Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
96
lượt xem
13
download

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ do Bộ Tài nguyên môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT

  1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 19/2006/Q -BTNMT Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C NA DANH CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH VI T NAM TH HI N TRÊN B N B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 12/2002/N -CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ho t ng o c và b n ; Theo ngh c a C c trư ng C c o c và B n và V trư ng V Pháp ch ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c a danh các ơn v hành chính Vi t Nam th hi n trên b n g m 64 t p c a 64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1. Thành ph Hà N i 2. T nh Hà Giang 3. T nh Cao B ng 4. T nh B c K n 5. T nh Tuyên Quang 6. T nh Lào Cai 7. T nh i n Biên 8. T nh Lai Châu 9. T nh Sơn La 10 T nh Yên Bái
  2. 1 1 T nh Hòa Bình 12. T nh Thái Nguyên 13. T nh L ng Sơn 14. T nh Qu ng Ninh 15. T nh B c Giang 16. T nh Phú Th 17. T nh Vĩnh Phúc 18. T nh B c Ninh 19. T nh Hà Tây 20. T nh H i Dương 21. Thành ph H i Phòng 22. T nh Hưng Yên 23. T nh Thái Bình 24. T nh Hà Nam 25. T nh Nam nh 26. T nh Ninh Bình 27. T nh Thanh Hóa 28. T nh Ngh An 29. T nh Hà Tĩnh 30. T nh Qu ng Bình 31. T nh Qu ng Tr 32. T nh Th a Thiên Hu 33. Thành ph à N ng 34. T nh Qu ng Nam 35. T nh Qu ng Ngãi
  3. 36. T nh Bình nh 37. T nh Phú Yên 38. T nh Khánh Hòa 39. T nh Ninh Thu n 40. T nh Bình Thu n 41. T nh Kon Tum 42. T nh Gia Lai 43. T nh kL k 44. T nh k Nông 45. T nh Lâm ng 46. T nh Bình Phư c 47. T nh Tây Ninh 48. T nh Bình Dương 49. T nh ng Nai 50. T nh Bà R a - Vũng Tàu 51. Thành ph H Chí Minh 52. T nh Long An 53. T nh Ti n Giang 54. T nh B n Tre 55. T nh Trà Vinh 56. T nh Vĩnh Long 57. T nh ng Tháp 58. T nh An Giang 59. T nh Kiên Giang 60. Thành ph C n Thơ
  4. 61. T nh H u Giang 62. T nh Sóc Trăng 63. T nh B c Liêu 64. T nh Cà Mau. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ng Hùng Võ
Đồng bộ tài khoản