Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 19/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH TI P CÔNG DÂN VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO THU C THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004, Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29 tháng 05 năm 2008 c a Qu c h i Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và các t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo; Xét ngh c a Chánh Thanh tra thành ph , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo thu c Thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t nh s 36/2007/Q -UBND ngày 28/3/2007 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i (cũ), Quy t nh s 920/1999/Q -UB ngày 20/9/1999 và Quy t nh s 741/2001/Q -UB ngày 01/6/2001 c a y ban nhân dân t nh Hà Tây. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Chánh Thanh tra Thành ph , Giám c các S , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n và thành ph tr c thu c; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Th tư ng Chính ph ; - /c Bí thư Thành y; - TT. Thành y, H NDTP; - VPCP, TTCP, BTNMT; - Các ng chí Phó Ch t ch; - Như i u 3;
 2. - Văn phòng Thành y; - Văn phòng BQH-H NDTP; Vũ H ng Khanh - Báo HNM, KT T, ài PTTHHN; - VPUB: CPVP, Các phòng CV; Trung tâm Công báo thành ph ; - Lưu: VT, Nth, Nc, Nn(5b), TD. QUY NNH V VI C TI P CÔNG DÂN VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO THU C THÀNH PH HÀ N I (ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2008/Q -UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân Thành ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. B n quy nh này quy nh v vi c ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo áp d ng cho các cơ quan thu c Thành ph Hà N i trong công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t cán b , công ch c và vi c t cáo c a công dân, tr các khi u n i liên quan n vi c th c hi n h p ng lao ng. 2. Vi c khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu c Thành ph Hà N i ngoài vi c ph i th c hi n quy nh này còn ph i tuân theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Ngh nh s 120/2006/N -CP ngày 20/10/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng. 3. Các ơn v qu n, huy n, thành ph tr c thu c g i chung là c p huy n; Các ơn v s , ngành thu c Thành ph g i chung là s . i u 2. Th c hi n quy n khi u n i, t cáo 1. Công dân, cơ quan, t ch c có quy n khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan hành chính Nhà nư c, c a ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính Nhà nư c thu c Thành ph Hà N i, khi có căn c cho r ng quy t nh, hành vi ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình. Cán b , công ch c thu c Thành ph Hà N i có quy n khi u n i quy t nh k lu t c a ngư i có thNm quy n i v i mình khi có căn c cho r ng quy t nh ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình.
 3. 2. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t c a b t c cơ quan, t ch c, cá nhân nào gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c. i u 3. Trách nhi m c a các cơ quan Nhà nư c thu c Thành ph Hà N i trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo Các cơ quan nhà nư c thu c Thành ph Hà N i trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ph i có trách nhi m: 1. T ch c ti p công dân n trình bày n i dung c n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh liên quan n khi u n i, t cáo. 2. X lý các ơn khi u n i, t cáo không thu c thNm quy n theo quy nh t i i u 10 quy nh này. 3. Th lý h sơ xem xét, gi i quy t nh ng v vi c khi u n i, t cáo thu c thNm quy n. 4. ôn c, t ch c th c hi n nh ng Quy t nh gi i quy t khi u n i, x lý t cáo ã có hi u l c pháp lu t thu c trách nhi m c a mình. Chương 2. T CH C TI P CÔNG DÂN i u 4. Vi c ti p công dân c a các cơ quan Nhà nư c thu c Thành ph Hà N i 1. Vi c ti p công dân c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và oàn i bi u Qu c h i Thành ph Hà N i ư c b trí t i m t s khu v c, a i m phù h p, thu n ti n cho vi c i l i c a công dân. a. y ban nhân dân Thành ph c ng chí Phó Văn phòng có nhi m v ch o Phòng ti p dân và ph i h p ch t ch v i Văn phòng Thành y, Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân Thành ph , Thanh tra Thành ph , các oàn th và y ban nhân dân các huy n, th trư ng các cơ quan thu c thành ph trong công tác ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo; giúp y ban nhân dân Thành ph trong công tác ti p dân, ti p nh n, x lý ơn khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a y ban nhân dân Thành ph . b. Vi c ti p công dân do Văn phòng y ban nhân dân Thành ph qu n lý, Phòng Ti p dân thu c Văn phòng y ban nhân dân Thành ph có trư ng phòng, phó trư ng phòng và m t s cán b chuyên trách có trách nhi m t ch c vi c ti p công dân, ôn c vi c ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo c a các cơ quan thu c thành ph . 2. y ban nhân dân huy n thành l p t ti p dân g m m t s cán b chuyên trách và không chuyên trách, c Phó Văn phòng y ban nhân dân ph trách công tác ti p dân, giúp y ban nhân dân huy n t ch c ti p dân và x lý ơn khi u n i, t cáo.
 4. 3. Các cơ quan ph i b trí cán b có phNm ch t t t, có năng l c chuyên môn, n m v ng chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c, có tinh th n trách nhi m cao, có kh năng gi i thích, thuy t ph c làm công tác ti p dân. ng th i t o i u ki n và có chính sách ng viên i ngũ cán b ti p dân. i u 5. V tr s ti p công dân 1. Vi c ti p công dân n khi u n i, t cáo, ưa ơn khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh liên quan n khi u n i, t cáo ư c ti n hành t i nơi ti p công dân (g i chung là Tr s ti p công dân). 2. y ban nhân dân các c p, Th trư ng các cơ quan thu c y ban nhân dân Thành ph ph i b trí a i m th c hi n vi c ti p công dân n khi u n i, t cáo. 3. Tr s ti p dân ư c b trí a i m thu n ti n, khang trang l ch s , ư c trang b cơ s v t ch t c n thi t, có niêm y t l ch ti p công dân và công b tên, ch c danh ngư i ti p công dân, có n i quy và ghi rõ quy n, nghĩa v c a ngư i n khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh liên quan n khi u n i, t cáo và trách nhi m c a cán b ti p công dân. 4. L c lư ng công an xã, phư ng, th tr n có trách nhi m b o v an toàn tr s ti p dân c a các cơ quan trên a bàn mình qu n lý. Trong trư ng h p c n thi t có th áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n x lý nh ng ngư i l i d ng vi c khi u n i, t cáo có hành vi vi ph m pháp lu t t i tr s ti p dân. i u 6. L ch ti p công dân Th trư ng cơ quan Nhà nư c các c p và các cơ quan chuyên môn thu c Thành ph Hà N i có trách nhi m nh kỳ ti p công dân xem xét, x lý, gi i quy t khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh liên quan n khi u n i, t cáo thu c thNm quy n theo quy nh c th sau: - Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n m i tu n ít nh t m t ngày; - Ch t ch y ban nhân dân huy n m i tháng ít nh t hai ngày; - Ch t ch y ban nhân dân Thành ph m i tháng ít nh t m t ngày; - Th trư ng các cơ quan Nhà nư c khác, m i tháng ít nh t m t ngày. i u 7. Trách nhi m c a cán b th c hi n vi c ti p công dân 1. Khi th c hi n vi c ti p công dân, cán b ti p công dân ph i: a. Trang ph c ch nh t , có bi n hi u ghi rõ h tên, ch c danh, ph i có thái úng m c; ghi chép y nh ng n i dung công dân trình bày vào s ti p dân; b. Gi i thích, hư ng d n ngư i n khi u n i, t cáo trình bày y , chính xác, rõ ràng nh ng n i dung khi u n i, t cáo; n u là v vi c thu c thNm quy n thì ti p nh n ơn và tài li u liên quan mà ngư i khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh liên quan
 5. n khi u n i, t cáo cung c p. Vào s nh n ơn, ghi gi y biên nh n cho công dân; n u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan mình thì hư ng d n công dân n cơ quan có thNm quy n (tr ơn t cáo). 2. Cán b ti p dân có quy n t ch i không ti p nh ng trư ng h p c tình gây r i an ninh tr t t nơi ti p công dân ho c có nh ng hành vi vi ph m n i quy ti p công dân. i u 8. Th c hi n quy n và trách nhi m c a công dân, i di n cơ quan, t ch c n tr s ti p dân 1. ư c hư ng d n và gi i thích v nh ng n i dung mình ã trình bày. 2. ư c quy n khi u n i, t cáo v i Th trư ng tr c ti p c a cán b ti p công dân n u h có nh ng vi c làm sai trái, c n tr , sách nhi u trong khi làm nhi m v ; i v i trư ng h p t cáo, công dân ư c quy n yêu c u gi bí m t h tên, a ch c a mình. 3. Cá nhân, i di n cơ quan t ch c khi u n i khi n tr s ti p dân ph i xu t trình gi y t tùy thân; n u là ngư i ư c y quy n khi u n i thì ph i xu t trình gi y y quy n h p pháp b ng văn b n có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i y quy n cư trú ho c cơ quan nơi công tác. 4. Ch p hành nghiêm ch nh n i quy ti p công dân và s hư ng d n c a cán b ti p dân; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung ã trình bày. Trư ng h p nhi u ngư i n khi u n i, t cáo cùng m t n i dung thì c m t s ngư i i di n trình bày. i u 9. Vi c ti p nh n ơn khi u n i, t cáo 1. Cán b ti p dân ch ư c nh n tr c ti p nh ng ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan, ơn v mình; ơn t cáo; nh ng ơn khi u n i vư t c p nhưng có căn c ch ng minh r ng c p dư i quá th i h n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo mà chưa gi i quy t. 2. Nh ng ơn khi u n i, t cáo t các ngu n chuy n n ph i ư c t p trung vào m t u m i, giao cho b ph n ti p dân c a cơ quan ho c Văn phòng (n u không thành l p b ph n ti p dân) vào s theo dõi, phân lo i và x lý theo quy nh. 3. Ban Ch o Phòng, ch ng tham nhũng Thành ph , cơ quan Công an, cơ quan Thanh tra Thành ph , Thanh tra huy n, Thanh tra S có trách nhi m thi t l p, công khai s i n tho i và a ch ti p nh n t cáo v hành vi tham nhũng. i u 10. X lý ơn khi u n i c a công dân, cơ quan, t ch c, ơn t cáo c a công dân 1. i v i ơn khi u n i, t cáo thu c thNm quy n gi i quy t và các i u ki n quy nh, cán b ti p dân ph i l p phi u x lý trình Th trư ng cơ quan, ơn v xem xét, quy t nh vi c th lý h sơ.
 6. 2. i v i ơn khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t ho c không i u ki n ư c gi i quy t thì cán b ti p dân g i tr l i và hư ng d n ngư i khi u n i g i ơn úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 3. Trư ng h p ơn v a có n i dung khi u n i, v a có n i dung t cáo thì cán b ti p dân x lý n i dung khi u n i theo quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u này và x lý n i dung t cáo theo quy nh t i Kho n 1 và Kho n 5 i u này. 4. Khi nh n ư c ơn khi u n i vư t c p, n u có căn c cho r ng thu c thNm quy n gi i quy t c a c p dư i nhưng quá th i h n quy nh mà n i dung khi u n i chưa ư c gi i quy t thì cán b ti p dân ph i l p phi u x lý, trình Th trư ng cơ quan ra văn b n yêu c u Th trư ng ơn v c p dư i gi i quy t, ng th i có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c gi i quy t c a c p dư i và báo cáo Th trư ng cơ quan mình x lý n u c p dư i thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i ó. 5. Trư ng h p ơn t cáo không thu c thNm quy n gi i quy t, cán b ti p dân ph i báo cáo th trư ng cơ quan ra văn b n chuy n ơn cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh và báo cho ngư i có ơn bi t. Chương 3. KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH M C I. KHI U N I VÀ VI C X LÝ ƠN KHI U N I i u 11. Th c hi n quy n và nghĩa v c a ngư i khi u n i 1. Ngư i khi u n i khi n khi u n i t i các cơ quan hành chính Nhà nư c các c p thu c Thành ph Hà N i ph i th c hi n úng các quy n và nghĩa v c a ngư i khi u n i ã ư c pháp lu t quy nh. 2. Ngư i khi u n i ph i là ngư i có quy n, l i ích h p pháp ch u tác ng tr c ti p b i quy t nh hành chính, hành vi hành chính mà mình khi u n i. Ngư i khi u n i ph i nêu rõ n i dung khi u n i, cung c p ch ng c có liên quan, các i u ki n ã ư c quy nh t i i u 2 Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph . 3. Ngư i khi u n i có th tr c ti p khi u n i ho c thông qua ngư i i di n h p pháp khi u n i; khi th c hi n vi c khi u n i, ngư i i di n ph i xu t trình gi y t ch ng minh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c i di n h p pháp c a mình. i u 12. X lý ơn khi u n i c a các cơ quan 1. Trình t x lý ơn khi u n i h p pháp ư c th c hi n theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph .
 7. 2. ơn khi u n i do i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n ho c cơ quan báo chí chuy n n, n u thu c thNm quy n gi i quy t c a mình và không thu c các trư ng h p quy nh t i i u 32 Lu t Khi u n i, t cáo, có các i u ki n quy nh t i i u 2 c a Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph thì th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho cơ quan, t ch c, cá nhân ã chuy n ơn bi t. 3. Trong trư ng h p ơn chuy n n không thu c thNm quy n, không i u ki n th lý gi i quy t ho c thu c các trư ng h p quy nh t i i u 32 Lu t Khi u n i, t cáo thì g i tr l i ngư i có ơn, hư ng d n ngư i có ơn th c hi n úng Lu t Khi u n i, t cáo và thông báo b ng văn b n n các cơ quan, t ch c ho c cá nhân ã chuy n ơn bi t. i u 13. Báo cáo v khi u n i thu c th m quy n Thanh tra Thành ph , Thanh tra huy n, Thanh tra S khi nh n ư c ơn khi u n i thu c thNm quy n c a Th trư ng cơ quan hành chính Nhà nư c cùng c p thì có trách nhi m xem xét và báo cáo Th trư ng cơ quan hành chính cùng c p quy t nh vi c giao th lý gi i quy t khi u n i ó. M C II. TH M QUY N, TRÁCH NHI M GI I QUY T KHI U N I C A TH TRƯ NG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C THU C THÀNH PH HÀ N I i u 14. Th m quy n gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân huy n 1. Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân huy n có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n quy nh t i i u 19 Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Khi nh n ư c khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a mình, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân huy n giao cho cán b th lý, ho c thành l p t công tác (n u th y c n thi t) ti n hành thNm tra xác minh, t ch c i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n và l i ích có liên quan làm rõ các n i dung khi u n i, yêu c u c a ngư i khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i. Vi c g p g i tho i ph i ti n hành công khai, dân ch , trư ng h p c n thi t thì m i i di n các t ch c chính tr - xã h i cùng tham d . i u 15. Ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân huy n 1. Căn c vào quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân huy n ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i theo th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo.
 8. 2. Quy t nh gi i quy t khi u n i ph i ư c g i n ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, t ch c, cá nhân có quy n và l i ích liên quan và y ban nhân dân huy n, Chánh Thanh tra huy n t ng h p theo dõi. i u 16. T ch c th c hi n Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân huy n Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân huy n trong ph m vi trách nhi m c a mình t ch c th c hi n Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t theo quy nh t i i u 19, i u 20 Ngh nh 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph . i u 17. Th m quy n gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân huy n 1. Ch t ch y ban nhân dân huy n có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n quy nh t i i u 20 Lu t Khi u n i, t cáo. 2. i v i khi u n i quy t nh hành chính và hành vi hành chính c a mình thì Ch t ch y ban nhân dân huy n giao Chánh Thanh tra huy n xem xét, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. Ch t ch y ban nhân dân huy n ph i g p g i tho i v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph . 3. i v i tranh ch p t ai ã ư c hòa gi i t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n mà m t bên ho c các bên ương s không nh t trí, n u không thu c các trư ng h p quy nh t i Kho n 1 i u 136 Lu t t ai thì Trư ng Phòng Tài nguyên và môi trư ng xem xét, ki n ngh , Ch t ch y ban nhân dân huy n ra Quy t nh gi i quy t v tranh ch p t ai. 4. i v i khi u n i mà Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng các cơ quan thu c y ban nhân dân huy n ã gi i quy t l n u nhưng còn khi u n i thì Ch t ch y ban nhân dân huy n giao cho Chánh Thanh tra ti n hành xem xét, k t lu n và ki n ngh gi i quy t. Riêng khi u n i v lĩnh v c xây d ng th c hi n theo quy nh t i i u 117 và i u 118 Lu t Xây d ng. Trư ng h p v vi c ph c t p, Ch t ch y ban nhân dân huy n có trách nhi m g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan. i u 18. Ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân huy n 1. Căn c vào quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân huy n ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i theo th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân huy n ph i g i t i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan th c hi n,
 9. g i y ban nhân dân thành ph , Chánh Thanh tra Thành ph báo cáo, t ng h p theo dõi. i u 19. T ch c th c hi n Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân huy n Ch t ch y ban nhân dân huy n có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh gi i quy t khi u n i c a mình ã có hi u l c pháp lu t; t ch c ki m tra ôn c cơ quan c p dư i trong vi c t ch c th c hi n Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t theo lu t nh. i u 20. Th m quy n gi i quy t khi u n i c a các cơ quan, ơn v thu c S 1. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c S có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n quy nh t i i u 21 Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Trình t , th t c gi i quy t khi u n i c a Th trư ng cơ quan, ơn v thu c S ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và quy nh t i i u 14 b n quy nh này. Quy t nh gi i quy t khi u n i quy nh t i i u này là Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u. i u 21. Th m quy n gi i quy t khi u n i c a Giám cS 1. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c Thành ph Hà N i (g i chung là giám c S ) có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n quy nh t i i u 22 Lu t Khi u n i, t cáo. 2. i v i khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a cán b , công ch c do mình qu n lý tr c ti p thì lãnh o S , giao cho Chánh Thanh tra S xem xét, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. Giám c S ph i g p g i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan. 3. i v i khi u n i mà Th trư ng cơ quan thu c S ã gi i quy t l n u nhưng còn khi u n i thì Giám c S giao cho Chánh Thanh tra S ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. Khi th y c n thi t Giám c S g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan. i u 22. Ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám cS 1. Căn c vào quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh, k t lu n ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, Giám c S ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i theo th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c S ư c g i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n và l i ích liên quan, ng th i g i y ban nhân dân Thành ph và Chánh Thanh tra thành ph báo cáo, t ng h p, theo dõi. 3. Giám c S trong ph m vi, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t; ki m
 10. tra ôn c cơ quan, ơn v c p dư i thi hành Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t theo lu t nh. i u 23. Th m quy n gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph 1. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n quy nh t i i u 23 Lu t Khi u n i, t cáo. 2. i v i khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình thì Ch t ch y ban nhân dân Thành ph giao cho Chánh Thanh tra Thành ph xem xét k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. Trư c khi ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph t ch c g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan. 3. i v i khi u n i mà Ch t ch y ban nhân dân huy n, Th trư ng các cơ quan c a Thành ph ã gi i quy t l n u nhưng còn khi u n i thì Ch t ch y ban nhân dân Thành ph giao cho Chánh Thanh tra Thành ph ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t, trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph xem xét, gi i quy t. 4. i v i khi u n i Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân huy n, Th trư ng các S gi i quy t khi u n i l n u v k lu t cán b , công ch c, trình t th t c gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t l n th hai th c hi n theo Thông tư hư ng d n c a B N iv . 5. i v i nh ng khi u n i liên quan n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân huy n gi i quy t l n u v lĩnh v c xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph giao Giám c S Xây d ng, Thanh tra xây d ng thành ph xem xét, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh. 6. i v i nh ng v vi c ph c t p, trư c khi ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph tham kh o ý ki n c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v nh ng n i dung có liên quan n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a B , ngành ó. i u 24. Ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph 1. Căn c vào quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i theo th i h n quy nh t i các i u 36, 43 c a Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i ư c g i t i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan, ng th i g i Th tư ng Chính ph , T ng Thanh tra Chính ph và B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c ó ( báo cáo).
 11. 3. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph trong ph m vi trách nhi m, quy n h n c a mình t ch c thi hành Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t, ki m tra ôn c cơ quan c p dư i trong vi c thi hành Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t. i u 25. T m ình ch thi hành quy t nh hành chính và công b công khai Quy t nh gi i quy t khi u n i 1. Vi c t m ình ch thi hành quy t nh hành chính b khi u n i khi xét th y vi c thi hành s gây h u qu khó kh c ph c thì ngư i gi i quy t khi u n i l n u th c hi n theo quy nh t i i u 35 Lu t Khi u n i, t cáo 2. Vi c t m ình ch thi hành quy t nh hành chính b khi u n i và Quy t nh gi i quy t khi u n i trư c ó khi xét th y vi c thi hành các quy t nh ó s gây h u qu khó kh c ph c thì ngư i gi i quy t khi u n i th c hi n theo quy nh c a i u 42 Lu t Khi u n i, t cáo 3. Ch m nh t trong th i h n 05 ngày k t ngày ký, Quy t nh gi i quy t khi u n i ph i ư c công b công khai và niêm y t t i Tr s ti p dân c a cơ quan gi i quy t khi u n i trong th i h n 10 ngày. i u 26. N i dung Quy t nh gi i quy t khi u n i 1. Ngư i gi i quy t khi u n i ph i ra Quy t nh gi i quy t khi u n i b ng văn b n, không dùng các hình th c văn b n khác thay cho Quy t nh gi i quy t khi u n i. 2. N u là Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u thì ph i có các n i dung theo quy nh c a i u 38 Lu t Khi u n i, t cáo; N u là Quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai thì ph i có các n i dung theo quy nh c a i u 45 Lu t Khi u n i, t cáo M C III. TH I HI U, TH I H N GI I QUY T KHI U N I VÀ VI C KH I KI N V ÁN HÀNH CHÍNH i u 27. Th i hi u khi u n i, th i h n gi i quy t khi u n i 1. Th i hi u khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính là 90 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh hành chính ho c bi t có hành vi hành chính. Trong trư ng h p ngư i khi u n i không th c hi n ư c vi c khi u n i theo úng th i h n vì m au, thiên tai, i công tác, h c t p nơi xa ho c vì nh ng tr ng i khách quan khác, thì th i gian có tr ng i ó không tính vào th i hi u khi u n i. Ngư i khi u n i ph i xu t trình gi y xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, phư ng th tr n cơ s y t ho c cơ quan, t ch c nơi ngư i khi u n i làm vi c v tr ng i khách quan v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i. 2. Th i h n ra quy t nh th lý và ra Quy t nh gi i quy t khi u n i: a. i v i gi i quy t khi u n i l n u: trong th i h n 10 ngày, k t khi nh n ư c ơn khi u n i thu c thNm quy n, ngư i ư c giao xem xét khi u n i ph i trình ngư i có thNm quy n ra quy t nh th lý gi i quy t.
 12. Th i h n gi i quy t khi u n i l n u không quá 30 ngày, k t ngày ra quy t nh th lý. i v i v vi c ph c t p không kéo dài quá 45 ngày. b. i v i gi i quy t khi u n i l n hai: trong th i h n 10 ngày k t khi nh n ư c ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a mình, ngư i ư c giao xem xét khi u n i ph i trình ngư i có thNm quy n ra quy t nh th lý gi i quy t. Th i h n gi i quy t l n hai không quá 45 ngày, k t ngày ra quy t nh th lý gi i quy t. i v i v vi c ph c t p không kéo dài quá 60 ngày i u 28. Kh i ki n v án hành chính t i Toà án nhân dân Trong th i h n 30 ngày, k t ngày h t h n gi i quy t theo quy nh t i i u 36 c a Lu t Khi u n i, t cáo mà khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính không ư c gi i quy t ho c k t ngày nh n ư c Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u, Quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai mà ngư i khi u n i không ng ý thì có quy n kh i ki n v án hành chính t i Tòa án theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4. KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH K LU T CÁN B , CÔNG CH C i u 29. Khi u n i quy t nh k lu t cán b công ch c Cán b , công ch c các cơ quan Nhà nư c thu c Thành ph Hà N i khi có khi u n i quy t nh k lu t hành chính ph i làm ơn ghi rõ ngày, tháng, năm; h tên, a ch c a ngư i khi u n i, n i dung, lý do khi u n i, yêu c u c a mình và ký tên, g i n ngư i ã ra quy t nh k lu t. Th i hi u khi u n i là 15 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh k lu t. i u 30. Gi i quy t khi u n i l n u 1. Ngư i ã ra quy t nh k lu t hành chính khi nh n ư c ơn khi u n i, trong th i h n 10 ngày ph i th lý gi i quy t và thông báo cho ngư i khi u n i bi t. 2. Th i h n gi i quy t khi u n i l n u không quá 30 ngày, k t ngày th lý, i v i v vi c ph c t p không quá 45 ngày và ph i ra Quy t nh gi i quy t khi u n i v i các n i dung theo i u 53 Lu t Khi u n i, t cáo. i u 31. Gi i quy t khi u n i l n ti p theo 1. Khi nh n ư c Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u, trong th i h n 10 ngày mà ngư i khi u n i không ng ý thì có quy n khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t ti p theo. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày th lý, ngư i có thNm quy n gi i quy t ti p theo ph i xem xét, ra Quy t nh gi i quy t khi u n i b ng văn b n, i v i v vi c ph c t p không quá 45 ngày.
 13. i u 32. Kh i ki n v án hành chính t i Tòa án Công ch c gi ch c v t Giám c S ho c tương ương tr xu ng b k lu t bu c thôi vi c, sau khi khi u n i mà ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u v n gi nguyên hình th c k lu t ó thì trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c Quy t nh gi i quy t khi u n i có quy n kh i ki n v án hành chính t i Tòa án theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5. T CÁO, GI I QUY T T CÁO M C I. TH M QUY N GI I QUY T T CÁO i u 33. Th m quy n gi i quy t t cáo 1. Các cơ quan qu n lý hành chính Nhà nư c và Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân Thành ph Hà N i có trách nhi m gi i quy t t cáo thu c thNm quy n theo quy nh c a i u 59 và i u 60 Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n; Trư ng các phòng thu c y ban nhân dân huy n; Th trư ng các cơ quan thu c S có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a cán b , công ch c và ngư i lao ng do mình qu n lý tr c ti p. 3. Ch t ch y ban nhân dân huy n có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n, Trư ng, Phó phòng thu c y ban nhân dân huy n và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p. 4. Giám c S có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a Trư ng, Phó phòng thu c S , Th trư ng, Phó Th trư ng các cơ quan thu c S và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p. 5. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n; Giám c, Phó Giám c S , Th trư ng, Phó Th trư ng các cơ quan thu c y ban nhân dân Thành ph và nh ng ngư i khác do mình b nhi m, qu n lý tr c ti p i u 34. Trách nhi m c a Chánh Thanh tra Thành ph , Chánh Thanh tra huy n, Chánh Thanh tra S v gi i quy t t cáo. 1. Chánh Thanh tra huy n có thNm quy n: a. Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân huy n khi ư c giao; b. Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t. Trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i.
 14. 2. Chánh Thanh tra S có trách nhi m: a. Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a giám c S khi ư c giao; b. Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Th trư ng cơ quan thu c S ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t. Trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét gi i quy t l i. 3. Chánh Thanh tra Thành ph Hà N i có thNm quy n: a. Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph khi ư c giao; b. Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch y ban nhân dân huy n, giám c S ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t. Trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. 4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ki n ngh c a cơ quan Thanh tra theo quy nh t i i m b, M c 1, 2, 3 c a i u này, Th trư ng cơ quan nhà nư c ã gi i quy t t cáo có trách nhi m th c hi n và thông báo k t qu cho cơ quan Thanh tra ã có ki n ngh ó bi t. M C II. TRÌNH T , TH T C GI I QUY T T CÁO i u 35. Quy n t cáo c a công dân Ngư i t cáo c n g i ơn t cáo n cơ quan có thNm quy n gi i quy t. ơn ph i ghi rõ h , tên, a ch ngư i t cáo, ngư i b t cáo và n i dung t cáo. Trong trư ng h p ngư i t cáo tr c ti p thì ngư i có trách nhi m ti p nh n ph i ghi l i n i dung t cáo, h , tên, a ch ngư i t cáo, biên b n ghi ph i có ch ký xác nh n c a ngư i t cáo, trư ng h p c n thi t thì ghi âm l i t cáo. i u 36. X lý ơn t cáo c a công dân Sau khi nh n ư c ơn t cáo, các cơ quan qu n lý hành chính Nhà nư c và Th trư ng cơ quan qu n lý hành chính Nhà nư c thu c Thành ph ti n hành x lý như sau: 1. N u t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì trong th i h n ch m nh t là 10 ngày ph i ra quy t nh th lý gi i quy t. Quy t nh th lý ph i ư c thông báo cho ngư i t cáo bi t. 2. N u t cáo không thu c thNm quy n thì trong th i h n ch m nh t là 10 ngày k t ngày nh n, ph i chuy n ơn t cáo ho c b n ghi l i t cáo cùng các tài li u do ngư i t cáo cung c p (n u có) cho ngư i có thNm quy n gi i quy t. 3. N u ơn t cáo là ơn không ghi rõ h , tên, a ch , ơn n c danh, m o danh, không có ch ký tr c ti p mà sao ch p ch ký ho c nh ng t cáo ã ư c c p có
 15. thNm quy n gi i quy t nay t cáo l i nhưng không có b ng ch ng m i thì không xem xét, gi i quy t. 4. Trong trư ng h p hành vi b t cáo gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i nghiêm tr ng n l i ích c a nhà nư c, c a t p th , tính m ng, tài s n c a công dân thì ph i báo ngay cho cơ quan ch c năng có bi n pháp ngăn ch n. 5. i v i t cáo hành vi tham nhũng qua i n tho i, ngư i t cáo ph i nêu rõ h tên, n i dung t cáo và cung c p các thông tin, tài li u liên quan n n i dung t cáo mà mình có. 6. Trong quá trình ti p nh n, gi i quy t t cáo, n u th y có d u hi u ph m t i thì cơ quan, t ch c ti p nh n, gi i quy t t cáo ph i chuy n tin báo, chuy n h sơ cho Cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát nhân dân x lý theo quy nh c a i u 71 Lu t Khi u n i, t cáo. i u 37. Th i h n và trình t gi i quy t ơn t cáo 1. Th i h n gi i quy t m t v t cáo không quá 60 ngày, k t ngày ra quy t nh th lý; i v i v vi c ph c t p, th i h n không quá 90 ngày. 2. Ngư i có thNm quy n gi i quy t t cáo ho c Th trư ng cơ quan ư c giao nhi m v xác minh ph i ra quy t nh v vi c ti n hành xác minh n i dung t cáo. Trong quy t nh ph i ghi rõ ngư i ư c giao nhi m v , n i dung c n xác minh, th i gian ti n hành xác minh, quy n h n, trách nhi m c a ngư i ư c giao. 3. Trong th i h n gi i quy t t cáo, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i thu th p các tài li u, ch ng c t ngư i t cáo, t o i u ki n ngư i b t cáo gi i trình, ưa ra các b ng ch ng làm rõ các n i dung liên quan t cáo. Vi c thu th p ch ng c t ngư i t cáo, ngư i b t cáo, các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan làm rõ n i dung t cáo u ph i l p thành văn b n có xác nh n c a ngư i cung c p tài li u, ch ng c và lưu vào h sơ gi i quy t. 4. Sau khi k t thúc vi c xác minh, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i có văn b n k t lu n v n i dung t cáo và ph i có nh ng ch ng c ch ng minh k t lu n c a mình 5. Vi c gi i quy t t cáo ph i ư c l p thành h sơ theo quy nh. i u 38. B o v ngư i t cáo Trong quá trình gi i quy t t cáo, ngư i có nhi m v gi i quy t t cáo ph i gi bí m t cho ngư i t cáo. Khi nh n ư c thông tin ngư i t cáo b e d a, trù d p, tr thù, Th trư ng cơ quan gi i quy t t cáo ph i có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng có bi n pháp b o v ngư i t cáo, làm rõ hành vi e d a, trù d p, tr thù ngư i t cáo x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 39. X lý sau k t lu n gi i quy t t cáo
 16. 1. Căn c vào k t qu xác minh, k t lu n v n i dung t cáo, Th trư ng cơ quan gi i quy t t cáo ti n hành x lý ngay như sau: a. N u ngư i b t cáo không vi ph m pháp lu t, n i dung t cáo sai s th t thì ph i k t lu n rõ ràng, thông báo b ng văn b n cho ngư i b t cáo và cơ quan qu n lý ngư i b t cáo; b. i v i ngư i c tình t cáo sai s th t trong trư ng h p c n thi t, cơ quan gi i quy t t cáo ph i làm rõ hành vi c tình t cáo sai các cơ quan ch c năng x lý theo quy nh c a pháp lu t. c. Trư ng h p ngư i b t cáo có các hành vi vi ph m pháp lu t, Th trư ng cơ quan gi i quy t t cáo ph i ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n ra quy t nh x lý theo phân c p qu n lý cán b . ng th i áp d ng các bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t quy t nh x lý ư c ch p hành nghiêm ch nh; d. Trư ng h p ngư i b t cáo có d u hi u ph m t i thì chuy n h sơ t i cơ quan ch c năng gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 2. K t lu n gi i quy t t cáo, quy t nh x lý t cáo ph i ư c g i cho cơ quan Thanh tra, cơ quan c p trên tr c ti p, ng th i thông báo cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t, tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c. 3. Ngư i t cáo có công trong vi c ngăn ng a thi t h i cho Nhà nư c, t ch c, cá nhân thì ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành. Chương 6. QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 40. Qu n lý Nhà nư c v khi u n i, t cáo N i dung qu n lý Nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trên a bàn Thành ph Hà N i bao g m: 1. Ban hành các văn b n pháp quy, các quy t nh hành chính c th thu c thNm quy n v công tác khi u n i, t cáo. 2. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, t p hu n nghi p v , hư ng d n các ơn v tr c thu c thi hành pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. T ch c thanh tra, ki m tra các cơ quan trong vi c th c hi n pháp lu t v khi u n i, t cáo theo k ho ch, nh kỳ và t xu t. 4. Th c hi n vi c gi i quy t khi u n i, t cáo thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. ng th i thi hành Quy t nh gi i quy t khi u n i và Quy t nh x lý vi ph m theo ơn t cáo có hi u l c pháp lu t.
 17. 5. ào t o, b i dư ng cán b , công ch c làm công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; quy nh i u ki n làm vi c và các ch , chính sách cho cán b làm công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. 6. T ng h p tình hình khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo. 7. T ng k t kinh nghi m, các chuyên v công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. i u 41. Ch báo cáo và công tác ph i h p trong qu n lý Nhà nư c v gi i quy t khi u n i, t cáo 1. y ban nhân dân các c p thu c Thành ph Hà N i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi thNm quy n, có trách nhi m ch ng ph i h p v i l c lư ng công an, Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng c p trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo 2. nh kỳ 3 tháng m t l n, vào ngày m ng 5 c a tháng cu i quý, Ch t ch y ban nhân dân huy n, Giám c S , Th trư ng các cơ quan chuyên môn tr c thu c Thành ph báo cáo y ban nhân dân Thành ph (qua Thanh tra Thành ph ) v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo thu c thNm quy n qu n lý c a mình. i u 42. Nhi m v c a Thanh tra Thành ph , Thanh tra huy n, Thanh tra S Thanh tra Thành ph , Thanh tra huy n, Thanh tra S có nhi m v giúp Th trư ng cùng c p th c hi n qu n lý Nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo, có trách nhi m: 1. Hư ng d n cơ quan, t ch c, ơn v cùng c p trong vi c ti p công dân, x lý ơn khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo, thi hành Quy t nh gi i quy t khi u n i và Quy t nh x lý các vi ph m theo ơn t cáo. 2. Ki m tra, Thanh tra trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, t ch c c p dư i c a Th trư ng cùng c p trong vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; trong trư ng h p c n thi t, ngh Th trư ng cùng c p tri u t p Th trư ng cơ quan, t ch c c p dư i h p xu t bi n pháp t ch c ch o, x lý i v i các v vi c khi u n i, t cáo ph c t p. 3. Khi phát hi n có vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý. 4. Ki n ngh các bi n pháp nh m ch n ch nh công tác gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý c a Th trư ng cùng c p. 5. T ng h p tình hình khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo thu c trách nhi m c a Th trư ng cùng c p; th c hi n ch báo cáo hàng tháng, quý, năm theo quy nh c a pháp lu t Chương 7.
 18. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG GIÁM SÁT VI C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 43. Trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan Nhà nư c thu c Thành ph i v i giám sát c a oàn i bi u Qu c h i thành ph Hà N i và i bi u Qu c h i 1. Th trư ng các cơ quan khi nh n ư c yêu c u báo cáo tình hình gi i quy t khi u n i, t cáo c a oàn i bi u Qu c h i Hà N i, có trách nhi m báo cáo y , k p th i theo úng yêu c u c a oàn. 2. Khi oàn i bi u Qu c h i Hà N i t ch c oàn giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, phát hi n có vi ph m pháp lu t, gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, công dân và ki n ngh ph i áp d ng bi n pháp c n thi t k p th i ch m d t vi ph m thì Th trư ng cơ quan có thNm quy n ph i xem xét, th c hi n. 3. Các khi u n i, t cáo do i bi u Qu c h i chuy n n ph i ư c Th trư ng cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, gi i quy t k p th i và trong th i h n 07 ngày, k t ngày có Quy t nh gi i quy t ph i thông báo b ng văn b n cho i bi u ã chuy n ơn n bi t k t qu gi i quy t. N u i bi u Qu c h i th y vi c gi i quy t chưa th a áng, yêu c u tìm hi u thêm ho c yêu c u xem xét l i thì Th trư ng cơ quan ó ph i th c hi n. i u 44. Trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan Nhà nư c thu c Thành ph i v i giám sát c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân 1. Chánh Thanh tra Thành ph , Chánh Thanh tra các huy n có trách nhi m t ng h p tình hình gi i quy t khi u n i, t cáo a phương, trình y ban nhân dân cùng c p báo cáo t i kỳ h p H i ng nhân dân thư ng kỳ. 2. Th trư ng các cơ quan thu c y ban nhân dân Thành ph khi nh n ư c yêu c u ki m tra công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân thì có trách nhi m báo cáo theo úng yêu c u. 3. Các khi u n i, t cáo do Thư ng tr c H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân chuy n n ph i ư c Th trư ng cơ quan xem xét, x lý ơn theo lu t nh; gi i quy t k p th i v vi c thu c thNm quy n và ph i báo cáo k t qu gi i quy t v vi c trong th i h n 07 ngày, k t ngày có Quy t nh gi i quy t. Trư ng h p v vi c ã ư c gi i quy t, nhưng Thư ng tr c H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân không ng ý và ti p t c ki n ngh xem xét l i thì Th trư ng cơ quan, ơn v ã gi i quy t ph i th c hi n và thông báo l i k t qu cho H i ng nhân dân ho c i bi u ã chuy n ơn bi t. i u 45. Trách nhi m c a Th trư ng các c p, các cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph i v i giám sát c a y ban M t tr n T qu c và Ban Thanh tra nhân dân
 19. Th trư ng các c p, các cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph có trách nhi m gi i quy t các khi u n i, t cáo thu c thNm quy n do y ban M t tr n T qu c chuy n n và thông báo l i k t qu trong th i h n 07 ngày, k t ngày có Quy t nh gi i quy t. Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n, Th trư ng cơ quan, ơn v cơ s có trách nhi m xem xét gi i quy t ki n ngh c a Ban Thanh tra nhân dân và thông báo k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a mình v i Ban Thanh tra nhân dân. Chương 8. T CH C TH C HI N i u 46. Khen thư ng Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ngư i t cáo có công trong vi c phát hi n tham nhũng, lãng phí, ngăn ng a thi t h i cho Nhà nư c, t ch c, cá nhân thì ư c khen thư ng theo quy nh. i u 47. Các hành vi b nghiêm c m trong vi c ti p công dân Cán b ti p công dân n u có m t trong các hành vi sau ây thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s : 1. Thi u trách nhi m trong vi c ti p công dân; 2. Gây phi n hà, sách nhi u ho c c n tr ngư i n trình bày khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh liên quan n khi u n i, t cáo; 3. Vi ph m n i quy, quy ch ti p công dân. 4. Không k p th i x lý ho c làm sai l ch các thông tin, tài li u do ngư i khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh liên quan n khi u n i, t cáo cung c p. 5. Vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t v vi c ti p công dân. i u 48. X lý i v i vi ph m c a ngư i gi i quy t khi u n i, t cáo Ngư i gi i quy t khi u n i, t cáo n u có m t trong các hành vi sau ây thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t: 1. Thi u trách nhi m trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo 2. Gây phi n hà, sách nhi u, c n tr vi c th c hi n quy n khi u n i, t cáo 3. C tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i, t cáo 4. Làm sai l ch h sơ v vi c trong quá trình gi i quy t khi u n i, t cáo
 20. 5. Ra Quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý gi i quy t t cáo trái pháp lu t 6. Không k p th i áp d ng bi n pháp c n thi t ch m d t hành vi vi ph m pháp lu t 7. e d a, trù d p, tr thù ngư i khi u n i, t cáo; bao che cho ngư i b khi u n i, t cáo 8. Không th c hi n các yêu c u, ki n ngh c a cơ quan, t ch c và i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân quy nh t i các i u 15, 85, 86, 87, 88, 89, 91 và 93 c a Lu t Khi u n i, t cáo ( ã ư c s a i, b sung). 9. Vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t v khi u n i, t cáo i u 49. X lý vi ph m i v i trách nhi m c a cán b , công ch c 1. Ngư i có trách nhi m ch p hành Quy t nh gi i quy t khi u n i, Quy t nh x lý vi ph m theo ơn t cáo n u không ch p hành thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t 2. Ngư i ng u cơ quan, t ch c có thNm quy n mà không áp d ng bi n pháp c n thi t x lý k p th i i v i cá nhân vi ph m theo lu t nh thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 3. Th trư ng cơ quan các c p quá th i h n quy nh mà không gi i quy t khi u n i, t cáo, cơ quan qu n lý c p trên có văn b n ôn c nhi u l n mà không có lý do chính áng thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 50. X lý i v i các sai ph m c a công dân Ngư i nào có m t trong các hành vi sau ây thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t: 1. Kích ng, cư ng ép, d d , mua chu c ngư i khác khi u n i, t cáo sai s th t. 2. L i d ng vi c khi u n i, t cáo xuyên t c, vu kh ng, gây r i tr t t , gây thi t h i cho cơ quan, t ch c, cá nhân. 3. C tình t cáo sai s th t. 4. e d a tr thù, xúc ph m ngư i khi u n i, t cáo, ngư i có trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo, cán b ti p dân. 5. Vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
Đồng bộ tài khoản