Quyết định số 193-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 193-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 193-QĐ về việc thành lập đội kiểm soát lưu động trực thuộc cục kiểm lâm nhân dân do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 193-QĐ

  1. T NG C C LÂM NGHI P VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 193-Q Hà N i, ngày 15 tháng 02 năm 1974 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P Đ I KI M SOÁT LƯU Đ NG TR C THU C C C KI M LÂM NHÂN DÂN T NG C C TRƯ NG T NG C C LÂM NGHI P Căn c vào pháp l nh vi c b o v r ng do U ban thư ng v Qu c h i thông qua ngày 6-9-1972 và do L nh c a ch t ch nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà s 147-LCT ngày 11 tháng 9 năm 1972 công b : Căn c vào ngh nh c a H i ng Chính ph s 101-CP ngày 21-5-1973 quy nh h th ng t ch c nhi m v , quy n h n c a l c lư ng ki m lâm nhân dân; Căn c vào quy t nh c a T ng c c Lâm nghi p s 348- Q ngày 15-06-1973 quy nh c th nhi m v , quy n h n và t ch c C c ki m lâm nhân dân; Theo ngh c a ông C c trư ng C c ki m lâm nhân dân, QUY T NNH i u 1.- Nay thành l p i ki m soát lưu ng tr c thu c C c ki m lâm nhân dân. i u 2.- i ki m soát lưu ng có nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Thi hành l nh vi t c a c c trư ng C c ki m lâm nhân dân, ki m soát cơ ng, t xu t các phương ti n v n chuy n lâm s n trên ư ng b , ư ng thu , và t i các ga xe l a, và vi c v n chuy n, mua bán, tàng tr trái phép lâm s n; tu n tra r ng t xu t nh ng nơi xung y u c n thi t; 2. Thi hành l nh vi t c a c c trư ng C c ki m lâm nhân dân ki m tra công tác c a các chi c c, các H t ki m lâm nhân dân v vi c ki m soát lâm s n và tu n tra r ng; 3. Căn c chương trình h c t p ã ư c C c duy t, t ch c vi c h c t p v chính tr , nghi p v , pháp ch và quân s cho cán b , nhân viên c a i nâng cao trình chính tr , chuyên môn nghi p v theo yêu c u c a công tác ki m soát lưu ng. V nhi m v , quy n h n, t ch c b máy , biên ch và trang b c a i ki m soát lưu ng ư c quy nh c th b ng văn b n riêng kèm theo quy t nh này.(*) i u 3.- Trong khi th a hành nhi m v , cán b , nhân viên i ki m soát lưu ng có nh ng quy n h n ã quy nh i u 8 i m a, i u 10 và i u 11 c a ngh nh s 101-CP ngày 21-5-1973 c a H i ng Chính ph .
  2. Khi phát hi n có v vi ph m lu t l b o v r ng, cán b , nhân viên i ki m soát lưu ng l p biên b n và tuỳ theo tính ch t, n i dung c a v vi ph m mà chuy n giao cho cơ quan ki m lâm nhân dân c p có thNm quy n x lý (H t, Chi c c ho c C c ki m lâm nhân dân). i u 4.- i trư ng i ki m soát lưu ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Ki m lâm nhân dân v toàn b công tác c a i. Giúp vi c i trư ng có 1 phó i trư ng. T ch c biên ch c a i ki m soát lưu ng g m 3 t và m t s cán b , nhân viên ph c v như y tá, i n ài, qu n lý.... i u 5.- i ki m soát lưu ng ư c trang b các lo i phương ti n giao thông cơ gi i và thông tin liên l c như ôtô , mô tô, máy vô tuy n, ng nhòm, èn pin, phao bơi và vũ khí, nh m b o m tính cơ ng , t xu t, k p th i c a công tác ki m soát lưu ng và tu n tra r ng. i u 6.- Các ông Chánh Văn phòng, c c trư ng C c ki m lâm nhân dân, v trư ng V cán b và ào t o, v trư ng V t ch c qu n lý, V trư ng V k ho ch , V trư ng V th ng kê k toán tài chính và i trư ng i ki m soát lưu ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T NG C C TRƯ NG T NG C C LÂM NGHI P Hoàng B u ôn
Đồng bộ tài khoản