Quyết định số 19/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 19/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2008/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 19/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG (GIAI O N 2008 – 2012) TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12/3/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng (giai o n 2008 – 2012)”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - V PBGDQL – B Tư pháp; - H i ng PHCTPBGDPL trong ngành NH; Nguy n Văn Giàu - Công báo; - Lưu VP, PC. CHƯƠNG TRÌNH
  2. PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG (GIAI O N 2008 – 2012) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2008/Q -NHNN ngày 01 tháng 07 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam) A. M C TIÊU - Ti p t c t o s chuy n bi n m nh m v ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t c a cán b , công ch c ngành Ngân hàng trong m i lĩnh v c i s ng, xã h i. - Xây d ng cơ ch ph i h p ch t ch , hi u qu trong công tác ph bi n giáo d c pháp lu t v ti n t và ho t ng ngân hàng, thông qua ó t ch c có hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Tuyên truy n k p th i, thư ng xuyên n i dung pháp lu t v ho t ng qu n lý nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c và các n i dung pháp lu t có liên quan; m b o cán b , công ch c trong ngành Ngân hàng ư c trang b y , k p th i và có h th ng các quy nh pháp lu t thu c lĩnh v c ho t ng chuyên môn, nghi p v c a mình, thông qua ó nâng cao năng l c c a cán b , công ch c trong vi c xây d ng và th c thi các quy nh pháp lu t v ti n t và ho t ng ngân hàng; t o i u ki n ngư i dân và doanh nghi p ư c ph bi n, c p nh t văn b n pháp lu t v lĩnh v c ti n t , ngân hàng. - Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và t ch c có hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng, góp ph n th c hi n n p s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t. - Ph n u t các m c tiêu c th khác c a Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012 ư c phê duy t t i Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12/3/2008 c a Th tư ng Chính ph . B. YÊU C U 1. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t là m t b ph n c a công tác giáo d c chính tr , tư tư ng là nhi m v c a toàn Ngành t dư i s lãnh o c a Ban cán s ng, Ban lãnh o Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. G n giáo d c pháp lu t v i giáo d c o c, văn hóa truy n th ng, giáo d c tư tư ng chính tr và vi c t ch c th c hi n pháp lu t trong toàn b i ngũ cán b , công ch c. 2. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ph i ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c, r ng rãi; m b o tính ng b , toàn di n, phù h p, hi u qu . Vi c t ch c th c hi n Chương trình không ch cung c p thông tin, ph bi n, giáo d c pháp lu t mà còn m b o hi u qu nâng cao ý th c t nguy n, t giác tìm hi u, ch p hành pháp lu t c a cán b , công ch c, ngư i dân và doanh nghi p. 3. Ti p t c a d ng hóa các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t, b o m s k t h p hài hòa gi a hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t truy n th ng và nh ng hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t m i ang ư c áp d ng có hi u qu trong th c ti n. L a ch n và áp d ng các bi n pháp, hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t phù h p v i t ng i tư ng tuyên truy n.
  3. 4. m b o y i u ki n th c hi n hi u qu Chương trình; B trí kinh phí hàng năm cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; Huy ng t i a s h tr c a cá nhân, t ch c, doanh nghi p trong và ngoài nư c i v i công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. C. NH NG N I DUNG CH Y U 1. N i dung pháp lu t c n tuyên truy n, ph bi n, giáo d c: - T p trung tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c trong ngành ngân hàng v các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c ti n t , ngân hàng, liên quan n ho t ng qu n lý nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c, ưu tiên tuyên truy n, ph bi n các văn b n pháp lu t m i ư c ban hành, văn b n pháp lu t do Ngân hàng Nhà nư c ban hành ho c ch trì d th o trình cơ quan có thNm quy n ban hành. - Tuyên truy n, ph bi n các văn b n pháp lu t liên quan tr c ti p n i s ng cán b , công ch c; các văn b n liên quan n quy n và l i ích h p pháp c a công dân nói chung và cán b , công ch c nói riêng. - Chú tr ng tuyên truy n, ph bi n các văn b n pháp lu t liên quan n h i nh p kinh t qu c t ; phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí; th c hi n quy ch dân ch cơ s ; an toàn giao thông … 2. Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. u tư cơ s v t ch t, trang thi t b , ng d ng k thu t, phương ti n hi n i áp ng yêu c u công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong tình hình m i. 3. i m i, nâng cao hi u qu các hình th c, bi n pháp ph bi n, giáo d c pháp lu t hi n có; tri n khai trên di n r ng nh ng hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t m i ang phát huy hi u qu trên th c t ; tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i các ơn v , chi nhánh. 4. Xây d ng và t ng bư c hoàn thi n th ch v ph bi n, giáo d c pháp lu t phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i, áp ng yêu c u c a công tác giáo d c chính tr , tư tư ng. 5. Nâng cao hi u qu t ch c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và phát huy vai trò tích c c c a các oàn th , t ch c chính tr - xã h i trong công tác này. D. CÁC GI I PHÁP TH C HI N 1. C ng c , phát tri n, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng. a) Phát huy vai trò H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng Ny m nh công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; Th c hi n y Quy ch ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng; Xác nh m i thành viên c a H i ng là h t nhân tiêu bi u
  4. trong công tác ch o, ph i h p, th c hi n ph bi n, giáo d c pháp lu t trong toàn ngành Ngân hàng nói chung và t i ơn v công tác nói riêng. b) C ng c , ki n toàn i ngũ cán b làm công tác pháp ch trong ngành Ngân hàng; Tăng cư ng cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; nh kỳ t ch c các l p b i dư ng lý lu n chính tr , t p hu n ki n th c, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho i ngũ cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, cán b pháp ch . c) Có các hình th c thi ua, khen thư ng x ng áng nh m ng viên, khuy n khích các t p th , cá nhân có thành tích trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng. d) Xây d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t, mb o v s lư ng, có phNm ch t o c t t, có trình , năng l c chuyên môn nghi p v và kinh nghi p th c ti n áp ng yêu c u công vi c; T ch c t t ho t ng và t o y i u ki n c n thi t cho các báo cáo viên, tuyên truy n viên trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. ) Phát huy vai trò i ngũ phóng viên, biên t p viên trong các ơn v báo chí, gi ng viên trong các cơ s ào t o c a ngành Ngân hàng, cán b ph trách công tác ng, oàn, công oàn tham gia tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. 2. i m i, nâng cao ch t lư ng, hi u qu các hình th c, bi n pháp ph bi n, giáo d c pháp lu t, c g ng k t h p gi a ph bi n và hư ng d n áp d ng pháp lu t nh m tăng cư ng tính kh thi c a văn b n pháp lu t. a) T ch c các h i ngh ph bi n, giáo d c pháp lu t, t p hu n ki n th c pháp lu t, gi i thi u n i dung văn b n pháp lu t cho các cán b , công ch c trong ngành Ngân hàng. b) a d ng hóa các lo i tài li u tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t: Biên so n, xây d ng cương gi i thi u n i dung văn b n pháp lu t; Xu t b n sách h th ng văn b n pháp lu t; Xây d ng các cu n h i áp pháp lu t; Biên so n các cu n tài li u tham kh o v pháp lu t ti n t , ngân hàng c a các nư c. c) Nâng cao hi u qu qu n lý, khai thác, s d ng tài li u t t sách pháp lu t, thư vi n c a các ơn v ; Thư ng xuyên rà soát, c p nh t, b sung sách pháp lu t áp ng yêu c u s d ng, tra c u c a cán b , công ch c; Hi n i hóa công tác lưu tr , tra c u văn b n pháp lu t; K t h p mô hình t sách pháp lu t truy n th ng và t sách pháp lu t i nt . d) Phát huy hi u qu tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t trên các phương ti n thông tin i chúng c a ngành Ngân hàng; Nâng cao tính nh hư ng dư lu n xã h i khi ph bi n, thông tin pháp lu t; Tăng cư ng các chuyên m c v gi i thi u n i dung văn b n pháp lu t, gi i áp pháp lu t. ) Tăng cư ng công tác ào o, b i dư ng ki n th c pháp lu t t i các cơ s ào t o c a ngành Ngân hàng; Tích c c c p nh p, i m i n i dung ào t o và hi n i hóa phương pháp ào t o nh m m b o hi u qu ph bi n, giáo d c pháp lu t; L ng
  5. ghép n i dung pháp lu t trong các chương trình ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v . e) i m i và a d ng hóa các hình th c thi tìm hi u pháp lu t, giao lưu, sinh ho t văn hóa, văn ngh có l ng ghép n i dung pháp lu t. g) Ti p t c duy trì và nâng c p cơ s d li u các văn b n pháp lu t trên website Ngân hàng Nhà nư c và m ng n i b Ngân hàng Nhà nư c; Ph bi n và khai thác hi u qu cơ s d li u ph c v yêu c u công tác; ăng ký s d ng các trang web có uy tín cung c p các văn b n quy ph m pháp lu t t o i u ki n cho cán b , công ch c tra c u, tìm hi u n i dung văn b n, ph c v công vi c. h) Ny m nh vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua ho t ng tư v n pháp lu t, ho t ng qu n lý nhà nư c v ti n t , ngân hàng t i các ơn v . i) T ch c các cu c i u tra, kh o sát, thăm dò ý ki n thu th p thông tin v hi u qu th c thi pháp lu t, nhu c u thông tin ph bi n, giáo d c pháp lu t t ó i u ch nh n i dung, hình th c, bi n pháp ph bi n, giáo d c pháp lu t phù h p v i yêu c u th c ti n. 3. Hoàn thi n th ch v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. a) Tham gia xây d ng d án Lu t ph bi n, giáo d c pháp lu t trình Qu c h i khóa XII; Tham gia xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành khi Lu t ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c thông qua. b) Rà soát, s a i, b sung các quy nh v qu n lý, s d ng kinh phí b o m k p th i, y cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; Nghiên c u, xây d ng ch h tr cho i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. 4. u tư kinh phí, cơ s v t ch t cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. a) u tư v cơ s v t ch t, tăng cư ng ng d ng k thu t, phương ti n hi n i nâng cao hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. b) V n ng s tham gia, óng góp t nguy n c a các cá nhân, t ch c, doanh nghi p trong và ngoài nư c cho ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t. . KINH PHÍ TH C HI N 1. Kinh phí th c hi n Chương trình ư c b trí trong k ho ch ngân sách hàng năm c a Ngân hàng Nhà nư c và huy ng t s óng góp t nguy n c a cá nhân, t ch c, doanh nghi p trong và ngoài nư c. 2. Kinh phí th c hi n Chương trình ph i ư c qu n lý và s d ng có hi u qu , úng pháp lu t. E. T CH C TH C HI N
  6. 1. Th i gian th c hi n a) Năm 2008: Ngân hàng Nhà nư c xây d ng Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng (giai o n 2008 – 2012) T năm 2008 – 2012: t ch c tri n khai th c hi n Chương trình. b) Năm 2010: T ch c sơ k t ánh giá và xu t các gi i pháp hoàn thành m c tiêu c a Chương trình. c) Năm 2012: T ng k t ánh giá k t qu th c hi n Chương trình, trên cơ s ó kh ng nh nh ng mô hình ph bi n, giáo d c pháp lu t phù h p, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m c n thi t tri n khai t t công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong giai o n ti p theo. 2. Phân công trách nhi m a) V Pháp ch - Ch o, hư ng d n, ôn c các ơn v th c hi n có hi u qu Chương trình; nh kỳ hàng năm t ng h p, báo cáo k t qu th c hi n v i B Tư pháp. - Xây d ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t hàng năm và t ch c th c hi n. - Ph i h p v i các ơn v Văn phòng, Th i báo Ngân hàng, Trung tâm ào t o Ngân hàng Nhà nư c, H c vi n Ngân hàng, C c Công ngh Tin h c Ngân hàng, V Chính sách ti n t , V K toán – Tài chính, C c Qu n tr , V T ch c cán b , V Thi ua khen thư ng xây d ng k ho ch c th nh m tri n khai hi u qu Chương trình. - Ph i h p các ơn v liên quan c ng c , phát tri n, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng. - Ki m tra, sơ k t, t ng k t và th c hi n ch khen thư ng ho c xu t khen thư ng i v i t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. b) Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, Th i báo Ngân hàng có trách nhi m ăng t i các thông tin c p nh p, chính xác v n i dung văn b n pháp lu t, m các chuyên trang, chuyên m c v ph bi n pháp lu t, h i – áp pháp lu t. c) Trung tâm ào t o Ngân hàng Nhà nư c, H c vi n Ngân hàng ph i h p v i V Pháp ch xây d ng các chương trình ào t o, b i dư ng ki n th c pháp lu t và tri n khai th c hi n. d) C c Công ngh tin h c Ngân hàng m b o cơ s k thu t v công ngh thông tin ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. ) V Chính sách ti n t tăng cư ng u tư, qu n lý và khai thác hi u qu thư vi n góp ph n ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t.
  7. e) V K toán – Tài chính có trách nhi m hư ng d n ch tài chính và b trí ngu n kinh phí hàng năm cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. g) C c Qu n tr có trách nhi m t ng h p d toán các kho n chi tiêu cho Chương trình do V Pháp ch l p vào trong d toán kinh phí hàng năm t i C c Qu n tr . h) V T ch c cán b có trách nhi m c ng c , phát tri n, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng. i) V Thi ua khen thư ng có k ho ch và hình th c khen thư ng phù h p nh m khuy n khích các t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. k) Các ơn v , chi nhánh thu c Ngân hàng Nhà nư c. - Trên cơ s Chương trình và tình hình th c t , các ơn v , chi nhánh thu c Ngân hàng Nhà nư c ch ng xây d ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t và tri n khai th c hi n t i ơn v ; Các ơn v ch u trách nhi m chính trong vi c ph bi n, thông tin, hư ng d n th c hi n các văn b n pháp lu t do ơn v ch trì d th o trình cơ quan có thNm quy n ban hành. - Ti n hành ki m tra, sơ k t, ánh giá tình hình th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i ơn v và nh kỳ hàng năm báo cáo k t qu cho V Pháp ch t ng h p báo cáo B Tư pháp. l) Trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành Ngân hàng, các t ch c chính tr - xã h i trong ngành có trách nhi m ph i h p tri n khai th c hi n Chương trình này. TH NG C Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản