Quyết định số 19/2006/QĐ-BTM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTM về việc quản lý nhập khẩu đường năm 2006 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2006/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2006 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 17/TTg-KTTH ngày 13 tháng 4 năm 2006 về việc nhập khẩu đường năm 2006; Sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công nghiệp và các Bộ, ngành hữu quan; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đường mía các loại thuộc Nhóm 1701 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, nhập khẩu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước trong năm 2006 thực hiện theo giấy phép của Bộ Thương mại. Điều 2. Trên cơ sở tổng lượng đường cần nhập khẩu năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo, Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu đường mía các loại theo quy định sau đây: 1. Dành 30% lượng đường cần nhập khẩu cấp cho các nhà máy đường nhập khẩu đường mía thô phục vụ trực tiếp sản xuất đường; số lượng, thời hạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo sau khi trao đổi với Hiệp hội Mía Đường Việt Nam. 2. Dành 30% lượng đường cần nhập khẩu cấp cho các doanh nghiệp nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; số lượng, thời hạn do Bộ Công nghiệp thông báo. 3. Dành 30% lượng đường cần nhập khẩu cấp cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu đường mía các loại cho 7 doanh nghiệp đầu mối trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân các thành phố, Bộ ngành sau đây: - Thành phố Hà Nội: 01 doanh nghiệp - Thành phố Hồ Chí Minh: 02 doanh nghiệp
  2. - Thành phố Hải Phòng: 01 doanh nghiệp - Thành phố Đà Nẵng: 01 doanh nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 01 doanh nghiệp - Bộ Thương mại: 01 doanh nghiệp 4. 10% lượng đường cần nhập khẩu còn lại để dự phòng, nhằm can thiệp thị trường khi cần. Điều 3. Đường mía các loại thuộc Nhóm 1701 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu cho nước ngoài không phải có giấy phép của Bộ Thương mại. Thủ tục nhập khẩu, thanh quyết toán thuế giải quyết tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - UBND các tỉnh , T.P trực thuộc TW, Phan Thế Ruệ - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW, - Viện KSND tối cao. - Toà án ND tối cao, - Cơ quan TW của các Đoàn thể, - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản) - Công báo, - Hiệp hội Mía Đường Việt Nam - Các Sở Thương mại và Du lịch. - Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc. - Lưu : VT, XNK.
Đồng bộ tài khoản