Quyết định số 19/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 19/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en về Hợp tác trong lĩnh vực Văn hoá và Thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2007/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC I-XRA-EN VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en về Hợp tác trong lĩnh vực Văn hoá và Thông tin ký tại Hà Nội (Việt Nam) ngày 27 tháng 12 năm 2005. Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - TTg, các PTTg CP; PHÓ THỦ TƯỚNG - Các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; - Uỷ ban Thể dục thể thao; - Bộ Ngoại giao, Vụ Luật pháp quốc tế (BNG); - VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL, các Vụ: VX, KG, TH, TTTTBC, Công báo, Website CP; Phạm Gia Khiêm - Lưu: VT, QHQT(3)
Đồng bộ tài khoản