Quyết định số 190/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 190/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 190/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 190/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 190/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 190/2001/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA PHÒNG, CH NG M T S B NH XÃ H I, B NH DNCH NGUY HI M VÀ HIV/AIDS GIAI O N 2001 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1999; Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 71/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 v các chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2001 - 2005; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2001 - 2005, v i nh ng n i dung chính sau: 1. Tên Chương trình: Phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS (PCMSBXH,BDNH & HIV/AIDS). 2. Cơ quan ch trì: B Y t . 3. Cơ quan ph i h p: các B , ngành liên quan và các a phương qu n lý, t ch c th c hi n các d án c a Chương trình. 4. Ph m vi th c hi n Chương trình: Các t nh, thành ph trong c nư c. 5. M c tiêu chung: Gi v ng nh ng thành qu ã t ư c c a các năm trư c ây. Ch ng phòng, ch ng d ch, d p t t k p th i, không d ch x y ra. Gi m t l m c, t l ch t do m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS, tăng tu i th c a ngư i dân, c i thi n gi ng nòi, góp ph n th c hi n công b ng xã h i trong chăm sóc s c kho , tăng trư ng kinh t , gi v ng an ninh chính tr trong m i a bàn, nh t là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o.
  2. 6. M c tiêu n năm 2005 c a nh ng d án trong Chương trình PCMSBXH,BDNH & HIV/AIDS 6.1. D án phòng ch ng s t rét: - Gi m t l m c b nh s t rét xu ng dư i 4,1%o dân, gi m t l ngư i ch t do s t rét xu ng 0,15/100.000 dân. - 60-70 tri u lư t ngư i ư c b o v b ng hóa ch t (phun t n lưu và tNm màn); 15-20 tri u lư t b nh nhân s t rét ư c i u tr . 6.2. D án phòng ch ng lao: - Kh ng ch và Ny lùi t l m c b nh lao m i, n năm 2005 còn kho ng 72/100.000 b nh nhân lao m i có AFB(+). - i u tr kh i cho kho ng 92% s b nh nhân lao. - Gi m t l t vong do b nh lao. 6.3. D án phòng ch ng s t xu t huy t: - Gi m t l m c b nh s t xu t huy t xu ng còn 109/100.000 dân. - Gi m t l s ngư i ch t/s ngư i m c b nh xu ng còn 0,17 %. 6.4. D án phòng ch ng phong: - Gi v ng thành qu ã t ư c. - Lo i tr b nh phong trên a bàn c p huy n theo tiêu chuNn c a T ch c Y t th gi i (WHO) và c a Vi t Nam. - Khám phát hi n b nh cho 30.000.000 ngư i, phát hi n ít nh t 5.000 b nh nhân m i. - i u tr a hóa tr li u cho 6.800 b nh nhân - Ph c h i ch c năng b ng ph u thu t cho 5.000 b nh nhân. 6.5. D án phòng ch ng bư u c : - Gi v ng và phát huy thành qu các vùng ã t ư c m c tiêu. - Hoàn thành m c tiêu thanh toán các r i lo n do thi u I- t gây nên, v i 3 n i dung: + T l h gia ình dùng mu i I t t trên 90%. + M c I t nư c ti u trung v t 10-20 mcg/dl.
  3. + T l bư u c tr em 8-10 tu i còn 5% (ho c dư i 5%). 6.6. D án phòng ch ng suy dinh dư ng tr em: - T l suy dinh dư ng tr em
  4. - 50% s phư ng thu c ô th lo i I, II t tiêu chuNn b o m an toàn, v sinh th c phNm . - 40% ch do c p huy n qu n lý t tiêu chuNn b o m an toàn, v sinh th c phNm. - T p hu n ki n th c cơ b n v an toàn v sinh th c phNm và khám s c kh e nh kỳ cho 90% s ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n các cơ s s n xu t th c phNm có gi y phép kinh doanh và 50% s ngư i làm vi c trong cơ s kinh doanh d ch v ăn u ng có a ch kinh doanh n nh. - 80% dân s ng ô th và 50% dân s ng nông thôn ti p c n ư c các thông tin v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; phòng ng c th c phNm. - 30% doanh nghi p s n xu t th c phNm có v n nư c ngoài áp d ng h th ng HACCP, GMP, ISO 6.10. D án phòng ch ng HIV/AIDS: - H n ch t c lan truy n HIV/AIDS trong c ng ng - Làm ch m quá trình ti n tri n c a HIV thành AIDS - Làm gi m tác h i c a HIV/AIDS i v i s phát tri n kinh t xã h i. 7. T ch c th c hi n Chương trình m c tiêu Qu c gia PCMSBXH, BDGH & HIV/AIDS. B trư ng B Y t thành l p: - Ban qu n lý Chương trình m c tiêu Qu c gia PCMSBXH,BDNH & HIV/AIDS do m t ng chí Th trư ng B Y t làm Ch nhi m và thành viên là các V trư ng, Vi n trư ng c a các V , Vi n liên quan. - Ban ch nhi m c a các D án trong Chương trình này. B trư ng B Y t ch o Ch nhi m các D án thành ph n xây d ng và trình phê duy t các D án thành ph n theo quy nh. B Y t ch trì cùng các B , ngành liên quan và các a phương t ch c tri n khai th c hi n Chương trình này. Trong quá trình th c hi n c n l ng ghép v i các Chương trình kinh t - xã h i khác nâng cao hi u qu c a Chương trình. 8. V ngu n v n cho Chương trình: Ngu n v n u tư th c hi n các D án c a Chương trình bao g m: - V n ngân sách Nhà nư c bao g m v n xây d ng cơ b n và v n s nghi p. - V n vay ODA và các ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a qu c t .
  5. - V n cân i t ngân sách a phương. - Các ngu n v n h p pháp khác. B K ho ch và u tư, B Tài chính cùng B Y t cân i hàng năm và có các gi i pháp cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c th c hi n chương trình. i u 2. Cơ ch qu n lý và i u hành Chương trình: Cơ ch qu n lý và i u hành Chương trình m c tiêu Qu c gia PCMSBXH,BDNH & HIV/AIDS th c hi n theo Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình qu c gia, Quy t nh s 38/2000/Q - TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v s a ói, b sung Quy t nh 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 và Quy t nh s 71/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v các Chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2001-2005 và các quy nh hi n hành khác c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. Căn c vào nh ng quy nh hi n hành, B Y t , B K ho ch và u tư, B Tài chính theo ch c năng và thNm quy n hư ng d n c th các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n Chương trình này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản