Quyết định số 1930/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
15
download

Quyết định số 1930/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1930/QĐ-TTg về việc mở Cảng hàng không Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1930/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1930/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C M C NG HÀNG KHÔNG C N THƠ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 83/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý, khai thác c ng hàng không, sân bay; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i t i văn b n s 9503/BGTVT-KCHT ngày 29 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Phê duy t vi c m C ng hàng không C n Thơ, v i nh ng n i dung chính như sau: 1. V trí: Thu c a ph n phư ng Trà An, qu n Bình Thu , thành ph C n Thơ, cách trung tâm thành ph C n Thơ kho ng 8 km v phía Tây B c. To : 10005'02''47N; 105042'36''06E (h to WGS-84). 2. Lo i hình c ng hàng không: C ng hàng không n i a, ư c phép ti p nh n các chuy n bay thư ng l , không thư ng l . 3. Tính ch t s d ng: Dùng chung dân d ng và quân s . 4. Quy mô: Sân bay c p 4D, ti p nh n các lo i tàu bay A321, B737 và tương ương tr xu ng. Nhà ga hành khách có năng l c ph c v 400.000 hành khách/năm. 5. Doanh nghi p khai thác c ng: T ng công ty C ng hàng không mi n Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG
  2. Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản