Quyết định số 1904/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 1904/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1904/qđ-btc về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1904/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 1904/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C LĨNH V C H I QUAN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Tài chính t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c lĩnh v c h i quan. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T ng c c h i quan và các ơn v liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T ng c c
 2. h i quan và các ơn v liên quan có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, Chánh Văn phòng, T ng c c trư ng T ng c c h i quan, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê Tài chính và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c) - TCTCT c i cách TTHC c a TTCP - Lãnh o B ; - Như i u 4; - Website B Tài chính; Vũ Văn Ninh - Lưu VT, PC Ngành, Cơ quan th c TT TÊN TH T C HÀNH CHÍNH lĩnh v c hi n I. Th t c hành chính th c hi n c p T ng c c Th t c thành l p a i m làm th t c h i quan t i T ng c c H i 1 H i quan c ng n i a quan T ng c c H i 2 Th t c xác nh n trư c xu t x hàng nh p khNu H i quan quan Th t c áp d ng các bi n pháp ki m tra, ki m soát T ng c c H i 3 hàng hoá xu t nh p khNu liên quan n s h u trí tu H i quan quan t i T ng c c H i quan Th t c gia h n giám sát i v i các i tư ng quy n T ng c c H i 4 S h u trí tu ang ư c b o h t i Vi t Nam (t i H i quan quan T ng c c H i quan) Th t c thu h p ho c m r ng danh m c hàng hoá T ng c c H i 5 ho c (và) ph m vi yêu c u b o h t i T ng c c H i H i quan quan quan Th t c gia h n n p thu theo i u 24 Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph i v i trư ng h p b nh hư ng do thiên tai, ho ho n, T ng c c H i 6 tai n n b t ng ; do di chuy n a i m kinh doanh H i quan quan theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c; do chính sách thay i; ti n thu , ti n ph t phát sinh t i 02 C c H i quan
 3. Xét mi n thu i v i trư ng h p hàng quà bi u t ng có tr giá trên 30 tri u ng t ng cho cơ quan hành T ng c c H i 7 chính s nghi p, cơ quan oàn th xã h i ho t ng H i quan quan b ng ngân sách nhà nư c; quà bi u t ng mang m c ích nhân o, t thi n, nghiên c u khoa h c Xác nh n th c hi n nghĩa v n p thu (trư ng h p xác nh n doanh nghi p b sung h sơ gi i th , T ng c c H i 8 H i quan phá s n; trư ng h p xác nh n nghĩa v s thu ã quan n p ngân sách Nhà nư c) Xét mi n thu i v i trư ng h p hàng nh p khNu ph c v an ninh, qu c phòng, nghiên c u khoa h c, T ng c c H i 9 H i quan giáo d c ào t o; hàng hoá xu t khNu, nh p khNu quan theo i u ư c qu c t Th t c gia h n n p thu theo i u 24 Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph i T ng c c H i 10 H i quan v i trư ng h p b nh hư ng do g p khó khăn khách quan quan c bi t Ki m tra sau thông quan t i tr s T ng c c H i T ng c c H i 11 H i quan quan quan Ki m tra sau thông quan t i tr s ơn v ư c ki m T ng c c H i 12 H i quan tra quan Th t c gi i quy t khi u n i l n u i v i quy t T ng c c H i 13 nh hành chính trong lĩnh v c h i quan t i T ng c c H i quan quan H i quan Th t c gi i quy t khi u n i l n hai i v i quy t T ng c c H i 14 nh hành chính trong lĩnh v c h i quan t i T ng c c H i quan quan H i quan Tư v n cho công dân và doanh nghi p v th t c T ng c c H i 15 H i quan hành chính h i quan quan II. Th t c hành chính th c hi n c p C c H i quan t nh, thành ph C c H i quan 1 Th t c thành l p kho ngo i quan H i quan t nh, thành ph C c H i quan 2 Th t c di chuy n, m r ng, thu h p kho ngo i quan H i quan t nh, thành ph C c H i quan 3 Th t c ch m d t ho t ng kho ngo i quan H i quan t nh, thành ph Th t c thành l p a i m làm th t c h i quan C c H i quan 4 c ng n i a, a i m làm th t c h i quan ngoài H i quan t nh, thành c a khNu ph
 4. C c H i quan Th t c thành l p a i m ki m tra th c t hàng hóa 5 H i quan t nh, thành xu t khNu, nh p khNu n i a ph C c H i quan Th t c c p th ưu tiên th t c h i quan cho doanh 6 H i quan t nh, thành nghi p ph C c H i quan 7 Th t c c p th nhân viên i lý h i quan H i quan t nh, thành ph C c H i quan Th t c ăng ký, ho t ng c a i lý làm th t c 8 H i quan t nh, thành h i quan ph Th t c ăng ký danh m c hàng hóa t o tài s n c C c H i quan 9 nh ư c mi n thu nh p khNu l n u cho d án H i quan t nh, thành u tư ph C c H i quan 10 Th t c chuy n i ch kho ngo i quan H i quan t nh, thành ph C c H i quan 11 Th t c m r ng, thu h p kho CFS H i quan t nh, thành ph Th t c áp d ng các bi n pháp ki m tra, ki m soát C c H i quan 12 hàng hoá xu t nh p khNu liên quan n S h u trí H i quan t nh, thành tu t i C c H i quan t nh, thành ph ph Th t c gia h n giám sát i v i các i tư ng quy n C c H i quan 13 S h u trí tu ang ư c b o h t i Vi t Nam (t i H i quan t nh, thành C c H i quan t nh, thành ph ) ph Th t c thu h p ho c m r ng danh m c hàng hoá C c H i quan 14 ho c (và) ph m vi yêu c u b o h t i C c H i quan H i quan t nh, thành t nh, thành ph ph Th t c gia h n n p thu theo i u 24 Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph i v i trư ng h p b nh hư ng do thiên tai, ho ho n, C c H i quan 15 tai n n b t ng ; do di chuy n a i m kinh doanh H i quan t nh, thành theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c; do chính sách ph thay i; ti n thu , ti n ph t phát sinh t i 02 Chi c c H i quan
 5. Th t c hoàn thu i v i các trư ng h p ư c xét hoàn thu theo Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày C c H i quan 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v th t c h i 16 H i quan t nh, thành quan; ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t khNu, ph thu nh p khNu và qu n lý thu i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu C c H i quan ăng ký danh m c hàng hoá mi n thu xu t khNu, 17 H i quan t nh, thành nh p khNu ư c mi n thu ph Xét mi n thu i v i trư ng h p các trư ng h p mi n thu hàng quà bi u, quà t ng, hàng m u n m trong nh m c mi n thu ; thu c ch a b nh là quà bi u, quà t ng có tr giá vư t quá nh m c mi n C c H i quan 18 thu nhưng do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài H i quan t nh, thành g i v cho thân nhân t i Vi t Nam là gia ình có ph công v i cách m ng, thương binh, li t s , ngư i già y u không nơi nương t a; hàng nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu Xét gi m thu i v i hàng hoá xu t nh p khNu b hư C c H i quan 19 h ng, m t mát trong quá trình giám sát c a cơ quan H i quan t nh, thành h i quan ph Th t c xoá n ti n thu , ti n ph t (th c hi n theo C c H i quan Thông tư s 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 c a 20 H i quan t nh, thành B Tài chính hư ng d n thi hành m t s bi n pháp ph x lý n ng thu C c H i quan X lý ti n thu n p th a (theo quy nh t i i u 47 21 H i quan t nh, thành Lu t qu n lý thu ) ph Th t c ki m tra, tham v n, xác nh tr giá tính thu C c H i quan 22 i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t i C c H i H i quan t nh, thành quan ph C c H i quan Th t c kéo dài th i h n n p thu i v i nguyên 23 H i quan t nh, thành li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu ph C c H i quan Ki m tra sau thông quan t i tr s C c H i quan 24 H i quan t nh, thành t nh, thành ph ph C c H i quan 25 Ki m tra sau thông quan t i tr s doanh nghi p H i quan t nh, thành ph Th t c gi i quy t khi u n i l n u i v i quy t C c H i quan 26 nh hành chính trong lĩnh v c h i quan t i C c H i H i quan t nh, thành quan ph
 6. Th t c gi i quy t khi u n i l n hai i v i quy t C c H i quan 27 nh hành chính trong lĩnh v c h i quan t i C c H i H i quan t nh, thành quan ph III. Th t c hành chính c p Chi c c H i quan Th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu thương Chi c c H i 1 H i quan m i quan Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu thương Chi c c H i 2 H i quan m i quan Chi c c H i 3 Th t c xem hàng hóa trư c khi khai h i quan H i quan quan Th t c s a ch a t khai, khai b sung h sơ h i Chi c c 4 H i quan quan H i quan Chi c c H i 5 Th t c thay t khai h i quan H i quan quan Th t c l y m u, lưu m u, lưu nh hàng hóa nh p Chi c c H i 6 H i quan khNu quan Chi c c H i 7 Th t c xác nh n th c xu t hàng hóa xu t khNu H i quan quan Chi c c H i 8 Th t c h y t khai h i quan H i quan quan Th t c nh p khNu nguyên li u, v t tư s n xu t Chi c c H i 9 H i quan hàng xu t khNu quan Th t c ăng ký, i u ch nh nh m c nguyên li u, Chi c c H i 10 H i quan v t tư và ăng ký s n phNm xu t khNu quan Th t c h i quan xu t khNu s n phNm làm t nguyên Chi c c H i 11 H i quan li u nh p khNu quan Th t c thanh kho n t khai nh p nguyên li u s n Chi c c H i 12 H i quan xu t xu t khNu quan Th t c i v i trư ng h p s n phNm ư c s n xu t Chi c c H i 13 t nguyên li u nh p khNu bán cho doanh nghi p khác H i quan quan tr c ti p xu t khNu Th t c h i quan i v i hàng hóa kinh doanh Chi c c H i 14 H i quan t m nh p –tái xu t quan Th t c h i quan i v i hàng hóa kinh doanh Chi c c H i 15 H i quan chuy n khNu quan Th t c ăng ký h p ng gia công hàng hóa cho Chi c c H i 16 H i quan thương nhân nư c ngoài quan Th t c nh p khNu nguyên li u, v t tư gia công Chi c c H i 17 H i quan cho thương nhân nư c ngoài quan
 7. Th t c ăng ký, i u ch nh, ki m tra nh m c i Chi c c H i 18 H i quan v i hàng hóa gia công cho thương nhân nư c ngoài quan Th t c xu t khNu s n phNm gia công cho thương Chi c c H i 19 H i quan nhân nư c ngoài quan Th t c thanh kho n h p ng gia công cho thương Chi c c H i 20 H i quan nhân nư c ngoài quan Th t c nh p khNu s n phNm t gia công nư c Chi c c H i 21 H i quan ngoài quan Th t c xu t khNu nguyên li u t gia công nư c Chi c c H i 22 H i quan ngoài quan Th t c ăng ký, ki m tra nh m c nguyên li u t Chi c c H i 23 H i quan gia công nư c ngoài quan Chi c c H i 24 Th t c ăng ký h p ng gia công nư c ngoài H i quan quan Th t c thanh kho n h p ng t gia công nư c Chi c c H i 25 H i quan ngoài quan Th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p Chi c c H i 26 H i quan khNu ăng ký t khai m t l n quan Th t c h i quan i v i hàng xu t khNu, nh p khNu Chi c c H i 27 H i quan t i ch quan Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu t o tài Chi c c H i 28 H i quan s nc nh c a các d án u tư quan Th t c h i quan i v i hàng hoá ưa vào, ưa ra Chi c c H i 29 H i quan c ng trung chuy n quan Th t c h i quan i v i hàng ưa vào, ưa ra khu phi thu quan trong khu kinh t , khu kinh t c a Chi c c H i 30 H i quan khNu; phương ti n v n t i nh p c nh, xu t c nh, quá quan c nh qua khu phi thu quan Th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p Chi c c H i 31 H i quan khNu c a doanh nghi p ch xu t quan Th t c h i quan i v i hàng hoá ưa vào, ưa ra Chi c c H i 32 H i quan kho b o thu quan Th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu chuy n Chi c c H i 33 H i quan c a khNu quan Th t c h i quan i v i hàng hóa nh p khNu chuy n Chi c c H i 34 H i quan c a khNu quan Chi c c H i 35 Th t c h i quan i v i hàng hóa ưa vào kho CFS H i quan quan Th t c h i quan chuy n c a khNu i v i hàng hóa Chi c c H i 36 H i quan ưa ra kho CFS quan
 8. Th t c h i quan chuy n c a khNu i v i hàng hóa Chi c c H i 37 H i quan ưa vào kho ngo i quan quan Th t c h i quan chuy n c a khNu i v i hàng hóa Chi c c H i 38 H i quan ưa ra kho ngo i quan quan Th t c h i quan i v i hàng hoá là máy móc, thi t b t m nh p-tái xu t, t m xu t-tái nh p ph c v thi Chi c c H i 39 H i quan công công trình, d án u tư, tài s n i thuê, cho quan thuê Th t c i v i linh ki n, ph tùng t m nh p không Chi c c H i 40 có h p ng ph c v thay th , s a ch a tàu bi n, H i quan quan tàu bay nư c ngoài Th t c i v i linh ki n, ph tùng t m nh p s a Chi c c H i 41 ch a tàu bi n, tàu bay theo h p ng ký gi a ch tàu H i quan quan nư c ngoài v i nhà máy s a ch a t i Vi t Nam Th t c h i quan i v i hàng hoá t m nh p-tái xu t, t m xu t-tái nh p d h i ch , tri n lãm th c hi n Chi c c H i 42 H i quan theo quy nh i v i hàng xu t khNu, nh p khNu quan thương m i Th t c h i quan i v i trư ng h p t m nh p, t m Chi c c H i 43 xu t các phương ti n ch a hàng hoá theo phương H i quan quan th c quay vòng Th t c h i quan i v i hàng hoá ã xu t khNu Chi c c H i 44 H i quan nhưng b tr l i quan Th t c h i quan i v i hàng hoá ã nh p khNu nhưng ph i xu t tr l i cho khách hàng nư c ngoài, Chi c c H i 45 H i quan tái xu t sang nư c th ba ho c tái xu t vào khu phi quan thu quan Th t c bán hàng mi n thu cho i tư ng là ngư i Chi c c H i 46 xu t c nh, quá c nh mua hàng mi n thu t i c a H i quan quan khNu xu t c nh Th t c bán hàng mi n thu cho i tư ng là ngư i Chi c c H i 47 ch xu t c nh mua hàng mi n thu t i c a hàng mi n H i quan quan thu trong n i thành. Th t c bán hàng mi n thu cho i tư ng là hành Chi c c H i 48 khách trên tàu bay xu t c nh mua hàng mi n thu H i quan quan trên tàu bay Th t c bán hàng mi n thu cho i tư ng là cơ quan, t ch c, cá nhân ư c hư ng quy n ưu ãi Chi c c H i 49 H i quan mi n tr ngo i giao mua hàng mi n thu t i c a quan hàng mi n thu trong n i thành
 9. Th t c bán hàng mi n thu cho i tư ng là ngư i ư c hư ng chính sách ưu ãi v thu theo quy nh Chi c c H i 50 H i quan c a Th tư ng Chính ph mua hàng mi n thu t i quan c a hàng mi n thu trong n i thành Th t c bán hàng mi n thu cho i tư ng là thuy n Chi c c H i 51 H i quan viên làm vi c trên tàu bi n v n t i qu c t quan Th t c h i quan i v i hàng bán t i c a hàng mi n Chi c c H i 52 H i quan thu , nhưng chuy n sang tái xu t quan Th t c h i quan i v i hàng hóa bán t i c a hàng Chi c c H i 53 mi n thu , nhưng ư c ưa vào bán th trư ng n i H i quan quan a Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu ã n p Chi c c H i 54 thu và hàng hóa s n xu t t i vi t nam ưa vào bán H i quan quan t i c a hàng mi n thu Th t c thanh kho n hàng bán t i c a hàng mi n Chi c c H i 55 H i quan thu quan Th t c h i quan i v i hàng hóa nh p khNu bán t i Chi c c H i 56 H i quan c a hàng mi n thu quan Th t c h i quan i v i bưu phNm, bưu ki n, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu g i qua d ch v bưu chính Chi c c H i 57 H i quan và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu g i qua d ch v quan chuy n phát nhanh Th t c h i quan i v i hàng hoá t nư c ngoài ưa Chi c c H i 58 H i quan vào kho ngo i quan quan Th t c h i quan i v i hàng hoá t n i a ưa vào Chi c c H i 59 H i quan kho ngo i quan quan Th t c h i quan i v i hàng hoá t kho ngo i quan Chi c c H i 60 H i quan ưa ra nư c ngoài quan Th t c h i quan i v i hàng hoá t kho ngo i quan Chi c c H i 61 H i quan ưa vào n i a quan Th t c h i quan i v i hàng hóa v n chuy n t Chi c c H i 62 kho ngo i quan này sang kho ngo i quan khác trên H i quan quan lãnh th Vi t Nam Th t c h i quan i v i hàng hoá chuy n quy n s Chi c c H i 63 H i quan h u trong kho ngo i quan quan Chi c c H i 64 Th t c thanh lý hàng hoá trong kho ngo i quan H i quan quan Th t c h i quan i v i mua bán, trao i hàng hóa Chi c c H i 65 H i quan c a cư dân biên gi i quan Th t c h i quan i v i xu t khNu, nh p khNu hàng Chi c c H i 66 H i quan hóa qua biên gi i quan
 10. Th t c h i quan i v i ho t ng mua bán hàng Chi c c H i 67 hóa t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu H i quan quan kinh t c a khNu Th t c h i quan i v i hàng hoá c a ngư i xu t Chi c c H i 68 c nh, nh p c nh và phương ti n xu t c nh, nh p H i quan quan c nh qua biên gi i Th t c h i quan i v i hàng hóa v n t i a phương Chi c c H i 69 H i quan th c quan Th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu không Chi c c H i 70 H i quan nh m m c ích thương m i quan Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu không Chi c c H i 71 H i quan nh m m c ích thương m i quan Th t c h i quan i v i ô tô nư c ngoài khi nh p Chi c c H i 72 H i quan c nh (t m nh p) v i m c ích thương m i quan Th t c h i quan i v i ôtô nư c ngoài khi xu t Chi c c H i 73 H i quan c nh (tái xu t) v i m c ích thương m i quan Th t c h i quan i v i ôtô Vi t Nam khi xu t c nh Chi c c H i 74 (t m xu t), nh p c nh (tái nh p) v i m c ích H i quan quan thương m i Chi c c H i 75 Th t c h i quan i v i phương ti n v n t i thô sơ quan Th t c h i quan i v i ôtô xu t c nh, nh p c nh Chi c c H i 76 qua c a khNu biên gi i, không nh m m c ích H i quan quan thương m i Th t c h i quan i v i các phương ti n v n t i khác (xe mô tô, thuy n, xu ng có g n máy ho c Chi c c H i 77 H i quan không g n máy; ca-nô) t m nh p - tái xu t; t m xu t quan - tái nh p, không nh m m c ích thương m i Quy nh riêng cho các phương ti n v n t i c a cá nhân, t ch c khu v c biên gi i thư ng xuyên qua Chi c c H i 78 H i quan l i khu v c biên gi i, không nh m m c ích thương quan m i Chi c c H i 79 Th t c h i quan i v i tàu bi n xu t c nh H i quan quan Chi c c H i 80 Th t c h i quan i v i tàu bi n nh p c nh H i quan quan Chi c c H i 81 Th t c h i quan i v i tàu bi n quá c nh H i quan quan Chi c c H i 82 Th t c h i quan i v i tàu bi n chuy n c ng H i quan quan
 11. Th t c s a ch a, i u ch nh b n khai hàng hoá Chi c c H i 83 H i quan (cargo declaration) quan Th t c h i quan i v i tàu bay xu t c nh, nh p Chi c c H i 84 H i quan c nh, quá c nh, chuy n c ng quan Th t c h i quan i v i tàu bay xu t c nh, nh p c nh qu c t k t h p v n chuy n n i a, tàu bay v n Chi c c H i 85 H i quan chuy n n i a k t h p v n chuy n hàng hoá xu t quan khNu, nh p khNu Th t c h i quan i v i tàu liên v n qu c t nh p Chi c c H i 86 H i quan c nh b ng ư ng s t quan Th t c h i quan i v i tàu liên v n qu c t xu t Chi c c H i 87 H i quan c nh b ng ư ng s t quan Quy nh t m th i vi c tin h c hóa khai h i quan i Chi c c H i 88 H i quan v i d u thô xu t khNu quan Chi c c H i 89 Th t c h i quan i v i hàng chuy n c ng H i quan quan Chi c c H i 90 Th t c h i quan i v i hàng quá c nh H i quan quan Th t c h i quan i v i hàng hóa, v t phNm, xu t Chi c c H i 91 khNu, nh p khNu, quá c nh g i qua d ch v chuy n H i quan quan phát nhanh ư ng b Th t c h i quan i v i máy móc, thi t b , d ng c Chi c c H i 92 H i quan ngh nghi p t m xu t, t m nh p có th i h n quan Th t c h i quan i v i tài s n di chuy n xu t khNu, Chi c c H i 93 H i quan nh p khNu quan Chi c c H i 94 Th t c h i quan i v i xăng d u t m nh p tái xu t H i quan quan Th t c h i quan i v i tái xu t xăng, d u cho tàu Chi c c H i 95 H i quan bay quan Th t c h i quan i v i nh p khNu, t m nh p xăng Chi c c H i 96 H i quan d u quan Th t c h i quan i v i nh p khNu nguyên li u Chi c c H i 97 H i quan s n xu t, ch bi n xăng, d u quan Th t c h i quan i v i ngo i h i, kim khí quý, á Chi c c H i 98 H i quan quý, ti n Vi t Nam xu t khNu, nh p khNu quan Th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ph c v các yêu c u khNn c p; hàng hoá xu t Chi c c H i 99 H i quan khNu, nh p khNu chuyên dùng tr c ti p ph c v qu c quan phòng, an ninh Th t c h i quan i v i hành lý ký g i b t b , th t Chi c c H i 100 H i quan l c, nh m l n t i sân bay qu c t quan
 12. Th t c h i quan i v i hành lý xách tay, ký g i Chi c c H i 101 cùng chuy n và không cùng chuy n c a ngư i nh p H i quan quan c nh ư ng hàng không Th t c h i quan i v i hành lý xách tay, ký g i Chi c c H i 102 cùng chuy n và không cùng chuy n c a ngư i xu t H i quan quan c nh ư ng hàng không Th t c xác nh n t khai ngu n g c xe ô tô, xe hai Chi c c H i 103 H i quan bánh g n máy nh p khNu quan Th t c h i quan nh p khNu, t m nh p xe g n máy Chi c c H i 104 H i quan hai bánh không nh m m c ích thương m i quan Chi c c H i 105 Th t c nh p khNu kim cương thô H i quan quan Chi c c H i 106 Th t c xu t khNu kim cương thô H i quan quan Th t c nh p khNu xe ô tô ã qua s d ng theo ch tài s n di chuy n c a ngư i Vi t Nam nh cư Chi c c H i 107 H i quan nư c ngoài ã hoàn t t th t c ăng ký thư ng trú t i quan Vi t Nam Th t c xác nh và ki m tra xu t x hàng hóa nh p Chi c c H i 108 H i quan khNu quan Th t c h i quan i n t i v i tàu bay nh p c nh Chi c c H i 109 H i quan trư ng h p t ch c cá nhân là hãng hàng không quan i n t Th t c h i quan i n t i v i tàu bay nh p c nh Chi c c H i 110 H i quan trư ng h p t ch c cá nhân là i lý giao nh n quan i n t Th t c h i quan i n t i v i tàu bay xu t c nh Chi c c H i 111 H i quan i v i t ch c cá nhân là hãng hàng không quan i n t Th t c h i quan i n t i v i tàu bay xu t c nh Chi c c H i 112 H i quan trư ng h p t ch c cá nhân là hãng hàng không quan i n t Th t c h i quan i n t i v i tàu bi n nh p c nh Chi c c H i 113 H i quan trư ng h p t ch c cá nhân là i lý hãng tàu quan i n t Th t c h i quan i n t i v i tàu bi n nh p c nh Chi c c H i 114 H i quan trư ng h p t ch c cá nhân là i lý giao nh n quan i n t Th t c h i quan i n t i v i tàu bi n xu t c nh Chi c c H i 115 H i quan trư ng h p t ch c, cá nhân là i lý hãng tàu quan i n t Th t c h i quan i n t i v i tàu bi n xu t c nh Chi c c H i 116 H i quan trư ng h p t ch c, cá nhân là i lý giao nh n quan i n t Th t c h i quan i n t i v i phương ti n v n t i Chi c c H i 117 H i quan ư ng bi n quá c nh t i c ng nh p c nh quan i n t Th t c h i quan i n t i v i phương ti n v n t i Chi c c H i 118 H i quan ư ng bi n quá c nh t i c ng xu t c nh quan i n t
 13. Th t c h i quan i n t i v i phương ti n v n t i Chi c c H i 119 chuy n c ng t i c ng n trư ng h p cá nhân, t H i quan quan i n t ch c là hãng hàng không, hãng tàu Th t c h i quan i n t i v i phương ti n v n t i Chi c c H i 120 chuy n c ng t i c ng n trư ng h p t ch c, cá H i quan quan i n t nhân là i lý giao nh n Th t c h i quan i n t i v i phương ti n v n t i Chi c c H i 121 chuy n c ng t i c ng i trư ng h p t ch c cá nhân H i quan quan i n t là i lý hãng tàu, i lý hãng hàng không Th t c h i quan i n t i v i phương ti n v n t i Chi c c H i 122 chuy n c ng t i c ng i trư ng h p t ch c, cá nhân H i quan quan i n t là i lý giao nh n Th t c h i quan i n t ăng ký công nh n thương Chi c c H i 123 H i quan nhân ưu tiên c bi t quan i n t Th t c h i quan i n t thu h i gi y công nh n Chi c c H i 124 H i quan thương nhân ưu tiên c bi t quan i n t Th t c h i quan i n t v i thương nhân ưu tiên c Chi c c H i 125 H i quan bi t quan i n t Th t c h i quan i n t i v i hàng hoá xu t khNu, Chi c c H i 126 H i quan nh p khNu theo h p ng mua bán quan i n t Th t c h i quan i n t chuy n c a khNu iv i Chi c c H i 127 H i quan hàng hóa xu t khNu quan i n t Th t c h i quan i n t chuy n c a khNu iv i Chi c c H i 128 H i quan hàng hóa nh p khNu quan i n t Th t c h i quan i n t b o m i v i hình th c Chi c c H i 129 H i quan b o m riêng quan i n t Th t c h i quan i n t b o m i v i hình th c Chi c c H i 130 H i quan b o m chung quan i n t Chi c c H i 131 Th t c thu i nt H i quan quan i n t Th t c h i quan i n t ki m tra sau thông Chi c c H i 132 H i quan quan quan i n t Chi c c H i 133 Th t c h i quan i n t ra quy t nh trư c H i quan quan i n t Th t c h i quan i n t ăng ký h p ng iv i Chi c c H i 134 H i quan hàng hoá t gia công nư c ngoài quan i n t Th t c h i quan i n t nh p khNu nguyên li u, v t Chi c c H i 135 H i quan tư gia công quan i n t Th t c h i quan i n t i v i nguyên li u, v t tư Chi c c H i 136 do bên nh n gia công t cung ng cho h p ng gia H i quan quan i n t công
 14. Th t c h i quan i n t nh p khNu máy móc, thi t Chi c c H i 137 H i quan b th c hi n h p ng gia công quan i n t Th t c h i quan i n t ăng ký, i u ch nh và Chi c c H i 138 H i quan ki m tra nh m c quan i n t Th t c h i quan i n t xu t khNu s n phNm gia Chi c c H i 139 H i quan công ra nư c ngoài quan i n t Th t c h i quan i n t xu t khNu/nh p khNu t i ch Chi c c H i 140 H i quan i v i s n phNm gia công quan i n t Th t c h i quan i n t giao/nh n s n phNm gia Chi c c H i 141 H i quan công chuy n ti p quan i n t Th t c h i quan i n t xu t tr nguyên li u, v t tư gia công ra nư c ngoài trong th i h n th c hi n h p Chi c c H i 142 H i quan ng gia công do thay i m u mã gia công ho c lý quan i n t do khác Th t c h i quan i n t i v i hàng gia công ã Chi c c H i 143 H i quan xu t khNu b tr l i s a ch a, tái ch quan i n t Th t c h i quan i n t nh n s n ph m gia công Chi c c H i 144 thay ti n gia công – trư ng h p s n phNm gia công H i quan quan i n t xu t khNu t i ch Th t c h i quan i n t nh n s n ph m gia công Chi c c H i 145 thay ti n gia công – trư ng h p s n phNm gia công H i quan quan i n t nh p khNu t i ch Chi c c H i 146 Th t c h i quan i n t tiêu hu ph li u, ph phNm H i quan quan i n t Th t c h i quan i n t ăng ký h p ng gia công Chi c c H i 147 H i quan i v i hàng hoá t gia công nư c ngoài quan i n t Th t c h i quan i n t xu t khNu nguyên li u Chi c c H i 148 H i quan t gia công nư c ngoài quan i n t Th t c h i quan i n t ăng ký, i u ch nh, ki m Chi c c H i 149 H i quan tra nh m c t gia công t i nư c ngoài quan i n t Th t c h i quan i n t nh p khNu s n phNm gia Chi c c H i 150 H i quan công t gia công t i nư c ngoài quan i n t Th t c h i quan i n t thanh kho n h p ng t Chi c c H i 151 H i quan gia công t i nư c ngoài quan i n t Th t c h i quan i n t ăng ký, s a i, b sung Chi c c H i 152 các danh m c nguyên li u, v t tư nh p khNu; danh H i quan quan i n t m c s n phNm xu t khNu Th t c h i quan i n t thanh kho n h p ng gia Chi c c H i 153 H i quan công cho doanh nghi p nư c ngoài quan i n t Th t c h i quan i n t ăng ký, i u ch nh nh H i quan Chi c c H i 154 m c, t l hao h t nguyên li u, v t tư cho s n phNm quan i n t
 15. xu t khNu 155 Th t c h i quan i n t xu t khNu s n phNm Th t c h i quan i n t i v i nguyên li u, v t tư Chi c c H i 156 H i quan t cung ng s n xu t hàng xu t khNu quan i n t Chi c c H i 157 Th t c h i quan i n t qu n lý hàng tái xu t H i quan quan i n t Th t c h i quan i n t ăng ký, s a i, b sung các danh m c hàng hóa nh p vào doanh nghi p ch Chi c c H i 158 H i quan xu t, danh m c hàng hóa xu t ra kh i doanh nghi p quan i n t ch xu t Th t c h i quan i n t ăng ký, i u ch nh nh Chi c c H i 159 m c, t l hao h t nguyên li u, v t tư cho s n phNm H i quan quan i n t xu t ra kh i doanh nghi p ch xu t Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa ưa t Chi c c H i 160 H i quan doanh nghi p ch xu t vào n i a quan i n t Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa ưa t n i Chi c c H i 161 H i quan a vào doanh nghi p ch xu t quan i n t Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa ưa t Chi c c H i 162 doanh nghi p ch xu t này sang doanh nghi p ch H i quan quan i n t xu t khác (trong ho c ngoài khu ch xu t) Th t c h i quan i n t h y nguyên v t li u, s n Chi c c H i 163 H i quan phNm, ph li u, ph phNm quan i n t Th t c h i quan i n t thanh lý hàng hóa là tài s n Chi c c H i 164 H i quan c nh và n p thu theo quy nh quan i n t Th t c h i quan i n t thanh kho n và ki m tra Chi c c H i 165 hàng t n kho i v i hàng hóa ưa vào, ưa ra doanh H i quan quan i n t nghi p ch xu t Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa xu t khNu, Chi c c H i 166 H i quan nh p khNu th c hi n các d án u tư quan i n t Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa xu t khNu Chi c c H i 167 H i quan t i ch quan i n t Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa nh p khNu Chi c c H i 168 H i quan t i ch quan i n t Th t c h i quan i n t thanh kho n h p ng gia Chi c c H i 169 H i quan công cho doanh nghi p nư c ngoài quan i n t Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa ã xu t Chi c c H i 170 H i quan khNu nhưng b tr l i (t m nh p tái ch ) quan i n t Th t c h i quan i n t tái xu t hàng ã tái ch i Chi c c H i 171 H i quan v i hàng hóa ã xu t khNu nhưng b tr l i quan i n t
 16. Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa ã xu t khNu nhưng b tr l i (t m nh p tái ch ) - x lý Chi c c H i 172 H i quan s n phNm tái ch h t th i h n tái ch v n chưa tái quan i n t xu t Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa ã xu t Chi c c H i 173 khNu nhưng b tr l i – tái nh p hàng tr l i tiêu H i quan quan i n t th n i a Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa ã xu t Chi c c H i 174 khNu nhưng b tr l i – tái nh p hàng tr l i tiêu H i quan quan i n t hu Th t c h i quan i n t i v i hàng hóa nh p khNu Chi c c H i 175 H i quan nhưng ph i xu t tr quan i n t Chi c c H i 176 Th t c ăng ký tham gia h i quan i n t H i quan quan i n t Th t c áp d ng các bi n pháp ki m tra, ki m soát Chi c c H i 177 hàng hoá xu t nh p khNu liên quan n s h u trí tu H i quan quan t i Chi c c H i quan Th t c t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng Chi c c H i 178 hoá xu t nh p khNu liên quan n s h u trí tu t i H i quan quan Chi c c H i quan Th t c gia h n giám sát i v i các i tư ng quy n Chi c c H i 179 s h u trí tu ang ư c b o h t i Vi t Nam (t i H i quan quan Chi c c H i quan) Th t c thu h p ho c m r ng danh m c hàng hoá Chi c c H i 180 ho c (và) ph m vi yêu c u b o h t i Chi c c H i H i quan quan quan Th t c gia h n n p thu theo i u 24 Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007. i v i trư ng h p b nh hư ng do thiên tai, ho ho n, tai n n b t ng ; Chi c c H i 181 H i quan do di chuy n a i m kinh doanh theo yêu c u c a quan cơ quan nhà nư c; do chính sách thay i mà ti n thu , ti n ph t phát sinh t i 01 Chi c c H i quan; Th t c khai b sung h sơ khai thu theo i u 34 Chi c c H i 182 H i quan Lu t qu n lý thu quan Thông báo n thu và ti n ph t ch m n p thu (th c Chi c c H i 183 hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 106 Lu t qu n H i quan quan lý thu ) Xác nh n th c hi n nghĩa v n p thu (trong trư ng Chi c c H i 184 h p doanh nghi p ã n p thu nhưng h th ng KT H i quan quan 559 v n có thông tin n thu )
 17. Thu n p ti n thu vào tài kho n t m thu (áp d ng i v i lo i hình nh p nguyên li u s n xu t hàng xu t Chi c c H i 185 H i quan khNu, hàng t m nh p – tái xu t, hàng t m xu t- tái quan nh p) Thu n p ti n thu (ti n thu nh p khNu, thu xu t khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng), ti n phí, l phí (l phí làm th t c h i quan, l phí Chi c c H i 186 phương ti n xu t nh p c nh, phí lưu kho h i quan, l H i quan quan phí quá c nh, l phí áp t i h i quan, phí, l phí khác) và các kho n thu khác b ng ti n m t vào ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c Th t c ki m tra, tham v n, xác nh tr giá tính thu Chi c c H i 187 i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t i Chi c c H i quan quan H i quan Th t c áp d ng b o lãnh s ti n thu ph i n p cho Chi c c H i 188 H i quan 01 t khai h i quan (b o lãnh riêng) quan Th t c khai n p b sung ti n thu thi u trong Chi c c H i 189 trư ng h p không i u ki n khai b sung h sơ H i quan quan khai thu theo i u 34 Lu t qu n lý thu Thu n p ti n thu (ti n thu nh p khNu, thu xu t khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng), ti n phí, l phí (l phí làm th t c h i quan, l phí Chi c c H i 190 phương ti n xu t nh p c nh, phí lưu kho h i quan, l H i quan quan phí quá c nh, l phí áp t i h i quan, phí, l phí khác) và các kho n thu khác b ng chuy n kho n vào ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c Th t c áp d ng b o lãnh s ti n thu ph i n p cho Chi c c H i 191 H i quan nhi u t khai (b o lãnh chung) quan Th t c áp d ng thu su t thu ưu ãi c bi t theo Chi c c H i 192 quy nh t i Thông tư s 45/2007/TT-BTC ngày H i quan quan 07/5/2007 c a B Tài chính Ngư i khai h i quan trì hoãn xác nh tr giá tính Chi c c H i 193 H i quan thu quan Chi c c H i 194 Th t c n nh thu H i quan quan Chi c c H i 195 Xét th i h n n p thu (ân h n n p thu ) H i quan quan Th t c xoá n ti n thu , ti n ph t theo quy nh t i Chi c c H i 196 H i quan i u 65 Lu t qu n lý thu quan Th t c gi i quy t khi u n i l n m t i v i quy t Chi c c H i 197 nh hành chính trong lĩnh v c h i quan t i Chi c c H i quan quan H i quan
Đồng bộ tài khoản