Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 19/2007/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 02 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006; Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch - đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tư pháp; - Cục TGPL; - TTTU,TTHĐND tỉnh; - TT UBMTTQVN tỉnh; - CT,các PCT UBND tỉnh; - Các PVP; - Lưu VT-NC
Đồng bộ tài khoản