Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo huyện Cần Giờ đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 19/2008/Q -UBND C n Gi , ngày 12 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I TRƯ NG H C NGÀNH GIÁO D C VÀ ÀO T O HUY N C N GI N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c Ngh quy t s 16/2004/NQ-H ND ngày 12 tháng 8 năm 2004 c a H i ng nhân dân huy n C n Gi t i kỳ h p l n th 2 - H i ng nhân dân huy n khóa IX “V vi c thông qua i u ch nh quy ho ch chung huy n C n Gi n năm 2020”; Căn c Quy t nh s 4821/Q -UBND ngày 23 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng huy n C n Gi ; Căn c Quy t nh s 02/2003/Q -UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c và ào t o thành ph n năm 2020; Căn c Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng t 1 năm 2008 ngu n v n ngân sách t p trung; Căn c Công văn s 2154/SQHKT-QHC&HT ngày 13 tháng 6 năm 2008 c a S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph v ý ki n góp ý v quy ho ch chi ti t m ng lư i trư ng h c huy n C n Gi ; Căn c Công văn s 1833/GD T-KHTC ngày 28 tháng 8 năm 2008 c a S Giáo d c và ào t o thành ph v th a thu n quy ho ch chi ti t m ng lư i trư ng h c huy n C n Gi n năm 2020; Xét Công văn s 183/CV-QLDA ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a Ban Qu n lý d án khu v c u tư và xây d ng huy n C n Gi v gi i trình ý ki n óng góp c a S Quy ho ch - Ki n trúc cho án quy ho ch m ng lư i trư ng h c trên a bàn huy n C n Gi ;
  2. Xét T trình s 152/TTr-QLDA ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a Ban Qu n lý d án khu v c u tư và xây d ng huy n C n Gi v ngh th m nh, phê duy t án quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c và ào t o huy n C n gi n năm 2020 và T trình s 220/TTr-CT ngày 07 tháng 10 năm 2008 c a Phòng Công Thương huy n C n Gi v phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c và ào t o huy n C n Gi n năm 2020; Xét h sơ quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c và ào t o huy n C n Gi n năm 2020 do Công ty C ph n Ki n trúc ng Nhân l p, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c và ào t o huy n C n Gi n năm 2020 v i các n i dung chính sau ây: 1. Quy mô án: Toàn huy n có 70.421,6ha t t nhiên, dân s (năm 2007) là 69.166 ngư i, nh hư ng n năm 2020 là 300.000 ngư i. Di n tích t dành cho m ng lư i giáo d c 119,079ha ( nh m c 15m2 t/h c sinh theo Quy t nh s 02/2003/Q -UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c và ào t o thành ph n năm 2020). 2. M c tiêu c a án: Làm cơ s cho vi c th c hi n chi n lư c phát tri n giáo d c và ào t o c a huy n n năm 2020 theo nh hư ng chung c a thành ph . ng th i làm cơ s cho y ban nhân dân huy n C n Gi tri n khai k ho ch u tư phát tri n và ch ng dành qu t cho ngành giáo d c trên a bàn huy n và xác nh yêu c u v quy mô qu tc a các i m trư ng h c trong h th ng m ng lư i giáo d c và ào t o trên a bàn huy n, quy mô v v n xây d ng trong t ng th quy ho ch phát tri n c a huy n. 3. N i dung chính c a án: án quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c và ào t o huy n C n Gi n năm 2020 ư c th c hi n trên cơ s di n tích t nhiên c a huy n C n gi là 70.421,6ha g m 06 xã và 01 th tr n. Dân s toàn huy n năm 2007 là 69.166 ngư i, d ki n n năm 2010 kho ng 100.000 ngư i, năm 2015 kho ng 200.000 ngư i, năm 2020 là 300.000 ngư i. 4. Các ch tiêu quy ho ch n năm 2020: a) Các ch tiêu cơ b n: M M TI U STT CH TIÊU V TÍNH THCS THPT NON H C 1 T l huy ng % 70 100 100 80 2 H s vòng quay 1 1 1 1 3 % 100 t l 100 h c 100 h c 30 TH T l huy ng và tr 5 tu i sinh ti u sinh TH k hư ng
  3. phân lu ng ih c h ch c2 thu t nghi p và có m u giáo bu i nghi p v k năng lao ng S phòng h c 1 cơ 4 Phòng 20 30 45 45 s S h c sinh 5 hs/phòng 25 35 45 45 /phòng h c Di n tích t cho 6 m2/ch 15 15 15 15 m t ch h c 7 Bán kính ph c v ơn v Xã Xã Liên xã b) Hi n tr ng h c sinh và m ng lư i giáo d c năm 2007: - Dân s : 69.166 ngư i - S h c sinh các c p h c: 15.373 h c sinh - Di n tích t giao cho giáo d c: 297.660,5m2 - S cơ s giáo d c: 54 cơ s - S phòng h c: 522 phòng c) Quy ho ch nh hư ng n năm 2010: 2010 C ph c S h c sinh Di n tích t S cơ s S phòng h c M m non 5.587 83.805 11 224 Ti u h c 7.988 119.820 8 229 THCS 7.165 107.475 3 160 THPT 3.911 58.665 2 87 T ng c ng 24.651 369.765 24 700 d) Quy ho ch nh hư ng n năm 2015: 2015 C ph c S h c sinh Di n tích t S cơ s S phòng h c M m non 13.702 205.530 28 547 Ti u h c 15.918 238.773 15 454 THCS 14.951 224.260 7 332 THPT 7.697 115.455 4 170
  4. T ng c ng 52.268 784.018 54 1.503 e) Quy ho ch nh hư ng n năm 2020: 2020 C ph c S h c sinh Di n tích t S cơ s S phòng h c M m non 20.852 312.780 41 835 Ti u h c 23.922 358.830 23 684 THCS 22.369 335.535 12 497 THPT 12.243 183.645 6 271 T ng c ng 79.386 1.190.790 82 2.287 f) Chi ti t v s h c sinh, di n tích, cơ s , phòng h c cho t ng xã và th tr n như sau: - Th tr n C n Th nh: Di n tích t S h c sinh S cơ s S phòng h c C ph c 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 M m 13.455 33.930 52.035 897 2.262 3.469 2 5 7 36 90 139 non Ti u h c 17.550 39.420 59.700 1.170 2.628 3.980 1 3 4 33 75 114 THCS 13.860 37.020 55.815 924 2.468 3.721 0 1 2 21 55 83 THPT 6.930 19.050 30.570 462 1.270 2.038 0 1 1 10 28 45 T ng 51.795 129.420 198.120 3.453 8.628 13.208 3 10 14 100 248 381 c ng - Xã Long Hòa: C p Di n tích t S h c sinh S cơ s S phòng h c h c 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 M m 17.880 49.680 77.130 1.192 3.312 5.142 2 7 10 48 132 206 non Ti u 18.015 57.720 88.830 1.201 3.848 5.922 1 4 6 34 110 169 h c THCS 16.215 54.210 83.190 1.081 3.614 5.546 1 2 3 24 80 123 THPT 8.535 27.915 46.035 569 1.861 3.069 1 1 2 13 41 68 T ng 60.645 189.525 295.185 4.043 12.635 19.679 5 14 21 119 363 566 c ng - Xã Lý Nhơn:
  5. Di n tích t S h c sinh S cơ s S phòng h c C ph c 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 M m 5.085 16.680 24.555 339 1.112 1.637 1 2 3 14 44 65 non Ti u h c 11.970 19.380 27.780 798 1.292 1.852 1 1 2 23 37 53 THCS 10.590 18.195 25.845 706 1.213 1.723 0 1 1 16 27 38 THPT 4.860 9.375 13.635 324 625 909 0 0 0 7 14 20 T ng 32.505 63.630 91.815 2.167 4.242 6.121 2 4 6 60 122 176 c ng - Xã An Th i ông: Di n tích t S h c sinh S cơ s S phòng h c C ph c 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 M m 9.630 29.070 44.310 642 1.938 2.954 1 4 6 26 78 118 non Ti u h c 24.960 33.780 50.730 1.664 2.252 3.382 2 2 3 48 64 97 THCS 23.370 31.725 47.400 1.558 2.115 3.160 1 1 2 35 47 70 THPT 12.405 16.335 25.815 827 1.089 1.721 0 1 1 18 24 38 T ng 70.365 110.910 168.255 4.691 7.394 11.217 4 8 12 127 213 323 c ng - Xã Bình Khánh: Di n tích t S h c sinh S cơ s S phòng h c C ph c 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 M m 21.825 60.555 94.425 1.455 4.037 6.295 3 8 13 58 161 252 non Ti u 28.110 70.350 108.945 1.874 4.690 7.263 2 4 7 54 134 208 h c THCS 27.735 66.075 102.075 1.849 4.405 6.805 0 0 1 13 20 27 THPT 17.400 34.005 56.715 1.160 2.267 3.781 1 1 2 26 50 84 T ng 95.070 230.985 362.160 6.338 15.399 24.144 6 13 23 151 365 571 c ng - Xã Tam Thôn Hi p: Di n tích t S h c sinh S cơ s S phòng h c C ph c 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
  6. M m 10.140 12.240 17.490 676 816 1.166 1 2 2 27 33 47 non Ti u h c 11.565 14.205 19.560 771 947 1.304 1 1 1 22 27 37 THCS 9.000 13.350 18.120 600 890 1.208 0 0 1 13 20 27 THPT 5.145 6.870 9.285 343 458 619 0 0 0 8 10 14 T ng 35.850 46.665 64.455 2.390 3.111 4.297 2 3 4 70 90 125 c ng - Xã Th nh An: Di n tích t S h c sinh S cơ s S phòng h c C ph c 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 M m 5.790 3.375 2.835 386 225 189 1 0 0 15 9 8 non Ti u h c 7.650 3.918 3.285 510 261 219 0 0 0 15 7 6 THCS 6.705 3.685 3.090 447 246 206 0 0 0 10 5 5 THPT 3.390 1.905 1.590 226 127 106 0 0 0 5 3 2 T ng 23.535 12.883 10.800 1.569 859 720 1 0 0 45 24 21 c ng g) Các c p h c khác có trư ng d ki n xây m i v i di n tích t 01ha n 01ha. - 01 Trung tâm d y ngh t i xã Bình Khánh. - 01 Trung tâm k thu t hư ng nghi p t i xã An Th i ông. - 02 Phân hi u Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên t i xã Lý Nhơn và xã Tam Thôn Hi p. - Làng i h c t i xã Bình Khánh (kho ng 400ha). 5. Các gi i pháp phát tri n m ng lư i ngành giáo d c và ào t o: a) Gi i pháp v t: - L p quy ho ch, k ho ch s d ng t phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c theo t ng giai o n. - Phát tri n ng b m ng lư i trư ng h c theo úng quy ho ch chi ti t trên a bàn huy n, các trư ng h c xây d ng m i ph i t chuNn. - u tư nâng c p các trư ng h c hi n h u. b) Gi i pháp v ngu n v n:
  7. - Ny nhanh ti n trình xã h i hóa giáo d c, phát huy các ngu n l c trong nhân dân. - Ny nhanh vi c l p d án u tư tranh th ngu n v n u tư t ngân sách. - Tranh th các ngu n v n ODA, ngu n v n vay có lãi su t th p, ngu n v n do phát hành trái phi u. i u 2. T ch c th c hi n - Phòng Công Thương ph i h p v i ch u tư ư c giao l p án quy ho ch chung và các quy ho ch chi ti t l p quy ho ch chung và các quy ho ch chi ti t phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c. - Phòng Giáo d c và ào t o ph i h p v i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng l p quy ho ch, k ho ch s d ng t xây d ng trư ng h c phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng h c theo t ng giai o n. - Phòng Tài chính - K ho ch tham mưu y ban nhân dân huy n quy t nh ngu n v n u tư ngoài ngân sách u tư xây d ng các công trình trư ng h c theo quy nh. - y ban nhân dân huy n ph i h p v i các S , ngành xu t y ban nhân dân thành ph b trí v n u tư xây d ng các công trình trư ng h c theo quy ho ch, k ho ch s d ng t. Căn c quy ho ch, k ho ch s d ng t và quy ho ch chi ti t, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i y ban nhân dân các xã, th tr n c m m c và qu n lý các m t b ng ã quy ho ch. i u 3. Quy t nh có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n C n Gi , Trư ng Phòng Công Thương, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o, Giám c Ban Qu n lý d án khu v c u tư và xây d ng huy n C n Gi và các phòng, ban liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n H u Hi p
Đồng bộ tài khoản