Quyết định số 192/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
3
download

Quyết định số 192/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 192/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 192/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 192/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V B SUNG D TOÁN CHI S NGHI P Y T NĂM 2004 CHO CÁC QU N TÂN PHÚ, BÌNH TÂN VÀ QU N 12 Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002 ; Căn c Quy t nh s 42/2003/Q -Tg ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách Nhà nư c năm 2004; Căn c Quy t nh s 191/2003/Qé-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu- chi ngân sách Nhà nư c năm 2004; Căn c Ngh quy t s 44/2003/NQ-H ngày 03 tháng 12 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph , Khóa VI, thông qua v d toán và phân b ngân sách ; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 4113/TC-QHPX ngày 12 tháng 7 năm 2004 v b sung d toán chi s nghi p y t năm 2004 cho ngân sách các qu n Tân Phú, Bình Tân và qu n 12 ; QUY T NNH i u 1. - Nay b sung d toán chi s nghi p y t năm 2004 cho ngân sách các qu n Tân Phú, Bình Tân và qu n 12 v i t ng s ti n là 7.025 tri u ng (b y t không trăm hai mươi lăm tri u ng), chi ti t cho các ơn v như sau : - Qu n T n Phú : 3.110 tri u ng ; - Qu n Bình Tân : 3.215 tri u ng ; - Qu n 12 : 700 tri u ng. i u . - Sau khi nh n ư c ch tiêu v d toán b sung chi ngân sách năm 2004, y ban nhân dân các qu n nêu t i i u 1 th c hi n phân b ch tiêu ngân sách ư c giao cho các Trung tâm Y t th c hi n nhi m v . Ch t ch y ban nhân dân các qu n nêu t i i u 1 ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c m b o th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n nêu t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./.
  2. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Ban Kinh t - Ngân sách H ND.TP - VP H -UB : PVP/KT, VX - T TM, VX - Lưu (TM/P) Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản