Quyết định số 191/2006/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 191/2006/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 191/2006/QĐ-BQP về việc thành lập Ban Chỉ huy quân sự các ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương thuộc địa bàn Quân khu Thủ Đô do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 191/2006/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 191/2006/Q -BQP Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P BAN CH HUY QUÂN S CÁC NGÀNH, CƠ QUAN, T CH C TRUNG ƯƠNG THU C NA BÀN QUÂN KHU TH Ô B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; ã s a i, b sung m t s i u ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 30/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh Dân quân t v ; Căn c Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v công tác qu c phòng các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và các a phương; Theo ngh c a ng chí T ng Tham mưu trư ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch huy quân s các ngành, cơ quan, t ch c Trung ương thu c a bàn Quân khu Th ô g m: 1. Ban Ch huy quân s T ng công ty Hàng không Vi t Nam; 2. Ban Ch huy quân s Văn phòng Trung ương ng; 3. Ban Ch huy quân s Ban Khoa giáo Trung ương; 4. Ban Ch huy quân s Ban i ngo i Trung ương; 5. Ban Ch huy quân s Ban Kinh t Trung ương. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các Ban Ch huy quân s trên th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2004, Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph và các quy nh, hư ng d n c a B Qu c phòng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 4. T ng tham mưu trư ng, Tư l nh Quân khu Th ô; Th trư ng các cơ quan, t ch c Trung ương có tên trong danh sách t i i u 1 và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Phùng Quang Thanh
Đồng bộ tài khoản