Quyết định số 19/2007/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 19/2007/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2007/QĐ-BVHTT về việc công bố danh mục văn bản quy pham pháp luật do bộ Văn Hoá- Thông Tin ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2007/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc S : 19 /2007/Q -BVHTT Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2007 QUYY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PHAM PHÁP LU T DO B VĂN HOÁ - THÔNG TIN BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy pham pháp lu t ngày 6 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy inh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy pham pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá - Thông tin; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Công b Danh m c 72 văn b n quy ph m pháp lu t do B Văn hoá - Thông tin ban hành và ph i h p các b , ngành khác ban hành t năm 1977 n nay h t hi u l c thi hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - VP Qu c h i; VP Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - Công báo Văn phòng Chính ph ; Website Chính ph ; Quý Doãn - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Các C c, V , ơn v thu c b ; - Các S Văn hoá-Thông tin; - Lưu VP, PC, TK(250). DANH M C
  2. VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B VĂN HOÁ-THÔNG TIN BAN HÀNH VÀ PH I H P CÁC B NGÀNH KHÁC BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 19 /2007/Q -BVHTT ngày 03 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin) Hình th c, s ký hi u Ngày tháng Cơ quan N i dung trích y u văn b n văn b n ban hành TT ban hành Quy t nh s 05/11/1977 B Văn Ban hành Quy ch t ch c và 172/VH-Q hoá- ho t ng c a Thư vi n t nh, 1 Thông tin thành ph tr c thu c Trung ương. Quy t nh s 115- 29/8/1979 B Văn Ban hành Quy ch t ch c và 2 VHTT-Q hoá- ho t ng c a Thư vi n Thông tin huy n Quy t nh s 06/8/1987 B Văn Ban hành tiêu chuNn TCN 3 153/VH/Q hoá Thư vi n huy n Quy t nh s 46/VH- 18/9/1989 B Văn Ban hành Quy ch v t ch c 4 Q hoá các cu c thi tuy n ch n Ngư i p Quy t nh s 11/10/1989 B Văn Ban hành Quy ch t m th i 5 1709/VH-Q hoá v ho t ng qu n lý âm nh c. Quy ch s 110/VHTC 10/2/1990 B Văn Quy ch t ch c ho t ng hoá c a Nhà Văn hoá Trung tâm 6 t nh và thành ph tr c thu c Trung ương Quy t nh s 15/4/1991 B Văn Quy nh vi c t ng Huy 7 46/VHTT-VP hoá- chương Chi n s Văn hoá Thông tin Quy nh s 1738/Q - 03/10/1991 B Văn Quy nh v vi c lưu hành, A hoá- ph bi n, s n xu t băng hình 8 Thông có n i dung tôn giáo tin-Th thao Quy t nh s 20/3/1993 B Văn Quy nh vi c t ng Huy 9 160//Q - A hoá- chương Vì s nghi p i n Thông tin nh Quy t nh s 641/Q - 31/5/1993 B Văn Ban hành Quy ch làm vi c 10 PC hoá- c a B Văn hoá-Thông tin Thông tin Quy t nh s 01/11/1993 B Văn Ban hành Quy ch t ch c và 11 1530/Q - A hoá- ho t ng c a H i ng tư Thông tin v n i n nh
  3. Quy t nh s 21/5/1994 B Văn Ban hành Quy ch l h i 12 636/Q -QC hoá- Thông tin Quy t nh s 23/6/1994 B Văn V vi c t ng Huy chương 13 772VH/Q hoá- "Vì s nghi p B o t n di Thông tin s n văn hoá dân t c" Quy t nh s 17/5/1995 B Văn Ban hành Quy ch t ch c 14 1996/Q -XB hoá- và ho t ng c a H i ng Thông tin thNm nh sách. Quy nh s 42/TC-GT 25/7/1995 B Văn V t ch c và ho t ng c a hoá- các H i ng gi i thư ng 15 Thông tin chuyên ngành v văn hóa ngh thu t Quy ch 43/TC-GT 25/7/1995 B Văn V ho t ng c a H i ng 16 hoá- gi i thư ng H Chí Minh và Thông tin gi i thư ng Nhà nư c Quy t nh s 46/Q - 10/1/1997 B Văn Ban hành Quy ch c p gi y BC hoá- phép; ki m tra, x lý, vi 17 Thông tin pham vi c thu chương trình truy n hình nư c ngoài t v tinh (TVRO). Quy t nh s 1110/BC 21/5/1997 B Văn Ban hành Quy nh v vi c 18 hoá- c p phép cung c p thông tin Thông tin lên m ng Internet Quy t nh s 2501/Q 15/8/1997 B Văn Ban hành Quy ch v t 19 - CXB hoá- ch c và phát hành xu t b n Thông tin phNm. Quy t nh s 30/7/1998 B Văn Ban hành Quy ch lưu chi u 20 01/1998/Q -BVHTT hoá- xu t b n phNm Thông tin Quy t nh s 25/12/1998 B Văn Ban hành Quy ch t ng Huy 21 3814/Q -BVHTT hoá- chương "Vì s nghi p Văn Thông tin hoá qu n chúng" Quy t nh s 02/2/1999 B Văn Ban hành Quy ch ho t 22 03/1999/Q -BVHTT hoá- ng tri n lãm M thu t và Thông tin Gallery Quy t nh s 29/4/1999 B Văn Ban hành Quy ch ho t 23 32/1999/Q -BVHTT hoá- ng bi u di n ngh thu t Thông tin chuyên nghi p Quy t nh s 19/7/1999 B Văn Ban hành Quy ch làm vi c 24 48/1999/Q -BVHTT hoá- c a B Văn hoá-Thông tin Thông tin 25 Quy t nh s 28/11/2000 B Văn Ban hành Quy ch thi ngư i
  4. 31/2000/Q -BVHTT hoá- p (Hoa h u, Hoa khôi). Thông tin Quy t nh s 29/12/2000 B Văn Quy nh vi c t ng thư ng 26 36/2000/Q /BVHTT hoá- Huy chương "Vì s nghi p Thông tin Văn hoá-Thông tin" Quy t nh s 29/12/2000 B Văn Ban hành Quy ch Xét t ng 27 37/2000/Q /BVHTT hoá- "Huy chương Vì s nghi p Thông tin Văn hoá-Thông tin" Quy t nh s 02/01/2002 B Văn Ban hành Quy ch công 01/2002/Q -BVHTT hoá- nh n danh hi u Gia ình 28 Thông tin văn hoá, Làng Văn hoá, Khu ph văn hoá. Ch th s 270/VH-CT 30/10/1986 B Văn V Ny m nh công tác văn hoá hoá văn ngh , thông tin các 29 dân t c thi u s trong nh ng năm t i. Ch th s 44/VH-CT 14/9/1989 B Văn V vi c m b o s ho t hoá ng bình thư ng c a các 30 thư vi n trong s nghi p i m i Ch th s 658/CT- 31/7/1990 B Văn V công tác văn hoá - thông VHTTTTDL hoá- tin - th thao - du l ch Thông mi n núi và các vùng ng 31 tin-Th bào dân t c thi u s . thao-Du l ch Ch th s 1677/CT 26/9/1991 B Văn V vi c phát tri n văn hoá - hoá- thông tin - th thao trong 32 Thông thanh niên, thi u niên, nhi tin-Th ng. thao Ch th s 2159/CT-TV 12/12/1991 B Văn V vi c t ch c ph c v hoá- sách báo cho thi u nhi trong 33 Thông các thư vi n công c ng tin-Th thao Ch th s 76/TC 12/10/1994 B Văn V tăng cư ng công tác 34 hoá- truy n thông phòng ch ng Thông tin AIDS Ch th s 07/CT- 24/11/1994 B Văn V vi c Ny m nh công tác VHTT hoá- tuyên truy n, phòng ch ng 35 Thông tin ma tuý c a ngành văn hoá - thông tin 36 Ch th s 38/1999/CT- 17/3/1999 B Văn Ch th v tăng cư ng qu n
  5. BVHTT hoá- lý ĩa CD ca nh c sân kh u Thông tin Thông tư s 206-VHTT 22/7/1986 B Văn Hư ng d n thi hành Pháp hoá- l nh b o v và s d ng di 37 Thông tin tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh Thông tư s 147/VH- 30/7/1987 B Văn Hư ng d n ti p t c th c TT hoá- hi n quy ch t ch c và 38 Thông ho t ng c a Thư vi n c p tin-Th huy n thao Thông tư s 05/VH-TC 20/01/1989 B Văn Hư ng d n x p h ng các hoá Trung tâm phương pháp câu 39 l c b và cung văn hoá, nhà văn hoá các c p. Thông tư s 20/VH-TT 09/5/1989 B Văn Hư ng d n x p h ng thư 40 hoá vi n các ngành, các c p Thông tư s 221/TT- 25/6/1990 B Văn Hư ng d n chi ti t vi c thi TC hoá- hành Pháp l nh và Ngh Thông nh v danh hi u ngh s 41 tin-Th thao-Du l ch Thông tư s 95/TT-BC 05/12/1992 B Văn Hư ng d n thi hành Ngh hoá- nh 133/H BT v quy nh 42 Thông tin chi ti t thi hành Lu t Báo chí Thông tư s 34/TC- 29/4/1994 B Văn Hư ng d n th c hi n ch 43 CV hoá- ph c p ch c v lãnh o Thông tin trong các cơ quan báo chí. Thông tư s 38/TT-XB 07/5/1994 B Văn Hư ng d n th c hi n N s hoá- 79/CP ngày 06/11/1993 quy 44 Thông tin nh chi ti t thi hành Lu t Xu t b n Thông tư s 58/TC- 18/7/1994 B Văn Hư ng d n x p h ng các t 45 VHTT hoá- ch c s nghi p ngành văn Thông tin hoá - thông tin Thông tư s 31/TCKT 15/6/1995 B Văn Hư ng d n chi ph c p cho 46 hoá- cán b văn hoá - thông tin Thông tin xã Thông tư s 37/VHTT- 01/7/1995 B Văn Hư ng d n th c hi n Ngh TT hoá- nh s 194/CP ngày 47 Thông tin 31/12/1994 c a Chính ph v ho t ng qu ng cáo.
  6. Thông tư s 38/TT-PC 01/7/1995 B Văn Hư ng d n th c hi n Ngh hoá- nh s 02/CP ngày Thông tin 05/11/1995 c a Chính ph 48 quy nh v hàng hoá, d ch v kinh doanh thương m i có i u ki n th trư ng trong nư c. Thông tư s 65/BC 03/10/1995 B Văn Hư ng d n thi hành Ngh 49 hoá- nh 133/H BT v h p báo Thông tin Thông tư s 67/TC-TT 12/10/1995 B Văn Hư ng d n th c hi n ch 50 hoá- ph c p ch c v lãnh o Thông tin các nhà hát, oàn ngh thu t Thông tư s 61/TT/ A 01/01/1996 B Văn Hư ng d n th c hi n m t s hoá- quy nh c a Ngh nh 51 Thông tin 48/CP v t ch c và ho t ng i n nh Thông tư s 06/TNB 10/01/1996 B Văn Hư ng d n vi c c p th nhà 52 hoá- báo th i h n 5 năm 1996- Thông tin 2000 Thông tư s 46/TC-TT 17/6/1997 B Văn Hư ng d n th c hi n ch 53 hoá- ph c p n ng nh c, c h i, Thông tin nguy hi m c a ngành VHTT Thông tư s 64/TT- A 19/8/1997 B Văn Hư ng d n b sung th c hoá- hi n Ngh nh 48/CP ngày Thông tin 17/7/1995, Ngh nh 87/CP 54 ngày 12/12/1995 v vi c m c a hàng, i lý băng hình, và qu n lý b n quy n băng hình. Thông tư s 03/2/1998 B Văn Hư ng d n c p, i, tr và 55 01/1998/TT-BC hoá- thu h i th nhà báo Thông tin Thông tư s 21/2/1998 B Văn Hư ng d n th c hi n Quy t 02/1998/TT-BVHTT hoá- nh c a Th tư ng Chính Thông tin ph s 11/1988/Q -TTg ngày 23/1/1998 và s 56 55/1998/Q -TTg ngày 03/3/1998 danh m c hàng hoá xu t khNu theo qu n lý chuyên ngành văn hoá - thông tin Thông tư s 22/6/1998 B Văn Hư ng d n qu n lý trò chơi 57 03/1998/TT-BVHTT hoá- i nt Thông tin
  7. Thông tư s 05/12/1998 B Văn S a i, b sung i u 5 07/1998/TT-BVHTT hoá- Thông tư s 37/VHTT-TT Thông tin ngày 01/7/1995 hư ng d n 58 th c hi n Ngh nh 194/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph v qu ng cáo trên lãnh th Vi t Nam Thông tư s 05/6/2001 B Văn Hư ng d n th c hi n Quy t 29/2001/TT-BVHTT hoá- nh s 46/2001/Q -TTg Thông tin ngày 04/4/2001 c a Th 59 tư ng Chính ph qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001-2005 Thông tư s 13/2/2001 B Văn Hư ng d n Ban ch o 05/2001/TT-BVHTT hoá- cu c v n ng phong trào Thông tin TD KXD SVH trong xây 60 d ng k ho ch và +s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c. Thông tư s 10/5/2001 B Văn Hư ng d n th c hi n Ngh 27/2001/TT_BVHTT hoá- nh s 76/CP ngày Thông tin 06/6/1996 và Ngh nh s 60/CP ngày 06/6/1997 c a 61 Chính ph hư ng d n thi hành m t s quy nh v quy n tác gi trong B lu t Dân s . Thông tư liên b s 15/6/1990 B Văn Hư ng d n ch qu n lý 97/TTLB/VHTTTTDL- hoá - tài chính và chính sách u TC Thông tin tư c a nhà nư c 62 -Th thao- Du l ch và B Tài chính Thông tư liên b s 16/12/1992 B Tài Quy nh vi c thu ti n l phí 83/TTLB chính B c p gi y phép xu t nh p 63 VHTT khNu và giám nh n i dung các VHP nh p khNu m u d ch và phi m u d ch Thông tư liên b s 25/10/1993 B Văn Hư ng d n th c hi n chính 64 88/TT-LB hoá- B sách tài tr i v i i n nh Tài chính Thông tư liên b s 10/11/1993 B Tài Hư ng d n qu n lý ngân 65 91/TT-LB chính - sách nhà nư c u tư cho B Văn ngành văn hoá - thông tin hoá-
  8. Thông tin Thông tư Liên b s 23/1/1995 B Tài Hư ng d n ch qu n lý 08/TTLB chính - tài chính i v i i Thông 66 B Văn tin lưu ng (c p t nh, hoá- thành) Thông tin Thông tư liên b s 31/1/1996 B Tài Hư ng d n s d ng ti n n p 08/TTLB chính - ph t vi ph m hành chính 67 B văn hoá- Thông tin Thông tư liên b s 30/5/1996 B Tài Quy nh ch thu n p và 28/TTLB chính - qu n lý s d ng l phí c p 68 B Văn gi y phép qu ng cáo hoá- Thông tin Thông tư liên t ch s 13/1/1998 Liên t ch Hư ng d n ch c năng 28/1998/TTTL-VHTT- B Văn nhi m v , quy n h n và cơ TDTT-TCCP hoá- c u t ch c v văn hoá - Thông tin thông tin - U ban Th d c 69 th thao - Ban T ch c cán b CP (nay là B N iv ) Thông tư liên t ch s 15/9/1999 B Giáo V vi c xu t b n và phát 35/1999/TTLT- d c ào hành các sách tham kh o 70 BGD&DDT - BVHTT t o-B cho h c sinh dùng b c h c Văn hoá- ph thông Thông tin Thông tư liên b s 22/11/1999 Ban t Hư ng d n Quy t nh s 52/1999 ch c cán 174/1999/Q -TTg ngày TTLB/BTCCBCP - b Chính 23/8/1999 c a Th tư ng BTC - BVHTT ph - B Chính ph v ch ph 71 Tài chính c p thanh s c và b i dư ng - B Văn i v i lao ng bi u di n hoá- ngh thu t ngành văn hoá - Thông tin thông tin Thông tư liên t ch s 14/3/2001 B Yt Hư ng d n thi hành Ngh 04/2001/TTLT/YT- - B Văn nh s 74/2000/N -CP 72 VHTT- hoá- ngày 06/12/2000 c a Chính UBBVCSTEVN Thông tin ph v kinh doanh và s
  9. - U ban d ng các s n phNm thay th B ov s am b o v và khuy n chăm sóc khích vi c nuôi con b ng tr em s am . VN
Đồng bộ tài khoản