Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
4
download

Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC về việc ban hành tem hàng miễn thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 193/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 193/2003/Q -BTC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2003V VI C BAN HÀNH TEM HÀNG MI N THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 206/2003/Q -TTg ngày 07/10/2003 v vi c s a i m t s i u c a quy ch v c a hàng kinh doanh mi n thu ban hành kèm theo Quy t nh s 205/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH i u 1: Ban hành m u tem "Vietnam duty not paid" (theo m u ính kèm), s d ng dán vào hàng nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu ph c v khách nh p c nh, khách ch xu t c nh và các i tư ng ngo i giao thu c Ngh nh s 73/CP ngày 30/7/1994 c a Chính ph . i u 2: T ng c c Thu ch u trách nhi m in, phát hành, hư ng d n qu n lý và bán tem "Vietnam duty not paid" cho các doanh nghi p ư c kinh doanh hàng mi n thu . i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2004 và thay th các lo i tem "Vietnam duty not paid" c a các doanh nghi p t in ã ư c T ng c c Thu ch p thu n. Vi c in, phát hành, qu n lý, s d ng tem "Vietnam duty not paid" th c hi n theo Ch qu n lý, s d ng n ch thu ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2001/Q -BTC ngày 13/4/2001 c a B trư ng B Tài chính. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản