Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
6
download

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 9 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận 9

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2009/QĐ-UBND Quận 9, ngày 06 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế tại Công văn số 126/KT ngày 25 tháng 5 năm 2009 về điều chỉnh quy trình giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh; Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 9, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận 9. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau bảy (07) ngày, kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Thị Tám FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Quy dinh
Đồng bộ tài khoản