Quyết định số 19-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 19-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19-HĐBT về thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, thị trấn và phường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19-H BT Hà N i, ngày 07 tháng 2 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 19-H BT NGÀY 7-2-1984 V TH I GIAN B UC I BI U H I NG NHÂN DÂN HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH, XÃ, THN TR N VÀ PHƯ NG. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 33 Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 1983, QUY T NNH i u 1 - Vi c b u c i bi u H i ng nhân dân các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, xã, th tr n và phư ng s ti n hành t tháng 3 năm 1984 n h t tháng 5 năm 1984. Căn c th i gian trên, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương n nh th ng nh t ngày b u c trong a phương mình. i u 2 - B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph , ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản