Quyết định số 1922/2006/QĐ-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
137
lượt xem
13
download

Quyết định số 1922/2006/QĐ-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1922/2006/QĐ-BCA(C11) về việc Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động về tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1922/2006/QĐ-BCA(C11)

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc S : 1922/2006/Q -BCA(C11) Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH NHI M V , QUY N H N VÀ HO T NG V TU N TRA, KI M SOÁT C A C NH SÁT GIAO THÔNG Ư NG B B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c i u 72 Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001. Căn c Lu t Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005. Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an. Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh "Nhi m v , quy n h n và ho t ng v tu n tra, ki m soát c a C nh sát giao thông ư ng b ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); I TƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan c a Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các T ng c c, V , C c, ơn v tr c thu c B ; - Công an các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; Lê H ng Anh - Lưu V11, V19, C11, C26. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do - -H nh phúc
  2. QUY NNH NHI M V , QUY N H N VÀ HO T NG V TU N TRA, KI M SOÁT C A C NH SÁT GIAO THÔNG Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1922/2006/Q -BCA(C11) ngày 05 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Công an) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v nhi m v , quy n h n, trang b phương ti n, hi u l nh dùng phương ti n giao thông ki m soát, phương pháp tu n tra, ki m soát và các trư ng h p ư c dùng phương ti n ki m soát c a l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b phát hi n, x lý ngư i, phương ti n vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b và u tranh ch ng các lo i t i ph m ho t ng trên tuy n giao thông. i u 2. i tư ng áp d ng 1. L c lư ng C nh sát giao thông làm nhi m v tu n tra, ki m soát giao thông ư ng b . 2. Ngư i và phương ti n c a t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài tham gia giao thông trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Trong trư ng h p i u ư c Qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i quy nh này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c Qu c t ó. i u 3. Nguyên t c ho t ng tu n tra, ki m soát c a C nh sát giao thông ư ng b Cán b chi n sĩ C nh sát giao thông trong khi th c hi n nhi m v tu n tra, ki m soát ph i tuân th theo các quy nh c a pháp lu t, i u l nh n i v , ch , quy trình công tác và quy ch dân ch trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông theo quy nh c a B trư ng B Công an và ch u s giám sát c a nhân dân. Khi ti p xúc v i ngư i tham gia giao thông ki m soát và x lý các vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng b , cán b chi n sĩ C nh sát giao thông ph i m b o công khai, minh b ch, nghiêm túc, khNn trương; luôn có ý th c thái l ch s , tôn tr ng, không ư c gây phi n hà cho nhân dân. i u 4. Quy n và trách nhi m c a ngư i tham gia giao thông 1. T giác ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t giao thông ư ng b ; s hư ng d n, i u khi n giao thông, hi u l nh và các yêu c u v ki m soát, x lý vi ph m c a C nh sát giao thông ư ng b ; ưa ra nh ng sáng ki n, ki n ngh và góp ý v công tác b o m tr t t , an toàn giao thông, phòng ng a tai n n giao thông và u tranh ch ng các lo i t i ph m ho t ng trên phương ti n giao thông, tuy n giao thông, s d ng phương ti n giao thông ho t ng ph m t i.
  3. 2. Giám sát ho t ng tu n tra, ki m soát, ph n nh gương ngư i t t, vi c t t, phê phán và khi u n i, t cáo nh ng vi c làm sai c a C nh sát giao thông ư ng b trong ho t ng tu n tra, ki m soát theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A C NH SÁT GIAO THÔNG Ư NG B TRONG CÔNG TÁC TU N TRA, KI M SOÁT i u 5. Nhi m v , quy n h n c a C nh sát giao thông khi tu n tra, ki m soát giao thông ư ng b 1. C nh sát giao thông ư ng b th c hi n tu n tra, ki m soát có trách nhi m b o v tr t t an toàn giao thông và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b ; thông qua ho t ng tu n tra, ki m soát phòng ng a, u tranh, tr n an k p th i các hành vi xâm ph m an ninh, tr t t ; nh m b o m giao thông thông su t, an toàn và góp ph n gi gìn an ninh, tr t t . 2. C nh sát giao thông ư ng b khi tu n tra, ki m soát có các nhi m v , quy n h n c a l c lư ng c nh sát nhân dân và nhi m v , quy n h n c th sau ây: a) Th c hi n s ch o c a B Công an, T ng c c C nh sát, C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Giám c công an a phương và k ho ch tu n tra ki m soát c a Th trư ng ơn v , nh m phát hi n, x lý k p th i, nghiêm minh các hành vi vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b và các hành vi vi ph m pháp lu t khác theo quy nh. Thông qua ho t ng tu n tra, ki m soát phát hi n nh ng sơ h , thi u sót v qu n lý tr t t , an toàn giao thông ki n ngh v i cơ quan ch c năng có bi n pháp kh c ph c. b) ư c dùng phương ti n giao thông ư ng b ki m soát gi y t c a ngư i và phương ti n tham gia giao thông. c) L p biên b n, x lý các hành vi vi ph m hành chính v giao thông ư ng b và các hành vi vi ph m an ninh, tr t t theo quy nh c a pháp lu t. d) T m gi gi y t , t m gi ngư i, t m gi tang v t, khám ngư i, khám phương ti n; khám nơi c t d u tang v t, phương ti n vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. e) Ch huy, i u khi n giao thông, hư ng d n ngư i tham gia giao thông ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t giao thông ư ng b . ư c áp d ng các bi n pháp t m c m ư ng, m ư ng i u hòa giao thông khi có tình hu ng c p thi t và ph i gi i t a ngay khi tình hu ng c p thi t không còn. g) Khi tu n tra, ki m soát tr c ti p g p ho c ư c thông báo có v tai n n giao thông x y ra, ph i n ngay hi n trư ng, t ch c c p c u ngư i b n n, b o v hi n trư ng; t ch c hư ng d n m b o giao thông thông su t, an toàn và i u tra gi i quy t các v tai n n giao thông theo quy nh c a pháp lu t và c a B Công an. h) Thông qua ho t ng tu n tra, ki m soát phòng ng a, u tranh ch ng các lo i t i ph m ho t ng trên tuy n giao thông.
  4. k) Yêu c u các cơ quan, ơn v , t ch c xã h i và các cá nhân trên tuy n giao thông ph i h p gi i quy t khi có tình hu ng ph c t p v tr t t , an toàn giao thông, ùn t c giao thông, tai n n giao thông. m) ư c quy n và ch u trách nhi m vi c trưng d ng ngư i i u khi n và các lo i phương ti n giao thông v n t i, phương ti n thông tin liên l c c p c u ngư i b n n, truy b t t i ph m theo quy nh c a pháp lu t. n) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a Pháp lu t và c a ngành Công an. i u 6. Trang ph c, trang b phương ti n, vũ khí, công c h tr khi tu n tra, ki m soát 1. Trang ph c c a C nh sát giao thông ư ng b khi tu n tra, ki m soát theo úng quy nh c a pháp lu t và c a B Công an; Qu n, áo màu vàng lúc chín, có s hi u, c p hi u theo quy nh: mũ kêpi cùng màu v i qu n áo, vành mũ màu , phía trư c có g n công an hi u; dây lưng và dây chéo b ng da màu nâu; khi tu n tra b ng phương ti n môtô ph i i mũ b o hi m, phía trư c mũ g n công an hi u, hai bên mũ có ch "CSGT", màu xanh ph n quang. 2. C nh sát giao thông khi làm nhi m v tu n tra, ki m soát ư c trang b các phương ti n, vũ khí và công c h tr : a) Các phương ti n giao thông: Ôtô chuyên dùng (hai bên sư n xe có hàng ch C nh sát giao thông màu xanh), xe môtô và phương ti n chuyên dùng khác. Trên xe ôtô và môtô tu n tra ư c l p t các tín hi u ưu tiên theo quy nh. Khi ho t ng tu n tra ph i thư ng xuyên s d ng tín hi u èn ưu tiên. b) Các phương ti n k thu t: Máy o t c , máy o n ng c n trong hơi th , cân tr ng t i; g y ch huy giao thông, còi, loa, các lo i bi n báo, phương ti n chuyên dùng ngăn ư ng, các phương ti n dùng c n ư ng xe cơ gi i và các trang b phương ti n k thu t khác theo quy nh c a pháp lu t. c) Các phương ti n thông tin liên l c: Máy b àm, máy i n tho i, máy Fax. d) Các lo i vũ khí, công c h tr . 3. Khi ki m soát t i m t i m trên ư ng, ph i t bi n báo s 436 "CSGT" ( i u l báo hi u ư ng b ) v hai phía; ban êm ph i có èn chi u ánh sáng m b o cho vi c ki m soát, x lý vi ph m và công khai, minh b ch. i u 7. Hi u l nh d ng phương ti n giao thông ư ng b ki m soát 1. Hi u l nh d ng phương ti n giao thông ư ng b (g i t t là xe) t i tr m C nh sát giao thông ho c t i m t i m: Ngư i C nh sát giao thông ng nghiêm, hư ng v phía xe c n ki m soát, tay ph i c m g y ch huy giao thông ch th ng vào phương ti n c n ki m soát, ng th i th i m t h i còi, khi ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b (g i t t là ngư i lái xe) ã nh n ư c tín hi u d ng xe và gi m t c thì dùng g y ch huy giao thông ch v trí d ng l i cho xe c n ki m soát.
  5. 2. Hi u l nh khi tu n tra lưu ng: a) Trư ng h p xe c n ki m soát i cùng chi u v i xe tu n tra: Xe tu n tra phía sau thì C nh sát giao thông dùng các tín hi u sau: loa, g y ch huy giao thông, tín hi u èn yêu c u xe có bi n s c th d ng l i ki m soát. Xe tu n tra phía trư c, ngư i C nh sát giao thông ng i trong xe, tay ph i c m g y ch huy giao thông, ưa th ng sang ngang phía bên ph i xe và ưa g y lên vuông góc v i m t t. Khi ngư i lái xe ã gi m t c thì dùng g y ch huy giao thông ch vào v trí d ng l i cho xe c n ki m soát. b) Trư ng h p xe tu n tra i ngư c chi u xe c n d ng ki m soát ( i v i ư ng không có d i phân cách) thì C nh sát giao thông tay trái c m g y ch huy giao thông ưa th ng sang ngang phía bên trái xe C nh sát và ch th ng vào xe c n ki m soát. Ngư i lái xe ph i gi m t c và d ng xe, C nh sát giao thông quay xe vào v trí thích h p, cùng chi u v i xe c n ki m soát ki m soát. c) Khi tu n tra lưu ng, C nh sát giao thông dùng hi u l nh yêu c u xe ch y nhanh ho c ch y ch m. 3. Trong t t c các trư ng h p trên, xe C nh sát giao thông u ph i b t èn tín hi u; C nh sát giao thông ph i ng công khai v trí thích h p, ki m soát. i u 8. D ng phương ti n ang lưu thông trên ư ng ki m soát 1. C nh sát giao thông ư ng b trong khi th c hi n nhi m v b o m tr t t , an toàn giao thông b ng tr c giác quan sát ho c b ng các phương ti n k thu t, nghi p v phát hi n có các hành vi vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b c a ngư i và phương ti n tham gia giao thông, thì d ng phương ti n giao thông ki m soát, ngăn ch n, ình ch , x lý ngay vi ph m. 2. C nh sát giao thông ư ng b ư c d ng xe ki m soát t i m t i m trên ư ng giao thông ho c t i tr m C nh sát giao thông trong các trư ng h p sau: a) Th c hi n k ho ch, m nh l nh t ng ki m soát c a Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t tr lên. b) Th c hi n k ho ch, phương án c a trư ng phòng C nh sát giao thông ho c trư ng công an c p huy n tr lên v vi c ki m soát, x lý vi ph m giao thông ư ng b theo chuyên trong m t th i gian nh t nh ho c dùng phương ti n k thu t theo quy nh ư c t v trí b t kỳ trên tuy n giao thông, phát hi n và x lý các vi ph m tr t t an toàn giao thông. c) Có l nh b ng văn b n c a Th trư ng, phó Th trư ng cơ quan i u tra c p huy n tr lên; Văn b n ngh c a cơ quan ch c năng liên quan v d ng xe, ki m soát ph c v công tác b o m an ninh tr t t . d) Khi nh n ư c tin báo c a các cơ quan, t ch c, cá nhân i v i ngư i và phương ti n c th v hành vi vi ph m pháp lu t.
  6. i u 9. Ki m soát, x lý vi ph m tr t t an toàn giao thông 1. Khi ã d ng phương ti n, ph i chào theo quy nh và công b công khai cho lái xe, nh ng ngư i trên xe bi t lý do d ng xe theo i u 8 quy nh này. Sau ó m i ti n hành ki m soát theo trình t sau: a) Ki m soát gi y t c a phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n. Ki m soát gi y ch ng nh n ăng ký xe, s ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n cơ gi i ư ng b ( i v i xe ôtô); ph i i chi u k gi a các gi y t v i nhau và bi n s , nhãn hi u, lo i xe, tr ng t i, màu sơn c a xe c n ki m soát. Trư ng h p có nghi v n ph i i chi u v i s máy, s khung c a xe ó. i v i nh ng phương ti n quy nh ngư i i u khi n ph i có gi y phép lái xe, khi ki m soát ph i yêu c u xu t trình y , C nh sát giao thông i chi u k th i h n s d ng, lo i phương ti n ư c phép i u khi n v i th c t phương ti n ang i u khi n, nh n d ng qua nh trong gi y phép lái xe v i th c t ngư i i u khi n và yêu c u xu t trình các gi y t khác theo quy nh ki m soát. i v i nh ng ngư i có m t trên phương ti n, n u do yêu c u công tác, ph i ki m soát gi y t tùy thân. b) Ki m soát an toàn k thu t phương ti n. Khi ki m soát an toàn k thu t c a phương ti n, ph i th c hi n theo trình t t trư c ra sau, t trái sang ph i, t ngoài vào trong, t trên xu ng dư i. Quan sát và xác nh v hình dáng, èn chi u sáng (chi u xa, chi u g n), èn xin ư ng, g t nư c, gương chi u h u, èn phanh, èn soi bi n s , èn lùi. Ki m tra, ánh giá v tình tr ng k thu t h th ng lái, h th ng phanh (phanh chân, phanh tay), h th ng treo, h th ng bánh l p xe; các ng h trên b ng táplô (chú ý ki m tra ng h báo áp l c hơi i v i nh ng phương ti n s d ng h th ng phanh hơi); các công t c còi và èn. i v i các phương ti n ch khách, ch xăng, d u, v t li u n , ch t l ng d cháy ph i chú ý ki m tra vi c trang b các phương ti n, d ng c ch a cháy theo quy nh. c) Ki m soát vi c v n t i hành khách, hàng hóa. Ph i ki m soát s lư ng ngư i trên phương ti n; quy cách, kích thư c hàng hóa chuyên ch (chi u dài, r ng, cao), ch ng lo i, tr ng lư ng hàng hóa so v i các gi y t cho phép, tính h p pháp c a hàng hóa và các bi n pháp b o m an toàn. Trư ng h p xe khách ch quá s lư ng ngư i quy nh ho c ch hàng hóa quá t i thì c nh sát giao thông yêu c u lái xe, ch xe ph i h t i ho c gi m s lư ng khách m b o úng quy nh và b trí cho s hành khách ó ti p t c hành trình b ng phương ti n khác. d) Khi ki m soát an toàn k thu t phương ti n giao thông và vi c v n t i hành khách, hàng hóa ph i có ngư i lái xe ho c ch xe ch ng ki n vi c ki m soát. Trư ng h p c n thi t ph i khám phương ti n v n t i, v t, ph i có m t ch phương ti n v n t i, v t ho c ngư i i u khi n phương ti n v n t i và m t ngư i ch ng ki n. Trư ng h p
  7. ch phương ti n, v t ho c ngư i i u khi n phương ti n v ng m t thì ph i có hai ngư i ch ng ki n. Ph i ch u trách nhi m b i hoàn n u làm hư h ng, th t l c hàng hóa, v t ho c phương ti n b khám. Sau khi khám xong ph i l p biên b n theo quy nh. 2. Khi ã ki m soát xong, ph i thông báo công khai k t qu ki m soát, hành vi vi ph m, hình th c x lý; sau ó ti n hành l p biên b n và x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Quy nh này ư c tri n khai, quán tri t n Cán b , chi n sĩ C nh sát giao thông ư ng b n m v ng, th c hi n nghiêm và công b công khai nhân dân bi t, giám sát vi c th c hi n. i u 11. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát có trách nhi m giúp lãnh o B ch o vi c th c hi n quy nh này. i u 12. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t và Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c trung ương hư ng d n, ki m tra, ôn c và t ch c th c hi n nghiêm túc quy nh này./. B TRƯ NG I TƯ NG Lê H ng Anh
Đồng bộ tài khoản