Quyết định số 193/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 193/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 193/2004/QĐ-UB về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho quận 12 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 193/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 193/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CẤP BỔ SUNG NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO QUẬN 12. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ; Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ; Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ; Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khoá VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3871/TC- QHPX ngày 05 háng 7 năm 2004 về kinh phí đầu tư phương tiện chuyên dùng (xe ép rác) phục vụ dịch vụ môi trường đô thị của quận 12 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. - Nay cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho quận 12 với số tiền 1.300 triệu đồng (một tỷ ba trăm triệu đồng), để chi mua 02 (hai) xe ép rác trang bị cho Công ty Dịch vụ và phát triển đô thị quận 12, phục vụ công tác. Điều 2. - ủy ban nhân dân quận 12 có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích và kiểm tra việc thanh quyết toán của đơn vị theo đúng quy định về quản lý vốn đầu tư từ ngân sách. Điều 3. - Giao Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí được cấp của ủy ban nhân dân quận 12 theo quy định.
  2. Điều 4. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 12, Giám đốc Công ty Dịch vụ và phát triển đô thị quận 12 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. - Như điều 4 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ - Thường trực Thành ủy KT CHỦ TỊCH - Thường trực Hội đồng nhân dân TP - TTUB : CT ; PCT/TT, TM , ĐT PHÓ CHỦ TỊCH - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND/TP - VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT - Tổ TM, ĐT - Lưu (TM/P) Nguyễn Hữu Tín
Đồng bộ tài khoản