Quyết định số 19/2007/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 19/2007/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2007/QĐ-BCT về phê duyệt Qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2010 và định hướng đến 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2007/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 19/2007/Q -BCT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T QUI HO CH PHÁT TRI N M T S K T C U H T NG THƯƠNG M I CH Y U VÙNG KINH T TR NG I M B C B N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh quy t s 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th nh t v cơ c u t ch c c a Chính ph và s Phó Th tư ng Chính ph nhi m kỳ khoá XII; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh s 27/2007/Q -TTg ngày 15 tháng 2 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án” Phát tri n thương m i trong nư c n năm 2010, nh hư ng n 2020; ư c u quy n c a Th tư ng Chính ph cho phép B trư ng B Công Thương th m nh, phê duy t các d án qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i t i công văn s 6428/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 11 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph ; Xét T trình s 345/VNCTM-TTr ngày 3 tháng 12 năm 2007 c a Vi n Nghiên c u Thương m i v vi c phê duy t d án “Quy ho ch phát tri n m t s k t c u h t ng thương m i ch y u Vùng kinh t tr ng B c B n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020”; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “Qui ho ch phát tri n m t s k t c u h t ng thương m i ch y u Vùng kinh t tr ng i m B c B n năm 2010 và nh hư ng n 2020” v i các n i dung ch y u sau: 1.Quan i m phát tri n - Phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i Vùng kinh t tr ng i m B c B (sau ây g i là Vùng) phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i c a c Vùng nói chung, c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là t nh) trong Vùng nói riêng, th i kỳ n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020.
 2. - Phát tri n hài hoà, phân b h p lý các lo i hình k t c u h t ng thương m i trong Vùng kinh t tr ng i m B c B ; tăng d n t tr ng các lo i hình k t c u thương m i hi n i, t ng bư c câng cao trình văn minh thương m i các lo i hình k t c u thương m i truy n th ng. - T p trung phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i v i qui mô v a và ư c phân b tr i r ng theo các a phương trong Vùng. i v i lo i hình k t c u h t ng thương m i có qui mô l n, trư c h t phát tri n t i các thành ph l n t o “ i m nh n” nh m thúc Ny liên k t Vùng, c nư c và qu c t . - Nhà nư c chú tr ng t o l p môi trư ng u tư thu n l i cho các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i theo hư ng t ng bư c hoàn thi n chính sách phát tri n và qu n lý phù h p v i cơ ch th trư ng và nh ng cam k t qu c t c a Vi t Nam nh m khai thác và s d ng có hi u qu ngu n l c c a các t nh trong Vùng, c a c nư c và ngu n l c t nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; ng th i có chính sách khuy n khích, h tr và ưu ãi u tư i v i m t s lo i hình k t c u h t ng thương m i tr ng y u. 2. M c tiêu phát tri n - Phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i tương x ng và phù h p v i s gia tăng nhu c u và tính a d ng c a các ho t ng thương m i c a toàn Vùng nói chung và t ng a phương trong Vùng nói riêng. - Giai o n 2011- 2015, t p trung phát tri n các ch u m i, siêu th , trung tâm thương m i qui mô l n và các trung tâm h i ch tri n lãm, kho bãi và các kho c ng xăng d u t i các a bàn tr ng y u trong Vùng, trư c h t là thành ph Hà N i, thành ph H i Phòng và t nh Qu ng Ninh; ng th i chú tr ng nâng c p, c i t o nh m nâng cao hi u qu ho t c ng c a các công trình thu c k t c u h t ng thương m i hi n có t i các t nh trong Vùng. - Giai o n 2016- 2020, t p trung phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i trong Vùng theo hư ng hi n i, trong ó, có m t s công trình có qui mô ngang t m v i các nư c trong khu v c và qu c t . 3. Qui ho ch phát tri n m t s k t c u h t ng thương m i ch y u 3.1 Qui ho ch phát tri n ch lo i I và ch um i 3.1.1 M c tiêu phát tri n - Phát tri n các ch lo i I và ch u m i trong Vùng theo hư ng hoàn thi n công ngh t ch c lưu thông hàng hoá và cung c p d ch v t i các ch , nâng cao trình ph c v và văn minh thương nghi p. - m b o duy trì t c tăng doanh thu bán hàng hoá và d ch v qua ch t bình quân t 16-18%/năm trong giai o n 2006- 2010, t 14- 16%/năm trong giai o n 2011- 2015 và t 12- 14%/năm trong giai o n 2016 -2020.
 3. - m b o gi i quy t vi c làm cho m t b ph n lao ng t i các khu ô th trong Vùng ang trong quá trình ô th hoá nhanh. 3.1.2 Nguyên t c phân b qui ho ch a. Nguyên t c phân b qui ho ch ch lo i I -M t dân s bình quân c a khu v c ph c v ch lo i I ph i t t i thi u 600 ngư i/km2. Khu v c ph c v c a ch lo i 1 có di n tích kho ng 40 km2 - Trong khu v c qui ho ch ch lo i I, t ng s n phNm trong nư c tính bình quân u ngư i/năm m c t 500 n dư i 1000 USD hay t 8 tri u n dư i 16 tri u ng. - Có v trí và các i u ki n cơ s h t ng tương i phát tri n m b o thu n ti n cho vi c mua s m thư ng xuyên c a dân cư. b.Nguyên t c phân b qui ho ch ch um i - S n xu t nông nghi p hàng hóa ã bư c sang giai o n phát tri n nhanh v qui mô, nhu c u phân công lao ng theo các khâu trong quá trình lưu thông các s n phNm nông nghi p t s n xu t n tiêu dùng ã hình thành rõ nét. - Quá trình ô th hoá trong vùng phát tri n nhanh c v qui mô và trình òi h i ph i có nh ng cơ s m b o s n sàng cung c p hàng hoá, nh t là các s n phNm nông nghi p cho m ng lư i các cơ s bán l ngày càng chuyên nghi p, văn minh và hi n i trong khu ô th . - Các thương nhân có kh năng và s n sàng tham gia cung c p các d ch v h tr cho quá trình lưu thông hàng hoá t s n xu t n tiêu dùng. Trình t ch c lao ng c a các thương nhân m b o kh năng m r ng qui mô ho t ng và a d ng hoá lĩnh v c ho t ng. - Các i u ki n v cơ s h t ng, nh t là giao thông tương i phát tri n, cư c phí v n chuy n h p lý m b o thu n l i cho quá trình phát tri n giao lưu hàng hoá, d ch v . - Kho ng cách gi a các ch u m i cùng lo i (thu hút, phát lu ng các s n phNm tương t nhau): t 30- 50 km. 3.1.3 Phương án qui ho ch a. Quy ho ch ch lo i I: - T i thành ph Hà N i: Nâng c p ch ng Xuân, Qu n Hoàn Ki m v i kinh phí u tư là 33,66 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 13,66 t ng, giai o n 2011- 2015 là 10,0 t ng và giai o n 2016- 2020 là 10,0 t ng. - T i t nh Vĩnh Phúc: Xây m i các ch Vĩnh Yên, ch ng Tâm (thành ph Vĩnh Yên), ch Phúc Yên (th xã Phúc Yên), ch L p Th ch (th tr n L p Th ch), ch Giang (huy n Vĩnh Tư ng) v i t ng kinh phí u tư là 73,0 t ng, trong ó giai
 4. o n 2007- 2010 là 45,2 t ng, giai o n 2011- 2015 là 21,8 t ng và giai o n 2016- 2020 là 6,0 t ng. - T i t nh B c Ninh: + Xây m i các ch : Ch th tr n Ph M i, ch th tr n Lim, ch th tr n Thu n Thành, ch th tr n Yên Phong, ch th tr n Gia Bình v i kinh phí u tư là 151,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 54,0 t ng, giai o n 2011- 2015 là 75,0 t ng và giai o n 2016- 2020 là 22,0 t ng. + Nâng c p, m r ng ch th tr n Lương Tài, ch Giàu (huy n T Sơn), ch Nh n (thành ph B c Ninh) v i kinh phí u tư là 61,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 33,0 t ng, giai o n 2011- 2015 là 21,0 t ng và giai o n 2016- 2020 là 7,0 t ng. - T i t nh Hà Tây: + Xây m i các ch : Ch Hà ông (thành ph Hà ông), ch Ngh (th xã Sơn Tây), ch Xuân Mai (huy n Chương M ), ch Kim Bài (huy n Thanh Oai) v i kinh phí u tư là 104,4 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 62,0 t ng, giai o n 2011- 2015 là 32,0 t ng và giai o n 2016- 2020 là 10,4 t ng. + Nâng c p, m r ng các ch : Ch Ph (huy n Qu c Oai), ch T Tiêu (huy n M c), ch Trôi Giang (huy n Hoài c), ch V i (huy n Thư ng Tín), ch Qu ng Oai (huy n Ba Vì), ch Phúc Th (huy n Phúc Th ), ch Săn (huy n Th ch Th t), ch Phùng (huy n an Phư ng), ch Chúc Sơn (huy n Chương M ) v i kinh phí u tư là 110,4 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 39,4 t ng và giai o n 2011- 2015 là 71,0 t ng. + Gi nguyên các ch : Ch L m- huy n Phú Xuyên (di n tích 5.460 m2), ch Khang- huy n Phú Xuyên (di n tích 4.674 m2). - T i t nh Hưng Yên: + Xây m i các ch : Ch Ph Hi n (th xã Hưng Yên), ch th tr n M Hào (huy n M Hào), ch th tr n Văn Giang (huy n Văn Giang), ch Giai Ph m ( huy n Yên M ) v i kinh phí u tư là 82,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 62,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 20,0 t ng. + Gi nguyên các ch : Ch Bình Phú- huy n Yên M (di n tích 5.000 m2), ch C ng Tráng- huy nYên M (di n tích 4.000 m2), ch Nôm- huy n Văn Lâm (di n tích 4.500 m2). - T i t nh H i Dương: + Xây m i ch K S t (huy n Bình Giang) và ch Sao (huy n Chí Linh) v i kinh phí u tư là 48,3 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 29,3 t ng, giai o n 2011- 2015 là 13,0 t ng và giai o n 2016- 2020 là 6,0 t ng.
 5. + Nâng c p, m r ng ch thành ph H i Dương v i kinh phí u tư là 12,18 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 8,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 4,18 t ng. - T i thành ph H i Phòng: + Xây m i các ch : Ch Tr n Quang Kh i, ch Quán Toan, ch Cát Bi v i kinh phí u tư là 76,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 30,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 46,0 t ng. + Gi nguyên các ch : Ch Tam B c (di n tích 3.486 m2), ch An Dương (di n tích 6.038 m2), ch Núi èo (di n tích 6.000 m2). - T i t nh Qu ng Ninh: + Xây m i các ch : Ch C a ông, ch M o Khê, ch th tr n H i Hà (huy n H i Hà) v i kinh phí u tư là 90,8 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 34,4 t ng, giai o n 2011-2015 là 49, 4 t ng và giai o n 2016-2020 là 7, 0 t ng. + Nâng c p, m r ng 02 ch c a khNu: Ch c a khNu 1 và ch c a khNu 2 t i th xã Móng Cái v i kinh phí là 24,0 t ng. + Gi nguyên các ch : Ch H Long I (di n tích 32.000 m2), ch H Long II (di n tích 8.700 m2), ch th tr n CNm Ph (di n tích 9.400 m2), ch th xã Uông Bí (di n tích 5.000 m2) và ch Trung tâm th xã Móng Cái (di n tích 7.800 m2). b. Quy ho ch ch u m i: - T i thành ph Hà N i: + Xây m i ch u m i nông s n t ng h p phía ông, huy n Gia Lâm, di n tích t xây d ng là 72,0 ha, kinh phí u tư là 720,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 240,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 480,0 t ng. + Xây m i ch u m i nông s n t ng h p phía Tây, huy n Thanh Trì, di n tích t xây d ng là 72,0 ha, kinh phí u tư là 720,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 240,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 480,0 t ng. + Xây m i ch u m i rau qu xã Minh Khai, huy n T Liêm, di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư là 30,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 10,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 20,0 t ng. - T i t nh Vĩnh Phúc: + Xây m i ch u m i rau qu huy n Mê Linh, di n tích t xây d ng là 1,5 ha, kinh phí u tư là 15,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 10,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 5,0 t ng. + Nâng c p, m r ng ch u m i nông s n t ng h p Th Tang, di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư giai o n 2007- 2010 là 30,0 t ng.
 6. - T i t nh B c Ninh: Xây m i ch u m i nông s n t ng h p thành ph B c Ninh, di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư là 30,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 10,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 20,0 t ng. - T i t nh Hà Tây: + Nâng c p, m r ng ch u m i nông s n t ng h p Vân ình- huy n ng Hoà, di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 30,0 t ng. + Nâng c p, m r ng ch u m i nông s n t ng h p Hoà L c- huy n Th ch Th t, di n tích t là 3,0 ha, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 30,0 t ng. - T i t nh Hưng Yên: + Xây m i ch u m i nông s n t ng h p Tr n Cao, huy n Phù C , di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư là 30,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 10,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 20,0 t ng. + Xây m i ch u m i nông s n t ng h p huy n Văn Giang, di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư là 30,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 10,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 20,0 t ng. + Xây m i ch u m i lúa g o huy n Yên M , di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư là 30,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 10,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 20,0 t ng. + Nâng c p, m r ng ch u m i rau qu ông T o, huy n Khoái Châu, di n tích t xây d ng là 1,5 ha, kinh phí u tư giai o n 2007- 2010 là 15,0 t ng. - T i t nh H i Dương: + Nâng c p, m r ng ch u m i rau qu Gia Xuyên, huy n Gia L c, di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư giai o n 2007- 2010 là 30,0 t ng. + Nâng c p, m r ng ch u m i rau qu ng Gia, huy n Kim Thành, di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư giai o n 2007- 2010 là 30,0 t ng. + Nâng c p, m r ng ch u m i nông s n t ng h p Nam ng, huy n Nam Sách, di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư giai o n 2007- 2010 là 30,0 t ng. - T i thành ph H i Phòng: + Xây m i ch u m i rau qu qu n H ng Bàng, di n tích t xây d ng là 1,5 ha, kinh phí u tư là 15,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 5,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 10,0 t ng.
 7. + Xây m i ch u m i nông s n t ng h p huy n Ki n Th y, di n tích t xây d ng là 3,0 ha, kinh phí u tư là 30,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 10,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 20,0 t ng. + Xây m i ch u m i thu s n th tr n Cát Bà, huy n Cát H i, di n tích t xây d ng là 1,5 ha, kinh phí u tư là 15,0 t ng, trong ó giai o n 2007- 2010 là 5,0 t ng và giai o n 2011- 2015 là 10,0 t ng. - T i t nh Qu ng Ninh: + Xây m i ch u m i thu s n t i c ng cá C a ông, th xã CNm Ph , di n tích t xây d ng là 1,5 ha, kinh phí u tư giai o n 2007- 2010 là 15,0 t ng. + Xây m i ch u m i thu s n i Yên- thành ph H Long, di n tích t xây d ng là 1,5 ha, kinh phí u tư giai o n 2016- 2020 là 15,0 t ng. + Xây m i ch u m i rau qu Hưng o- huy n ông Tri u, di n tích t xây d ng là 1,5 ha, kinh phí u tư giai o n 2011- 2015 là 15,0 t ng. 3.2 Qui ho ch phát tri n siêu th và trung tâm thương m i 3.2.1 M c tiêu phát tri n - Nâng t tr ng doanh thu bán l và d ch v c a các siêu th , trung tâm thương m i trong t ng m c lưu chuy n hàng hoá và doanh thu d ch v c a Vùng t m c dư i 5% vào 2005 lên 10% vào 2010, 20% vào 2015 và 30% vào 2020. - Trong giai o n 2007- 2015 s t p trung phát tri n các siêu th h ng II và III t i các khu ô th , các khu công nghi p ang ư c u tư phát tri n theo qui ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Trong giai o n 2016- 2020 s phát tri n các i siêu th và trung tâm thương m i t i các vùng ô th l n. 3.2.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Trong khu v c qui ho ch siêu th , t ng s n phNm trong nư c tính bình quân u ngư i/năm ph i t trên 1.000 USD hay trên 16 tri u ng. i v i khu v c qui ho ch phát tri n i siêu th , t ng s n phNm trong nư c bình quân u ngư i/năm c n ph i t m c trên 2.000 USD hay trên 32 tri u ng. -M t và qui mô c a các siêu th , trung tâm thương m i ư c xác nh phù h p v i qui mô ô th . Các i siêu th , trung tâm thương m i l n ch y u ư c qui ho ch t i các ô th lo i 2 tr lên. - Vi c xác nh v trí xây d ng các siêu th , trung tâm thương m i l n c n ph i tính n nh ng nh hư ng c a nó i v i tr t t , môi trư ng ô th và khu v c t p trung thương nghi p truy n th ng. 3.2.3 Phương án qui ho ch - T i thành ph Hà N i:
 8. + Xây d ng trung tâm thương m i qu c t t i khu ô th Tây H Tây, di n tích kho ng 100.000 m2, kinh phí là 520,0 t ng, trong ó giai o n 2007-2010 là 150,0 t ng, giai o n 2011- 2015 là 300,0 t ng và giai o n 2016-2020 là 70,0 t ng. + Xây d ng 10 trung tâm thương m i trên cơ s các ch hi n có, như sau: Trung tâm thương m i C a Nam: di n tích 1.299 m2, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 80,0 t ng. Trung tâm thương m i 19/12: di n tích 3.080 m2, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 200,0 t ng. Trung tâm thương m i Hàng Da: di n tích 3.367 m2, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 91,0 t ng. Trung tâm thương m i Ngã Tư S : di n tích 8.000 m2, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 86,0 t ng. Trung tâm thương m i Mơ: di n tích 14.715 m2, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 1.055,0 t ng. Trung tâm thương m i Hôm- c Viên: di n tích 11.211 m2, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 80,0 t ng. Trung tâm thương m i Gia Thu : di n tích 49.900 m2, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 250,0 t ng. Trung tâm thương m i Vi t Hưng: di n tích 5.091 m2, kinh phí giai o n 2007- 2010 là 30,0 t ng. Trung tâm thương m i Xuân La: di n tích 7.000 m2, kinh phí là 50,0 t ng. Trung tâm thương m i uôi Cá: di n tích 9.390 m2, kinh phí là 65,0 t ng. + Xây d ng 30 siêu th t i các khu ô th m i và khu v c t p trung mua s m hàng hoá v i t ng kinh phí là 450,0 t ng. - T i t nh Vĩnh Phúc: + Xây d ng trung tâm thương m i t i thành ph Vĩnh Yên có di n tích 15.000 m2, kinh phí là 75,0 t ng. + Xây d ng 10 siêu th t i thành ph Vĩnh Yên, th xã Phúc Yên và các th tr n huy n l trong t nh. - T i t nh B c Ninh: + Xây d ng Trung tâm lưu chuy n hàng hoá qu c t t i B c Ninh v i quy mô di n tích 300 ha và kinh phí u tư xây d ng d ki n là 700,0 t ng.
 9. + Xây d ng 02 siêu th t i thành ph B c Ninh và sau năm 2010 s xây d ng 7 siêu th t i các th tr n huy n l trong t nh v i t ng kinh phí là 100,0 t ng. - T i t nh Hà Tây: + Xây d ng trung tâm thương m i t i thành ph Hà ông có di n tích 15.000m2, kinh phí là 75,0 t ng. + Xây d ng 14 siêu th t i thành ph Hà ông, th xã Sơn Tây và các th tr n huy n l trong t nh v i t ng kinh phí là 165,0 t ng. - T i t nh Hưng Yên: + Xây d ng trung tâm thương m i t i th xã Hưng Yên có di n tích 10.000 m2, kinh phí là 50,0 t ng. + Xây d ng 10 siêu th t i th xã Hưng Yên và các th tr n huy n l trong t nh v i t ng kinh phí là 125,0 t ng. - T i t nh H i Dương: + Xây d ng trung tâm thương m i t i thành ph H i Dương có di n tích 15.000 m2, kinh phí là 75,0 t ng. + Xây d ng 13 siêu th t i thành ph H i Dương và các th tr n huy n l trong t nh v i t ng kinh phí là 150,0 t ng. - T i thành ph H i Phòng: + Xây d ng 2 trung tâm thương m i t i ư ng Hoàng Văn Th và Nguy n Tri Phương, di n tích m i trung tâm t 15.000- 20.000 m2, kinh phí t 75,0- 100,0 t ng. + Xây d ng 10 siêu th t i n i thành, th xã Sơn và t i trung tâm các huy n ngo i thành v i t ng kinh phí là 150,0 t ng. - T i t nh Qu ng Ninh: + Xây d ng trung tâm thương m i t i thành ph H Long có di n tích 15.000 m2, kinh phí là 75,0 t ng. + Xây d ng 15 siêu th t i thành ph H Long, th xã Móng Cái, th xã Uông Bí, th xã CNm Ph và t i m t s huy n l , t ng kinh phí là 200,0 t ng. 3.3 Qui ho ch phát tri n trung tâm h i ch tri n lãm 3.3.1 M c tiêu phát tri n - Tăng qui mô h i ch t m c trung bình 500 doanh nghi p/h i ch vào 2010 và 1000 doanh nghi p/h i ch vào giai o n 2011- 2020.
 10. - Nâng t l các doanh nghi p nư c ngoài tham gia h i ch lên 20- 25% vào năm 2010 và kho ng 30- 35% vào 2011-2015 vào giai o n ti p theo n giai o n 2016- 2020 vùng này s tr thành m t trong nh ng u m i giao lưu kinh t , thương m i l n c a c nư c và t m khu v c, th gi i. 3.3.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Khu v c ã có s phát tri n nhanh c a doanh nghi p c v s lư ng và qui mô doanh nghi p. - Th trư ng khu v c ang phát tri n nhanh và có s c h p d n các doanh nghi p c trong và ngoài vùng, c v phương di n cung ng và tiêu th hàng hoá. - Có v trí a kinh t hay kh năng phát tri n các m i quan h giao lưu kinh t , thương m i gi a các vùng, khu v c. - Vi c xác nh v trí xây d ng trung tâm h i ch tri n lãm c n tính n nh ng nh hư ng c a nó i v i an ninh tr t t , văn hóa a phương và b o v môi trư ng. 3.3.3 Phương án qui ho ch - T i thành ph Hà N i: Xây d ng trung tâm h i ch tri n lãm qu c t t i huy n ông Anh v i quy mô di n tích t là 50,0 ha và kinh phí d ki n là 400,0 t ng. - T i t nh B c Ninh: Xây d ng khu h i ch tri n lãm trong Trung tâm lưu chuy n hàng hoá qu c t t i thành ph B c Ninh. Ngoài ra, tuỳ theo tình hình phát tri n kinh t và thương m i c th c a các a phương trong th i kỳ quy ho ch, có th xây d ng thêm m t s trung tâm h i ch tri n lãm t i các t nh Vĩnh Phúc, H i Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Qu ng Ninh. 3.4 Qui ho ch phát tri n h th ng kho bãi 3.4.1 M c tiêu phát tri n - Phát tri n các cơ s kinh doanh d ch v kho v n và giao nh n hàng hoá th c hi n cung c p ng b các d ch v h u c n theo mô hình ho t ng c a trung tâm logistic. - Ph n u n sau năm 2015 t t c các a phương trong Vùng u có cơ s cung c p ng b các d ch v h u c n, trong ó Hà N i, H i Phòng và Qu ng Ninh là các a phương có vai trò trung tâm Vùng và khu v c. 3.4.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Qui mô và ph m vi c a th trư ng hàng hoá, bao g m c th trư ng nguyên li u u vào cho s n xu t và th trư ng hàng tiêu dùng khá phát tri n. - Phân công lao ng trong quá trình lưu thông hàng hoá c trên th trư ng n i a và cho ho t ng xu t nh p khNu ã phát tri n trình khá cao.
 11. - Khu v c có các i u ki n v giao thông và m c h i t hay t p trung c a các khu v c th trư ng tiêu th . 3.4.3 Phương án qui ho ch - T i thành ph Hà N i: u tư nâng c p h th ng kho t i khu v c c Giang và ông Anh; Xây d ng m i h th ng kho thông thư ng và kho chuyên dùng t i huy n Thanh Trì. - T i t nh Vĩnh Phúc: Xây d ng h th ng kho chuyên dùng và kho thông thư ng t i th xã Vĩnh Yên. - T i t nh B c Ninh: Xây d ng h th ng kho chuyên dùng và kho thông thư ng t i Trung tâm lưu chuy n hàng hoá qu c t B c Ninh. - T i t nh Hà Tây: Xây d ng h th ng kho chuyên dùng và kho thông thư ng t i khu v c Hoà L c. - T i t nh Hưng Yên: Xây d ng h th ng kho chuyên dùng và kho thông thư ng t i khu v c Ph N i. - T i t nh H i Dương: u tư xây d ng, nâng c p h th ng kho c a Công ty c ph n giao nh n kho v n H i Dương. - T i thành ph H i Phòng: u tư nâng c p các cơ s giao nh n kho v n hi n có áp ng ư c nhu c u c a các doanh nghi p trong th i kỳ quy ho ch. - T i t nh Qu ng Ninh: Xây d ng h th ng kho thông thư ng và chuyên dùng t i khu v c kho c ng Cái Lân. 3.5 Qui ho ch phát tri n h th ng kho c ng xăng d u 3.5.1 M c tiêu phát tri n - i u ch nh, b sung qui ho ch h th ng kho c ng xăng d u phù h p v i qui ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong vùng và yêu c u b o v môi trư ng sinh thái. - B sung s c ch a c a các cơ s kho c ng xăng d u trong Vùng tương ương v i t c tăng trư ng kinh t chung c a Vùng. 3.5.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Khu v c tương i cách bi t v i các khu dân cư, các công trình công c ng và các công trình k t c u h t ng quan tr ng khác. - Có kh năng phát tri n m t hay nhi u phương th c v n t i xăng d u ( ư ng ng, ư ng bi n, ư ng sông, ư ng b ...). - Có v trí thu n l i trong vi c ti p nh n và trung chuy n xăng d u trong vùng và t i các vùng ph c n v i chi phí th p.
 12. - áp ng ư c các i u ki n v m b o v sinh môi trư ng, m b o an toàn cho các kho xăng d u. - Không vi ph m các qui ho ch khác c a các b , ngành và a phương. 3.5.3 Phương án qui ho ch - Th c hi n hoàn ch nh các d án u tư hi n có: Ti p t c tri n khai, hoàn ch nh 9 d án u tư hi n có v i t ng s c ch a c a các kho u m i là 142.000 m3 và t ng s c ch a kho trung chuy n là 135.000 m3. - M r ng và nâng c p các kho hi n có: T nay n năm 2020 s m r ng và nâng c p 6 kho xăng d u hi n có, nâng s c ch a lên 110.000 m3, trong ó giai o n 2008- 2015 là 50.000 m3 và giai o n 2016- 2020 là 60.000 m3 - Xây d ng m i kho c ng t i các a i m thích h p: T nay n năm 2020, d ki n xây d ng m i m t s kho xăng d u trong Vùng như sau: Kho xăng d u L ch Huy n ( thay th c m kho c ng B12), t ng kho xăng d u Phú Th - Gia Lâm- Hà N i, kho Ninh Dương- Tiên Yên- Qu ng Ninh và xây d ng m t s kho xăng d u t i các a phương khác trong vùng. 4. V n u tư và nhu c u s d ng t 4.1. i v i ch lo i I, ch um i - Nhu c u s d ng t xây m i ch lo i I và ch u m i là 1.997.362 m2, trong ó nhu c u s d ng t xây m i ch lo i I là 287.362 m2 và ch u m i là 1.710.000 m2. - Nhu c u v n u tư xây m i ch lo i I và ch u m i là 2.771,74 t ng, trong ó nhu c u v n u tư xây m i ch lo i I là 866,74 t ng và ch u m i là 1.905,0 t ng. 4.2. i v i siêu th , trung tâm thương m i - Nhu c u s d ng t xây m i siêu th và trung tâm thương m i là 3.613.053 m2. - Nhu c u v n u tư xây m i siêu th và trung tâm thương m i là 5.197 t ng. 4.3. i v i trung tâm h i ch , tri n lãm thương m i - Nhu c u s d ng t xây m i trung tâm h i ch , tri n lãm thương m i là 1.500.000 m2. - Nhu c u v n u tư xây m i trung tâm h i ch , tri n lãm thương m i là 1.650,0 t ng. 4.4. i v i h th ng kho bãi - Nhu c u s d ng t xây m i h th ng kho bãi là 1.200.000 m2.
 13. - Nhu c u v n u tư xây m i h th ng kho bãi là 1.200,0 t ng. 4.5. i v i kho c ng xăng d u - Nhu c u s d ng t xây m i kho c ng xăng d u là 1.500.000 m2. - Nhu c u v n u tư xây m i, m r ng và nâng c p kho c ng xăng d u là 2.229,5 t ng. 5. Danh m c các d án u tư (Ph l c kèm theo Quy t nhnày) 6. Các gi i pháp và chính sách ch y u 6.1 Gi i pháp v t ch c qu n lý - Rà soát s a i, b sung ho c ban hành m i m t s văn b n qui ph m pháp lu t nh m hoàn thi n khung pháp lý liên quan n ho t ng u tư, kinh doanh và qu n lý ch , siêu th , trung tâm thương m i, kho c ng xăng d u và c bi t là ho t ng c a các trung tâm h i ch tri n lãm thương m i và h th ng kho bãi theo mô hình ho t ng c a trung tâm logicstic. - KhNn trương xây d ng và ban hành các qui chuNn, tiêu chuNn i v i các lo i hình k t c u h t ng thương m i, t o i u ki n các t nh xây d ng ho c s a i, b sung qui ho ch và l p các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn. - Ti p t c Ny m nh công tác c i cách hành chính, i m i n i dung và phương pháp qu n lý nhà nư c i v i phát tri n và ho t ng c a các lo i hình và c p c ak t c u h t ng thương m i. 6.2 Gi i pháp và chính sách v u tư - Nhà nư c c n s a i, b sung chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia u tư phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i nh m t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p khai thác và s d ng có hi u qu ngu n v n t có và các ngu n v n khác u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i t i các a phương. - ng th i v i vi c th c hi n chính sách ưu ãi u tư i v i các d án u tư thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư theo Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v Qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư, các cơ quan ch c năng c n s m xây d ng, trình Chính ph ban hành cơ ch , chính sách ưu ãi, h tr i v i các d án phát tri n k t c u h t ng thương m i như d án u tư vào các ngành s n xu t, kinh doanh khác theo qui nh t i Quy t nh s 27/2007/Q -TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án phát tri n thương m i trong nư c n năm 2010 và nh hư ng n 2020. - Nhà nư c ti p t c s d ng v n ngân sách h tr u tư phát tri n ch theo các qui nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v
 14. phát tri n và qu n lý ch , Quy t nh s 559/2004/Q -TTg ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n ch n năm 2010 và các văn b n pháp lu t có liên quan. 6.3 Gi i pháp và chính sách v t ai Khi xây d ng qui ho ch phát tri n kinh t - xã h i t i a phương, U ban nhân dân các t nh c n dành quĩ t h p lý cho u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i, v a b o Nm nhu c u hi n t i, v a phù h p v i s gia tăng c a các d án u tư và m r ng qui mô ho t ng c a các lo i hình hình k t c u h t ng thương m i trong tương t i. ng th i, có gi i pháp và chính sách tích c c, ng b trong vi c gi i phóng m t b ng nh m t o thu n l i cho các nhà u tư khi xây d ng k t c u h t ng thương m i trên a bàn. 6.4 Gi i pháp và chính sách v ngu n nhân l c - Khai thác ngu n v n trong và ngoài nư c h tr cho công tác ào t o, phát tri n ngu n nhân l c c a các doanh nghi p thương m i. - Phân b h p lý và s d ng có hi u qu ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c nh m nâng c p cơ s v t ch t- k thu t, xây d ng i ngũ giáo viên, chương trình và n i dung ào t o, b i dư ng v lĩnh v c phân ph i cho h th ng các trư ng cao ng, trung c p và d y ngh thương m i tr c thu c B Công Thương. - Có chính sách khuy n khích doanh nghi p và các a phương t ch c ào t o, ào t o l i ngu n nhân l c tham gia ho t ng thương m i v i các hình th c và phương pháp phù h p v i i u ki n c a doanh nghi p và t ng a phương. 6.5 Gi i pháp và chính sách v b o v môi trư ng - Các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i ph i th c hi n y các qui nh c a pháp lu t v môi trư ng. - Các doanh nghi p và các a phương c n dành ngu n l c u tư xây d ng h th ng thu gom, phân lo i, v n chuy n và x lý ch t th i phát sinh do ho t ng c a các cơ s thương m i. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các qui nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng c a các cơ s kinh doanh thương m i trong Vùng ngăn ch n và x lý k p th i nh ng t ch c, cá nhân vi ph m nh m phát tri n thương m i trong Vùng kinh t tr ng i m B c B theo hư ng nhanh và b n v ng. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a các B , ngành 1.1 B Công Thương có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các b , ngành liên quan ch o, hư ng d n U ban nhân dân các t nh th c hi n Quy t nh này, t p trung vào nh ng công vi c ch y u sau:
 15. a. Ch o, hư ng d n các t nh rà soát, i u ch nh, b sung ho c xây d ng m i qui ho ch phát tri n k t c u h t ng c a các t nh trong Vùng phù h p v i nh ng qui nh c a Quy t nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan. b. Ch o, hư ng d n, ki m tra các t nh trong Vùng trong vi c l p và t ch c th c hi n các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn phù h p v i các qui nh c a Quy t nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan. d. Rà soát ki n ngh Chính ph s a i, b sung ho c s a i, b sung theo thNm quy n các văn b n qui ph m pháp lu t có liên quan n cơ ch , chính sách, gi i pháp phát tri n và qu n lý k t c u h t ng thương m i ư c qui nh t i Quy t nh này. 1.2 Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Xây d ng, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông V n t i, Ngân hàng Nhà nư c và các b , ngành liên quan khác theo ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p v i B Công Thương tri n khai th c hi n các gi i pháp nêu trong Quy t nh này. 2.Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh Ch o các S Thương m i/Thương m i - Du l ch ph i h p v i cơ quan liên quan th c hi n các nhi m v ch y u sau: a. i v i các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m B c B ã có qui ho ch k t c u h t ng thương m i trư c th i i m Quy t nh này có hi u l c, ti n hành rà soát, n u chưa phù h p v i qui nh c a Quy t nh này và văn b n qui ph m pháp lu t khác có liên quan ph i l p d án i u ch nh qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn, trình U ban nhân dân t nh phê duy t. b. i v i các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m B c B chưa có qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i: khNn trương xây d ng qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn phù h p v i qui ho ch t ng th phát tri n thương m i c a t nh, tình hình kinh t -xã h i c a a phương, nh hư ng qui ho ch t ng th c a Vùng và phù h p v i các qui nh c a Quy t nh này. c. Trong quá trình t ch c th c hi n Quy t nh này, phương án qui ho ch và danh m c d án k t c u h t ng thương m i c a t ng t nh n m trong danh m c d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i kèm theo Quy t nh này có th ư c i u ch nh phù h p v i s phát tri n kinh t -xã h i và s phát tri n thương m i c a t ng a phương. Tuy v y, trư c khi quy t nh i u ch nh phương án qui ho ch và phát tri n các d án qui mô l n, U ban nhân dân t nh c n trao i và th ng nh t v i B Công Thương. d. Xây d ng k ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i hàng năm trình y ban nhân dân t nh phê duy t. . Tham mưu cho U ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng, thNm nh và hư ng d n th c hi n các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn theo qui ho ch và k ho ch ã ư c U ban nhân dân t nh phê duy t.
 16. e. Tham mưu cho U ban nhân dân t nh phân b và s d ng các ngu n v n u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i, trong ó có ngu n v n h tr u tư t ngân sách nhà nư c theo hư ng hi u qu , thi t th c và úng m c ích. f. Xây d ng, trình U ban nhân dân t nh ban hành các cơ ch , chính sách (phù h p v i qui nh c a pháp lu t) và gi i pháp nh m huy ng, khai thác các ngu n l c c a a phương, nh t là ngu n l c c a các doanh nghi p, h kinh doanh phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn. g. Thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn t nh k p th i xu t c p có thNm quy n x lý các trư ng h p sai ph m trong u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i. h. nh kỳ hàng năm, báo cáo B Công Thương và U ban nhân dân t nh tình hình và k t qu th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong Vùng kinh t tr ng i m B c B và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; Lê Danh Vĩnh - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Ki m toán Nhà nư c; - S Thương m i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo, Website Chính ph ; - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng, các V , C c, ơn v thu c B , website c a B . - Lưu VT, KH, Vi n NCTM. PH L C DANH M C D ÁN M T S K T C U H T NG THƯƠNG M I CH Y U VÙNG KINH T TR NG I M B C B N 2020 (Kèm theo Quy t nh s 19/2007 /Q -BCT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Công Thương) STT Lo i hình a i m Hi n Qui ho ch n 2020 có
 17. Xây m i Nâng V n Gi Di n tích c p, nguyên c it o (T (m2) ng) A Ch Ch lo i I (bán buôn, bán I l t ng h p) Ch ng Xuân – Hoàn Q. Hoàn Ki m - 1 x x 33,66 Ki m - Hà N i Hà N i TP. Vĩnh Yên, Ch Vĩnh Yên - Tp. Vĩnh 2 Vĩnh Phúc, Vĩnh x x 13 Yên Phúc Ch ng Tâm - Tp. Vĩnh TP. Vĩnh Yên, 3 x x 9,6 Yên Vĩnh Phúc Ch Phúc Yên – Tx. Phúc TX. Phúc Yên, 4 x x 20,4 Yên Vĩnh Phúc Ch L p Th ch - TT L p TT. L p Th ch, 5 x x 13,2 Th ch Vĩnh Phúc Ch Giang - Th Tang - H. H. Vĩnh Tư ng, 6 x x 16,8 Vĩnh Tư ng Vĩnh Phúc Ch TT Ph m i – B c TP. B c Ninh, 7 21000 42 Ninh B c Ninh 8 Ch TT Lim- B c Ninh B c Ninh 18000 36 Ch TT Lương Tài – H. H. Lương Tài- 9 x x 36 Lương Tài- B c Ninh B c Ninh Ch TT Thu n Thành- B c H. Thu n Thành- 10 10000 20 Ninh B c Ninh Ch TT Yên Phong- B c H. Yên Phong- 11 15000 30 Ninh B c Ninh Ch TT Gia Bình- B c H. Gia Bình- B c 12 11612 23 Ninh Ninh Ch Giàu – huy n T H. T Sơn – B c 13 x x 13 Sơn – B c Ninh Ninh Ch Nh n – TP B c Ninh- TP B c Ninh, B c 14 x x 12 B c Ninh Ninh Ch Ph - Qu c Oai- Hà H. Qu c Oai- Hà 15 x x 12 Tây Tây Ch T Tiêu- M c- Hà H. M c- Hà 16 x x 12 Tây Tây
 18. Qui ho ch n 2020 Xây m i Hi n Nâng STT Lo i hình a i m Gi V n có c p, Di n tích nguyên c it o (T (m2) ng) Ch Trôi Giang- Hoài H. Hoài c- Hà 17 x x 12 c- Hà Tây Tây Ch V i- Thư ng Tín-Hà H. Thư ng Tín- 18 x x 14,4 Tây Hà Tây Ch Qu ng Oai- Ba Vì- 19 H. Ba Vì- Hà Tây x x 12 Hà Tây Ch Phúc Th - Phúc Th - H. Phúc Th - Hà 20 x x 12 Hà Tây Tây Ch Săn- Th ch Th t- Hà H. Th ch Th t- 21 x x 12 Tây Hà Tây Ch Phùng- an Phư ng – H. an Phư ng – 22 x x 12 Hà Tây Hà Tây Ch Hà ông- TP. Hà TP. Hà ông- Hà 23 19200 38,4 ông- Hà Tây Tây Ch Ngh - Sơn Tây – Hà TP. Sơn Tây – Hà 24 12500 25 Tây Tây Ch Chúc sơn- Chương H. Chương M – 25 x x 12 M – Hà Tây Hà Tây Ch Xuân Mai- Chương H. Chương M – 26 10500 21 M - Hà Tây Hà Tây Ch Kim Bài- Thanh Oai- H. Thanh Oai- Hà 27 10000 20 Hà Tây Tây Ch L m- Phú Xuyên- Hà H. Phú Xuyên- 28 x x Tây Hà Tây Ch Khang- Phú Xuyên- H. Phú Xuyên- 29 x x Hà Tây Hà Tây Ch TP. H i Dương- H i 30 TP. H i Dương x x 12,18 Dương H.Bình Giang- 31 Ch K S t- H i Dương 14000 28 H i Dương Ch Sao -Chí Linh-H i H.Chí Linh-H i 32 10150 20,3 Dương Dương Ch Tr n Quang Kh i- H i 33 TP. H i Phòng 18000 36 Phòng
 19. Qui ho ch n 2020 Xây m i Hi n Nâng STT Lo i hình a i m Gi V n có c p, Di n tích nguyên c it o (T (m2) ng) Ch Quán Toan- H i 34 TP. H i Phòng 10000 20 Phòng 35 Ch Tam B c- H i Phòng TP. H i Phòng x x Ch An Dương - H i 36 TP. H i Phòng x x Phòng 37 Ch Núi èo- H i Phòng TP. H i Phòng x x 38 Ch Cát Bi- H i Phòng TP. H i Phòng 10000 20 Ch Ph Hi n-TXHưng TX.Hưng Yên, 39 10000 20 Yên Hưng Yên Ch TT.M Hào-M Hào- H.M Hào-Hưng 40 10000 20 Hưng Yên Yên Ch TT. Văn Giang-Văn H. Văn Giang- 41 10000 20 Giang-Hưng Yên Hưng Yên Ch Giai Ph m- Yên M - H.Yên M - Hưng 42 22000 22 Hưng Yên Yên Ch Bình Phú- Yên M - H.Yên M - Hưng 43 x x Hưng Yên Yên Ch C ng Tráng- Yên M - H.Yên M - Hưng 44 x x Hưng Yên Yên Ch Nôm- Văn Lâm- H.Văn Lâm- 45 x x Hưng Yên Hưng Yên Ch C a Ông- Qu ng TX. CNm Ph , 46 10500 21 Ninh Qu ng Ninh Ch H Long I- Qu ng TP. H Long- 47 x x Ninh Qu ng Ninh Ch H Long II- Qu ng TP. H Long- 48 x x Ninh Qu ng Ninh Ch TT CNm Ph - Qu ng TX. CNm Ph - 49 x x Ninh Qu ng Ninh Ch TT Uông Bí- Qu ng Uông Bí- Qu ng 50 x x Ninh Ninh Ch Mao Khê- Qu ng M o Khê- Qu ng 51 19200 38,4 Ninh Ninh
 20. Qui ho ch n 2020 Xây m i Hi n Nâng STT Lo i hình a i m Gi V n có c p, Di n tích nguyên c it o (T (m2) ng) Ch TT H i Hà- H i Hà - H i Hà - Qu ng 52 15700 31,4 Qu ng Ninh Ninh Ch Trung tâm, TX Móng TX. Móng Cái- x 53 x Cái Qu ng Ninh Ch c a khNu1, TX Móng TX. Móng Cái- x x 54 12 Cái Qu ng Ninh Ch c a khNu 2, TX Móng TX. Móng Cá- x x 55 12 Cái Qu ng Ninh T ng c ng toàn vùng 287.362 866,74 II Ch um i Ch MNS TH phía ông H. Gia Lâm, Hà 1 720000 720 - H. Gia Lâm, Hà N i N i Ch M Rau qu , xã Minh H. T Liêm, Hà 2 Khai, Huy n T Liêm, Hà 30000 30 N i N i Ch MTH phía Tây, H. Thanh Trì, Hà 3 720000 720 Huy n Thanh Trì, Hà N i N i Ch M Rau q a , Huy n H. Mê Linh, Vĩnh 4 15000 15 Mê Linh, Vĩnh Phúc Phúc Ch MNSTH Th Tang, Tân Ti n, Vĩnh 5 x x 30 Tân Ti n, Vĩnh Phúc Phúc Ch MNSTH TP. B c TP. B c Ninh, 6 30000 30 Ninh, T nh B c Ninh B c Ninh Ch MNSTH Vân ình, H. ng Hòa, 7 Th tr n Vân ình, Huy n x x 30 HàTây ng Hòa, HàTây Ch MNSTH Hòa L c, H. Th ch Th t, 8 Xã Th ch Hòa, Huy n x x 30 Hà Tây Th ch Th t, Hà Tây Ch M Rau qu Gia H. Gia L c, H i 9 Xuyên, Huy n Gia L c, x x 30 Dương H i Dương Ch MRau qu ng H. Kim Thành, 10 x x 30 Gia, Huy n Kim Thành, H i Dương
Đồng bộ tài khoản