Quyết định số 1934/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 1934/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1934/QĐ-BTP về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1934/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1934/QĐ-BTP Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A B TRƯ NG VÀ CÁC TH TRƯ NG B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh đ nh s 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Quy ch làm vi c m u c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ban hành kèm theo Quy t đ nh s 337/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh Văn phòng B , QUY T Đ NH: Đi u 1. Nguyên t c phân công và quan h công tác gi a B trư ng và các Th trư ng 1. B trư ng là thành viên Chính ph ; là ngư i đ ng đ u, lãnh đ o B và ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph và Qu c h i v qu n lý Nhà nư c các lĩnh v c công tác tư pháp thu c B ph trách; th c hi n đ y đ các nhi m v , quy n h n theo quy đ nh c a pháp lu t, b o đ m th ng nh t qu n lý công tác tư pháp trong ph m vi c nư c; tr c ti p ch đ o, đi u hành nh ng v n đ l n, quan tr ng, mang tính chi n lư c trên t t c các lĩnh v c công tác thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B . 2. B trư ng phân công cho các Th trư ng giúp B trư ng tr c ti p ch đ o, x lý thư ng xuyên, toàn b các công vi c trong các lĩnh v c, đơn v và đ a bàn công tác đư c phân công, tr m t s công vi c, đơn v , đ a bàn do B trư ng tr c ti p ch đ o. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n đư c phân công, Th trư ng ch đ ng ch đ o, x lý công vi c; s d ng quy n h n c a B trư ng và nhân danh B trư ng đ ki m tra, đôn đ c, gi i quy t các công vi c thu c các lĩnh v c, đơn v , đ a bàn công tác đư c phân công. Các Th trư ng đ xu t ho c báo cáo B trư ng các đi u ki n đ m b o th c hi n nhi m v v chuyên môn nghi p v , kinh phí, tài chính, v công tác t ch c cán b , thi đua khen thư ng, k lu t...; ch u trách nhi m trư c B trư ng v ch t lư ng, ti n đ th c hi n nhi m v , v duy trì k lu t, k cương hành chính, đoàn k t n i b , chăm lo, phát tri n đ i ngũ cán b , công ch c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, v nh ng vi ph m pháp lu t, tiêu c c, tham nhũng x y ra các lĩnh v c, đơn v ph trách. Th trư ng ph i k p th i báo cáo B trư ng v nh ng v n đ l n, quan tr ng, nh y c m, nh ng v n đ l n có ý ki n khác nhau gi a B Tư pháp v i các B , ngành, đ a phương, nh ng v n đ do Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ho c các đ ng chí lãnh đ o Đ ng, Nhà nư c tr c ti p ch đ o và nh ng v n đ m i phát sinh chưa có trong quy đ nh c a Đ ng và Nhà nư c. Trong khi th c thi nhi m v , n u có v n đ liên quan đ n lĩnh v c, đơn v , đ a bàn do Th trư ng khác ph trách thì các Th trư ng ch đ ng ph i h p v i nhau đ gi i quy t. Trư ng h p các Th trư ng có ý ki n khác nhau ho c liên quan đ n lĩnh v c, đơn v , đ a bàn do B trư ng tr c ti p ph trách thì Th trư ng đang ph trách gi i quy t công vi c đó báo cáo B trư ng xem xét, quy t đ nh.
  2. 3. B trư ng phân công m t Th trư ng làm nhi m v thư ng tr c. Th trư ng Thư ng tr c, ngoài vi c th c hi n các nhi m v đư c phân công như các Th trư ng khác, còn có các nhi m v , quy n h n sau: a) Đi u ph i các ho t đ ng chung c a cơ quan B theo chương trình, k ho ch công tác c a B và theo yêu c u ch đ o c a B trư ng; b) Thay m t B trư ng ch đ o, gi i quy t các công vi c do B trư ng tr c ti p ph trách và ký các văn b n thay B trư ng khi B trư ng v ng m t ho c u quy n; c) Ch trì vi c ph i h p ho t đ ng gi a các Th trư ng; d) Tr c ti p theo dõi, ch đ o ho t đ ng c a Văn phòng B ; gi i quy t các công vi c phát sinh hàng ngày; đ) Ch trì các cu c h p, giao ban, h i ý Lãnh đ o B ; ch đ o vi c chu n b n i dung và thông báo k t lu n các cu c h p, giao ban, h i ý Lãnh đ o B ; e) Gi i quy t m t s công vi c c p bách c a Th trư ng khác khi Th trư ng đó v ng m t ho c theo s phân công c a B trư ng. 4. Khi B trư ng và Th trư ng Thư ng tr c đ u v ng m t và đư c B trư ng giao thì m t Th trư ng khác làm nhi m v thay Th trư ng Thư ng tr c và ch u trách nhi m gi i quy t công vi c c a Th trư ng Thư ng tr c. 5. Trư ng h p c n thi t, B trư ng tr c ti p x lý công vi c đã phân công cho các Th trư ng. Tuỳ theo tình hình th c t , đ đ m b o yêu c u th c hi n nhi m v chung c a B , B trư ng s xem xét, đi u ch nh vi c phân công công tác gi a B trư ng và các Th trư ng quy đ nh t i Đi u 3 c a Quy t đ nh này. Khi có s đi u ch nh vi c phân công công tác gi a các Th trư ng thì các Th trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan cho nhau và báo cáo B trư ng bi t. 6. Trong quá trình ch đ o, đi u hành các công vi c c th đư c phân công, B trư ng, Th trư ng phân c p, u quy n m nh m , phát huy tính ch đ ng, sáng t o và trách nhi m c a Th trư ng các đơn v ; đ ng th i, thư ng xuyên ch đ o, đôn đ c, ki m tra đ i v i Th trư ng các đơn v trong vi c th c hi n các nhi m v đó theo quy đ nh c a pháp lu t và ý ki n ch đ o c a mình. B trư ng, các Th trư ng không gi i quy t các v n đ không thu c th m quy n c a Lãnh đ o B . 7. B trư ng và các Th trư ng duy trì các cu c giao ban Lãnh đ o B đ nh kỳ hàng tu n, h p Lãnh đ o B đ nh kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm; khi c n thi t còn có các cu c h p, giao ban, h i ý đ t xu t đ ph i h p x lý công vi c. N i dung và th i gian các cu c h p, giao ban, h i ý Lãnh đ o B do B trư ng quy t đ nh ho c do các Th trư ng đ ngh B trư ng xem xét, quy t đ nh. Th trư ng Thư ng tr c ch đ o Chánh Văn phòng B chu n b n i dung, th i gian các cu c h p, giao ban, h i ý và xin ý ki n các Th trư ng có liên quan trư c khi trình B trư ng xem xét, quy t đ nh. Các cu c h p, giao ban, h i ý Lãnh đ o B do Th trư ng Thư ng tr c ch trì, Chánh Văn phòng B báo cáo v k t qu ch đ o th c hi n các k ho ch, chương trình công tác trong tu n, tháng, quý, 6 tháng, năm, đ ng th i d ki n k ho ch, chương trình công tác ti p theo; báo cáo nh ng v n đ m i phát sinh, các công vi c c n ph i h p x lý; Th trư ng tr c ti p ho c u quy n cho Chánh Văn phòng B , ho c Th trư ng đơn v tr c ti p ph trách trình bày n i dung c th các công vi c c n ph i h p x lý. B trư ng k t lu n n i dung các cu c h p, giao ban, h i ý và ch m nh t sau 03 ngày làm vi c, Thông báo k t lu n c a B trư ng đư c Chánh Văn phòng B ký ban hành và đư c đăng t i trên c ng Thông tin đi n t n i b c a B theo quy đ nh.
  3. Đi u 2. N i dung công tác đư c phân công và trách nhi m, quy n h n c a Th trư ng Th trư ng giúp B trư ng th c hi n nhi m v theo s phân công c a B trư ng và ch u trách nhi m trư c B trư ng. Trong ph m vi lĩnh v c, nhi m v đư c phân công, Th trư ng có trách nhi m và quy n h n sau: 1. Ch đ o, hư ng d n, ki m tra, đôn đ c các đơn v thu c B xây d ng chi n lư c, chương trình, k ho ch dài h n, hàng năm, các cơ ch , chính sách, các đ án, các văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý c a B trình B trư ng ban hành, phê duy t theo th m quy n ho c đ B trư ng trình cơ quan có th m quy n ban hành, phê duy t; t ch c tri n khai th c hi n, ki m tra, theo dõi tình hình thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Ch đ o, hư ng d n, ki m tra, đôn đ c các B , ngành, đ a phương, các cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t, các nhi m v công tác tư pháp; k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n; đ ngh B trư ng s a đ i, b sung các cơ ch , chính sách, pháp lu t cho phù h p, x lý các hành vi vi ph m thu c lĩnh v c qu n lý c a B theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Thư ng xuyên theo dõi và x lý các v n đ c th thu c th m quy n đư c phân công và nh ng v n đ mà gi a các B , ngành, đ a phương, Th trư ng đơn v thu c B không th ng nh t đư c ý ki n; ch đ ng ph i h p v i các cơ quan, t ch c, các h i ngh nghi p ho t đ ng trong các lĩnh v c đư c phân công; Đ xu t v i B trư ng các ch trương, chính sách, phương th c, gi i pháp nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý c a B đ i v i các lĩnh v c công tác đư c phân công. 4. Th trư ng không x lý các v n đ không đư c B trư ng phân công và nh ng v n đ không thu c th m quy n c a B trư ng. Đi u 3. Phân công công tác c th c a B trư ng và các Th trư ng 1. B trư ng Hà Hùng Cư ng a) Lãnh đ o, qu n lý, ch đ o, đi u hành m i m t ho t đ ng c a B theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B ; nh ng công vi c thu c th m quy n, trách nhi m c a B và B trư ng đư c quy đ nh trong Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. b) Tr c ti p ch đ o các lĩnh v c, nhi m v công tác: - Chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch công tác dài h n, năm năm và hàng năm; - Công tác chính tr , tư tư ng, t ch c cán b , b o v chính tr n i b , an ninh, qu c phòng; - Các v n đ chung v xây d ng pháp lu t và thi hành pháp lu t; - Công tác K ho ch - Tài chính toàn ngành; - C i cách pháp lu t, c i cách hành chính, c i cách tư pháp thu c ph m vi, quy n h n c a B ; - Ph i h p công tác gi a B Tư pháp, Ban Cán s Đ ng B Tư pháp v i các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan Trung ương c a Đ ng, tr nh ng cơ quan, t ch c chính tr - xã h i, đ a phương đư c phân công cho các Th trư ng tr c ti p ph trách công tác ph i h p;
  4. - Th c hi n nhi m v c a thành viên Chính ph , thành viên h i đ ng, các ban và các nhi m v khác theo quy đ nh c a pháp lu t ho c do Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công. c) Ph trách các đơn v : V T ch c cán b , V K ho ch - Tài chính, V Các v n đ chung v xây d ng pháp lu t. d) Ch đ o công tác tư pháp c a thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. 2. Th trư ng Hoàng Th Liên a) Làm nhi m v Th trư ng Thư ng tr c. b) Giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c, nhi m v công tác: - Xây d ng và theo dõi chung vi c thi hành pháp lu t v hình s , hành chính và pháp lu t qu c t ; - H p tác qu c t ; - Nghiên c u khoa h c pháp lý; - Công ngh thông tin; - Công tác Văn phòng; - Thi đua, khen thư ng; - Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. c) Ph i h p công tác c a B Tư pháp v i Văn phòng Chính ph , Văn phòng Ch t ch nư c, các cơ quan khác có liên quan đ n lĩnh v c, nhi m v và các đ a phương đư c phân công ph trách. d) Th c hi n nhi m v thành viên h i đ ng, các ban và các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. đ) Ph trách các đơn v : Văn phòng B ; V Pháp lu t hình s - hành chính; V Pháp lu t qu c t ; V H p tác qu c t ; V Thi đua - Khen thư ng; Vi n Khoa h c pháp lý; C c Công ngh thông tin. e) Ch đ o công tác tư pháp c a các t nh, thành ph phía B c, bao g m: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao B ng, B c K n, Hòa Bình, Lai Châu, Đi n Biên, Sơn La, L ng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, B c Giang, Phú Th , Qu ng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, B c Ninh, H i Dương, thành ph H i Phòng, Thái Bình, Nam Đ nh, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa. 3. Th trư ng Đinh Trung T ng a) Giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c, nhi m v công tác: - Xây d ng và theo dõi chung vi c thi hành pháp lu t v dân s , kinh t ; - Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; - Hành chính tư pháp;
  5. - Con nuôi; - Đăng ký giao d ch b o đ m; - Tr giúp pháp lý. - Công tác Đ ng. b) Ph i h p công tác c a B Tư pháp v i y ban Pháp lu t c a Qu c h i, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Trung ương Đ ng, Đ ng y Kh i các cơ quan Trung ương và các cơ quan khác có liên quan đ n lĩnh v c, nhi m v và các đ a phương đư c phân công ph trách. c) Th c hi n nhi m v thành viên h i đ ng, các ban và các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. d) Ph trách các đơn v : V Pháp lu t dân s - kinh t ; C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; V Hành chính tư pháp; C c Đăng ký qu c gia giao d ch b o đ m; C c Tr giúp pháp lý; C c Con nuôi. đ) Ch đ o công tác tư pháp c a các t nh Mi n Đông Nam b , bao g m: Khánh Hòa, Ninh Thu n, Bình Thu n, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh, Lâm Đ ng, Đ ng Nai, Long An, Đ c Nông. 4. Th trư ng Nguy n Đ c Chính a) Giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c, nhi m v công tác: - Thi hành án dân s ; - B tr tư pháp; - Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; - Phòng, ch ng tham nhũng. b) Ph i h p công tác c a B Tư pháp v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân t i cao, y ban Tư pháp c a Qu c h i, Ban Ch đ o phòng ch ng tham nhũng, Thanh tra Chính ph và các cơ quan khác có liên quan đ n lĩnh v c, nhi m v và các đ a phương đư c phân công ph trách. c) Th c hi n nhi m v thành viên h i đ ng, các ban và các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. d) Ph trách các đơn v : C c Thi hành án dân s (g m c các cơ quan Thi hành án dân s đ a phương); V B tr tư pháp; Thanh tra B ; Cơ quan đ i di n t i thành ph H Chí Minh. đ) Ch đ o công tác tư pháp c a các t nh, thành ph khu v c Đ ng b ng sông C u Long bao g m: Ti n Giang, An Giang, B n Tre, Cà Mau, Đ ng Tháp, Vĩnh Long, H u Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Kiên Giang, thành ph C n Thơ. 5. Th trư ng Nguy n Thúy Hi n a) Giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c, nhi m v công tác:
  6. - Ph bi n, giáo d c pháp lu t; - Đào t o, b i dư ng cán b ; - Xu t b n, báo chí; - Th c hi n quy ch dân ch ; - Công tác đoàn th , vì s ti n b ph n , đ i s ng cán b , công ch c. b) Ph i h p công tác c a B Tư pháp v i y ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i Trung ương và các cơ quan khác có liên quan đ n lĩnh v c, nhi m v và các đ a phương đư c phân công ph trách. c) Th c hi n nhi m v thành viên h i đ ng, các ban và các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. d) Ph trách các đơn v : V Ph bi n, giáo d c pháp lu t; Trư ng Đ i h c Lu t Hà N i; H c vi n Tư pháp; Nhà Xu t b n Tư pháp; T p chí Dân ch và pháp lu t; Báo Pháp lu t Vi t Nam. đ) Ch đ o công tác tư pháp c a các t nh, thành ph Mi n trung và Tây nguyên bao g m: Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình Đ nh, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đ k L k, thành ph Đà N ng. Đi u 4. Hi u l c thi hành Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký; thay th Quy t đ nh s 1424/QĐ-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a B trư ng B Tư pháp v vi c phân công công tác c a B trư ng và các Th trư ng; bãi b các quy đ nh trư c đây c a B Tư pháp trái v i Quy t đ nh này. B trư ng, Th trư ng, Th trư ng các đơn v thu c B , Giám đ c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương (đ b/c); - Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph Trương Vĩnh Tr ng (đ b/c); - Ban T ch c Trung ương (đ b/c); Hà Hùng Cư ng - Văn phòng Trung ương; - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c - Văn phòng Chính ph ; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tư pháp, Thi hành án dân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các đơn v thu c B ; - Lưu: VT; V TCCB.
Đồng bộ tài khoản