c b có th chia s d li u trên c ng, trong m ng và chia s máy in. Chương 2: NH NG QUY Đ NH C TH M c 1. QU N LÝ M NG MÁY TÍNH i u 3. H th ng t ch c qu n lý m ng máy tính c a y ban Th d c Th thao 1. Trung tâm Tin h c c a y ban Th d c Th thao tr c ti p qu n lý k thu t m ng máy tính c a y ban Th d c Th thao, t ch c các ho t ng nghi p v nh p thông tin, lưu tr và s d ng thông tin ph c v vi c ch o và i u hành c a lãnh o y ban Th d c Th thao và th trư ng các ơn v . 2. Các ơn v thu c y ban Th d c Th thao có trách nhi m qu n lý các trang thi t b , d li u trên máy tính c a ơn v và khai thác s d ng thông tin ph c v yêu c u công tác theo hư ng d n nghi p v c a Trung tâm Tin h c.
  3. i u 4. Nguyên t c qu n lý m ng máy tính y ban Th d c Th thao. 1. Trung tâm Tin h c qu n lý m ng máy tính theo tiêu chuNn k thu t v d li u và thông s m ng phù h p v i tiêu chuNn chung c a m ng tin h c c a Chính ph và áp ng ư c yêu c u c thù c a ngành Th d c Th thao. 2. Các ơn v , cá nhân khi tham gia vào m ng máy tính ph i tuân th m i quy nh, quy trình ã ư c y ban Th d c Th thao ban hành. Không dư c t ý thay i, s a ch a nh ng thông s m ng. Trư ng h p c n thay i, s a ch a ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a y ban Th d c Th thao. M c 2. V N HÀNH VÀ KHAI THÁC i u 5. V n hành m ng máy tính. 1. Trung tâm Tin h c ch trì vi c v n hành m ng máy tính c a y ban Th d c Th thao, có trách nhi m l p b ph n qu n tr m ng th ng nh t v n hành và hư ng d n nghi p v cho các ơn v s d ng, khai thác m ng máy tính m i ơn v . 2. Các ơn v Phân công cán b làm nhi m v qu n tr m ng c c b t i ơn v và tr c ti p v n hành thi t b máy tính c a ơn v có trách nhi m tham d các l p t p hu n và ch u s hư ng d n nghi p v c a Trung tâm Tin h c. i u 6. S d ng thi t b tin h c. 1. Trong quá trình s d ng, n u có s c x y ra, các ơn v , cá nhân ph i báo ngay cho Trung tâm Tin h c xác nh nguyên nhân. Các ơn v , cá nhân có trách nhi m ph i h p v i Trung tâm Tin h c tìm bi n pháp kh c ph c s c . 2. Ngư i s d ng thi t b ã k t n i v i m ng máy tính c a y ban Th d c Th thao không ư c t ý thay th nh ng linh ki n c a thi t b . Khi c n b o trì ho c thay th các linh ki n c a thi t b ph i xu t b ng văn b n trên cơ s có s xác nh n k thu t c a Trung tâm Tin h c. 3. Quy n thay th , b sung, thay i cáp m ng, b sung các thi t b tin h c tham gia các ho t ng thông tin trên m ng máy tinh do Trung tâm Tin h c ch u trách nhi m. 4. Trung tâm Tin h c và các ơn v có trách nhi m xây d ng k ho ch b o trì, b o dư ng các thi t b tin h c. K ho ch và kinh phí b o trì thi t b ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 7. S d ng ph n m m m ng máy tính. 1. Trung tâm Tin h c có trách nhi m xây d ng quy trình, th nghi m, tr c ti p cài t qu n lý các ph n m m h th ng và ph n m m ng d ng trong h th ng m ng máy tính y ban Th d c Th thao. 2. Các ơn v , cá nhân không ư c t ý cài t các ph n m m tin h c vào máy tr m và m ng máy tính. N u các ơn v , cá nhân có nhu c u cài t ph c v cho các ho t
  4. ng qu n lý nhà nư c ho c các ho t ng chuyên môn khác ph i thông báo cho Trung tâm Tin h c l a ch n phương án cài t t i ưu. 3. ơn v , cá nhân c n thay i ho c b sung các ph n m m ng d ng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Trung tâm Tin h c. Trư ng h p phát hi n các ph n m m ng d ng ngoài danh m c do qu n tr m ng qu n lý, Trung tâm Tin h c có quy n xóa b các ph n m m ó. ơn v ho c cá nhân ph i ch u trách nhi m v các t n th t do vi c mình t ý cài t. 4. Trung tâm Tin h c có trách nhi m nh hư ng, nâng c p công ngh ph n m m theo nh hư ng qu n lý nhà nư c c a ngành và tuân theo quy nh c a Chính ph . i u 8. Khai thác m ng. 1. Trung tâm Tin h c c a y ban Th d c Th thao qu n lý cơ s d li u theo phương th c k t h p gi a t p trung và phân tán. Các ơn v , cá nhân ư c phân quy n khai thác cơ s d li u, d ch v trên m ng theo ch c năng, nhi m v c a mình và chi có quy n s d ng h ng thông tin mà máy ch ã phân quy n. 2. Các ơn v , cá nhân ư c phép truy c p m ng y ban Th d c Th thao s dư c c p kho n m c ngư i dùng (account), m t khNu truy c p và ph i ch u trách nhi m b o m bí m t c a kho n m c và m t khNu ư c c p. i u 9. Nhi m v c a b ph n qu n tr m ng t i Trung tâm Tin h c và các ơn v. 1. Ki m tra máy ch , các modem và các thi t b khác vào lúc 7h30 hàng ngày (tr th bNy, ch nh t và nh ng ngày l ). 2. Theo dõi s ho t ng c a m y ch , ki m tra thông m ng và m b o s V n hành thông su t c a các thông tin trên m ng. 3. Th c hi n vi c sao lưu d li u theo k ho ch . 4. Ghi nh ký ca tr c và th c hi n báo cáo nh ký ho c t xu t khi có s c cho th trư ng ơn v ph i h p x lý. M c 3. B O V M NG MÁY TÍNH i u 10. Phân lo i thông tin. 1. y ban Th d c Th thao s có quy nh riêng phân lo i thông tin, xác nh các lo i thông tin ư c truy n d n trên m ng, các lo i thông tin ư c phép khai thác t máy ch , các m t khNu khai thác. 2. Các ơn v cá nhân s d ng ph i t qu n lý m t khNu c a mình và có quy n ư c thay i m t khNu m t l n trong m t tháng. i u 11. Xây d ng và cung c p thông tin
  5. 1. Trung tâm Tin h c ch u trách nhi m m b o an toàn thông tin truy n d n và d li u lưu trên m ng máy tính. Vi c b o qu n, sao lưu d li u ư c th c hi n trên máy ch t t i Trung tâm Tin h c c a y ban Th d c Th thao và m t s trung tâm mi n khác c a y ban Th d c Th thao. Trung tâm Tin h c ch u trách nhi m áp d ng các bi n pháp b o m h th ng an ninh b o m t nh ng thông tin trên m ng máy tính. 2. Các ơn v xu t yêu c u v n i dung thông tin c n qu n lý c a ơn v ph i h p v i Trung tâm Tin h c xây d ng các chương trình phù h p. Các ơn v , cá nhân trong y ban Th d c Th thao ch ư c phép s d ng nh ng thông tin cũng như cơ s d li u theo úng ch c năng và nhi m v ư c giao, ng th i ch u trách nhi m qu n lý và b o v thông tin lưu gi trên máy tính c a ơn v . Không ư c t ý truy nh p các thông tin không ư c phép truy nh p. i u 12. Phòng, ch ng Virus tin h c. 1.Trung tâm Tin h c có trách nhi m nh kỳ quét Virus tin h c và c p nh t các b n s a l i h th ng t i t t c các máy tính trong m ng; thư ng xuyên c p nh t các ch- ương trình ch ng Virus và các b n s a l i h th ng m i nh t hư ng d n ho c cài t cho các máy tính và hư ng d n cho các ơn v phòng, ch ng Virus máy tính và c p nh t các b n s a l i. 2. Các ơn v , cá nhân có trách nhi m tuân th các bi n pháp phòng và ch ng Virus máy tính. M i d li u t các thi t b lưu tr bên ngoài và Internet u ph i quét kh Virus trư c khi s d ng. Nh ng máy tính khi phát hi n có Virus ph i ư c tách kh i m ng v m t v t lý tránh tình tr ng lây nhi m sang các máy tính khác. 3. Trung tâm Tin h c ch u trách nhi m xu t, ti n hành th nghi m và áp d ng các bi n pháp b o v an toàn cho h th ng m ng. i u 13. Thay i, b sung quy n truy c p m ng máy tính. 1. Khi có s thay i v nhân s hay công vi c c a các thành viên, các ơn v có trách nhi m báo l i b ng văn b n v i Trung tâm Tin h c. 2. Trung tâm Tin h c có trách nhi m i u ch nh ho c h y b quy n truy c p h th ng c a các thành viên trong các ơn v cho phù h p. i u 14. Lưu tr , khai thác thông tin v ch b o v máy tr m. 1. Nghiêm c m lưu tr các d li u không liên quan n tác nghi p trên m ng như các trò chơi, các chương trình gi i trí không lành m nh, các thông tin có n i dung x u. 2. Khi không làm vi c v i máy tính trong th i gian dài, ph i thoát kh i phiên làm vi c ho c t ch b o v màn bình m b o an toàn cho d li u c a cá nhân và các tài nguyên dùng chung. i u l5. Ch thông tin - báo cáo.
  6. 1. Các ơn v có trách nhi m cung c p thông tin hàng ngày và cung c p thông tin báo cáo nh kỳ theo quy nh: a) Các thông tin trong ngày ư c g i ngay lên m ng, không gi i h n s l n g i trong m t ngày. b) Các thông tin báo cáo ho t ng hàng tháng, g i vào ngày 20 hàng tháng, các thông tin báo cáo ho t ng hàng quý và m t năm, g i vào cu i m i quý và cu i năm. 2. Các thông tin, báo cáo ư c truy n nh n trên m ng có giá tr tương ương văn b n g c. ơn v , cá nhân cung c p thông tin ph i ch u trách nhi m v n i dung thông tin. Các thông tin thu c lo i “m t” chưa ư c phép truy n trên m ng. 3. Trung tâm Tin h c có trách nhi m t ng b p thông tin, cung c p thông tin t ng h p lên m ng. theo dõi vi c g i báo cáo c a các ơn v tham gia m ng. Chi phí th c hi n d án, mua s m, b o dư ng, s a ch a các thi t b tin h c, ào t o cán b , nâng c p m ng máy tính và kinh phí th c hi n vi c qu n tri, duy trì v n hành h th ng m ng máy tính ư c y ban Th d c Th thao c p theo k ho ch công tác hàng năm c a t ng ơn v . Các ơn v có trách nhi m l p d trù các kho n kinh phí này, trình lãnh o y ban Th d c Th thao phê duy t. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 16. T ch c th c hi n. 1. Giám c Trung tâm Tin h c có trách nhi m hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n quy ch này; nh kỳ báo cáo lên lãnh o y ban Th d c Th thao. 2. Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao tham gia vào m ng máy tính c a y ban có nhi m v tri n khai th c hi n Quy ch này trong V , ơn v . Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n có nh ng v n b t h p lý, ơn v , cá nhân có quy n ngh v i y ban Th d c Th thao s a i, b sung i u 17. Khen thư ng và x lý vi ph m. 1. ơn v , cá nhân có thành tích t t trong vi c th c hi n Quy ch này s ư c khen thư ng theo các quy nh hi n hành c a y ban Th d c Th thao. 2. ơn v , cá nhân vi ph m quy nh t i Quy ch này, làm nh hư ng n ho t ng c a m ng máy tính y ban Th d c Th thao, tùy theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý k lu t. Trư ng h p gây thi t h i n tài s n Nhà nư c thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản