Quyết định số 1924/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 1924/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1924/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1924/2004/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1924/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 28 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N A KHOA TRUNG ƯƠNG HU . B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - cán b , V trư ng V i u tr - B Y t ; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và ho t ng c a B nh vi n a khoa Trung ương Hu . iêu 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký, ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c - cán b , V trư ng V i u tr , V trư ng các V có liên quan thu c B Y t và Giám c B nh vi n a khoa Trung ương Hu , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n I UL T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N A KHOA TRUNG ƯƠNG HU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1924/2004/Q -BYT ngày 28 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Y t )
 2. Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. B nh vi n a khoa Trung ương Hu là ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , ư c thành l p năm 1894 và ư c xác nh l i theo Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph , có tư cách pháp nhân, có con d u, có tài kho n riêng, có tr s làm vi c t i thành ph Hu , t nh Th a Thiên Hu . - Tên b nh vi n: * Ti ng Vi t: + Tên y : B NH VI N A KHOA TRUNG ƯƠNG HU + Tên vi t và g i t t: B NH VI N TRUNG ƯƠNG HU * Ti ng Anh: HUE CENTRAL HOSPITAL * Ti ng Pháp: L'HÔPITAL CENTRAL DE HUE * Vi t t t: BVTW HU . - Tr s : 16 Lê L i -Thành ph Hu - T nh Th a Thiên Hu -S i n tho i: 84.054.822325 - Fax: 84.054.823324 - E-Mail: bvtwhue@dng.vnn.vn - Website: www.cimci.org.vn i u 2. T ch c ng và oàn th trong b nh vi n: a. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong b nh vi n lãnh o các ho t ng b nh vi n theo ch c năng, nhi m v , ch th , ngh quy t c a ng và pháp lu t Nhà nư c. b. Các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p khác trong b nh vi n ư c thành l p và ho t ng dư i s lãnh o c a ng theo qui nh c a pháp lu t, có trách nhi m ph i h p v i chính quy n th c hi n nhi m v chính tr c a b nh vi n và th c hi n ch c năng, nhi m v c a oàn th , t ch c xã h i ã ư c xác nh. Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ I TƯ NG PH C V C A B NH VI N i u 3. B nh vi n có ch c năng khám ch a b nh, phòng b nh và ph c h i ch c năng cho b nh nhân khu v c mi n Trung - Tây Nguyên tuy n cao nh t, c bi t là trong
 3. các lĩnh v c i u tr tim m ch ch t lư ng cao, ghép t ng...; tham gia ào t o cán b y t cho khu v c mi n Trung; ch o tuy n v các chuyên khoa; Ngo i, N i, Nhi, Huy t h c - Truy n máu, Hoá Sinh...; ư c phân công làm u m i chăm sóc s c kho sinh s n cho 10 t nh khu v c mi n Trung - Tây Nguyên; nghiên c u khoa h c, tri n khai ng d ng các k thu t hi n i ph c v s c kho nhân dân; h p tác qu c t . i u 4. B nh vi n có các nhi m v sau: I. KHÁM CH A B NH, PHÒNG B NH VÀ PH C H I CH C NĂNG CHO B NH NHÂN TRONG KHU V C MI N TRUNG - TÂY NGUYÊN TUY N CAO NH T: a. Khám, c p c u, i u tr cho b nh nhân các t nh khu v c mi n Trung – Tây Nguyên. b. Khám s c kho cho các i tư ng i công tác, h c t p, lao ng nư c ngoài và k t hôn v i ngư i nư c ngoài. c. Khám ch a b nh và khám s c kho cho ngư i nư c ngoài. d. Khám giám nh y khoa theo yêu c u c a các H i ng Giám nh Y khoa trên cơ s phân c p c a B Y t . e. Giám nh y pháp v i giám nh Tâm th n theo trưng c u c a các cơ quan th c thi pháp lu t. f. Ph c h i ch c năng sau i u tr và ph c h i ch c năng c ng ng. g. Ph i h p v i các cơ s y t trên a bàn phát hi n và d p t t d ch. h. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a B Y t . II. ÀO T O CÁN B : a. Là cơ s th c hành chính c a Trư ng i h c Y Khoa Hu b. Tham gia ào t o cán b y t b c i h c, sau i h c, cao ng, trung h c y t . c. ào t o l i cán b y t cho khu v c mi n Trung - Tây Nguyên. d. ào t o l i và ào t o nâng cao trình cho cán b , công ch c, viên ch c trong b nh vi n. e. Tham gia ào t o các chương trình y t qu c gai f. Ph i h p v i các cơ s ào t o biên so n các giáo trình, tài li u ph c v cho công tác gi ng d y, h c t p trong ph m vi nhi m v ư c giao. g. Nh n các th c t p sinh nư c ngoài n h c t p, nghiên c u t i b nh vi n.
 4. III. NGHIÊN C U KHOA H C: a. Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t ph c v khám ch a b nh, phòng b nh, ph c h i ch c năng, ào t o, góp ph n phát tri n kinh t xã h i, c bi t cho khu v c mi n Trung – Tây Nguyên. b. Ch trì và tham gia công trình nghiên c u khoa h c các c p. c. T ch c các H i ngh khoa h c t i b nh vi n. d. T ch c các chương trình h p tác nghiên c u khoa h c ph i h p trong nư c và v i nư c ngoài. IV. CH O TUY N TRƯ C V CHUYÊN MÔN K THU T: a. Tham mưu cho B Y t ch o m t s chuyên khoa cho tuy n trư c trong khu v c mi n Trung - Tây Nguyên ư c B Y t giao. b. Chuy n giao và h tr các k thu t chuyên môn cho tuy n trư c khu v c mi n Trung - Tây Nguyên. c. Theo dõi, giám sát các ho t ng y t tuy n trư c trong khu v c mi n Trung - Tây Nguyên trong ph m vi ch c năng nhi m v ư c giao. d. T ch c tri n khai các chương trình, d án y t . e. Ph i h p v i các cơ quan trong và ngoài ngành y t th c hi n truy n thông giáo d c s c kho . f. Tham gia phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, th m ho . V. H P TÁC QU C T : a. Ch ng khai thác, thi t l p m i quan h h p tác, trao i kinh nghi m và trao i chuyên gia v khám ch a b nh, nghiên c u khoa h c, ào t o cán b v i các cơ s khám ch a b nh; xây d ng các d án u tư liên doanh, liên k t v i các nư c và các t ch c qu c t k c t ch c phi Chính ph , trình B trư ng B Y t phê duy t và t ch c th c hi n d án theo qui d nh c a Nhà nư c. Tranh th s vi n tr giúp c a nư c ngoài v v t ch t, k thu t, ki n th c xây d ng b nh vi n ngày càng phát tri n. b. Xây d ng k ho ch oàn ra, oàn vào theo chương trình h p tác qu c t v i b nh vi n; c cán b , h c viên i h c t p, nghiên c u, công tác nư c ngoài; nh n gi ng viên, h c viên là ngư i nư c ngoài n nghiên c u, trao i kinh nghi m và h c t p t i b nh vi n; qu n lý oàn ra, oàn vào trong ph m vi ho t ng c a b nh vi n theo qui nh c a B Y t . c. T ch c các h i ngh , h i th o, các l p h c qu c t v các lĩnh v c thu c ph m vi b nh vi n qu n lý theo qui nh v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam c a Th tư ng Chính ph và B Y t .
 5. VI. QU N LÝ B NH VI N: a. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a b nh vi n v nhân l c, tài chính, cơ s v t ch t và trang thi t b y t . b. T ch c th c hi n nghiêm ch nh các qui nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n, t ng bư c h ch toán thu chi theo qui nh c a pháp lu t. c. T o thêm ngu n kinh phí cho b nh vi n t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , các d án u tư trong nư c và qu c t . i u 5. B nh vi n ư c quy n t ch trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo phân c p c a B Y t , ch u trách nhi m trư c B Y t và trư c pháp lu t v ho t ng c a mình. i u 6. i tư ng ph c v c a b nh vi n: - B nh nhân m i l a tu i do tuy n trư c g i n. - B nh nhân trong khu v c mi n Trung - Tây Nguyên ho c ngoài khu v c nhưng có nhu c u. - B nh nhân là ngư i nư c ngoài. - i tư ng n h c t p, di n nghiên c u khoa h c... Chương 3. T CH C VÀ NHÂN S C A B NH VI N i u 7. Qui mô giư ng b nh ư c i u ch nh theo nhu c u th c t . i u 8. Lãnh o b nh vi n có Giám c và các Phó Giám c. a. Giám c và các Phó Giám c b nh vi n do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m và ư c th c hi n theo qui trình, th t c c a B Y t . b. Giám c b nh vi n ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a b nh vi n. c. Phó Giám c giúp Giám c m t s công vi c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c v công vi c ư c giao. i u 9. Các H i ng trong b nh vi n: a. H i ng Khoa h c - Công ngh c a b nh vi n có ch c năng tư v n cho Giám c v vi c ng d ng, phát tri n k thu t chuyên môn, nh hư ng nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , d báo xu th phát tri n khoa h c k thu t c a b nh vi n. Nhi m v c th c a H i ng do Giám c b nh vi n qui nh.
 6. b. T ch c và ho t ng c a H i ng khoa h c - Công ngh th c hi n theo qui nh c a B Khoa h c Công ngh và Qui ch B nh vi n c a B Y t . i u 10. H i ng Thu c và i u tr : T ch c và ho t ng c a H i ng th c hi n theo Qui ch b nh vi n. i u 11. Các H i ng khác c a b nh vi n ư c thành l p theo yêu c u c a Giám c và ho t ng theo qui nh c a pháp lu t. i u 12. Cơ c u t ch c c a b nh vi n: 1. Các phòng ch c năng: 08 phòng 1. Phòng K ho ch T ng h p 2. Phòng T ch c Cán b 3. Phòng Ch o tuy n - Nghiên c u khoa h c và ào t o 4. Phòng i u dư ng 5. Phòng Tài chính - K toán 6. Phòng Hành chính - Qu n tr 7. Phòng V t tư - Thi t b y t 8. Phòng B o v chính tr n i b . 2. Các khoa chuyên môn: a. Các khoa lâm sàng: g m có 28 khoa 1. Khoa Khám b nh 2. Khoa H i s c c p c u 3. Khoa N i T ng h p-Lão khoa 4. Khoa N i Tim m ch 5. Khoa N i Tiêu hoá 6. Khoa N i ti t-TK-Cơ xương kh p 7. Khoa N i Th n-Th n nhân t o 8. Khoa Hô h p - D ng
 7. 9. Khoa Truy n nhi m 10. Khoa Lao 11. Khoa Da li u 12. Khoa Tâm Th n 13. Khoa Y h c c truy n 14. Khoa Nhi 15. Khoa Ngo i T ng h p 16. Khoa Ngo i Th n kinh 17. Khoa Ngo i Tiêu hoá 18. Khoa Ngo i L ng ng c - tim m ch 19. Khoa Ngo i Ti t ni u 20. Khoa Ch n thương Ch nh hình 21. Khoa B ng 22. Khoa Ung bư u 23. Khoa Gây mê - H i s c 24. Khoa Ph s n 25. Khoa Răng Hàm M t 26. Khoa Tai Mũi H ng 27. Khoa M t 28. Khoa V t lý tr li u - ph c h i ch c năng b. Các khoa c n lâm sàng: g m có 09 khoa 1. Khoa Hoá sinh 2. Khoa Vi sinh 3. Khoa ChNn oán hình nh 4. Khoa Y h c h t nhân
 8. 5. Khoa Thăm dò ch c năng - N i soi 6. Khoa Gi i ph u b nh 7. Khoa Ch ng nhi m khuNn 8. Khoa Dư c 9. Khoa Dinh dư ng. c. Các Trung tâm: g m có 3 Trung tâm 1. Trung tâm Huy t h c Truy n máu: (g m có 03 khoa liên k t h u cơ) - Khoa Xét nghi m Huy t h c - Khoa Huy t h c lâm sàng - Khoa Truy n máu 2. Trung tâm Tim m ch (thành l p khi i u ki n) 3. Trung tâm i u tr theo yêu c u và Qu c t (thành l p khi i u ki n). d. M t s khoa, phòng khác: S ư c B trư ng B Y t quy t nh thành l p khi có nhu c u theo ngh c a Giám c b nh vi n. i u 13. Viên ch c c a b nh vi n ư c tuy n d ng, b nhi m vào ng ch theo qui nh c a pháp lu t. i u 14. Viên ch c c a b nh vi n ph i t tiêu chuNn theo qui nh c a ng ch viên ch c, ph i th c hi n nhi m v ư c giao, ph i tôn tr ng ngư i b nh, b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i b nh và có trách nhi m tham gia các ho t ng c a b nh vi n, không ng ng h c t p, rèn luy n tu dư ng nâng cao phNm ch t o c, trình chuyên môn nghi p v . i u 15. Viên ch c c a b nh vi n có quy n ư c b o m các i u ki n cho ho t ng ngh nghi p, ư c b trí làm công tác chuyên môn theo kh năng và chuyên khoa c a mình, ư c l a ch n phương pháp i u tr b nh nhân, ư c ào t o nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , ư c thi nâng ng ch khi có i u ki n và ư c hư ng các quy n l i theo qui nh c a pháp lu t; ư c pháp lu t b o v khi th c thi nhi m v và ch c trách c a mình. Chương 4. TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N C A B NH VI N
 9. i u 16. B nh vi n là ơn v d toán c p 2, ư c c p kinh phí ho t ng theo ơn v s nghi p y t , qu n lý tài chính c l p, có tài kho n riêng. B nh vi n ph i ch p hành y các qui nh c a Nhà nư c v tài chính k toán. iêu 17. - Ngân sách c a Nhà nư c c p - Ngu n kinh phí thu t vi n phí, b o hi m y t - Các ngu n thu t d ch v khoa h c k thu t, ào t o cán b , s n xu t th , h p tác mang l i và các ho t ng d ch v khác theo qui nh c a pháp lu t. - Các ngu n tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c và các ngu n thu khác ư c Nhà nư c cho phép. - Các kho n thu khác theo qui nh c a pháp lu t. i u 18. Kho n chi c a b nh vi n g m: - Lương và các kho n ph c p - Chi thư ng xuyên - Chi phát tri n b nh vi n - Chi thi ua khen thư ng - Các kho n chi khác theo qui nh c a pháp lu t. i u 19. Qu n lý tài s n, trang thi t b và xây d ng cơ b n - H ng năm, b nh vi n dành kinh phí thư ng xuyên b o dư ng, s a ch a ki m nh trang thi t b y t , c i t o, nâng c p và m r ng cơ s v t ch t c a b nh vi n. - Kinh phí u tư, mua s m trang thi t b , xây d ng cơ b n u ph i xây d ng thành d án và ph i tuân th các qui nh c a Nhà nư c. - Tài s n, thi t b và kinh phí u tư t b t kỳ ngu n nào u ph i ư c qu n lý, s d ng theo úng qui nh hi n hành v ch Qu n lý tài chính và tài s n. i u 20. Qu n lý thu, chi tài chính: - H ng năm b nh vi n ph i l p d toán thu, chi và qu n lý s d ng i v i t ng ngu n kinh phí hi n có. Giám c b nh vi n có trách nhi m báo cáo t ng h p d toán và quy t toán hàng quý, hàng năm v i B Y t . - B nh vi n th c hi n công khai tài chính theo qui nh c a pháp lu t.
 10. Chương 5. M I QUAN H CÔNG TÁC V I CÁC ƠN VN TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH YT i u 21. B nh vi n ch u s qu n lý toàn di n c a B trư ng B Y t và t ch u trách nhi m v các ho t ng c a mình. i u 22. B nh vi n là cơ quan ch o v chuyên môn k thu t cho các b nh vi n, cơ s y t tuy n trư c trong khu v c mi n Trung - Tây Nguyên. B nh vi n h p tác v i các cơ quan, các ơn v , các cá nhân trong và ngoài ngành y t , t Trung ương n a phương th c hi n các ch c năng, nhi m v ư c giao. B nh vi n có trách nhi m t o m i i u ki n thu n l i cho giáo viên, h c sinh các trư ng ào t o Y n công tác, h c t p. i u 23. B nh vi n ư c h p tác v i các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài v các lĩnh v c ư c qui nh trong ch c năng, nhi m v và phát th c hi n theo úng qui nh c a pháp lu t. i u 24. B nh vi n ch u s qu n lý lãnh th c a U ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu theo qui nh c a pháp lu t và có trách nhi m ch ng ph i h p v i a phương, v i các t ch c xã h i th c hi n chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. Chương 6. THANH TRA, KI M TRA i u 25. - B nh vi n t ch c vi c t ki m tra, giám sát theo phân công, phân c p và theo qui nh c a Nhà nư c. - B nh vi n ch u s ki m tra, thanh tra, giám sát c a B Y t và c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Chương 7. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 26. Các t ch c, cá nhân c a b nh vi n th c hi n t t i u l này và có công lao óng góp cho b nh vi n s ư c khen thư ng theo qui nh c a pháp lu t. i u 27. Các t ch c, cá nhân làm trái v i qui nh c a i u l này thì tuỳ theo tính ch t, m c mà cá nhân ho c nh ng ngư i ng u t ch c ó s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s và n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo qui nh c a pháp lu t. Chương 8. I U KHO N CU I CÙNG i u 28.
 11. i u l này có 8 chương, 28 i u. Trong quá trình th c hi n i u l này, Giám c b nh vi n có th ngh B trư ng B Y t xem xét, s a i cho phù h p v i tình hình th c t .
Đồng bộ tài khoản