Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B N TRE Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 19/2008/QĐ-UBND B n Tre, ngày 19 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH B NG GIÁ THU M T PH N VI N PHÍ TRÊN Đ A BÀN T NH B N TRE Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá ngày 10 tháng 5 năm 2002; Căn c Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a liên B : Y t - Tài chính - Lao đ ng Thương binh và Xã h i - Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a liên B : Y t - Tài chính - Lao đ ng Thương binh và Xã h i b sung Thông tư liên B s 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a liên B : Y t Tài chính - Lao đ ng Thương binh và Xã h i - Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tài chính t i T trình s 2075/TTr-STC ngày 07 tháng 8 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B ng giá thu m t ph n vi n phí trên đ a bàn t nh B n Tre. Đi u 2. B ng giá thu m t ph n vi n phí quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này đư c áp d ng cho ngư i b nh đi u tr n i trú và ngo i trú, k c ngư i b nh có th b o hi m y t khi đ n khám ch a b nh t i các cơ s y t đư c đ u tư xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c trên đ a bàn t nh B n Tre. Giao cho S Tài chính ph i h p v i S Y t t ch c hư ng d n vi c thu m t ph n vi n phí theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c các s : Y t , Tài chính, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau mư i ngày k t ngày ký ban hành và thay th các văn b n sau đây c a y ban nhân dân t nh: Quy t đ nh s 3043/QĐ-UB ngày 08 tháng 12 năm 1999 v vi c quy đ nh t m th i nâng m c giá thu m t ph n vi n phí; Quy t đ nh s 649/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2000 v vi c quy đ nh m c giá thu m t ph n vi n phí; T trình s 2608/TT-TC ngày 08 tháng 12 năm 2003 c a S Tài chính đã đư c y ban nhân dân t nh duy t s 1863/UB-D ngày 18 tháng 12 năm 2003; T trình s 550/TT-TC ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a S Tài chính v vi c giá thu vi n phí ph u thu t n i soi đã đư c y ban nhân dân t nh duy t s 433/UB-D ngày 30 tháng 3 năm 2005; Công văn s 648/UBND-TMXDCB ngày 28 tháng 02 năm 2007 v phê duy t giá thu m t ph n vi n phí c a B nh vi n Nguy n Đình Chi u; Công văn s 1081/UBND-TMXDCB ngày 30 tháng 3 năm 2007 v vi c phê duy t giá thu m t ph n vi n phí./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Th Thanh Hà B NG GIÁ THU M T PH N VI N PHÍ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 c a UBND t nh B n Tre)
 2. ĐVT: đ ng TT Các lo i d ch v M c giá A. KHUNG GIÁ CÁC D CH V K THU T VÀ XÉT NGHI M A1 CÁC TH THU T, TI U TH THU T, N I SOI 1 Ch c dò t y s ng 24.500 2 Đ t ng d n lưu màng ph i (kín do tràn máu) 56.000 3 Đ t ng d n lưu màng ph i (kín do tràn khí) 56.000 4 M khí qu n 126.000 5 Ch c dò màng tim 56.000 6 R a d dày 21.000 7 Đ t m n cóc 21.000 8 C t sùi mào gà 42.000 9 Ch m Nitơ, AT 7.000 10 Đ t Hydradenome 35.000 11 T y tàn nhang, n t ru i 45.500 12 Đ t s o l i, x u, v t chai, m n, th t dư 91.000 13 B ch bi n 45.500 14 Đ t m t cá chân nh 49.000 15 C t đư ng rò mông 84.000 16 L t nh da m t 210.000 17 Móng qu p 56.000 18 Sinh thi t ph i b ng kim nh 35.000 19 Sinh thi t th n 31.500 20 Sinh thi t th n dư i siêu âm 140.000 21 Sinh thi t vú 70.000 22 Sinh thi t cơ tim (chưa bao g m b d ng c thông tim và ch p bu ng 840.000 tim, kim sinh thi t cơ tim) 23 Soi kh p có sinh thi t 224.000 24 Soi màng ph i 126.000 25 Soi th c qu n d dày g p giun 175.000 26 Soi d dày + tiêm ho c k p c m máu 175.000 27 Soi ru t non +/- sinh thi t 224.000 28 Soi ru t non + tiêm (ho c k p c m máu)/c t polyp 280.000 29 Soi đ i tràng + tiêm/k p c m máu 224.000 30 Soi tr c tràng + tiêm/th t trĩ 105.000 31 Soi bàng quang + ch p th n ngư c dòng 315.000 32 Nong th c qu n qua n i soi (tùy theo lo i d ng c nong) 1.400.000 33 Đ t stent th c qu n qua n i soi (chưa bao g m stent) 560.000 34 N i soi tai 49.000 35 N i soi mũi xoang 49.000
 3. 36 N i soi bu ng t cung đ sinh thi t 119.000 37 N i soi ng m t ch 77.000 38 N i soi ni u qu n 77.000 39 N i soi khí ph qu n b ng ng m m có gây mê (k c thu c) 490.000 40 N i soi l ng ng c 490.000 N i soi ti t ni u có gây mê (k c thu c) (n i soi bàng quang đơn 41 thu n có gây tê t i ch ) 490.000 42 N i soi ti t ni u có gây mê (k c thu c) (n i soi ni u qu n có gây tê 490.000 t y s ng ho c gây mê) 43 N i soi đư ng m t, tu ngư c dòng l y s i, giun hay d v t 1.050.000 44 Đo áp l c đ bàng quang 70.000 45 Đo áp l c đ c t d c ni u đ o 70.000 46 Đi n cơ t ng sinh môn 70.000 47 Ni u dòng đ 24.500 48 M tràn d ch màng tinh hoàn 70.000 49 C t b tinh hoàn 70.000 50 M r ng mi ng l sáo 31.500 51 Ch c hút nang gan qua siêu âm 56.000 52 Ch c hút nang th n qua siêu âm 70.000 53 Bơm r a ni u qu n sau tán s i (ngoài cơ th ) 210.000 54 Đ t sonde JJ ni u qu n (k c Sonde JJ) 1.050.000 T o hình thân đ t s ng qua da b ng đ cement (chưa bao g m 55 cement hóa h c) 560.000 56 R a d dày lo i b ch t đ c qua h th ng kín 350.000 57 R a ru t non toàn b lo i b ch t đ c qua đư ng tiêu hóa 455.000 H p th phân t liên t c đi u tr suy gan c p n ng (chưa bao g m h 58 1.400.000 th ng qu l c và Albumin Human 20%-500ml) 59 Đ t catheter đo áp l c tĩnh m ch trung tâm (CVP) 56.000 60 Đ t catheter đ ng m ch quay 315.000 61 Đ t catheter đ ng m ch theo dõi huy t áp liên t c 420.000 62 Đ t catheter tĩnh m ch trung tâm theo dõi áp l c tĩnh m ch liên t c 350.000 63 T o nh p c p c u trong bu ng tim 210.000 64 T o nh p c p c u ngoài l ng ng c 560.000 65 Đi u tr h kali/canxi máu 126.000 66 Đi u tr th i đ c b ng phương pháp tăng cư ng bài ni u 455.000 67 S d ng antidote trong đi u tr ng đ c c p 140.000 68 Th máy (01 ngày đi u tr ) 245.000 69 Soi ph qu n đi u tr s c ph i b nh nhân ng đ c c p 455.000 70 Đi u tr r n đ c c n b ng huy t thanh kháng n c r n 525.000 71 Gi i đ c nhi m đ c c p ma tuý 385.000 72 T m t y đ c cho b nh nhân nhi m đ c hoá ch t ngoài da 126.000
 4. L c máu liên t c (01 l n) (chưa bao g m qu l c, b dây d n và d ch 73 thay th HEMOSOL) 1.260.000 L c tách huy t tương (01 l n) (chưa bao g m qu l c tách huy t 74 840.000 tương, b dây d n và huy t tương đông l nh) 75 Sinh thi t u ph i dư i hư ng d n c a CT Scanner 700.000 76 Ch c dò sinh thi t vú dư i siêu âm 84.000 A2 Y H C DÂN T C - PH C H I CH C NĂNG 1 Giao thoa 7.000 2 Bàn kéo 14.000 3 B n xoáy 7.000 4 T p do li t th n kinh trung ương 7.000 5 T p do c ng kh p 8.400 6 T p do li t ngo i biên 7.000 7 Ho t đ ng tr li u ho c ngôn ng tr li u 10.500 8 Ch n đoán đi n 7.000 9 Kéo dãn c t s ng th t lưng b ng máy kéo ELTRAC 14.000 10 Kéo dãn c t s ng c b ng máy kéo ELTRAC 7.000 11 T p luy n v i gh t p cơ b n đ u đùi 3.500 12 T p v i xe đ p t p 3.500 13 T p v i h th ng ròng r c 3.500 14 Thu tr li u (c thu c) 35.000 15 V t lý tr li u hô h p 7.000 16 V t lý tr li u ch nh hình 7.000 17 Ph c h i ch c năng xương ch u c a s n ph sau sinh đ 7.000 18 V t lý tr li u phòng ng a các bi n ch ng do b t đ ng 7.000 19 T p dư ng sinh 4.900 20 Đi n vi dòng gi m đau 7.000 21 Xoa bóp b ng máy 7.000 22 Xoa bóp c c b b ng tay (60 phút) 21.000 23 Xoa bóp toàn thân (60 phút) 35.000 24 Xông hơi 10.500 25 Giác hơi 8.400 26 Bó êm c ng tay 4.900 27 Bó êm c ng chân 5.600 28 Bó êm đùi 8.400 29 Ch n đoán đi n th n kinh cơ 14.000 30 Xoa bóp áp l c hơi 7.000 31 Đi n t trư ng cao áp 7.000 32 Laser chi u ngoài 7.000 33 Laser n i m ch 21.000 34 Laser th m m 21.000
 5. 35 Sóng xung kích đi u tr 21.000 36 N p ch nh hình dư i g i có kh p 315.000 37 N p ch nh hình trên g i 630.000 38 N p c tay- bàn tay 210.000 39 áo ch nh hình c t s ng th t lưng 630.000 40 Giày ch nh hình 315.000 41 N p ch nh hình ng i-đùi-bàn chân 700.000 42 N p đ c t s ng c 315.000 A3 CÁC PH U THU T, TH THU T THEO CHUYÊN KHOA A3.1 NGO I KHOA 1 C đ nh gãy xương sư n 24.500 2 N n, bó g y xương đòn 35.000 3 N n, bó v xương bánh chè không có ch đ nh m 35.000 4 N n, bó g y xương gót 35.000 5 D n lưu áp xe tuy n giáp 105.000 6 Ph u thu t c t b u ph n m m 84.000 7 Ph u thu t nang bao ho t d ch 84.000 8 Ph u thu t th a ngón 119.000 9 Ph u thu t dính ngón 189.000 10 Ph u thu t đi u tr ngón tay cò súng 84.000 11 Đ t Iradium 315.000 12 Tán s i ngoài cơ th b ng sóng xung 1.400.000 13 Tán s i qua n i soi (s i th n, s i ni u qu n, s i bàng quang) 630.000 14 Ph u thu t tim lo i Blalock 3.150.000 15 Ph u thu t c t ng đ ng m ch 3.150.000 16 Ph u thu t t o hình eo đ ng m ch 3.150.000 17 Ph u thu t nong van đ ng m ch ch 3.150.000 18 Ph u thu t c t màng tim r ng 3.500.000 Ph u thu t thay đo n m ch nhân t o (chưa bao g m đo n m ch nhân 19 t o) 4.200.000 Ph u thu t tim các lo i (tim b m sinh/s a van tim/thay van tim…) 20 4.900.000 (chưa bao g m máy tim ph i, vòng van và van tim nhân t o) Ph u thu t thay đ ng m ch ch (chưa bao g m đ ng m ch ch nhân 21 4.900.000 t o, van đ ng m ch ch , máy tim ph i nhân t o) Ph u thu t ghép van tim đ ng lo i (homograft) (chưa bao g m máy tim 22 ph i) 4.900.000 23 Ph u thu t u tim/ v t thương tim … (chưa bao g m máy tim ph i) 4.900.000 24 Ph u thu t b c c u m ch vành (chưa bao g m máy tim ph i) 4.900.000 Ph u thu t các m ch máu l n (đ ng m ch ch ng c/ b ng/c nh) 25 4.200.000 (chưa bao g m đ ng m ch nhân t o và máy tim ph i) Ph u thu t tim, m ch khác có s d ng tu n hoàn ngoài cơ th (chưa 26 4.200.000 bao g m b máy tim ph i)
 6. Thông tim ng l n (chưa bao g m b d ng c thông tim, ch p bu ng 27 840.000 tim và kim sinh thi t cơ tim) Nong van hai lá/nong van đ ng m ch ph i/nong van đ ng m ch ch 28 (chưa bao g m b d ng c thông tim, ch p bu ng tim trư c nong và 1.260.000 b bóng nong van) B t thông liên nhĩ/thông liên th t/bít ng đ ng m ch b ng d ng c 29 1.260.000 (chưa bao g m b d ng c thông tim, b d ng c bít l thông) Đi u tr r i lo n nh p b ng sóng cao t n (chưa bao g m b d ng c 30 thăm dò và đi u tr RF) 1.260.000 31 C y/đ t máy t o nh p/c y máy t o nh p phá rung (chưa bao g m máy 700.000 t o nh p, máy phá rung) 32 Các k thu t nút m ch, thuyên t c m ch 1.260.000 Nút túi phình m ch não (chưa bao g m Micro Guide wire can thi p, 33 1.260.000 Micro catheter, Guiding catheter và Matrix Coils) Nút d d ng m ch não (chưa bao g m Micro Guide wire can thi p, 34 1.260.000 Micro catheter, Guiding catheter) Nút thông đ ng tĩnh m ch c nh xoang hang (chưa bao g m Guiding 35 1.260.000 catheter, Micro catheter dùng qu bóng/ ballon) 36 Thăm dò huy t đ ng b ng Swan Ganz 1.400.000 Thăm dò đi n sinh lý trong bu ng tim (chưa bao g m b d ng c thăm 37 dò đi n sinh lý tim) 1.050.000 38 Ph u thu t n i soi u tuy n yên 2.100.000 Ph u thu t d n lưu não th t - màng b ng (chưa bao g m van d n lưu 39 nhân t o) 1.400.000 40 Ph u thu t th n kinh có d n đư ng 2.450.000 41 Ph u thu t vi ph u u não n n s 2.450.000 42 Ph u thu t vi ph u u não th t 2.450.000 43 Ph u thu t vi ph u u não đư ng gi a 3.150.000 44 Ph u thu t vi ph u d d ng m ch não 2.800.000 45 Ph u thu t n i soi não/t y s ng 2.100.000 46 Quang đ ng h c (PTD) trong đi u tr u não ác tính 3.500.000 47 M thông d dày qua n i soi 1.750.000 48 L y d v t ng tiêu hóa qua n i soi 1.050.000 49 C t niêm m c ng tiêu hoá qua n i soi đi u tr ung thư s m 2.450.000 50 C t cơ Oddi ho c d n lưu m t qua n i soi tá tràng 1.400.000 51 Nong đư ng m t qua n i soi tá tràng 1.400.000 52 L y s i/giun đư ng m t qua n i soi tá tràng 2.100.000 53 Ph u thu t trĩ t c m ch 24.500 54 C t polyp ng tiêu hoá (th c qu n/d dày/đ i tràng/tr c tràng) 560.000 55 Đ t stent đư ng m t/t y (chưa bao g m stent) 840.000 56 Đ t sóng cao t n đi u tr ung thư gan (01 l n; tính cho 02 l n đ u tiên) 700.000 Đ t sóng cao t n đi u tr ung thư gan (01 l n; tính cho nh ng l n ti p 57 theo) 490.000
 7. 58 Th t v giãn tĩnh m ch th c qu n 87.500 59 Ph u thu t n i soi t o hình th c qu n 2.450.000 60 Ph u thu t n i soi đi u tr trào ngư c th c qu n, d dày 2.450.000 61 Ph u thu t c t th c qu n qua n i soi ng c và b ng 2.450.000 Ph u thu t n i soi c t d dày (chưa bao g m máy c t n i t đ ng và 62 ghim khâu trong máy) 1.750.000 63 Ph u thu t n i soi c t n i ru t (chưa bao g m máy c t n i t đ ng và 2.100.000 ghim khâu trong máy) 64 Ph u thu t n i soi c t dây th n kinh X trong đi u tr loét d dày 1.400.000 Ph u thu t n i soi ung thư đ i/ tr c tràng (chưa bao g m máy c t n i 65 1.400.000 t đ ng và ghim khâu trong máy) 66 Ph u thu t đi u tr trĩ k thu t cao (phương pháp Longo) (chưa bao 1.050.000 g m máy c t n i t đ ng) 67 Ph u thu t n i soi c t nang ng m t ch 1.400.000 68 Ph u thu t n i soi c t u trong b ng 1.750.000 Ph u thu t n i soi c t lách có s d ng máy c t (chưa bao g m máy c t 69 1.750.000 n i t đ ng và ghim khâu trong máy c t n i) 70 Ph u thu t n i soi c t lách 2.100.000 Ph u thu t n i soi c t kh i tá tu có s d ng máy c t n i (chưa bao 71 2.100.000 g m máy c t n i t đ ng và ghim khâu trong máy c t n i) 72 Ph u thu t n i soi l y s i m t hay d v t đư ng m t 1.400.000 73 Ph u thu t n i soi c t túi m t 1.400.000 74 Ph u thu t c t cơ Oddi và nong đư ng m t qua ERCP 1.400.000 Tán s i trong m n i soi đư ng m t và tán s i qua đư ng h m Kehr 75 1.750.000 (chưa bao g m đ u tán s i và đi n c c tán s i) 76 Ph u thu t n i soi c t túi m t, m ng m t ch l y s i, n i m t-ru t 1.750.000 77 Ph u thu t c t gan m có s d ng thi t b k thu t cao (chưa bao g m 2.450.000 dao c t gan siêu âm) 78 Ph u thu t n i soi c t gan 1.750.000 79 Ph u thu t n i soi đi u tr b nh lý gan m t khác 1.400.000 80 Ph u thu t d t t teo h u môn tr c tràng 1 thì 1.400.000 81 Ph u thu t b nh phình đ i tràng b m sinh 1 thì 1.400.000 82 Ph u thu t n i soi c t th n/u sau phúc m c 2.100.000 83 Ph u thu t n i soi u thư ng th n/nang th n 1.400.000 84 Ph u thu t n i soi c t bàng quang, t o hình bàng quang 1.400.000 85 Ph u thu t c t túi sa ni u qu n b ng n i soi 1.400.000 86 Ph u thu t c t tuy n ti n li t qua n i soi 1.400.000 87 Đi u tr u xơ ti n li t tuy n b ng laser (chưa bao g m dây cáp quang) 1.050.000 88 C t đ t n i soi u lành tuy n ti n li t qua đư ng ni u đ o (TORP) 1.050.000 89 Đ t prothese c đ nh sàn ch u vào m m nhô xương c t 2.100.000 90 Đo các ch s ni u đ ng h c 1.400.000 91 Ghép th n, ni u qu n t thân có s d ng vi ph u 2.800.000
 8. Ph u thu t thay đ t s ng (chưa bao g m đinh xương, n p vít và 92 2.100.000 xương b o qu n/ đ t s ng nhân t o) 93 Ph u thu t n p vít c t s ng c (chưa bao g m đinh xương, n p, vít) 2.100.000 Ph u thu t n p vít c t s ng th t lưng (chưa bao g m đinh xương, n p, 94 vít) 2.100.000 Ph u thu t ch a v o c t s ng (c đ t đi u tr ) (chưa bao g m đinh 95 xương, n p, vít) 10.500.000 96 Ph u thu t thay toàn b kh p g i (chưa bao g m kh p nhân t o) 2.100.000 97 Ph u thu t thay kh p g i bán ph n (chưa bao g m kh p nhân t o) 1.750.000 98 Ph u thu t thay toàn b kh p háng (chưa bao g m kh p nhân t o) 2.100.000 99 Ph u thu t thay kh p háng bán ph n (chưa bao g m kh p nhân t o) 1.750.000 100 Ph u thu t t o hình kh p háng 1.400.000 Ph u thu t thay đo n xương ghép b o qu n b ng k thu t cao (chưa 101 1.750.000 bao g m đinh, n p, vít và xương b o qu n) Ph u thu t k t h p xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao g m 102 đinh xương, n p, vít) 2.100.000 Ph u thu t k t h p xương b ng n p vít (chưa bao g m đinh xương, 103 n p, vít) 1.750.000 104 Ph u thu t n i soi kh p g i/kh p háng/kh p vai/c chân 1.400.000 Ph u thu t n i soi tái t o dây ch ng (chưa bao g m n p, vít, dao c t 105 s n và lư i bào) 1.540.000 106 Ph u thu t n i soi tái t o gân (chưa bao g m gân nhân t o) 1.540.000 107 Ph u thu t vi ph u chuy n v t da có cu ng m ch 1.540.000 Ph u thu t ghép chi (chưa bao g m đinh xương, n p, vít và m ch máu 108 nhân t o) 2.100.000 109 Ph u thu t chuy n gân đi u tr cò ngón tay do li t v n đ ng 1.120.000 110 Ph u thu t chuy n gân đi u tr bàn chân r do li t v n đ ng 1.120.000 111 Rút đinh/tháo phương ti n k t h p xương 840.000 112 T o hình khí-ph qu n 7.000.000 113 Ph u thu t t o hình s m t (b nh lý) 2.100.000 Ph u thu t ung thư bi u mô t bào đáy/t bào gai vùng m t + t o hình 114 840.000 v t da, đóng khuy t da b ng ph u thu t t o hình 115 Ph u thu t kéo dài chi (chưa bao g m phương ti n c đ nh) 2.100.000 116 Ph u thu t t o hình b ng các v t da có cu ng m ch li n 1.400.000 117 Ph u thu t ch nh bàn chân khèo (chưa bao g m phương ti n c đ nh) 1.050.000 118 Ph u thu t làm v n đ ng kh p g i 1.400.000 Ph u thu t đóng c ng kh p c chân (chưa bao g m phương ti n c 119 đ nh) 1.050.000 A3.2 S N PH KHOA 1 Làm thu c âm đ o 3.500 2 N o phá thai b nh lý/n o thai do m cũ/n o thai khó 70.000 3 Hút thai dư i 12 tu n 56.000 4 N o phá thai 3 tháng gi a 245.000
 9. 5 N o hút thai tr ng 49.000 6 Hút thai có gây mê tĩnh m ch 140.000 7 Đ t/tháo d ng c t cung 10.500 8 Khâu vòng c t cung/tháo vòng khó 56.000 9 Đ t laser c t cung 14.000 10 Tiêm nhân Chorio 8.400 11 Nong đ t d ng c t cung ch ng dính bu ng t cung 17.500 12 Ch c i ch n đoán trư c sinh, nuôi c y t bào 126.000 13 Ch c i đi u tr đa i 24.500 14 Khâu rách cùng đ 56.000 15 Xoa bóp vú và hút s a k t h p ch y tia đi u tr viêm t c s a 8.400 16 Đ không đau (gây tê ngoài màng c ng; chưa k thu c gây tê) 280.000 17 Bóc nhân xơ vú 105.000 18 Trích ápxe Bartholin 84.000 19 Bóc nang Bartholin 126.000 20 Tri t s n nam 70.000 21 Tri t s n n 105.000 22 Sinh thi t tinh hoàn ch n đoán 280.000 23 N i soi b ng l y d ng c tránh thai 490.000 24 Ph u thu t n i soi u nang bu ng tr ng 840.000 25 Ph u thu t u nang bu ng tr ng 350.000 26 Ph u thu t c t t cung hoàn toàn đư ng âm đ o 840.000 27 Đi u tr ch a ng c t cung b ng tiêm Metrotexat dư i siêu âm 245.000 Đi u tr u xơ t cung b ng nút đ ng m ch t cung (chưa bao g m 28 1.050.000 Micro Guide wire can thi p, Micro catheter, h t nh a PVA) 29 Ch c hút u nang bu ng tr ng cơ năng dư i siêu âm 280.000 30 Ph u thu t c t t cung th t đ ng m ch h v trong c p c u s n khoa 910.000 31 Ph u thu t l y thai (l n 1) 315.000 32 Ph u thu t l y thai (l n 2) 420.000 33 Ph u thu t l y thai (l n 3 tr lên) 560.000 34 Ph u thu t bóc nang, nhân di căn âm đ o, t ng sinh môn 350.000 35 N i xoay thai 245.000 36 Ph u thu t ch a ngoài t cung 455.000 37 Ch c hút noãn 2.520.000 38 K thu t tr l nh phôi/tr ng 1.750.000 39 K thu t rã đông + chuy n phôi 1.050.000 40 Sinh thi t tinh hoàn l y tinh trùng + ICSI 1.890.000 41 Đo tim thai b ng Doppler 24.500 42 Theo dõi tim thai và cơn co t cung b ng monitoring 49.000 43 Ph u thu t n i soi trong s n ph khoa 2.100.000
 10. 44 Th tinh nhân t o IUI 175.000 45 Th tinh trong ng nghi m thư ng (IVF) (chưa k thu c kích thích r ng 3.500.000 noãn, môi trư ng nuôi c y) 46 Tiêm tinh trùng vào tr ng ICSI (chưa bao g m môi trư ng nuôi c y) 3.780.000 47 Xin tr ng- làm IVF/ ICSI (chưa bao g m môi trư ng nuôi c y) 4.200.000 48 Phí lưu tr phôi/tr ng/tinh trùng (01 năm) 840.000 49 Ph u thu t l y tinh trùng th c hi n ICSI 2.100.000 A3.3 M T 1 Đo khúc x máy 3.500 2 Nghi m pháp phát hi n Glôcôm 28.000 3 Đi n ch m 24.500 4 S c giác 14.000 5 Đi n võng m c 24.500 6 Đo tính công su t th y tinh th nhân t o 10.500 7 Đo th l c khách quan 28.000 8 Đánh b mi 7.000 9 Ch a b ng m t do hàn đi n 7.000 10 R a cùng đ 1 m t 10.500 11 Đi n di đi u tr (01 l n) 5.600 12 Múc n i nhãn (có đ n ho c không đ n) 280.000 13 Khoét b nhãn c u 280.000 14 N n tuy n b mi 7.000 15 L y s n vôi k t m c 7.000 16 Đ t lông xiêu 8.400 17 Ph u thu t qu m b m sinh (1 m t) 329.000 18 Ph u thu t qu m b m sinh (2 m t) 385.000 19 Ph u thu t Epicanthus (1 m t) 350.000 20 Ph u thu t đi u tr b nh võng m c tr đ non 2 m t 350.000 21 R ch giác m c nan hoa (1 m t) 175.000 22 R ch giác m c nan hoa (2 m t) 224.000 23 Ph u thu t lác có Faden (1 m t) 280.000 24 Ph u thu t t o mí (1 m t) 350.000 25 Ph u thu t t o mí (2 m t) 490.000 26 Ph u thu t s p mi (1 m t) 455.000 27 Ph u thu t lác (2 m t) 420.000 28 Ph u thu t lác (1 m t) 280.000 29 Soi bóng đ ng t 5.600 30 Ph u thu t c t bè 315.000 31 Ph u thu t đ t IOL l n 2 (1 m t, chưa bao g m th y tinh th nhân t o) 700.000 32 Ph u thu t c t bao sau 175.000
 11. 33 Ph u thu t th y tinh th ngoài bao (1 m t, chưa bao g m ng silicon) 420.000 34 R ch góc ti n phòng 280.000 35 Ph u thu t c t th y tinh th 350.000 36 Ph u thu t c t màng đ ng t 196.000 37 Ph u thu t đ t ng Silicon ti n phòng 560.000 38 Ph u thu t u mi không vá da 315.000 39 Ph u thu t u có vá da t o hình 420.000 40 Ph u thu t u t ch c h c m t 420.000 41 Ph u thu t u k t m c nông 210.000 42 Ph u thu t t o cùng đ l p m t gi 280.000 43 Ph u thu t ph k t m c l p m t gi 245.000 44 Ph u thu t vá da đi u tr l t mi 245.000 45 Ph u thu t tái t o l qu n k t h p khâu mi 560.000 46 L y d v t ti n phòng 280.000 47 L yd v th cm t 350.000 48 C t d ch kính đơn thu n/l y d v t n i nhãn 420.000 49 Khâu giác m c đơn thu n 154.000 50 Khâu c ng m c đơn thu n 189.000 51 Khâu c ng giác m c ph c t p 420.000 52 Khâu giác m c ph c t p 280.000 53 Khâu c ng m c ph c t p 280.000 54 M ti n phòng r a máu/m 280.000 55 Khâu ph c h i b mi 210.000 56 Kh u v t thương ph n m m, t n thương vùng m t 420.000 57 Chích m h c m t 161.000 58 Khâu da mi k t m c b rách 210.000 59 C t b túi l 350.000 60 C t m ng đơn thu n 315.000 61 C t m ng áp Mytomycin 329.000 62 G t giác m c 301.000 63 N i thông l mũi (1 m t, chưa bao g m ng Silicon) 490.000 64 Khâu cò mi 133.000 65 Ph k t m c 245.000 66 C t u k t m c không vá 175.000 67 Ghép màng i đi u tr loét giác m c 490.000 68 M ng tái phát ph c t p có ghép màng i k t m c 420.000 Ghép màng i đi u tr dính mi c u/loét giác m c lâu li n/ th ng giác 69 m c 525.000 70 Ph u thu t m ng ghép k t m c t thân 350.000 71 Quang đông th mi đi u tr Glôcôm 70.000
 12. 72 T o hình vùng bè b ng Laser 105.000 73 C t m ng m t chu biên b ng Laser 105.000 74 M bao sau b ng Laser 105.000 75 Ch c tháo d ch dư i h c m c, bơm hơi ti n phòng 280.000 76 C t bè áp MMC ho c áp 5FU 350.000 Ph u thu t l y th y tinh th ngoài bao, đ t IOL + c t bè (1 m t, chưa 77 490.000 bao g m th y tinh th nhân t o) 78 Tháo d u Silicon ph u thu t 280.000 79 Đi n đông th mi 140.000 80 Siêu âm đi u tr (01 ngày) 10.500 81 Siêu âm ch n đoán (1 m t) 14.000 82 Đi n rung m t quang đ ng 28.000 83 Sinh thi t u, t bào h c, d ch t ch c 28.000 84 L y huy t thanh đóng ng 21.000 85 C t ch giác m c 10.500 86 Li u pháp đi u tr viêm k t m c mùa xuân (áp tia β) 10.500 87 C t u bì k t giác m c có ho c không ghép k t m c 350.000 88 Tách dính mi c u ghép k t m c 525.000 89 Ph u thu t h p khe mi 175.000 90 Ph u thu t tháo cò mi 42.000 91 U h t, u gai k t m c (c t b u) 56.000 92 U b ch m ch k t m c 28.000 93 Ph u thu t đi u tr t t khúc x b ng Laser Excimer (1 m t) 2.450.000 Ph u thu t đ c th y tinh th b ng phương pháp Phaco (1 m t, chưa 94 1.400.000 bao g m th y tinh th nhân t o) 95 Ghép giác m c (1 m t, chưa bao g m giác m c, th y tinh th nhân t o) 1.400.000 Ph u thu t c t d ch kính và đi u tr bong võng m c (1 m t, chưa bao 96 1.400.000 g m d u silicon, đai silicon, đ u c t d ch kính, laser n i nhãn) 97 Ph u thu t c t m ng m t m t chu biên 175.000 A3.4 TAI - MŨI - H NG 1 Làm thu c thanh qu n/tai (không k ti n thu c) 10.500 2 L y d v t h ng 14.000 3 Đ t h ng b ng khí Nitơ l ng 70.000 4 Đ t h ng b ng khí CO2 (b ng áp l nh) 52.500 5 Nhét b c mũi trư c c m máu 14.000 6 Nhét b c mũi sau c m máu 35.000 7 Trích màng nhĩ 21.000 8 Thông vòi nhĩ 21.000 9 Nong vòi nhĩ 7.000 10 Ch c hút d ch vành tai 10.500 11 Chích r ch vành tai 17.500
 13. 12 L y nút bi u bì ng tai 17.500 13 Hút xoang dư i áp l c 14.000 14 Nâng, n n s ng mũi 84.000 15 Khí dung 5.600 16 R a tai, r a mũi, xông h ng 10.500 17 N o VA 70.000 18 B cu n mũi 28.000 19 C t b đư ng rò luân nhĩ 126.000 20 Nhét meche mũi 28.000 21 C t b th t th a n p tai 2 bên 28.000 22 Đ t h ng h t 17.500 23 Ch c hút u nang sàn mũi 17.500 24 C t polyp ng tai 14.000 25 Sinh thi t vòm mũi h ng 17.500 26 Soi thanh qu n treo c t h t xơ 87.500 27 Soi thanh qu n c t papilloma 87.500 28 Soi thanh khí ph qu n b ng ng m m 49.000 29 Soi th c qu n b ng ng m m 49.000 30 Đ t Amidan áp l nh 70.000 31 C m máu mũi b ng Meroxeo (01 bên) 105.000 32 C m máu mũi b ng Meroxeo (02 bên) 154.000 33 Thông vòi nhĩ n i soi 42.000 34 Nong vòi nhĩ n i soi 42.000 35 N i soi c m máu mũi không s d ng Meroxeo (01 bên) 105.000 36 N i soi c m máu mũi có s d ng Meroxeo (01 bên) 175.000 37 N i soi tai mũi h ng 126.000 38 M sào bào thư ng nhĩ 420.000 39 Đo s c c n c a mũi 45.500 40 Đo thính l c đơn âm 21.000 41 Đo trên ngư ng 24.500 42 Đo s c nghe l i 17.500 43 Đo ph n x cơ bàn đ p 10.500 44 Đo nhĩ lư ng 10.500 45 Ch đ nh dùng máy tr thính (hư ng d n) 24.500 46 Đo OAE (01 l n) 21.000 47 Đo ABR (01 l n) 105.000 48 Ph u thu t c y đi n c c c tai (chưa bao g m đi n c c c tai) 4.550.000 49 Ph u thu t n i soi l y u/đi u tr rò d ch não t y, thoát v n n s (chưa 3.500.000 bao g m keo sinh h c) 50 Ph u thu t c y máy tr thính tai gi a (chưa bao g m máy tr thính) 4.550.000
 14. 51 Ph u thu t tai trong/u dây th n kinh VII/u dây th n kinh VIII 3.360.000 52 Ph u thu t đ nh xương đá 2.100.000 Ph u thu t tái t o h th ng truy n âm (chưa bao g m keo sinh h c, 53 3.500.000 xương con đ thay th / Prothese) 54 Ghép thanh khí qu n đ t stent (chưa bao g m stent) 3.500.000 55 N i khí qu n t n-t n trong đi u tr s o h p (chưa bao g m stent) 4.200.000 56 Đ t stent đi u tr s o h p thanh khí qu n (chưa bao g m stent) 4.200.000 C t thanh qu n có tái t o phát âm (chưa bao g m stent/ van phát âm, 57 thanh qu n đi n) 3.150.000 58 Ph u thu t n i soi c t b u m ch máu vùng đ u c 7.700.000 59 Ph u thu t n i soi c t b u xơ m ch vòm mũi h ng 4.200.000 Ph u thu t n i soi c t b kh i u vùng mũi xoang (chưa bao g m keo 60 sinh h c) 4.550.000 Ph u thu t c t b u thành bên h ng lan lên đáy s có ki m soát b ng 61 kính hi n vi và n i soi 4.900.000 62 Ph u thu t tái t o vùng đ u c m t b ng v t da cơ xương 3.500.000 63 Ph u thu t ph c h i, tái t o dây th n kinh VII 3.500.000 64 C t dây th n kinh Vidien qua n i soi 3.850.000 65 C t u cu n c nh 3.850.000 66 Ph u thu t áp xe não do tai 3.500.000 67 Ph u thu t c t b ung thư Amidan/ thanh qu n và n o vét h ch c 3.150.000 68 Ph u thu t c t b ung thư lư i có tái t o v t cơ da 3.150.000 Ph u thu t laser c t ung thư thanh qu n h h ng (chưa bao g m ng 69 n i khí qu n) 4.200.000 Ph u thu t Laser trong kh i u vùng h ng mi ng (chưa bao g m ng 70 n i khí qu n) 4.200.000 Ph u thu t n o vét h ch c , truy n hoá ch t đ ng m ch c nh (chưa 71 bao g m hóa ch t) 3.150.000 72 Ph u thu t n i soi m khe gi a, n o sàng, ngách trán, xoang bư m 2.800.000 Ph u thu t n i soi c t u nhú đ o ngư c vùng mũi xoang (chưa bao 73 g m keo sinh h c) 3.500.000 A3.5 RĂNG - HÀM - M T A3.5.1 PH U THU T RĂNG, MI NG 1 Ph u thu t nh răng đơn gi n 70.000 2 Ph u thu t nh răng khó 84.000 3 Ph u thu t c t l i trùm 42.000 4 R ch áp xe trong mi ng 24.500 5 R ch áp xe d n lưu ngoài mi ng 24.500 6 C đ nh t m th i g y xương hàm (bu c ch thép, băng c đ nh) 91.000 7 Nh chân răng 56.000 8 M l y nang răng 98.000 9 C t cu ng 1 chân 84.000 10 N o túi l i 1 sextant 21.000
 15. 11 N n tr t kh p thái dương hàm 17.500 12 L y u lành dư i 3cm 280.000 13 L y u lành trên 3cm 350.000 14 L y s i ng Wharton 350.000 15 Nh răng ng m dư i xương 252.000 16 Nh răng m c l c ch 140.000 17 B m gai xương trên 02 răng 56.000 18 C t u l i, l i xơ đ làm hàm gi 77.000 19 C t, t o hình phanh môi, phanh má ho c lư i (không gây mê) 91.000 20 C m và c đ nh l i m t răng b t kh i huy t răng 161.000 N p liên k t đi u tr viêm quanh răng 1 vùng (bao g m c n p liên k t 21 b ng kim lo i đúc) 546.000 22 Ph u thu t l t v t, n o xương răng 1 vùng 280.000 23 C t u l i đư ng kính t 2cm tr lên 105.000 Ph u thu t ghép xương và màng tái t o mô có hư ng d n (chưa bao 24 245.000 g m màng tái t o mô và xương nhân t o) A3.5.2 ĐI U TR RĂNG 1 Hàn răng s a sâu ngà 49.000 2 Trám bít h rãnh 63.000 3 Đi u tr răng s a viêm t y có h i ph c 77.000 4 Đi u tr t y răng s a m t chân 147.000 5 Đi u tr t y răng s a nhi u chân 182.000 6 Ch p thép làm s n 119.000 7 Răng sâu ngà 98.000 8 Răng viêm t y h i ph c 112.000 9 Đi u tr t y răng s 1, 2, 3 210.000 10 Đi u tr t y răng s 4, 5 259.000 11 Đi u tr t y răng s 6,7 hàm dư i 420.000 12 Đi u tr t y răng s 6,7 hàm trên 511.000 13 Đi u tr t y l i 609.000 14 Hàn composite c răng 175.000 15 Hàn th m m composite (veneer) 245.000 16 Ph c h i thân răng có ch t 245.000 17 T y tr ng răng 1 hàm (có máng) (đã bao g m thu c t y tr ng) 630.000 18 T y tr ng răng 2 hàm (có máng) (đã bao g m thu c t y tr ng) 910.000 A3.5.3 RĂNG Gi THÁO L P 1 Hàm khung đúc (chưa tính răng) 525.000 2 M t hàm tháo l p nh a toàn ph n (14 răng) 455.000 A3.5.4 RĂNG Gi C Đ NH 1 Răng gi c đ nh trên Implant (chưa bao g m Implant, cùi gi thay th ) 3.360.000 2 M t đơn v s kim lo i 490.000
 16. 3 M t đơn v s toàn ph n 700.000 4 M t tr thép 385.000 5 M t ch p thép c u nh a 420.000 6 C u nh a 3 đơn v 154.000 7 C u s kim lo i 3 đơn v 1.260.000 A3.5.5 N N CH NH RĂNG 1 Hàm d phòng lo i tháo l p 350.000 2 Hàm d phòng lo i g n ch t 525.000 3 L c n n ch nh ngoài m t Headgear (đã bao g m Headgear) 1.680.000 4 L c n n ch nh ngoài m t Facemask (đã bao g m Facemask) 2.100.000 5 Hàm đi u tr ch nh hình lo i tháo l p đơn gi n 630.000 6 Hàm đi u tr ch nh hình lo i tháo l p ph c t p 1.050.000 7 Hàm đi u tr ch nh hình lo i g n ch t t ng ph n cung răng 2.450.000 8 Hàm đi u tr ch nh hình lo i g n ch t toàn cung răng đơn gi n 4.060.000 Hàm đi u tr ch nh hình lo i g n ch t toàn cung răng ph c t p (kéo 9 răng ng m) 4.900.000 10 Hàm duy trì k t qu lo i tháo l p 154.000 11 Hàm duy trì k t qu lo i c đ nh 280.000 12 L y khuôn đ nghiên c u ch n đoán (hai hàm) 49.000 A3.5.6 S A L I HÀM CŨ 1 Làm l i hàm 140.000 2 S a hàm 42.000 3 G n l i ch p, c u (1 đơn v ) 35.000 A3.5.7 CÁC PH U THU T HÀM M T S d ng n p có l i c u trong ph c h i sau c t đo n xương hàm dư i 1 1.400.000 (chưa bao g m n p có l i c u và vít thay th ) Ph u thu t c t xương hàm trên/hàm dư i, đi u tr l ch kh p c n và k t 2 1.680.000 h p xương b ng n p vít (chưa bao g m n p, vít thay th ) Ph u thu t c t đo n xương hàm dư i do b nh lý và tái t o b ng n p 3 840.000 vít (1 bên) (chưa bao g m n p, vít thay th ) Ph u thu t c t đo n xương hàm dư i do b nh lý và tái t o b ng 4 xương, s n t thân (1 bên) và c đ nh b ng n p vít (chưa bao g m 1.470.000 n p, vít thay th ) Ph u thu t c t đo n xương hàm dư i do b nh lý và tái t o b ng 5 xương, s n t thân (2 bên) và c đ nh b ng n p vít (chưa bao g m 1.540.000 n p, vít thay th ) Ph u thu t c t đo n xương hàm trên do b nh lý và tái t o b ng hàm 6 2.240.000 đúc titan, s , composite cao c p (chưa bao g m n p, vít thay th ) 7 Ph u thu t đi u tr lép m t (chưa bao g m v t li u đ n thay th ) 1.330.000 Ph u thu t dính kh p thái dương hàm 1 bên và tái t o b ng s n, 8 1.260.000 xương t thân (chưa bao g m n p, vít thay th ) Ph u thu t dính kh p thái dương hàm 2 bên và tái t o b ng s n, 9 1.365.000 xương t thân (chưa bao g m n p, vít thay th )
 17. Ph u thu t dính kh p thái dương hàm 1 bên và tái t o b ng kh p đúc 10 1.260.000 titan (chưa bao g m n p có c u l i b ng titan và vít thay th ) Ph u thu t dính kh p thái dương hàm 2 bên và tái t o b ng kh p đúc 11 1.400.000 titan (chưa bao g m n p có c u l i b ng titan và vít thay th ) Ph u thu t c t tuy n mang tai b o t n dây th n kinh VII có s d ng 12 1.470.000 máy dò th n kinh (chưa bao g m máy dò th n kinh) Ph u thu t khuy t h ng l n vùng hàm m t b ng v t da cơ (chưa bao 13 g m n p, vít) 1.365.000 14 Ph u thu t khuy t h ng l n vùng hàm m t b ng vi ph u thu t 1.400.000 15 Ph u thu t c t u máu l n vùng hàm m t 1.260.000 16 Ph u thu t c t u b ch m ch l n vùng hàm m t 1.260.000 17 Ph u thu t đa ch n thương vùng hàm m t (chưa bao g m n p, vít) 1.400.000 Ph u thu t m xương, đi u tr l ch l c xương hàm, kh p c n (chưa 18 bao g m n p, vít) 1.540.000 19 Ph u thu t ghép xương răng trên b nh nhân khe h môi, vòm mi ng 1.610.000 (chưa bao g m xương) Tái t o ch nh hình xương m t trong ch n thương n ng (chưa bao g m 20 n p, vít) 1.540.000 Ph u thu t tái t o xương quanh răng b ng ghép xương ho c màng tái 21 1.400.000 sinh mô có hư ng d n (chưa bao g m màng tái t o mô) 22 Ph u thu t đi u tr gãy xương hàm dư i (chưa bao g m n p, vít) 1.120.000 23 Ph u thu t đi u tr gãy l i c u (chưa bao g m n p, vít) 1.190.000 24 Ph u thu t đi u tr gãy gò má cung ti p 2 bên (chưa bao g m n p, vít) 1.330.000 25 Ph u thu t đi u tr gãy xương hàm trên (chưa bao g m n p, vít) 1.400.000 Ph u thu t c t u lành tính tuy n dư i hàm (chưa bao g m máy dò th n 26 kinh) 1.470.000 27 Ph u thu t nâng s ng mũi (chưa bao g m v t li u thay th ) 1.295.000 28 Ph u thu t t o hình môi m t bên 840.000 29 Ph u thu t t o hình môi hai bên 910.000 30 Ph u thu t t o hình khe h vòm mi ng 840.000 31 Ph u thu t t o hình khe h vòm mi ng t o v t thành h u 840.000 32 Ph u thu t căng da m t 840.000 33 C t u nang giáp móng 1.120.000 34 C t u nang c nh c 1.120.000 35 C t nang xương hàm t 2-5cm 1.260.000 36 Ph u thu t c t ung thư xương hàm trên, n o vét h ch 1.365.000 37 Ph u thu t c t ung thư xương hàm dư i, n o vét h ch 1.365.000 38 Ph u thu t t o hình khe h chéo m t 980.000 39 Ghép da r i m i chi u trên 5cm 1.050.000 40 Dùng laser, sóng cao t n trong đi u tr s o >2cm 910.000 41 Ph u thu t đi u tr viêm nhi m to lan, áp xe vùng hàm m t 980.000 Ph u thu t khâu ph c h i v t thương ph n m m vùng hàm m t, có t n 42 1.050.000 thương tuy n, m ch, th n kinh.
 18. 43 Ph u thu t l y xương ch t, n o rò viêm xương vùng hàm m t 1.050.000 44 C t b nang sàn mi ng 1.155.000 45 Ph u thu t m xoang l y răng ng m 1.155.000 46 Ph u thu t c t dây th n kinh V ngo i biên 1.120.000 Ph u thu t t o hình phanh môi/phanh má/phanh lư i bám th p (gây 47 mê n i khí qu n) 980.000 48 C t u nh lành tính ph n m m vùng hàm m t (gây mê n i khí qu n) 1.050.000 49 Tiêm xơ đi u tr u máu ph n m m và xương vùng hàm m t 560.000 50 Ph u thu t n n sai kh p thái dương hàm đ n mu n 910.000 51 Sinh thi t u ph n m m và xương vùng hàm m t (gây mê n i khí qu n) 1.050.000 52 Ph u thu t l y răng ng m trong xương 1.155.000 A3.6 B NG 1 Thay băng b ng (01 l n) 70.000 2 Vô c m trong thay băng b nh nhân b ng 70.000 3 S d ng giư ng khí hóa l ng đi u tr b ng n ng (01 ngày) 84.000 Siêu l c máu có k t h p th m tách trong 24h (chưa bao g m màng l c 4 và dây d n đi kèm) 1.400.000 Siêu l c máu có k t h p th m tách trong 48h (chưa bao g m màng l c 5 và dây d n đi kèm) 1.750.000 6 Siêu l c máu không k t h p th m tách trong 24h (chưa bao g m màng 1.050.000 l c và dây d n đi kèm) 7 Siêu l c máu không k t h p th m tách trong 48h (chưa bao g m màng 1.610.000 l c và dây d n đi kèm) Ghép da d lo i (da ch, da l n…) trong đi u tr b ng (chưa bao g m 8 da ghép) 35.000 9 Ghép da t thân trong đi u tr b ng 42.000 Ghép màng t bào nuôi c y trong đi u tr b ng (chưa bao g m màng 10 nuôi) 210.000 11 Ch n đoán đ sâu b ng b ng máy siêu âm doppler 63.000 12 T m đi u tr ti t khu n b ng TRA gamma 49.000 13 Ghép da có s d ng da l n b o qu n sau l nh 38.500 Đi u tr v t thương b ng b ng màng nuôi c y nguyên bào s i (ho c t 14 bào s ng) 210.000 15 Đi u tr b ng ôxy cao áp 70.000 B. CÁC PH U THU T VÀ TH THU T CÒN L I KHÁC B1 PH U THU T B1.1 KH I U 1 C t ung thư sàng hàm chưa lan r ng 1.260.000 2 C t toàn b tuy n giáp, m t thùy có v t h ch c m t bên 1.260.000 3 C t ung thư giáp tr ng 1.260.000 4 Tái t o tuy n vú sau c t ung thư vú 1.260.000 5 C t ung thư bu ng tr ng kèm c t toàn b t cung và m c n i l n 1.260.000 6 C t tinh hoàn ung thư l c ch có vét h ch b ng 1.260.000
 19. 7 C t ung thư da có vá da r ng đư ng kính trên 5cm 1.260.000 8 C t ung thư th n 1.260.000 9 C t b dương v t có vét h ch 1.260.000 10 C t t cung , ph n ph kèm vét h ch ti u khung 1.260.000 11 C t t o hình cánh mũi ung thư 1.260.000 12 C t ung thư môi có t o hình 1.260.000 13 Khoét nhãn c u, vét c t b nhãn c u, mi, h m t ung thư 1.260.000 14 C t u tuy n nư c b t mang tai 1.260.000 15 Ph u thu t vét h ch c b o t n 1.260.000 16 C t ung thư ph n m m chi trên và chi dư i đư ng kính b ng và trên 1.260.000 5cm 17 Khâu c m máu gan và d n lưu b ng do ung thư gan v 1.260.000 18 Th t đ ng m ch gan ung thư ho c ch y máu đư ng m t 700.000 19 Ph u thu t vét h ch nách 700.000 20 C t u giáp tr ng 700.000 21 C t tinh hoàn ung thư l c ch không vét h ch b ng 700.000 22 C t ung thư ph n m m chi trên ho c chi dư i đư ng kính dư i 5cm 700.000 23 Khoét chóp c t cung 700.000 24 C t u lành đư ng kính b ng ho c trên 5cm 700.000 25 Ph u thu t sinh thi t ch n đoán 560.000 26 C t Polyp c t cung 560.000 27 C t u thành âm đ o 560.000 B1.2 TH N KINH S NÃO 1 L y máu t trong s , ngoài màng c ng, dư i màng c ng, trong não 1.260.000 2 Ph u thu t v t thương s não h 1.260.000 3 Ph u thu t tràn d ch não, nang nư c trong h p s 1.260.000 4 Ph u thu t viêm xương s 700.000 5 Ghép khuy t xương s 700.000 6 C t u da đ u lành đư ng kính trên 5cm 700.000 7 C t u da đ u lành đư ng kính t 2 đ n 5cm 700.000 8 R ch da đ u r ng trong máu t dư i da đ u 560.000 9 C t u da đ u lành tính đư ng kính dư i 2cm 560.000 10 Nh c xương đ u lún qua da cho tr em 560.000 B1.3 M T 1 Phá bao sau th phát t o đ ng t b ng tia Laser YAG 1.260.000 2 Ph u thu t Cataract và Glaucoma ph i h p 1.260.000 3 Ph u thu t bong võng m c theo phương pháp kinh đi n 1.260.000 4 Ph u thu t ti p kh u túi l mũi: Dupuy - Dutemps 1.260.000 5 Hút d ch kính bơm hơi ti n phòng 1.260.000 6 Chích máu, m ti n phòng 700.000
 20. 7 C t b ch p có b c 560.000 B1.4 TAI – MŨI – H NG 1 Ph u thu t c nh mũi l y u h c mũi 1.260.000 2 Ph u thu t rò vùng s ng mũi 1.260.000 3 Ph u thu t xoang trán 1.260.000 4 N o sàng hàm 1.260.000 5 Ph u thu t Caldwell -luc, ph u thu t xoang hàm l y răng 1.260.000 6 Ph u thu t s o h p thanh - khí qu n 1.260.000 7 Khâu ph c h i thanh qu n do ch n thương 1.260.000 8 Ph u thu t đư ng rò b m sinh giáp móng 1.260.000 9 M khí qu n trong u tuy n giáp 1.260.000 10 C t Amidan gây mê 700.000 11 C t Amidan gây tê 40.000 12 Ph u thu t vách ngăn mũi 700.000 13 Khâu l th ng b t vách ngăn mũi b th ng 700.000 14 Ph u thu t khí qu n ngư i l n 700.000 15 C t u nang, ph u thu t tuy n giáp 700.000 16 C t Polyp mũi 560.000 17 Ph u thu t l thông mũi xoang qua khe dư i 560.000 B1.5 RĂNG – HÀM – M T 1 C t u máu, u b ch m ch vùng ph c t p, khó 1.260.000 2 N o xoang tri t đ trong viêm xoang do răng 1.260.000 Ph u thu t v t thương ph n m m vùng hàm m t trên dài 10cm, t n 3 1.260.000 thương m ch máu, th n kinh, tuy n 5 C t toàn b u l i 1 hàm 1.260.000 Nh răng khôn m c l ch 90 đ ho c ng m dư i l i, dư i niêm m c, 6 ph i ch p phim răng đ ch n đoán xác đ nh và ch n phương pháp 700.000 ph u thu t 7 C t cu ng răng hàng lo t, t 4 răng tr lên 700.000 8 C đ nh xương hàm gãy b ng n p, máng và cung 700.000 9 C t b xương l i vòm mi ng 700.000 10 Rút ch thép k t h p xương, treo xương đi u tr gãy xương vùng hàm 700.000 m t 11 Khâu b t l p l th ng vách ngăn mũi 700.000 12 Ph u thu t đi u ch nh xương răng 700.000 13 Chích tháo m trong áp xe nông vùng hàm m t 560.000 14 Ghép da r i, m i chi u b ng và trên 2cm 560.000 15 C t u nh ph n m m, đư ng kính trên 3cm 560.000 16 S a s o x u, n p nhăn nh 560.000 B1.6 TIM M CH - L NG NG C - LAO PH I 1 M l ng ng c l y d v t trong ph i 1.260.000
Đồng bộ tài khoản